Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Odbor sociálních věcí « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí

Činnost odboru sociálních věcí pokrývá sociální agendy týkající se občanů města, zejména nezletilých a jejich rodičů, osob v hmotné nouzi a ohrožených sociálním vyloučením, občanů s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a seniorů.

V rámci odboru působí několik oddělení, dvě zařízení sociálních služeb, dětské jesle a samostatní zaměstnanci.

Oddělení sociální práce a poradenství poskytuje základní a odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory a realizuje (terénní) sociální práci pro výše uvedené cílové skupiny. Realizuje opatření vedoucí k řešení problematiky sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří ve správním obvodu statutárního města Olomouce. Podílí se na spolupráci, součinnosti a koordinaci subjektů v oblasti poskytování dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek zdravotně postiženým občanům.

Oddělení péče o rodinu a děti zabezpečuje výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Sleduje ochranu práv dětí a plní potřebná opatření se znalostí problému a místních podmínek. Poskytuje preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezení působící nepříznivých vlivů na děti.

Oddělení sociální prevence zabezpečuje výkon sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na nezletilé a mladistvé, kteří mají výchovné problémy, páchají trestnou činnost apod. Poskytuje sociální poradenství a pomoc dětem, mladistvým jejich rodičům a případně příbuzným v jejich náročných životních situacích týkajících se výchovných problémů. Poskytuje rovněž odbornou poradenskou pomoc osobám přicházejícím z výkonu trestu odnětí svobody.

Oddělení opatrovnické zajišťuje poskytování základního sociálního poradenství a sociální práce osobám omezeným nebo zbaveným způsobilosti k právním úkonům, kterým vykonává funkci veřejného opatrovníka statutární město Olomouc.

Oddělení sociálních služeb vede agendu žádostí o nájem bytů zvláštního určení a vyřizuje projednávání a schvalování nájmů konkrétním žadatelům.Dále koordinuje a zajišťuje chod klubů pro seniory, kde je zřizovatel statutární město Olomouc a poskytuje seniorům a jejich rodinným příslušníkům poradenské služby. Oddělení má na starosti komunitní plánování sociálních služeb města Olomouce a administruje agendu týkající se poskytování finančních podpor z rozpočtu statutárního města Olomouce. Dále provádí věcnou i formální kontrolu organizací, kterým byla poskytnuta výše uvedená podpora.

Oddělení dětských jeslí je zařízení pro děti od 1 do 4 let s kapacitou 35 míst. Poskytuje celodenní odbornou péči o děti formou pravidelné i příležitostné docházky – rozvoj výchovy v oblasti tělesné, hudební, rozumové, pracovní a výtvarné s přihlédnutím k věku dítěte.

Oddělení Domova pro ženy a matky s dětmi poskytuje podporu ženám, matkám s nezletilými dětmi a těhotným ženám starším 18-ti let, pokud se ocitnou v mimořádně obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, ohrožené domácím násilím a tím zabránit sociálnímu vyloučení nebo ponižování jejich lidské důstojnosti.

Oddělení Azylový dům zajišťuje: poskytování sociálních služeb Azylové domy nejdéle na dobu 12 měsíců a Noclehárny na krátkodobé přenocování. Prostřednictvím sociálních pracovníků poskytuje podporu při řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00/19:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu