Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » CZECH POINT

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Palackého 14 (budova NAMIRO)
779 11 Olomouc

Patro / kancelář: 2/213
Telefon: (+420) 588 488 567

Úředni hodiny
Pondělí: 8 - 12 / 13 - 17
Úterý: 8 - 12 / 13 - 15,30
Středa: 8 - 12 / 13 - 17
Čtvrtek: 8 - 12 / 13 - 15,30

 

Informace k vyřízení žádosti:

Vzhledem k době nutné pro zpracování žádosti lze vyřídit žádost podanou nejpozději 15 minut před ukončením úřední doby, popř. se informujte přímo na pracovišti.
Děkujeme za pochopení.

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Palackého 14 (budova NAMIRO)
779 11 Olomouc

Patro / kancelář: 2/213
Telefon: (+420) 588 488 567

Úředni hodiny
Pondělí: 8 - 12 / 13 - 17
Úterý: 8 - 12 / 13 - 15,30
Středa: 8 - 12 / 13 - 17
Čtvrtek: 8 - 12 / 13 - 15,30

 

Informace k vyřízení žádosti:

Vzhledem k době nutné pro zpracování žádosti lze vyřídit žádost podanou nejpozději 15 minut před ukončením úřední doby, popř. se informujte přímo na pracovišti.
Děkujeme za pochopení.

 

Pracoviště CZECH POINT

Pracoviště CZECH POINT

Pracoviště Czech Point poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. Dále provádí ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace).

Dále zajišťuje zprostředkovanou identifikaci fyzické nebo právnické osoby podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 • Co dostanete: Výpis z katastru nemovitostí (List vlastnictví i Mapy)
 • Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví
 • Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz
 • Kolik to bude stát:
  • 90,- Kč za první stránku
  • 20,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 • Co dostanete: Výpis z obchodního rejstříku
 • Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
 • Webový portál registru: http://www.justice.cz
 • Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
 • Kolik to bude stát:
  • 70,- Kč za první stránku
  • 20,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 • Co dostanete: Výpis ze živnostenského rejstříku
 • Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
 • Webový portál registru: http://www.rzp.cz
 • Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
 • Kolik to bude stát:
  • 70,- Kč za první stránku
  • 20,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

 • Co dostanete: Výpis z Rejstříku trestů
 • Co potřebujete: Platný doklad totožnosti, v případě zplnomocněné osoby také úředně ověřenou plnou moc
 • Kolik to bude stát:
  • 100,- Kč

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

 • Co dostanete: Výpis z Rejstříku právnických osob
 • Co potřebujete: IČ (identifikační číslo organizace)
 • Kolik to bude stát:
  • 100,- Kč

KONVERZE Z LISTINNÉ DO ELEKTRONICKÉ PODOBY

 • Co dostanete: výstup konverze na CD, nebo dokument s ověřovací doložkou bude odeslán do internetové Úschovny
 • Co potřebujete: dokument v listinné podobě
 • Kolik to bude stát:
  • 30,- Kč na každou započatou stránku

KONVERZE Z ELEKTRONICKÉ DO LISTINNÉ PODOBY

 • Co dostanete: dokument v listinné podobě
 • Co potřebujete: potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště, nebo elektronický dokument na CD
 • Kolik to bude stát:
  • 30,- Kč na každou započatou stránku

VÝPIS Z REGISTRU ŘIDIČŮ

 • Co dostanete: Ověřený výpis z bodového hodnocení osoby
 • Co potřebujete:
  • Pokud žádost podává sám žadatel - platný doklad totožnosti
  • Pokud žádost podává zmocnitel – plnou moc (vzor viz http://www.czechpoint.cz) + platný doklad totožnosti zmocněnce
 • Kolik to bude stát:
  • 50,- Kč/za první stranu
  • 20,- Kč/za každou další stranu

VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

 • Co dostanete: Ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Co potřebujete: Identifikační číslo organizace
 • Kolik to bude stát:
  • 100,- Kč/za první stranu
  • 50,- Kč/za každou další stranu

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Od 1.1.2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu.

Postup pro získání přístupových údajů je následující:

 • Ověřte si v republikovém seznamu, zda-li je vaše zařízení evidováno. Pokud není, kontaktujte nás prostřednictvím helpdesku, nebo na adresu .
 • Vyhledejte si kontaktní místo Czech POINT.
 • Na kontaktním místě Czech POINT požádejte o vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).
 • Pro vydání přístupu potřebujete předložit následující doklady:
  • identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, Czech POINT jej na místě vystaví), případně živnostenské oprávnění.
  • identifikaci žadatele – platný občanský průkaz.
  • plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na následujícím formuláři.
 • Pracovníkem vydávajícím oprávnění k přístupu budete požádáni o identifikaci provozovny, pro kterou se přístup vystavuje. Obecně platí, že pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.

Kolik zaplatíte:

 • 100,- Kč/za první stranu
 • 50,- Kč/za každou další stranu

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Od 16. 4. 2009 dochází ke spuštění nové činnosti na Czech POINTu. Jedná se o výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy.
Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Postup pro získání výpisu:

V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů:

 • identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle
 • osobních údajů (konkrétní osoba)

Kolik zaplatíte:

 • 100,- Kč/za první stranu
 • 50,- Kč/za každou další stranu

ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

Právnickým osobám (zapsaným v obchodním rejstříku) vzniknou schránky automaticky, nemusejí si o ně žádat ani je aktivovat. Přístupový kód přijde v dopise jejich statutárnímu zástupci. Jakmile je schránka zřízena, začnou do ní chodit písemnosti od úřadů. Nezávisle na tom, zda si schránku skutečně vybíráte, je písemnost považována za převzatou (vyzvednutou) za deset dní od doručení.

Fyzické osoby včetně podnikatelů mohou o zřízení schránky požádat dobrovolně, měly by ji získat zdarma do tří dnů.

Bližší informace lze získat na speciálním webu nebo na infolince 270 005 200.

Není to e-mail ani archiv - zprávy, které si příjemce „vyzvedl" a prohlédl, systém po devadesáti dnech automaticky smaže. Rozdíl oproti e-mailu poznáte také v případě, když pošlete dokument nějakému úřadu. Přes datovou schránku nebudete moci přímo kontaktovat konkrétního úředníka, váš dokument přijde "jen" do jakési podatelny. Na druhou stranu však získáte potvrzení o doručení, které bude mít stejnou sílu, jako kdybyste dokument fyzicky odnesli na skutečnou podatelnu.

Kdo potřebuje elektronický podpis

Jestliže právnické osoby chtějí používat dat.schránku pro odesílání dokumentů úřadům, musí jejich zaměstnanec mít takzvaný zaručený elektronický podpis. Naopak fyzické osoby - pokud posílají dokumenty úřadům ze své vlastní (občanské, ne firemní) schránky - elektronický podpis nepotřebují.

Adresu zjistíte jen na konkrétní dotaz

Datové schránky bude možné používat při komunikaci mezi úřady navzájem, mezi úřady a firmami či mezi úřady a občany, stejně tak v opačném směru. Neslouží ale ke komunikaci mezi firmami a občany nebo mezi těmito skupinami navzájem. Také proto nebude veřejně přístupný nějaký „telefonní seznam" existujících datových schránek, v němž by šlo běžně „listovat".

Informační systém datových schránek má nicméně fungovat na principu dotaz - odpověď. Úřad, firma i jakýkoliv občan si budou moci zjistit, jestli má konkrétní úřad, firma nebo osoba datovou schránku. Teprve po zadání určitého dotaz tedy systém vrátí odpověď s příslušnou „adresou".

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

Zákon č. 253/2008 Sb. stanoví, že „povinné osoby“ (určené v § 2 zákona – jsou to zejména banky, spořitelní družstva, pojišťovny, směnárny, další úvěrové nebo finanční instituce, kasina, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, ale i bazary a zastavárny, a také každý další podnikatelský subjekt pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě nad 10.000 EUR) musí ve stanovených případech provést identifikaci všech účastníků obchodu. Při této identifikaci musí být fyzická osoba, ať už je účastníkem obchodu přímo nebo jako osoba jednající za právnickou osobu, vždy identifikována osobně, tedy „tváří v tvář“. Požadavky kladené na provádění identifikace jsou stanoveny v § 8.

 • Zprostředkovaná identifikace má vždy formu „veřejné listiny“, tedy mezinárodně uznávaného dokumentu, který požívá zvláštní ochrany (viz § 348 TZ – padělání a pozměnění veřejné listiny).
 • Provádí se vždy pro konkrétní „povinnou osobu“ a to buď na její žádost, nebo na žádost jejího klienta – osoby, která má být identifikována. Tato skutečnost se označí do textu veřejné listiny. Forma žádosti není v zákoně stanovena, nemusí být písemná a nemusí být konkrétně doložena – stačí tedy prohlášení identifikované osoby, že identifikace má být provedena na její žádost, nebo na žádost „povinné osoby“ XY, která však musí být konkrétně specifikována tak, aby ji nebylo možno zaměnit s jiným podobným subjektem (obchodní firma nebo název, IČO, adresa).
 • V žádosti musí být uveden účel identifikace (např. založení účtu, uzavření smlouvy o úvěru, leasingu, jiné obchodní smlouvy, účast na hazardních hrách apod.), který se zapíše i do textu veřejné listiny.

Kolik zaplatíte:

 • 200,- Kč

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon