Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Elektronická podatelna « Kontakty

Sociální sítě

Kontakty » Elektronická podatelna

Elektronická podatelna statutárního města Olomouce

Elektronická podatelna statutárního města Olomouce

5. února 2015 (čt)

Elektronická adresa elektronické podatelny: .

Je určena pro příjem datových zpráv určených pro Magistrát města Olomouce a Městskou policii Olomouc e-mailovou komunikací:

 • Všech datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem, podle zákona č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.
 • Dále je určena pro přijímání podání podle níže uvedeného „Seznam právních předpisů“ podle kterých je možné vůči MMOl činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména týkající se použití zaručeného elektronického podpisu
 • Elektronická podatelna není určena pro příjem komerčních, obchodních a reklamních zpráv. Tyto zprávy nebudou dále zpracovány.
 • Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, podle zákona č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Jednou datovou zprávou zaslanou na elektronickou adresu e-podatelny (nebo na jednom technickém nosiči) lze zaslat pouze jedno podání. Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Elektronická adresa elektronické podatelny: .

Elektronické adresy odborů magistrátu, jednotlivých zaměstnanců města neslouží k přijímání výše uvedených datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem, ani k přijímání podání podle zákona 500/2004 Sb. – správní řád. Tyto elektronické adresy jsou určeny k běžné elektronické korespondenci mezi zaměstnanci města a fyzickými nebo právnickými osobami.

Elektronická podání na datových nosičích (CD/DVD) lze přímo předávat pouze na podatelnách Magistrátu, Hynaisova 10, Olomouc a Horní náměstí, Olomouc v úřední hodiny magistrátu. Statutární město Olomouc neumožňuje příjem podání na datových nosičích na jiných pracovištích Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc.

Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí mimo formát souborů i zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • formát TXT (prostý text – kódování WIN1250)
 • formáty HTM, HTML, MHT (hypertextový formát – kódování WIN1250)
 • formát RTF
 • formát DOC (soubory ve formátu Microsoft Word 97-2003)
 • formát PDF (Acrobat Portable Document Format)
 • formát XLS (soubory ve formátu Microsoft Excel 97-2003)
 • formáty JPG, JPEG, TIF, GIF (grafické formáty)

Velikost jedné zprávy včetně všech příloh je omezena na max. 8 MB.

 • Přílohy emailu mohou být komprimovány kompresí ZIP verze 2.0 bez zaheslování. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přečíst. Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty

Povolené technické nosiče dat:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • Podání na jiných nosičích nejsou přijata
 • Podání je zaevidováno jako osobní podání. CD/DVD je zařazeno jako příloha podání a nevrací se podávajícímu
 • Velikost jednoho podání včetně všech příloh je omezena na max. 8 MB.
 • Soubory, které nebudou opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem budou považovány za prosté kopie dokumentů

Postup při zjištění chybného formátu zprávy, infikaci virem:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o této skutečnosti.

Legislativní úprava k elektronickému podpisu, elektronické podatelně a datové schránce:

 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon číslo 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek

Seznam právních předpisů

podle kterých je možné vůči MMOl činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem
 • Podání podle zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád
  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a uveden současně poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát musí být připojen k podání nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; takové podání je třeba doplnit písemně nebo ústně do protokolu, nebo potvrdit zaručeným elektronickým podpisem nejpozději do pěti dnů
 • Podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • datová zpráva, zaslaná na e-podatelnu MMOl musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem
  • datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
  • účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným výše
 • Zaslání evidence odpadů podle zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem
 • Podání podle § 196 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů
 • Zaslání žádosti o informace podle zákona číslo 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem
  • u žádostí zaslaných elektronickou formou si orgán vyžádá jejich písemné nebo ústní doplnění do protokolu
  • pro doplnění žádosti může orgán stanovit přiměřenou lhůtu a přerušit řízení.
 • Zaslání žádosti a oznámení podle zákona číslo 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • žádosti a oznámení podle § 92 až 94, § 98 až 102, § 108 až 112, § 114 až 116, § 123d, 123e a 123f může podat žadatel nebo držitel řidičského oprávnění
  • žádost nebo oznámení musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb,
  • doklad totožnosti žadatel nebo držitel řidičského oprávnění nepřikládá.
 • Podání podle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  Podává-li dodavatel nabídku, žádost o účast, námitky proti úkonům zadavatele nebo prokazuje-li splnění kvalifikace elektronickými prostředky nebo jde-li o žádost o účast či o návrh v soutěži, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
  Zadavatel je oprávněn požadovat opatření datové zprávy elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu či elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu u jakýchkoliv datových zpráv zasílaných elektronickými prostředky.

Potvrzení podání podané cestou E-Podatelny

 • Doručení zprávy podepsané elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Pokud potvrzení doručení zprávy odesilateli nedojde, zpráva nebyla doručena.
 • Doručení zprávy, která není podepsána elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem a je převzata do spisové služby MMOl se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.
 • Doručení zprávy, která není podepsána elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem a není převzata do spisové služby MMOl, je považováno za běžnou e-mailovou komunikaci a její příjem e-podatelnou není potvrzován a není o ní vedena evidence.

| Poslední úprava: 5. února 2015 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu