Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor investic

Odbor investic

Odbor investic zajišťuje veškerou činnost spojenou s přípravou a realizací investičních akcí města a vybraných oprav majetku města.

V rámci přípravy zajišťuje majetkoprávní záležitosti, projektovou dokumentaci a potřebná vyjádření a povolení nutná k vydání povolení k realizaci staveb a dokumentaci potřebnou k provedení výběrového řízení.

V rámci realizace upřesňuje zadávací dokumentaci, schvaluje fakturaci zhotovitelů, přebírá dokončené dílo,aktivuje dokončený majetek a spolupracuje i na případných reklamačních řízeních. Navrhuje, případně odsouhlasuje i požadované změny staveb a s tím spojené vícenáklady či méněnáklady.

Zajišťuje výběrová řízení na veškeré poptávky města dle zákona o zadávání veřejných zakázek a vnitřní směrnice města.

Pro veškeré činnosti zajišťované třetími osobami zpracovává návrhy smluv na provedení služeb, či smluv o dílo.

Oddělení přípravy

Příloha SOD č. 1 Zásady sestavování Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ke smlouvám na PD uzavíraným po 1.1.2022

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon