Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Rozpočet města « Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Rozpočet města

O rozpočtu

Město Olomouc schvaluje rozpočet jako vyrovnaný, přesto, že tento princip vyrovnanosti nemusí platit absolutně.

Vedle tohoto vyrovnaného rozpočtu zákon umožňuje za splnění určitých zákonem taxativně vymezených podmínek sestavit rozpočet přebytkový nebo schodkový, resp. deficitní.

Schvalování rozpočtu je vyhrazeno zastupitelstvu města a řídí se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Město uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a provádí systematickou kontrolu svého hospodaření.

Práva občana

Občan města má právo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu, k prováděným rozpočtovým změnám v průběhu roku i k závěrečnému účtu za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Dále má právo nahlížet do rozpočtu a do závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok.

O rozpočtu

Město Olomouc schvaluje rozpočet jako vyrovnaný, přesto, že tento princip vyrovnanosti nemusí platit absolutně.

Vedle tohoto vyrovnaného rozpočtu zákon umožňuje za splnění určitých zákonem taxativně vymezených podmínek sestavit rozpočet přebytkový nebo schodkový, resp. deficitní.

Schvalování rozpočtu je vyhrazeno zastupitelstvu města a řídí se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Město uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a provádí systematickou kontrolu svého hospodaření.

Práva občana

Občan města má právo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu, k prováděným rozpočtovým změnám v průběhu roku i k závěrečnému účtu za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Dále má právo nahlížet do rozpočtu a do závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok.

Rozpočet statutárního města Olomouce

Rozpočet statutárního města Olomouce

Finanční plán, jímž se řídí financování činnosti města. Rozpočtový rok je vždy shodný s rokem kalendářním.

Pomocným nástrojem při sestavování ročního rozpočtu je střednědobý rozpočtový výhled.

Rozklikávací rozpočet
(http://rozpocet.olomouc.eu)

Webová aplikace poskytuje veřejnosti informace o stavu rozpočtu a jeho skutečném čerpání/plnění v jednoduché a srozumitelné formě.

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2021

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2021 - důvodová zpráva
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2021 - část A, B
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2021 - část C
Zadluženost k 30.09.2020 s grafem - část D

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané statutárního města Olomouce uplatnit dle „Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce“, § 6 Pravidla pro vyjadřování veřejnosti na zasedání zastupitelstva, odst. 1, 2 a 5 ve znění:

odst. 1 – „Občané města, kteří dosáhli věku 18 let, fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území města nemovitost, dále fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany s trvalým pobytem na území města (dále jen „veřejnost“) mohou k záležitosti projednávané v souladu se schváleným programem zasedání vyjadřovat své stanovisko, a to: a) písemně s komentářem, b) ústně.“

odst. 2 – „Veřejnost uplatňuje právo dle odst.1 tohoto paragrafu písemným přihlášením buď po zveřejnění návrhu programu zasláním poštou, elektronickou cestou (e-mail) nebo osobním doručením na magistrát města – organizační oddělení nejpozději do 12.00 hod. v pracovní den předcházející zasedání zastupitelstva nebo v den zasedání zastupitelstva u přítomného pracovníka magistrátu města (označené pracoviště v objektu zasedání) nejdříve 15 minut před zahájením zasedání zastupitelstva a nejpozději do 15 minut po schválení programu zasedání, popř. nejpozději do 15 minut po dodatečném schválení nového bodu zasedání, nejpozději však do ukončení projednávání tohoto nově zařazeného bodu programu zasedání zastupitelstva.“

odst. 5 – „Vyjádření veřejnosti dle odst.1 tohoto paragrafu musí probíhat v jednacím jazyce zastupitelstva, tj. v jazyce českém.“

 

Rok Rozpočet
2020 Schválený rozpočet SMOl na rok 2020 - část A, B
Schválený rozpočet SMOl na rok 2020 - příloha C
Předpokládaná zadluženost SMOl
Záznam o změně čísla položky a změně názvu položek rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu SMOl r. 2020
Oznámení o zveřejnění schválených závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2020
Oznámení o zveřejnění změny schválených závazných ukazatelů pro rozpočet SMOl na rok 2020 - COVID-19
2019 Rozpočet SMOl na rok 2019, část A, B
Rozpočet SMOl na rok 2019, část C
schváleno ZMO 14. 12. 2018
Záznam o změně čísla položky a změně názvů položek rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu SMOl na rok 2019
Oznámení o zveřejnění schválené změny závazných ukazatelů roku 2019
2018 Důvodová zpráva
Příloha 1 - Zadluženost SMOl předpokládaná k 31. 12. 2017
Příloha 2 a-b
Příloha 2 c
schváleno ZMO 19. 12. 2017
2017 Rozpočet SMOl na rok 2017
Rozpočet SMOl na rok 2017 - plán reprodukce investičních a provozních prostředků
schváleno ZMO 19. 12. 2016
Záznam o změně čísla položky a změně názvů položek rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu SMOl na rok 2017
2016 Rozpočet SMOl na rok 2016
Rozpočet SMOl na rok 2016 - plán reprodukce investičních a provozních prostředků
schváleno ZMO 16. 12. 2015
2015 Rozpočet včetně příloh a investic na rok 2015
Rozpočet včetně příloh a investic na rok 2015
schváleno ZMO 22. 12. 2014
2014 Rozpočet včetně příloh a investic na rok 2014
schváleno ZMO 16. 12. 2013
2013 Rozpočet včetně příloh a investice na rok 2013
schváleno ZMO 13. 12. 2012
2012 Rozpočet včetně příloh a investic na rok 2012
schváleno ZMO 21. 12. 2011
2011 Rozpočet včetně příloh a investic na rok 2011
schváleno ZMO 21. 12. 2010
2010 Rozpočet včetně příloh a investic na rok 2010
schváleno ZMO 21. 12. 2009, upraveno po RMO 9. 2. 2010
2009 Rozpočet včetně příloh a investic na rok 2090
schváleno ZMO 15. 12. 2008, upraveno po ZMO 23. 2. 2009
2008 Rozpočet včetně příloh a investic na rok 2008
schváleno ZMO 19. 12. 2007, upraveno po ZMO 18. 2. 2008
2007 Rozpočet včetně příloh a investic na rok 2007
schváleno ZMO 19. 12. 2007, upraveno po ZMO 18. 2. 2008
2006 Rozpočet včetně příloh a investic na rok 2006
2005 Rozpočet včetně příloh na rok 2005
2004 Úvodní strana
Soupis příloh
Přílohy č. 1 až 7 (upravené po jednání ZmO 16. 03. 2004)
Příloha 8 - investiční akce 2004
2003 Soupis příloh
Přílohy č. 1 až 6
Investice
Jmenovité příspěvky, dotace a půjčky konkrétním subjektům
2002 Soupis příloh
Příloha č. 1 až 6 - včetně globální dotace
Příloha č. 7 - investice 2002

Soubory s rozpočtem doporučujeme nejdříve uložit do počítače a následně otevřít.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu