Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Statutární město Olomouc (dále jen „SMOl“) stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), ve spojení s § 17 InfZ a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“):

 

Čl. I.
Náklady na pořízení kopií
 1. Za kopírování a tisk jedné černobílé kopie formátu A4:
  • jednostranná ... 1,50 Kč
  • oboustranná ... . 3,00 Kč
 1. Za kopírování a tisk jedné černobílé kopie formátu A3:
  • jednostranná ... 3,00 Kč
  • oboustranná ... 6,00 Kč
 1. Za kopírování a tisk jedné barevné kopie formátu A4:
  • jednostranná ... 6,00 Kč
  • oboustranná ... 12,00 Kč
 1. Za kopírování a tisk jedné barevné kopie formátu A3:
  • jednostranná ... 12,00 Kč
  • oboustranná .... 24,00 Kč
 1. Za skenování černobílé nebo barevné kopie formátu A4/A3: 3 Kč.
 2. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie podle ceníků komerčních poskytovatelů kopírovacích služeb.
 3. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných SMOl se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

Čl. II.
Náklady na opatření technických nosičů dat
 1. 1 ks CD (včetně obalu)... 13 Kč
 2. 1 ks DVD (včetně obalu)... 15 Kč
 3. Jiný technický nosič dat (USB)... podle pořizovací ceny.

 

Čl. III.
Náklady na odeslání informací žadateli
 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p.
 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

 

Čl. IV.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 230 Kč. V případě započaté hodiny bude částka poměrně krácena. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

 

Čl. V.
Ostatní ustanovení
 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50 Kč, nebude úhrada požadována.
 2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně SMOl v úředních hodinách, nebo převodem (bankovní účet SMOl č. 19-1801731369/0800 vedeném u České spořitelny a.s., variabilní symbol 8163), a to vždy před poskytnutím informace na základě oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace a tam uvedených údajů k platbě.
 3. Tento sazebník nabývá účinnosti 1.2.2018.
 4. Sazebník byl schválen usnesením Rady města Olomouce ze dne 23.1.2018 č. 29.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon