Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace

Zveřejnění povinných informací města Olomouce

Zveřejnění povinných informací města Olomouce

Podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Statutární město Olomouc má povinnost přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti podle Čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je tedy povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

Uvedeným zákonem, který nabyl účinnosti dnem 1.1.2000 je statutární město Olomouc zavázáno zveřejňovat základní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné v jeho sídle a úřadovnách. Jedná se o tyto informace (§ 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.):

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
1. Oficiální název statutární město Olomouc
2. Důvod a způsob založení Viz článek Důvod a způsob založení
3/ Organizační struktura Viz článek Organizační schéma Seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu: Viz článek Městské organizace
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní spojení Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583 (radnice)
779 11 Olomouc
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Viz článek Rozmístění pracovišť
4.3 Úřední hodiny
Základní úřední dny a hodiny pro veřejnost jsou na MMOl stanoveny takto:
Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: - -

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě velkého množství klientů, kterým byla vydána čísla vyvolávacího systému k vyřízení jejich žádostí, může být pro další výdej pořadových lístků systém vypnut v souvislosti s dodržením pracovní doby nebo doby polední přestávky.

Jinak stanovené úřední dny a hodiny pro veřejnost jsou na následujících pracovištích MMOl:

ÚŘEDNÍ HODINY - evidence vozidel

Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00 - 12:00 hod. - klienti objednaní přes internet
13:00 - 15:00 hod. – autosalony, autobazary (max. 10 žádostí /den)
Středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 hod. - klienti objednaní přes internet
13:00 - 15:00 hod. – autosalony, autobazary (max. 10 žádostí /den)

ÚŘEDNÍ HODINY - evidence řidičů

Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00 - 12:00 hod. - přednostně klienti objednaní přes internet
13:00 - 15:30 hod. - přednostně klienti objednaní přes internet
Středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 hod. - přednostně klienti objednaní přes internet
13:00 - 15:30 hod. - přednostně klienti objednaní přes internet
Na odboru kancelář tajemníka, oddělení spisové služby, pracoviště podatelny Hynaisova 10 a radnice, Horní náměstí 583, jsou stanoveny úřední dny a hodiny:
Pondělí: 8:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 15:30
Pátek: 8:00 – 15:00

 

Na odboru kancelář tajemníka, oddělení spisové služby, pracoviště centrální spisovna (Sokolská 19), kde jsou stanoveny úřední dny a hodiny takto:
Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00  
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00  
Pátek: 8:00 – 11:00  

 

Na odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, oddělení Informační centrum Olomouc (v podloubí radnice, Horní nám.), kde jsou stanoveny úřední dny a hodiny takto:
Pondělí: 9:00 – 19:00
Úterý: 9:00 – 19:00
Středa: 9:00 – 19:00
Čtvrtek: 9:00 – 19:00
Pátek: 9:00 – 19:00
Sobota: 9:00 – 19:00
Neděle: 9:00 – 19:00
4.4 Telefonní čísla Telefonní seznam
4.5 Čísla faxu +420 585 513 433
4.6 Adresa internetové stránky www.olomouc.eu
4.7 Adresa e-podatelny
4.8 Další elektronické adresy Telefonní seznam
5. Případné platby lze poukázat
 • účet č. 19-1801731369/0800 vedený u České spořitelny, a.s.
 • jiné způsoby platby: např. hotově i kartou na pokladnách magistrátu či poštovní poukázkou
 • informaci o symbolech platby (zejména variabilní symbol) sdělí referent konkrétního odboru magistrátu dle účelu platby
6. IČO 00299308
7. DIČ CZ 00299308
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky Viz článek Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek
12. Formuláře Žádosti a formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Životní situace
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 178/2018 Sb.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších přepisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů + prováděcí vyhláška č. 259/2012 Sb.
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů + prováděcí vyhláška č. 59/2002 Sb.
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů + prováděcí vyhláška č. 152/2000 Sb.
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů + prováděcí vyhláška č. 233/2000 Sb.
 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů + prováděcí vyhláška 409/2003 Sb.
 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě přezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů + prováděcí vyhláška 294/2012 Sb.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
14.2 Vydané právní předpisy vyhlášky a nařízení, opatření obecné povahy
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací  Sazebník úhrad
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 18. 1. 2019 Rozhodnutí KÚ
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

V roce 2019 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.
V roce 2018 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.
V roce 2017 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.
V roce 2016 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy o činnosti magistrátu v oblasti poskytování informací

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu