Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Výběrová řízení na zaměstnance Magistrátu města Olomouce

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OKT-001

04. Základní informace

Výběrová řízení realizuje oddělení personální a právní odboru kancelář tajemníka. Oddělení personální a právní zajišťuje podávání informací potenciálním zájemcům, včetně popisu zveřejňovaného pracovního místa. Spolupracuje s předsedou výběrové komise. Informuje o platových možnostech, shromažďuje a kontroluje předložené dokumenty od uchazečů. Zajišťuje v této souvislosti všechny metodologické, organizační a administrativní práce a dbá o dodržování zákonů a jiných právních předpisů.

Pří výběru uchazečů na volná pracovní místa jsou dodržovány principy rovných příležitostí mezi muži a ženami a zachovávány postupy zajišťující rovné zacházení. Magistrát města Olomouce uplatňuje nediskriminační přístup při výběru uchazečů o zaměstnání a přijímání zaměstnanců.

Magistrát města Olomouce nevede žádnou databázi zájemců o zaměstnání. Případné žádosti o zaměstnání, které nejsou zaslané do vyhlášených výběrových řízení, jsou zájemcům o zaměstnání vráceny.

Jaké jsou podmínky a postup

Výběrové řízení je podmínkou pro:1

 • jmenování do funkce vedoucího úřadu a vedoucího úředníka,
 • vznik pracovního poměru úředníka na dobu neurčitou.

Zákonné předpoklady:

 • státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
 • dosažení věku 18 let,
 • plná svéprávnost (respektive způsobilost k právním úkonům),
 • bezúhonnost,
 • znalost jednacího jazyka.
 • Výběrové řízení je komparativní forma výběru vhodných lidí pro konkrétní pracovní pozici. Představuje určitý soubor postupů, který lze nazvat výběrovým řízením. Ve výběrovém řízení můžeme rozlišit tři základní fáze – přípravy, realizace a vyhodnocení.
 • Fáze přípravy:
  • podmínky výběrového řízení,
  • složení výběrové komise,
  • popis práce nebo analýza pracovní pozice,
  • specifikace požadavků na pracovníka,
  • personální plánování,
  • formy náboru,
  • komunikační kanál,
  • kontakt s potenciálními uchazeči.
 • Fáze realizace:
  • kritéria úspěšnosti a metody výběru,
  • instruování komise,
  • provedení výběrového řízení,
  • vedení dokumentace.
 • Fáze vyhodnocení:
  • výběrová komise vypracuje na základě zvolených metod a technik pořadí vhodnosti účastníků na obsazení pracovní pozice,
  • výběrová komise pořídí o posouzení uchazečů písemnou zprávu a tuto zprávu předá tajemníkovi magistrátu s doporučením pořadí vhodných uchazečů k obsazení předmětné pracovní pozice.

Výběrové řízení není nutno vyhlašovat u pracovního poměru na dobu určitou, je-li pro to důvod spočívající v potřebě:2

 • zajistit časově omezenou správní činnost nebo
 • nahradit dočasně nepřítomného úředníka, zejména v případě jeho mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovní neschopnosti, u níž lze na základě lékařského posudku předpokládat, že bude delší než 3 měsíce, výkonu civilní nebo vojenské služby nebo výkonu veřejné funkce.

Kde je výběrové řízení zveřejněno

Výběrové řízení a tiskopisy jsou pro uchazeče k dispozici na:

 • úřední desce Magistrátu města Olomouce,
 • elektronické úřední desce http://edeska.olomouc.eu/ kategorie "Výběrová řízení na zaměstnance SMOL", nebo
 • oddělení personálním a právním.

Doručování přihlášek

 • v písemné podobě (osobně nebo poštou) na adresu:
  Magistrát města Olomouce
  oddělení personální a právní
  Horní náměstí č. p. 583
  779 11 Olomouc
  (přihlášku je také možno podat na podatelně).
 • elektronické podání
  - prostřednictvím datové schránky ID: kazbzri nebo
  - prostřednictvím e-podatelny: [email protected]

!!! Pokud uchazeč zašle přihlášku do výběrového řízení touto cestou, musí doručit některé zákonem požadované přílohy (výpis z rejstříku trestů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a v případě výběrového řízení na pozici vedoucího úředníka i negativní lustrační osvědčení, bude-li vyžadováno) vyhlašovateli poštou nebo osobně v listinné podobě na výše uvedenou adresu.

!!! Přihlášku do výběrového řízení nelze zaslat elektronickou poštou na adresu e-podatelny, pokud není opatřena zaručeným elektronickým podpisem osoby, která se do výběrového řízení přihlašuje.

Kontakt pro potenciální uchazeče

Telefonní kontakt na zaměstnance oddělení personálního a právního:

 • 585 513 204
 • 585 513 294
 • 585 513 298
 • 585 513 295

Požadované doklady do výběrového řízení

 • Přihláška, která musí obsahovat:
  • jméno, příjmení a titul uchazeče,
  • datum a místo narození,
  • státní příslušnost,
  • místo trvalého pobytu,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (u cizího státního občana),
  • datum a podpis uchazeče.
 • K přihlášce je nutno doložit:
  • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
   výpis z evidence Rejstříku trestů je možné získat na pracovišti Czech POINT Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10 nebo na České poště,
   výpis je vydáván na místě za správní poplatek 100,- Kč,
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Tiskopisy k výběrovému řízení

Platové podmínky

Odměňování zaměstnanců statutárního města Olomouce se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (platová tabulka) je k dispozici zde.

Lhůty

Výběrové řízení je vyvěšené na úřední desce minimálně 15 dnů.
Následuje výběrová procedura (viz fáze realizace a fáze vyhodnocení).
Průměrná doba výběrového řízení je cca 1,5 měsíce.

Podle kterých právních předpisů se postupuje

 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastější dotazy

Dotaz:
Kdy se bude konat výběrový rozhovor?
Odpověď:
Metody výběru stanoví výběrová komise u každého výběrového řízení individuálně. Výběrová komise může zvolit jako metodu výběru také výběrový rozhovor (ten ale nemusí být součástí každého výběrového řízení). Termín konání a výběr uchazečů, kteří budou pozváni k výběrovému rozhovoru stanoví rovněž výběrová komise, a to až po uzavření termínu pro podání přihlášek.

Dotaz:
V případě, že nebudu vybrán, budou mi dokumenty, které jsem podal do výběrového řízení, vráceny?
Odpověď:
Po ukončeném výběrovém řízení jsou všichni uchazeči písemně vyrozuměni o výsledku a všechny dokumenty jsou uchazečům, kteří nebyli vybráni, vráceny.

Dotaz:
K jakému datu se považuje přihláška do výběrového řízení za včasně podanou, pokud odešlu přihlášku poštou?
Odpověď:
V případě odeslání přihlášky do výběrového řízení poštou je rozhodující podací razítko poštovního úřadu.

Analýzy z oblasti výběrových řízení

Všechny analýzy z oblasti výběrových řízení najdete pod odborem kancelář tajemníka.

Informace zpracovala

PhDr. Vlasta Leštinská
vedoucí oddělení personálního a právního
odbor kancelář tajemníka

1) Viz § 7 odst. 1 zákona o úřednících.
2) Viz § 10 zákona o úřednících.

25. Zodpovědný útvar

Odbor kancelář tajemníka, oddělení personální a právní

26. Zodpovědná osoba

PhDr. Vlasta Leštinská
vedoucí oddělení a zástupce vedoucí odboru
odbor kancelář tajemníka

27. Platnost od

17. 7. 2015

28. Aktualizováno kdy

18. 2. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu