Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor stavební

Odbor stavební

Stavební odbor vykonává státní správu zejm. v oblasti stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o státní památkové péči, zákona o přestupcích, zákona o vyvlastnění a v několika dalších oblastech.

V rámci jednotlivých oddělení je základní působnost rozdělena takto:

1. oddělení územně správní - vede zejm.územní řízení a vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, o změně stavby, dělení a scelování pozemků a o ochranném pásmu. Dále vydává územní souhlas, územně plánovací informaci o podmínkách vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Je zde možné konzultovat, zda navrhovaná stavba či záměr je v souladu s územním plánem.

2. oddělení pozemních staveb - povoluje zejm.stavby nebo jejich změny, vydává souhlas k ohlášeným jednoduchým stavbám, kolauduje stavby, vykonává kontrolní prohlídky na stavbách, rozhoduje o změnách v užívání stavby, v případě havarijních staveb může nařídit zabezpečovací práce, příp.odstranění staveb.

3. oddělení st.správy na úseku pozemních komunikací - vykonává zejm.působnost speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace,veřejně přístupné účelové komunikace a silnice II. a III.tř., jako silniční správní úřad rozhoduje o zvláštním užívání místních komunikací, silnic II. a III.tř. např. pro rozkopávky, skládky,umístění stánků, reklamních zařízení, inženýrských sítí, apod.Dále vydává rozhodnutí o uzavírkách, stanoví dopravní značení, vykonává působnost dopravního úřadu a drážního správního úřadu - vydává rozhodnutí o udělení/ odejmutí licence, schvaluje jízdní řády - pro městskou autobusovou dopravu a tramvajovou dopravu

4. oddělení stavebně právní - vede zejm. sankční řízení a ukládá pokuty v oblasti porušení stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o drahách, zákona o silniční dopravě, zčásti i zákona o přestupcích. Vede vyvlastňovací řízení.

Územní rozsah a přesné vymezení působnosti jednotlivých oddělení vyplývá z pracovní náplně odboru.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon