Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace

Vyžádané informace 2023

7. června 2023 (st)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací v roce 2023

Vyžádané informace z minulých let najdete pod odkazy s roky v pravém sloupci této stránky.

Odbor dopravy a územního rozvoje

Přijato: 23. 2. 2023, sp. zn. S-SMOL/062362/2023/01/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 23. února 2023, vedená pod sp. zn. S-SMOL/062362/2023/01/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí: „závazných stanovisek č. j. SMOL/231253/2018/OKR/HR/Sin a č. j. SMOL/160500/2019/OZP/PKZ/Kub.“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 12. 2022, sp. zn. S-SMOL/034329/2023/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 15. prosince 2022, vedená pod sp. zn. S-SMOL/034329/2023/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí informace týkající se Územní studie Příkazy, lokalita Z17, Hráč, jejímž zhotovitelem je Ing. arch. Libor Dašek, č. a. 4221, konkrétně:
1. „kopii objednávky a zadání Magistrátu města Olomouce na zpracování územní studie zhotovitelem Ing. arch. Liborem Daškem (dle registračního listu mělo dojít k předání zadání dne 22. 6. 2022);
2. jakou určil Magistrát města Olomouce lhůtu k zapracování předmětné územní studie;
3. jakým konkrétním způsobem a kdy obdržel Magistrát města Olomouce od zhotovitele Ing. arch. Libora Daška vypracovanou územní studii;
4. Jakým způsobem, kdy a kým (v případě, že se jednalo o kolektivní rozhodnutí, rovněž uveďte složení komise či obdobného orgánu) projednával Magistrát města Olomouce schválení, resp. možnost využití nově pořízené územní studie, k jejímuž zveřejnění došlo záznamem provedeným dne 5. 1. 2023?“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 12. 2022, sp. zn. S-SMOL/339806/2022/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 15. prosince 2022, vedená pod sp. zn. S-SMOL/339806/2022/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí informace vztahující se k zahradní chatce na pozemku p. č. 46/90, k. ú. Klášterní Hradisko, konkrétně:
1) „o tom, zda a jaké stavby mohly být umisťovány na pozemku v dané lokalitě dle územního plánu statutární města Olomouce v období od r. 1980 do 19. 7. 2007, kdy se již chatka prokazatelně na uvedeném pozemku nacházela.
2) …o tom, zda bylo možné a dovolené podle tehdejších právních předpisů a územního plánu v období od r. 1980 do 19. 7. 2007 na pozemku p. č. 46/90 v kat. úz. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, takovou výše popsanou zahradní chatku umístit.
3) sdělení, zda se v archivu vašeho úřadu nachází správní rozhodnutí, či opatření týkající se zřízení výše uvedené zahrádkářské kolonie a toho, za jakých podmínek bylo možno na jednotlivých pozemcích umístit takové drobné stavby.“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ekonomický

Přijato: 6.2.2023, č.j. SMOl/038351/2023

Statutární město Olomouc (odbor majetkoprávní) obdrželo dne 06.02.2023 žádost o informaci č.j. SMOl/038351/2023, kterou následně odbor majetkoprávní předal dne 14.02.2023 na odbor ekonomický. Žádost se týkala nevyzvednuté složenky ze dne 28.05.2014 na 9.042,- Kč za vadné vyúčtování nájmu a služeb.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30.01.2023, č.j. SMOL/031794/2023/OE

Ekonomický odbor obdržel dne 30.01.2023 žádost o informaci č.j. SMOL/031794/2023/OE ve věci dalšího podrobnějšího vyčíslení finanční pomoci Ukrajině.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 23.01.2023, č.j. SMOL/024117/2023/OE

Ekonomický odbor obdržel dne 23.01.2023 žádost o informaci č.j. SMOL/024117/2023 ve věci dluhu za komunální odpad fyzické osoby.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11.01.2023, č.j. SMOL/012481/2023/OE

Ekonomický odbor obdržel dne 11.01.2023 žádost o informaci č.j. SMOL/012481/2023/OE ve věci vyčíslení finanční pomoci Ukrajině.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 09.01.2023, č.j. SMOL/007468/2023/OE

Ekonomický odbor obdržel dne 09.01.2023 žádost o informaci č.j. SMOL/007468/2023/OE ve věci poplatku za komunální odpad fyzické osoby.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor interního auditu a kontroly

Přijato: 10. 3. 2023, č.j. SMOL/081285/2023/OIAK/Beh

1. Máte implementované řešení pro ochranu oznamovatelů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie?
2. Využíváte vnitřní oznamovací systém dodavatelsky nebo využíváte vlastní řešení?
3. Pokud máte zajištěno dodavatelsky, jaký subjekt je dodavatelem řešení pro ochranu oznamovatelů?
a. Pokud je řešeno dodavatelsky, kdy byla smlouva uzavřena, a na jak dlouhou dobu.
b. Prosíme o zaslání dodavatelské smlouvy, případně odkazu na zveřejněnou smlouvu, v případě, že smlouva obsahuje osobní údaje prosíme, anonymizujte ji.
4. Jaké jsou roční náklady na vnitřní oznamovací systém a přidružené služby v položkovém členění, např. vnitřní oznamovací systém – implementace a provoz, příslušná osoba, školení, ostatní

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor investic

Přijato: 12. 5. 2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 3. 2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 2. 2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 1. 2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář primátora

Přijato: 17. 5. 2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 5. 2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 5. 2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 29. 3. 2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 3. 2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 3. 2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 9. 3. 2023, č. j. SMOL/080373/2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 1. 2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář tajemníka

Přijato: 23.3.2023, Spis S-SMOL/098276/2023/OKT

1. Jak byla výše uvedená námitka manželů …….… vůči celému MMO (potažmo přímo vůči tajemníkovi MMO) primátorem Olomouce vyhodnocena/vyřešena? Byla zamítnuta nebo uznána?
2. Dokument (rozhodnutí, sdělení apod.), který danou námitku vyhodnotil, si dovoluji požádat poskytnout.
3. Za předpokladu, že ani po více jak 70 dnech nebyla námitka podjatosti ze strany kanceláře primátora Olomouce vyhodnocena/vyřešena, proč se tak nestalo a proč je MMO v nečinnosti již cca 40 dní, když mu zákona ukládá rozhodnout bezodkladně, resp. nejpozději do 30 dní od podání námitky podjatosti?
4. Je si MMO vědom zprávy o šetření (ve věci tzv. černých staveb pro koně Ing. Petra Kuby) Kanceláře veřejného ochránce práv (viz příloha p3), ve kterém ombudsman MMO vyčítá dlouhodobou nečinnost a apeluje na Váš úřad, aby vzhledem k několikanásobně překročené délce řízení danou věc, co nejdříve rozhodl? Proč MMO hned při svém dalším úkonu je opětovně v dlouhodobé nečinnosti a evidentně ani šetření VOP na tom nic nezměnilo?
5. Z jakého důvodu nebyla ……..… po podání jejího vyjádření ze dne 10. 2. 2023 (viz příloha p2) ve lhůtě 30dní dle § 42 správního řádu ze strany MMO informována o učiněných opatřeních, i přestože o to ve svém vyjádření zažádala?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kultury a cestovního ruchu

Přijato: 3.4.2023

1) Výše celkových poskytnutých dotací Statutárním městem Olomouc v oblasti kultury od roku 2012 do roku 2022 podle jednotlivých let.
2) Výše celkových poskytnutých dotací Statutárním městem Olomouc v oblasti památkové péče od roku 2012 do roku 2022 podle jednotlivých let.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor majetkoprávní

Přijato: 2. 6. 2023, Sp.zn. S-SMOL/170765/2023/OMAJ/Slo

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:
- sdělení nejvyšší a nejnižší výši nájemného za m2, kterou Statutární město Olomouc hradí fyzickým osobám za pronájem v areálu letiště – k.ú. Neředín, obec Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 9. 3. 2023, S-SMOL/038343/2023/OMAJ

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 6. 2. 2023, S-SMOL/038347/2023/OMAJ/Mic

1) Kdo je vlastníkem vedlejší stavby - zděné kůlny dle kupní smlouvy OPD-S/16/2010/Ml z 24. 6. 2013 mezi SMOL a XXXXX, XXXXX a XXXXX?
2) Proč SMOL v rámci prodeje dle kupní smlouvy OPD-S/16/2010/Ml nezapsalo vlastnické právo vedlejší stavby - zděné kůlny k této stavbě do katastru nemovitostí a nedalo ji do souladu s majetkovým právem vlastníků?
3) Proč SMOL v rámci prodeje do kupní smlouvy OPD-S/16/2010/Ml neuvedlo, že předmětná stavba není zapsaná v katastru nemovitostí?
4) Proč SMOL v rámci prodeje dle kupní smlouvy OPD-S/16/2010/Ml neuvedlo, že v bytě č. 6 manželů XXXXX se nachází po jimi provedené rekonstrukci vybavení a zařízení bytu jenž není součástí prodeje dle dohody z 3. 8. 1990 a povinnost tuto vypořádat v případě zániku nájmu?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 6. 2. 2023, spis. zn. S-SMOL/038343/2023/OMAJ

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30. 1. 2023, spis. zn. S-SMOL/326025/2021/OMAJ/Kra

Žadatel žádá o poskytnutí informací k jeho žádosti S-SMOL/221690/2021/OMAJ/Kra o prodej části pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek o výměře 83 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc a pozemku parc. č. 453/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 1. 2023, spis. zn. S-SMOL/025104/2023/OMAJ/Kli

„Na základě předchozího jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad) jsem byl informován o aktuálním vývoji ve věci převodu pozemkové parcely č. 185/330 do majetku statutárního města Olomouce. Podle těchto informací Úřad zaslal dne 1. 12. 2022 statutárnímu městu Olomouc k projednání v Zastupitelstvu města Olomouce a k následnému podpisu smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva. Zmíněný převod by měl být projednán na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce v letošním roce, které se koná dne 6. 3. 2023. Prosím o potvrzení zařazení tohoto bodu na program jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 6. 3. 2023.“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor památkové péče

Přijato: 31. 3. 2023, spis: S-SMOL/106326/2023/OPP

Poskytnutí všech rozhodnutí, vyjádření a odborných stanovisek vydaných v souvislosti s uvažovanou výstavbou budov a dalších případných úprav území pro Středoevropské fórum Olomouc (SEFO), a to včetně rozhodnutí o určení úřední osoby, která se na vydání jednotlivých rozhodnutí podílela.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 4. 2023, spis: S-SMOL/108700/2023/OPP

Předmětem žádosti bylo poskytnutí informací:
1. Výše celkových poskytnutých dotací Statutárním městem Olomouc v oblasti kultury od roku 2012 do roku 2022 podle jednotlivých dat?
2. Výše celkových poskytnutých dotací Statutárním městem Olomouc v oblasti památkové péče od roku 2012 do roku 2022 podle jednotlivých dat

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor právní

Přijato: 24. 5. 2023, S-SMOL/160679/2023/OPR

V parku Petra Bezruče probíhal včera 23. 05. 2023 prořez stromu „strom II. MILÉNIA“. Byl tento prořez povolen? Proč k němu došlo mimo období vegetačního klidu a v období hnízdění ptáků? V příloze přikládám foto.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 26. 5. 2023, S-SMOL/165058/2023/OPR/Sat

Žádám o poskytnutí srovnávací analýzy - Multifunkční hala Olomouc a Posudek stávajícího zimního stadionu (přílohy č. 3 a 4. důvodové zprávy k tomuto bodu zařazeném na jednání Rady statutárního města Olomouce dne 23. května 2023).

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25. 5. 2023, Sp. zn. S-SMOL/162819/2023/OPR/Sat

Prosím o poskytnutí Analýzy „proveditelnosti“ multifunkční haly zpracovanou agenturou BeePartner, která je uvedena v informaci z Rady města uvedené na webu města dne 23.května 2023.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25. 5. 2023, Sp. zn. S-SMOL/162819/2023/OPR/Sat

Prosím o poskytnutí Analýzy „proveditelnosti“ multifunkční haly zpracovanou agenturou BeePartner, která je uvedena v informaci z Rady města uvedené na webu města dne 23.května 2023.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 05. 2023, Sp. zn. S-SMOL/137701/2023/OPR

Z jakého důvodu je nefunkční světelná signalizace na křižovatce Tř. Kosmonautů, Jeremenkova a Masarykova Tř. před Hlavním vlakovým nádražím? Místo je velmi frekventované a pro chodce nebezpečné.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 13. 4. 2023

Prosím o obsah důvodové zprávy k bodu 22 (kácení stromu) usnesení z 15. schůze RMO (11. 4. 2023).

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 4. 2023

1. informace, zda jsou dále uvedené pozemní komunikace zařazeny dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o pozemních komunikacích“), v kategorii místní komunikace, nebo jsou evidovány jako komunikace účelové, a pokud jsou evidovány jako komunikace účelové, pak zda jsou veřejně přístupné či nikoliv:
1.1. pozemní komunikace v ulici Selské nám., která se nachází na pozemku parc. č. 1420/3 a parc. č. 1406/1, vše v k. ú. Chválkovice
1.2. pozemní komunikace v ulici Švestkova, která se nachází na pozemku parc. č. 1451 v k. ú. Chválkovice;
2. poskytnutí pasportu místních komunikací alespoň pro výše uvedené pozemní komunikace;
3. prosté kopie správních rozhodnutí o zařazení předmětných pozemních komunikací do kategorie místních komunikací, případně informaci o tom, že takové rozhodnutí pro předmětné komunikace nebylo vydáno;
4. poskytnutí prostých kopií správního (deklaratorního) rozhodnutí o určení, že výše uvedené pozemní komunikace jsou veřejně přístupnými účelovými komunikacemi ve smyslu § 7 odst. 1 Zákona o pozemních komunikacích, případně informaci o tom, že takové rozhodnutí pro žádnou z předmětných komunikací nebylo vydáno.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 12. 4. 2023, S-SMOL/117188/2023/OPR

1. Byl Vašemu v úřadu v období 2018-2023 doručen jakýkoliv přípis Nadačního fondu proti korupci, IČO: 24821659, Karmelitská 382/14, Malá Strana,118 00 Praha?
2. Pokud ano, týkal se správních řízení vedených s žadatelem?
3. Byly v souvislosti se s takovým případným přípisem Nadačnímu fondu proti korupci sděleny nějaké informace ze správních řízení vedených s žadatelem?
Pokud ano, žádám o jejich kopii.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 4. 2023, S-SMOL/110016/2023/OPR

Dotazy k parkovacímu domu v přednádražním prostoru na ulici Jeremenkova:
─ celkové investiční výdaje vynaložené na stavbu (bez případného nákupu pozemku) bez DPH
─ Rok výstavby daného parkovacího domu
─ Z jakých zdrojů byla výstavba financována (prosím vyjmenuje všechny zdroje financování)
─ O jaký druh parkovacího domu se jedná (dle podlaží parkovacího domu)
─ Počet nadzemních podlaží
─ Počet podzemních podlaží
─ Celkový počet parkovacích míst
─ Počet míst pro osoby s průkazem ZTP či ZTP/P
─ Zda je v parkovacím domě možnost nabíjení elektromobilu
Provozní výdaje:
─ A.2. Spotřeba materiálu a energie
─ A.3. Služby
─ D. Osobní náklady
─ Příjmy za krátkodobé parkování
─ Příjmy za dlouhodobé parkování
─ Jak rozlišujete dlouhodobé a krátkodobé parkování
─ Celková počet zaparkovaných vozidel
─ Průměrná doba stání (pokud možno v minutách, pokud informace nevedete, prosím Vás o zaslání statistik parkování, ze kterých bych data mohla později vypočítat)

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 3. 2023, S-SMOL/082167/2023/OPR/Sat

Žádám o sdělení, kdy bude obnoven přechod pro chodce na ulici Kmochova u křižovatky Kmochova – tř. Svornosti. Jedná se o velmi frekventovanou komunikaci s velkým pohybem chodců i autobusů MHD. Stávající úprava je životu nebezpečná a je pouze otázkou času, kdy na uvedeném místě dojde k nehodě se zraněním, za kterou budou osobně zodpovědní nejen řidič a chodec, ale i jmenovitě ti úředníci, kteří uvedenou nebezpečnou změnu schválili.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 13. 2. 2023, S-SMOL/046253/2023/OPR

Na ulici Trocnovská v Olomouci – Hodolany je na komunikaci nacházející se na pozemku p.č. 433/3 v k.ú. Hodolany před budovou postavenou na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Hodolany situována značka, která umožňuje zastavit dle dodatkové tabulky autobusům „ČD“.
a) Žadatel tímto žádá o informaci, kdo je míněn dle dodatkové tabulky značky na obrázku v příloze označením „ČD“?
b) Zda subjekt „ČD“, kterému má benefit možnosti zastavení sloužit, za tento odvádí příslušný poplatek za vyhrazené parkování a jakou částku takový subjekt za toto parkování uhradil Statutárnímu městu Olomouc v roce 2021 a 2022?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 1. 2023

Žádám poskytnutí informací, a to všech zápisů (či jiných dokumentů zaznamenávajících obsah) z jednání pracovní skupiny, složené ze zástupců Magistrátu města Olomouce, Krajského úřadu Olomouckého kraje a ŘSD ČR, která se scházela od r. 2019 a zabývala se dopravou v Olomouci, zejména záměrem stavby východní tangenty (I/46 Olomouc – východní tangenta).

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 1. 2023

Žádám o poskytnutí informací, a to znaleckého posudku o hydrogeologických poměrech oblasti Olomouc – východ a o jejich ovlivnění odběry podzemní vody průmyslovými závody ze dne 21. 12. 1992, vyhotoveného prof. RNDr. Vladimírem Homolou, Csc., znalcem z oboru těžba - geologie, specializace hydrogeologie.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor právní

Přijato: 24. 1. 2023, S-SMOL/026213/2023/OPR

a) Jaký byl příjem ze závorových parkovišť, které město a nebo městské společnosti provozují, za roky 2021 a 2022? Prosím ke každému roku uvést počet parkovacích míst pro veřejnost na daném parkovišti a příjmy za jednotlivá parkoviště.
b) Od jaké společnosti využíváte závorový systém?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor sociálních věcí

Přijato: 21.2.2023, č. j. SMOL/074842/2023/OSV/Pec

žádám o zaslání informací, jaká data shromažďuje Váš Odbor sociálních věcí, a to konkrétně:
- o osobách, jak rodičích, tak nezletilých, kteří jsou vedeni v záležitostech: rozchod a rozvod rodičů, neshody rodičů, kontakt dítěte s rodičem, a to jak ve výkonu kolizního opatrovnictví, tak i pokud jde z důvodu výše uvedených situací o dítě ohrožené § 6 Zákona o sociálně-právní ochraně dětí;
- jak souhrnná data, tak data za jednotlivé případy;
- jaká data z toho jsou již anonymní (např. souhrnné údaje) nebo snadno anonymizovatelná (tj. kde jsou sice přítomná např. jména klientů, ale jsou např. ve výčtu či řádcích tabulky, tj. snadno anonymizovatelná bez ztráty ostatních údajů).
Dále žádám o informaci, jakým institucím předáváte pravidelně (ať už s jakoukoli periodicitou) data týkající se sociálně-právní ochrany dětí ve výše zmíněných problematikách a jaká data to jsou.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor správních činností

Přijato: 14.1.2023, spis: S-SMOL/015006/2023/OSC

1. Prostřednictvím kterého provozovatele poštovních služeb a prostřednictvím jaké služby tohoto provozovatele poštovních služeb doručoval úřad voličské průkazy vydané podle § 33 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. opravňujících jejich žadatele volit prezidenta republiky v prvním kole voleb konaném ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (vyhlášené na základě rozhodnutí předsedy senátu Parlamentu České republiky č. 207/2022 Sb.)? Pakliže je tímto provozovatelem České pošta, s. p., prosíme zejména o sdělení, zda se zásilky odesílaly ekonomicky, prioritně (D+1) nebo jiným způsobem (např. EMS).
2. Zajistil úřad vhodným způsobem výběr provozovatele poštovních služeb a ním nabízené poštovní služby, aby voličské průkazy uvedené ve třetí otázce, o které si žadatelé požádali poslední den lhůty pro žádost o jejich vydání, byly těmto žadatelům doručeny nejpozději 13. ledna 2023?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 14.1.2023, spis: S-SMOL/015001/2023/OSC

1. Kolik voličských průkazů podle § 33 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. vydal úřad žadatelům, kteří na základě něj budou oprávněni volit prezidenta republiky v prvním kole voleb konaném ve dnech 13. a 14. Ledna 2023 (vyhlášené na základě rozhodnutí předsedy senátu Parlamentu České republiky č. 207/2022 Sb.)?
2. Kolik voličských průkazů uvedených v první otázce úřad jejich žadatelům zaslal prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (lhostejno zda do tuzemska nebo zahraničí)?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor stavební

Přijato: 5. 5. 2023, Spisová značka č: S-SMOL/141667/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 5. 2023, Spisová značka č: S- MOL/140659/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 5. 2023, Spisová značka č: S-SMOL/141390/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 4. 2023, Spisová značka č: S-SMOL/135251/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 5. 2023, Spisová značka č: S-SMOL/137268/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 4. 2023, Spisová značka č: S-SMOL 135252/2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 19. 4. 2023, Spisová značka č: S-SMOL/126065/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 4. 2023, Spisová značka č: S-SMOL/111107/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 4. 2023, Spisová značka č: S-SMOL/121242/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 3. 2023, Spisová značka č: S-SMOL/099494/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 3. 2023, Spisová značka č: S-SMOL/090910/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 23. 2. 2023, Spisová značka č: S-SMOL/060739/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 3. 2023, Spisová značka č: S-SMOL/081793/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 1. 2. 2023, Spisová značka č: S-SMOL/034309/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 2. 2023, Spisová značka č: S-SMOL/050878/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 8. 2. 2023, Spisová značka č: S-SMOL/041856/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 1. 2023, Spisová značka č: S- SMOL/026093/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 1. 2023, Spisová značka č: S-SMOL/027159/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 1. 2023, Spisová značka č: S- SMOL/019216/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 1. 2023, Spisová značka č: S-SMOL/001479/2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 1. 2023, Spisová značka č: S-SMOL/002470/2023/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 12. 12. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/336711/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 12. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/341665/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor školství

Přijato: 8. 1. 2023, S-SMOL/007569/2023/OSKOL

1. výše měsíčních platů ředitelů/ředitelek MŠ a ZŠ zřizovaných městem Olomouc v prosinci 2022 včetně všech příplatků
2. výše všech odměn ředitelů a ředitelek MŠ a ZŠ zřizovaných městem Olomouc v celém kalendářním roce 2022

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor životního prostředí

Přijato: 24. 5. 2023, S-SMOL/159542/2023/OZP/PEK

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 29. 3. 2023, SMOL/103962/2023/OZP/PEK

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 3. 2023, SMOL/098552/2023/OZP/PEK

Dne 24.03.2023 jsme obdrželi Vaši žádost z 24.03.2023 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – konkrétně jste žádal, abychom Vám zaslali na Vaši elektronickou e-mailovou adresu odpověď na tyto otázky:
1) z jakého důvodu byly pokáceny vzrostlé stromy v Hněvotínské ulici nad Teoretickými ústavy?
2) jakým způsobem byli občané informováni o tom, že přijdou o toto stromořadí?
3) jakým způsobem bude tato zeleň nahrazena?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 3. 2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 3. 2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 14. 3. 2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 2. 2023

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Oddělení sportu a správy sportovních zařízení

Přijato: 21. 4. 2023, Spis: Spis: S-SMOL/127498/2023/2

1) Jak se Statutární město Olomouc podílí ze svého rozpočtu na financování sportu obecně; resp. jaká částka z rozpočtu je/byla určena právě na podporu sportu v letech 2018- 2023;
2) Jaká částka z rozpočtu města je/byla určena na podporu sportu vrcholového, obecně ve všech kategoriích;
3) Jakou částkou přispívá Statutární město Olomouc na profesionální fotbalový klub, tj. na fotbalový klub SK Sigma Olomouc.
Dále jsem zjistila, že je město vlastníkem stadionu, tedy přesněji stadionu s názvem Andrův stadion. Zajímalo by mě, kolik peněz z rozpočtu město přispívá na chod stadionu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 8. 3. 2023, Spis: S-SMOl/077266/2023/1

Jakou finanční podporu čerpal z dotací Statutárního města Olomouc subjekt Akademie karate Olomouc, z.s., IČ 07913338, sídlo: Moravská Huzová 110, 783 13 Štěpánov. Prosím o uvedení přesných částek a dotačních programů v letech 2020, 2021, 2022.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Poslední úprava: 7. června 2023 (st)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon