Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor strategie a řízení

Odbor strategie a řízení

Odbor strategie a řízení Magistrátu města Olomouce vykonává samosprávné činnosti v oblasti strategického rozvoje, hlavní architekta města a řízení a kontrolingu městských firem.

V oblasti strategického rozvoje zajišťuje odbor zpracování Strategického plánu rozvoje města a jeho aktualizaci a implementaci, dále zpracovává metodologii pro zpracování rozvojových dokumentů a koncepcí města, odpovídá za vzájemný soulad zpracovávaných a existujících rozvojových dokumentů, koncepcí se strategickým plánem rozvoje města. Dále se odbor podílí na zpracování vybraných strategií či dalších koncepčních dokumentů města.

Ve spolupráci s dalšími odbory magistrátu zpracovává odbor strategie a řízení Dlouhodobý investiční plán a z něj vyplývající investiční plán na příslušný kalendářní rok. V rámci využívání finančních prostředků z EU dále odpovídá odbor za přípravu města na nové programové období EU.

V rámci činnosti útvaru hlavního architekta města zajišťuje odbor podporu samosprávným orgánům města v oblastech urbanismu, tvorby veřejné infrastruktury, včetně veřejných prostranství, a architektury, zadává a zpracovává urbanistické a architektonické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury, při jejich přípravě zajišťuje zapojení veřejnosti. Dále spolupracuje s určeným zastupitelem pro pořizování územně plánovací dokumentace, zadává a zpracovává studie veřejných prostranství (náměstí, ulice, parky, dětská hřiště a sportoviště, nábřeží apod.) a architektonické studie objektů v majetku města.

V rámci samosprávné činnosti města dále odbor koordinuje a odpovídá za problematiku protipovodňových opatření, hospodaření s vodou, energetický management a problematiky rozvoje dopravy (Plán udržitelné městské mobility Olomouc). Současně odbor zajišťuje spolupráci města s ostatními partnery v oblasti hospodářského a regionálního rozvoje.

V oblasti řízení městských firem se odbor strategie a řízení podílí na zavádění nástrojů pro jejich efektivní řízení, včetně nastavení výkonnostních ukazatelů a řízení rizik pro zefektivnění řídících, rozhodovacích a kontrolních procesů v městských společnostech a příspěvkových organizacích.

Dále se odbor podílí na zavádění nástrojů pro systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod MMOl, městských společností a příspěvkových organizací města s jinými organizacemi stejného charakterů za účelem definování cílů pro zlepšování vlastních aktivit (Benchmarking).

Cílem těchto činností a nástrojů je pravidelné informování politického vedení města a pomáhat mu usměrňovat chod městských společností a příspěvkových organizací a to mj. i ve vazbě na výkon veřejných služeb a omezené finanční zdroje města.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon