Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace

Vyžádané informace 2021

17. září 2021 (pá)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací v roce 2021

Vyžádané informace z minulých let najdete pod odkazy s roky v pravém sloupci této stránky.

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Přijato: 6. 4. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 3. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

Přijato: 20.5.2021, spis: S- SMOL/121041/2021/OCKS

Jaký způsobem mohlo dojít k rozúčtování dotace za (pro) společnost HC Olomouc - mládež, spolek ve výši 1 674 624?84 Kč (nájem), když vzhledem k mimořádným opatřením- zákaz volného pohybu osob ze strany Ministerstva zdravotnictví nebylo možné pro uvedenou společnost - spolek prostory využívat, resp. naplňovat svůj účel - výchovu mládeže, a zda tudíž nedošlo k porušení rozpočtové kázně, porušení podmínek stanovených pro příjemce dotace, případně zda byl dán podnět ze strany poskytovatele dotace za porušení rozpočtové kázně, které postihuje ze zákona mj. právě finanční úřad?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 5. 2021, S-SMOL/104251/2021/OCKS

1) Jestliže byla ze strany statutárního města Olomouc poskytnuta dotace pro společnost HC Olomouc - mládež, spolek pro sezónu 2020 dotace ve výši 4 420 000 Kč, která byla mimo jiné rozúčtována:
- pronájem 1 674 642,84 Kč, avšak zároveň bylo sděleno, že částka za pronájem plochy pro HCO-mládež činí 1 167 807, jak a co činí tento rozdíl?

2) S odkazem na SMLOUVU O NÁJMU A SPRÁVĚ, PROVOZOVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A OPRAVÁCH ZIMNÍHO STADIONU uzavřené dne 18.12.2019, která mimo jiné stanovuje:
v čl. IV
Nájemné a způsob jeho úhrady
1. Výše nájemného činí částku 1.000.000,-Kč ročně, přičemž tato dohodnutá částka vychází z odborného posouzení společnosti GrantThornton ze dne 9.8.2019, které je oběma stranám známo, jakož i s přihlédnutím k předcházejícím plněním mezi stejnými účastníky,
2. Pokud nájemní vztah netrval celý rok, činí výše nájemného odpovídající poměrnou část dle doby trvání nájemního vztahu,
3. K takto stanovenému nájemnému bude připočtena daň z přidané hodnoty v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 4. Nájemné je splatné ve dvou splátkách po 500.000,- Kč , splatných vždy k 1. 6. a I. 12. každého kalendářního roku, a to na základě pronajímatelem vystaveného daňového dokladu,
a následně i v čl. II. Stav Předmětu nájmu a účel nájmu bod 5.:
Účelem nájmu je provozování profesionálního klubu ledního hokeje provozovaného nájemcem, včetně zajištění užívání zimního stadionu a zajištění všech činností nezbytných pro rozvoj ledního hokeje ve všech mládežnických kategoriích, kterých se klub účastní pod záštitou zapsaného spolku HC OLOMOUC - mládež, z. s., pak
v čl. V. bod 4.:
Nájemce po celou dobu trvání nájemního vztahu zajišťuje vlastním nákladem veškerou správu, provoz, údržbu a opravy Předmětu nájmu včetně veškerého potřebného materiálu, včetně pohonných hmot pro technologická vozidla a prostředky, řádného úklidu a odstraňování odpadu, požární zabezpečení, ostrahu (včetně elektronické ostrahy), jakož i veškeré další služby, média a energie. Veškeré náklady na správu, provoz, údržbu a opravy Předmětu nájmu a k naplnění účelu této smlouvy hradí a nese nájemce. Dotace pronajímatele na tyto náklady budou řešeny samostatnou Smlouvou o poskytnutí provozní podpory /dotace/ na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu z rozpočtu statutárního města Olomouce, která se uzavírá současně s touto smlouvou se stejnou účinností,
na základě jakého právního titulu si HC Olomouc - mládež, spolek plochu pronajímá, a to zejména s odkazem na výše uvedené?

3) S odkazem na výše uvedenou smlouvu, a dotace jak ze strany Olomouckého kraje, tak Statutárního města Olomouc, v celkové výši:
- 2020 - Olomoucký kraj 4 000 000, když výše uvedené finanční prostředky pro sportovní klub HC Olomouc – mládež, spolek byly použity v letech 2019 a 2020 na uznatelné výdaje, spojené se zabezpečením přípravy mládežnických členů příjemce na vrcholový sport, tj. pronájem hrací plochy a zázemí zimního stadionu.
- zde https://udeska.kr-olomoucky.cz/ude/?Z%C3%A1kon+106 všechna zveřejnění, Popř. https://udeska.kr-olomoucky.cz/dokument?ude?KUOL0B3U1FKN- ,
- ze strany statutárního města Olomouc poskytnuta dotace pro společnost HC Olomouc - mládež, spolek pro sezónu 2020 dotace ve výši 4 420 000 Kč, která byla mimo jiné rozúčtována:
- pronájem 1 674 642,84 Kč,
kolik činí celková výše pronájmu pro HC Olomouc s.r.o. a pro HC Olomouc - mládež, spolek?

4) Jak veškeré vyúčtované náklady za rok 2020 vznikly, resp. byly podloženy, když vzhledem k nouzovému stavu, vládním opatřením v rámci roku 2020 byl zimní stadion uzavřen, výchova, tréninky, jakékoliv aktivity nebyly ze strany HC Olomouc - mládež, spolek poskytovány?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 3. 2021, S-SMOL/090165/2021/OCKS/2

1) Zda a v jaké výši byla ze strany statutárního města Olomouc poskytnuta dotace pro společnost HC Olomouc - mládež, spolek pro sezónu 2020/2021, resp. jakým způsobem byla tato dotace vyúčtována, a to s ohledem vyhlášení nouzového stavu a omezení jákekoliv sportovní činnosti HC Olomouc - mládeže, a zároveň ve spojitosti se zaplacenými příspěvku za každé dítě?
2) Kolik činí pronájem ledové plochy, když tento spolek obdržel dotace na pronájem ledové plochy, a to i z dotací Olomouckého kraje:
- sportovnímu klubu HC Olomouc – mládež, spolek, se sídlem Hynaisova 1091/9A, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 22734279; byly v předmětné době poskytnuty ze strany Olomouckého kraje tyto dotace:
V roce 2020 dotace ve výši 4 000 000,- Kč v dotačním Programu na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2020, v dotačním titulu 2 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport,
Výše uvedené finanční prostředky pro sportovní klub HC Olomouc – mládež, spolek byly použity v letech 2019 a 2020 na uznatelné výdaje, spojené se zabezpečením přípravy mládežnických členů příjemce na vrcholový sport, tj. pronájem hrací plochy a zázemí zimního stadionu. - zde https://udeska.kr-olomoucky.cz/ude/?Z%C3%A1kon+106 všechna zveřejnění, Popř. https://udeska.kr-olomoucky.cz/dokument?ude?KUOL0B3U1FKN-

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 2. 2021, S-SMOL/049050/2021/OCKS/2

1) Zda a v jaké výši byla ze strany statutárního města Olomouc poskytnuta dotace pro společnost HC Olomouc - mládež, spolek pro sezónu 2019/2020 a 2020/2021?
2) Zda a v jaké výši byla ze strany statutárního města Olomouc poskytnuta dotace pro společnost HC Olomouc s.r.o. pro sezónu 2019/2020 a 2020/2021?
2) Jak byly dotace konkrétně alokovány mezi jednotlivé mládežnické kategorie a v jakých částkách v jednotlivých sezónách?
3) Na co konkrétně byly tyto finanční prostředky v jednotlivých kategoriích použity v jednotlivých sezónách a jednotlivých kategoriích?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor dopravy a územního rozvoje

Přijato: 24. 6. 2021, sp. zn. S-SMOL/158062/2021/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 24.06.2021, vedená pod sp. zn. S-SMOL/158062/2021/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí následujících informací:
„sdělení, zda u vás byla podána žádost o sdělení k možné výstavbě v k.ú. Ústín, p.č. 340/17, popř. jaké bylo vyjádření vašeho úřadu (konkrétní podmínky možné výstavby RD atd.)“

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 7. 2021, sp. zn. S-SMOL/129638/2021/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 1. července 2021, vedená pod sp. zn. S-SMOL/164980/2021/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí informací:
1. „Jaké je podle územního plánu přípustné využití následujících parcel v kú Hejčín – 116/1, 116/6, 116/5, 118/58, 118/54, 115/53, 1118/52, 118/51, 118/50, 118/49?
2. Kdy naposledy se prováděla změna ÚP, která měnila možné využití některé z těchto parcel? O jakou změnu konkrétně šlo?
3. Smí se na daných parcelách stavět? Co je možné na nich případně postavit?“

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 5. 2021, sp. zn. S-SMOL/129638/2021/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 28. května 2021, vedená pod sp. zn. S-SMOL/129638/2021/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí informací:
1. „k připravovanému ÚP obce Liboš, který zahrnuje také obec Krnov. V návrhu v obci Krnov je nově připojená zóna na bydlení označena jako Z9. Tato plocha je stejně jako parcely v k. ú Krnov parc. č. 118/1, 118/4 vyznačena v přiložené mapce žlutou barvou jako výhradní ložisko, avšak již není zahrnuta v modrém značení jako CHLÚ, i když tato evidence musí kopírovat vytýčení výhradního ložiska. Na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. žádám o sdělení na základě čeho byl udělen souhlas o vyjmutí z CHLÚ, a kdo jej vydal? prosím o zaslání případné kopie. Dle sdělení Báňského úřadu a správce ložiska Českomoravský štěrk, a.s mi bylo sděleno, že nedaly souhlas s vyjmutím.
2. V současné době jsme podali připomínku se zařazení našich pozemků parc. č. 118/1,118/4 do zóny na bydlení. Myslím si, že toto území je daleko vhodnější pro rozšiřování zón na bydlení než navrhované území Z9, protože v našem případě se jedná o pozemky trvale travní porost oproti zóně Z9, která je orná půda a takové rozšíření znamená zábor zemědělské půdy. Navíc náš pozemek se nachází v nejvyšším bodě obce oproti pozemkům, které jsou v blízkosti toku Otavy, tudíž z hlediska jeho rozlití při povodních se jedná o nejbezpečnější místo a nejvhodnější možnost pro rozšiřování obce o nové plochy na bydlení. Ještě bych upozornila na to, že se v obci nachází původní stavby, domy z nepálených cihel tzv. vepřovice a těžba štěrkopísku v blízkosti obce je nevhodná pro narušení statiky takových domů. Dle mých informací proběhla na obci petice proti případné těžbě v blízkosti obydlí, tudíž zařazení našich pozemků do zóny na bydlení by nemělo být limitováno hranicí ložiska.“

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 1. 2021, sp. zn. S-SMOL/088217/2021/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 31. března 2021, vedená pod sp. zn. S-SMOL/088217/2021/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí: „kopie závazného stanoviska, které vydal úřad územního plánování k záměru umístění stavby označené jako „koleje Kašparova“, nebo obdobně, na pozemcích parc. č. 432/9, 432/73, 432/74 a 432/77 v k.ú. Hejčín.“

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 13. 1. 2021, sp. zn. S-SMOL/011138/2021/01/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 13. ledna 2021, vedená pod sp. zn. S-SMOL/011138/2021/01/ODUR, jejímž předmětem jsou tyto informace týkající se působnosti úřadu územního plánování:
1. „Kopii závazného stanoviska orgánu územního plánování k umístění záměru, umístěném na pozemku parc. č. 330/199 v k.ú. Hlušovice. Pokud nebylo vydáno závazné stanovisko, pak kopii stanoviska orgánu územního plánování k umístění uvedeného záměru. (…)
2. Kopii závazných stanovisek orgánu územního plánování k umístění záměrů, umístěných na pozemku parc. č. 330/175 v k.ú. Hlušovice – lodě a majáku. Pokud nebylo vydáno závazné stanovisko, pak kopii stanoviska orgánu územního plánování k umístění uvedených záměrů. (…)
3. Kopii závazných stanovisek orgánu územního plánování k umístění záměrů, umístěných na pozemku parc. č. st. 141/175 v k.ú. Nová Ulice – 2 bytové domy. Pokud nebylo vydáno závazné stanovisko, pak kopii stanoviska orgánu územního plánování k umístění uvedených záměrů. (…)“

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 1. 2021, sp. zn. S-SMOL/006067/2021/01/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 7. ledna 2021, vedená pod sp. zn. S-SMOL/006067/2021/01/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí:
1. „Na základě jakých konkrétních ustanovení právních předpisů vykonává svou činnost urbanista pro území obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností? Jaké a na základě jakých konkrétních ustanovení právních předpisů má pravomoci?
2. Obec spadající do správního obvodu obce s rozšířenou působností nemá regulační plán, ale pouze územní plán a v tomto územním plánu jsou údaje, které má obsahovat regulační plán, jako je sklon (úhel) střechy, ne/oplocení předzahrady apod. Může urbanista na základě tohoto územního plánu požadovat, aby byl tento územní plán v uvedených příkladech naplněn, když tyto údaje do územního plánu nepatří? Pokud ano, na základě jakých ustanovení právních předpisů?
3. Může urbanista na základě své činnosti, svých pravomocí, zasahovat do vzhledu domu ve smyslu posuzování přístupu do domu – odkud má být vchod do domu a vyžadovat tak např. přístup z ulice? Z jakých ustanovení právních předpisů popř. takové oprávnění vyplývá?“

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor ekonomický

Přijato: 12. 8. 2021, č.j. SMOL/199400/2021/OE

Ekonomický odbor obdržel dne 12.08.2021 žádost o informaci č.j. SMOL/199400/2021/OE ve věci poplatku za komunální odpad.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 8. 2021, č.j. SMOL/206133/2021/OE

Ekonomický odbor obdržel dne 19.08.2021 žádost o informaci č.j. SMOL/206133/2021/OE ve věci koncesní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Aquaparkem Olomouc, a.s.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 7. 2021

Ekonomický odbor obdržel dne 28.07.2021 žádost o informaci č.j. SMOL/186354/2021/OE ve věci rozpočtového určení daní.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 2. 2021

Ekonomický odbor obdržel dne 02.02.2021 žádost o informaci č.j. SMOL/033261/2021/OE/Hra ve věci exekucí nezletilých.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 1. 2021

Ekonomický odbor obdržel dne 19.1.2021 žádost o informaci č.j. SMOL/018114/2021/OE/Ben ve věci poplatků za zábor veřejného prostranství.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor interního auditu a kontroly

Přijato: 9. 3. 2021

Odbor interního auditu a kontroly obdržel dne 09.03.2021 žádost o poskytnutí informací ve věci hodnocení parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti dle zákona o finanční kontrole včetně poskytnutí vnitřní metodiky pod sp. zn. SMOL/067765/2021/OIAK.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor investic

Přijato: 15. 7. 2021

Text žádosti a odpovědi.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 3. 2021

Text žádosti a odpovědi.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 2. 2021

Text žádosti a odpovědi.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 1. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor kancelář primátora

Přijato: 25. 8. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 7. 2021, č.j. SMOL/188096/2021/OKP/OSE/Hol

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 6. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 2. 2021

žádám o poskytnutí následujících informací souvisejících s internetovým obchodem eshop.dpmo.cz, který provozuje společnost Dopravní podnik města Olomouce, a. s., jejímž výhradním vlastníkem je statutární město Olomouc:
1) Který subjekt je dodavatelem webových stránek internetového obchodu eshop.dpmo.cz?
2) Jaké byly celkové náklady spojené s vytvořením webových stránek internetového obchodu eshop.dpmo.cz?
3) Jakým způsobem byl vybrán dodavatel webových stránek internetového obchodu eshop.dpmo.cz? V případě, že bylo vybíráno z nabídek několika dodavatelů, žádám o poskytnutí všech konkurenčních nabídek.
4) Plný text všech smluv upravujících vytvoření a správu webových stránek internetového obchodu eshop.dpmo.cz.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor kancelář tajemníka

Přijato: 9. 1. 2021

1) Jaká byla v roce 2020 průměrná výše osobního příplatku u řadových nevedoucích (tzn. nepobírajících příplatek za vedení) zaměstnanců Magistrátu města Olomouce. Pokud je to možné, prosím pouze o údaj za skupinu zaměstnanců v 11. platové třídě a výše?
2) Chtěl bych se dále zeptat, jaká byla v roce 2020 průměrná výše mimořádných odměn u řadových nevedoucích (tzn. nepobírajících příplatek za vedení) zaměstnanců Magistrátu města Olomouce? Pokud je to možné, prosím pouze o údaj za skupinu zaměstnanců v 11. platové třídě a výše.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor majetkoprávní

Přijato: 20. 7. 2021, S-SMOL/178631/2021/OMAJ

Odbor majetkoprávní Magistrátu města Olomouce obdržel dne 20. 7. 2021 pod spisovou značkou S-SMOL/178631/2021/OMAJ žádost spolku Hnutí Duha Olomouc o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zda statutární město Olomouc plánuje prodej, pronájem či změnu využití pozemku parc. č. 354/1 orná půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 6. 2021, S-SMOL/157965/2021/OMAJ

Žadatel žádá o poskytnutí kopií nájemních a pachtovních smluv k pozemkům parc.č. 195 a parc.č. 1132/3, oba v k.ú. Slavonín, obec Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 5. 2021, S-SMOL/127664/2021/OMAJ/Bel

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 2. 2021, S-SMOL/052927/2021/OMAJ

Jak postupovat se žádostí o pronájem městské zahrady? Mám zájem o pronájem zahrádky případně i v nové lokalitě Andělská.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 12. 2020, Sp.zn.S-SMOL/308215/2020/OMAJ/Slo

Obsah žádosti: Žádám o následující informace,

  1. Seznam převodů obecního majetku v roce 2020 (minimálně prosím o poskytnutí těchto informací: předmět převodu (např. auto značky Škoda RZ xx), druh převodu (prodej, darování, směna, pronájem, výpůjčka), doba trvání převodu, cena převodu, identita druhé smluvní strany).
  2. Byly informace o záměru převést tyto převody obecního majetku v roce 2020 zveřejněny na internetové i normální úřední desce obce? Pokud ano, prosím poskytnutí důkazů o tomto zveřejnění. Dále prosím o poskytnutí URL adres, pokud je tento záměr nadále zveřejněn online na internetové úřední desce.
  3. Rozhodlo o těchto záměrech převodu obecního majetku v roce 2020 zastupitelstvo nebo rad obce? Pokud ano prosím o poskytnutí takových usnesení.
  4. Jak byla stanovena tržní cena převodů obecního majetku v roce 2020? Poskytněte mi prosím informace o konkrétním podkladu o stanovení tržní ceny každého jednoho převodu obecního majetku v roce 2020.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 1. 2021, S-SMOL/000544/2021/OMAJ/Svi

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor památkové péče

Přijato: 24.05.2021, spis: S-SMOL/122540/2021/OPP

Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace – stanoviska k záměru „Bytový dům – Rezidence Bořivojova“ a k záměru „Demolice stávajícího objektu Boleslavova 179/8, Olomouc – Lazce“.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 03.03.2021, spis: S-SMOL/061973/2021/OPP

Předmětem žádosti bylo poskytnutí kopie závazného stanoviska Odboru památkové péče č.j. SMOL/229571/2018/OPP/Kor, sp.zn. S-SMOL/076805/2018/OPP ze dne 02.10.2018.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor právní

Přijato: 6. 9. 2021, sp.zn. S-SMOL/220903/2021/OPR

Informace o věcném a časovém harmonogramu přípravy realizace záměru úpravy křižovatky ulic Pasteurovy a Jeremenkovy

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 7. 2021, sp.zn. S-SMOL/185936/2021/OPR

Žádost o informace o konzultacích záměru stavby osmi rodinných domů na pozemcích p.č. 386/1, 386/2, 386/3, 386/4, 386/5, 388/3, 388/4, 388/5, 388/6, 388/7 a 388/8 vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, a to:
1) Od kdy je povinné osobě, tj. Magistrátu města Olomouce, útvaru hlavního architekta, případně jejímu jakémukoliv jinému odboru, znám nový záměr (osmi rodinných domů) na původních, případně nových pozemcích?
2) Zda byla přípustnost nového záměru osmi rodinných domů konzultována s povinnou osobou, a to konkrétně s vedoucí oddělení Ing. arch. Janou Křenkovou, případně jakoukoli jinou úřední osobou? Pokud toto konzultováno bylo, pak tímto žádáte o poskytnutí anonymizované verze žádosti o posouzení přípustnosti nového záměru a rovněž i poskytnutí anonymizované odpovědi, tj. přípustnosti nového záměru.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 6. 2021, sp.zn. S-SMOl/135295/2021/OPR

Informace vztahující se k lokalitě 18 – Chomoutov, kde je navržena mj. územní rezerva ÚR – 13 pro protipovodňové opatření na západním okraji jižní části Chomoutova na plochách 18/123R, 18/124N a 18/125N. V souvislosti s touto územní rezervou vyžádána informace, zda město Olomouc plánuje realizaci protipovodňového opatření v označené územní rezervě ÚR – 13 a pokud ano, tak v čem má spočívat a kdy má k realizaci dojít.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 12. 5. 2021, S-SMOl/111602/2021/OPR

Informace týkajících se režimu parkování na parcele č. 449/8 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc před divadlem Tramtárie:
- zda je na předmětném pozemku vyhrazené jedno parkovací místo Reservé a pro koho je určeno,
- zda další místa má jako Reservé vyhrazené divadlo Tramtárie. V tom případě žádáte o zaslání smlouvy s divadlem na vyhrazené stání,
- pokud tomu tak není, žádáte o zprávu, jakým způsobem budou uvedeny parkování na pozemku do souladu s legislativou.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 3. 2021, S-SMOL/070964/2021/OPR

Poskytnutí informací o chodníku na pozemku parc.č. 311/13 v k.ú. Povel, obec Olomouc, a to zda tento chodník evidujeme ve svém majetku a pokud ano, jak je tento majetek evidován, tj. od jakého roku, kdo jej vybudoval a kdy, kdo a kdy poskytl jako vlastník pozemku souhlas s jeho vybudováním a umístěním.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 13. 2. 2021, Sp.zn. S-SMOL/044655/2021/OMAJ

1) zda a kdy byla uzavřena smlouva o právním zastoupení či poskytování právních služeb mezi povinným a: (i) Mgr. Ing. Petr Konečný, advokát, se sídlem Na Střelnici 1212/39, 779 00 Olomouc, číslo ČAK 04637 (dále jen „Advokát) či (ii) Advokátní kancelář Konečný s.r.o., se sídlem Na Střelnici 1212/39, 779 00 Olomouc, IČO: 286 580 94 (dále jen „Advokátní kancelář“), včetně poskytnutí kopií takto uzavřených smluv, bez omezení období,
2) zda a kdy byly uděleny plné moci Povinným ve prospěch Advokáta či Advokátní kanceláře, včetně poskytnutí kopií těchto plných mocí, a to za období od 1. 1. 2019 do dne podání této žádosti,
3) přehledu vyplacených finančních částek Advokátovi či Advokátní kanceláři, včetně poskytnutí kopií daňových dokladů – faktur vystavených faktur Advokátem či Advokátní kanceláří vůči Povinnému, za celý kalendářní rok 2019, 2020 a od 1. 1. 2021 do dne podání této žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 2. 2021, Sp.zn. S-SMOL/045003/2021/OPR

Poskytnutí informací k výkopové sondě na parcele 64/6 v k.ú. Neředín, a to především datum provedení, její rozměry, nález, fotodokumentaci, kdo sondu povolil, kdo sondu provedl a kdo dohlížel její provedení a ověřil zjištěné skutečnosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 13. 1. 2021, Sp.zn. S-SMOL/012016/2021/OPR

1) Kolik světelných bodů tvoří soustava veřejného osvětlení VO? (počet všech svítidel umístěných jak na samostatných sloupech VO, tak na sloupech nízkého napětí či na výložnících domů).
2) Jaký je (zhruba) celkový instalovaný příkon soustavy VO?
3) Jaké typy svítidel tvoří instalovaný příkon - procentní podíl pro sodíkové výbojky, výbojky RVLX, halogenové výbojky a LED svítidla.
4) Jaká je celková roční spotřeba energie soustavy VO v kWh? (Uveďte roky 2018, 2019 a 2020 pokud máte rok 2020 k dispozici).
5) Jaká je celková cena za spotřebu energie soustavy VO v Kč? (Uveďte roky 2018, 2019 a 2020 pokud máte rok 2020 k dispozici).

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor správních činností

Přijato: 20. 4. 2021

Dotaz: rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty
Předmět: poskytnutí v anonymizované podobě posledních pěti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 3. 2021

Poskytnutí rozhodnutí R 133/2020

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 3. 2021

Poskytnutí rozhodnutí R 2069/2020; R 2070/2020

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 3. 2021

Poskytnutí rozhodnutí R 218/2021

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 1. 3. 2021 | KRPM6140/PŘ-2021-140514, SMOl/Přest/R 218/2021

Jak bylo s věcí naloženo.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 2. 2021

Zda byl od 1. 1. 2014 do 24. 2. 2021 Matričním úřadem Olomouc zaznamenán případ uzavření manželství v přímém ohrožení života snoubence podle § 667 občanského zákoníku a kolik je takových případů evidováno.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 22. 2. 2021 | KRPM-116403-8/PŘ-2020-140514

Postup v dané věci

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 2. 2021

Přestupky dle zák. č. 240/2000 Sb., v roce 2020, přestupky v r. 2020 po novelizaci § 138/1 tr. zákoníku s účinností od 1.10.2020.
1. Kolik oznámení přestupku pro podezření ze spáchání přestupku podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel povinný subjekt v roce 2020?
2. Kolik těchto oznámení bylo před zahájením řízení odloženo?
3. Kolik jiných podnětů na zahájení řízení, např. od aktivních občanů, týkajících se přestupků podle bodu 1 obdržel povinný subjekt v roce 2020?
4. Kolik z došlých věcí, které nebyly odloženy, bylo následně postoupeno nebo předáno jiným správním orgánům, případně orgánům činným v trestním řízení?
5. Kolik přestupků podle bodu 1 bylo ještě před zahájením řízení vyřízeno příkazem na místě a jaká je celková výše pokut uložených tímto způsobem?
6. V kolika případech bylo řízení o přestupku zahájeno příkazem?
7. Kolik věcí podle bodu 1 bylo v roce 2020 pravomocně rozhodnuto příkazem a jaká je celková výše pokut uložených tímto způsobem?
8. V kolika případech podle bodu 1 bylo do konce roku 2020 zastaveno již zahájené řízení o přestupku?
9. Kolik věcí bylo ke dni 31.12.2020 pravomocně vyřízeno rozhodnutím o přestupku?
10. Jaká je celková výše pokut pravomocně uložených za přestupky podle bodu 1 do konce roku 2020 rozhodnutími o přestupku?
11. Kolik činí součet všech pokut uložených za přestupky podle bodu 1 za celý rok 2020 a jaká částka z tohoto součtu byla přestupci do dne 31.12.2020 skutečně uhrazena?
12. Kolik činila nejvyšší pokuta uložená za jeden přestupek (skutek) podle bodu 1?
13. Kolik činila nejvyšší pokuta uložená ve společném řízení za přestupky podle bodu 1 a za kolik přestupků (skutků) to bylo?
14. Kolik zaměstnanců je určeno k vyřizování přestupků podle § 34 odst. 1 písm. a) krizového zákona?
Pro zajímavost přidávám bonusovou otázku:
15. Kolik věcí do konce roku 2020 přepadlo na magistrát od soudu (bylo úřadu postoupeno) po novelizaci § 138 odst. 1 trestního zákoníku s účinností od 01.10.2020, tj. v souvislosti se zvýšením hranice škody na 10.000 Kč?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 16. 2. 2021

Rozhodnutí ve věci R 807/2020

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 2. 2021

Dotaz: přestupky dle krizového zákona
předmět: počet projednávaných přestupků dle zák. č. 240/2000 Sb., v roce 2020 a 2021

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25. 1. 2021

Vydaná rozhodnutí a zaslaní anonymizované podoby.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 1. 2021

Přestupek dle zák. č. 240/2000 Sb. Výsledek jednání ve věci R 2070/2020

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor stavební

Přijato: 30. 8. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 31. 8. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 8. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 16. 8. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 16. 8. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 12. 8. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 26. 7. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 9. 8. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 7. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 8. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 7. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 12. 7. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 7. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 7. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 7. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 1. 7. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 6. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 6. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 6. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 8. 6. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 6. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 6. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 6. 6. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25. 5. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 19. 5. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 29. 3. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 3. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 5. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 5. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 4. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 16. 4. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 29. 3. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 3. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 26. 3. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 3. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 16. 3. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 3. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 3. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 9. 3. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 3. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 1. 3. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 22. 2. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 2. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 3. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 2. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 2. 2021, č.j. SMOL/045918/2021

Stavební odbor obdržel dne 15.02. 2021 žádost o informaci čj. SMOL/045918/2021 ve věci nevyhodovujícího nájezdu pro invalidy v prodejně Lidl, na tř. Svornosti, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25. 1. 2021, č.j. SMOL/023370/2021

Stavební odbor obdržel dne 25.01. 2021 žádost o informaci čj. SMOL/023370/2021 ve věci provedených exekucí při výkonu odstranění stavby v působnosti našeho stavebního úřadu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 2. 2021, č.j. SMOL/033258/2021

Deklaratorní rozhodnutí o VPÚK

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 1. 2021, č.j. SMOL/009086/2021

Informace – počet skutečně zrealizovaných odstranění stavby

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 9. 1. 2021, č.j. SMOL/007674/2021

Informace – požadavek na poskytnutí závazných stanovisek záměrů umístěných v k.ú. Slušovice, v k.ú. Hlušovice a v k.ú. Nová Ulice

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 1. 2021, č.j. SMOL/00290/2021/OKT/SPIS

Informace – Blažejské nám. 84, Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 1. 2021, č.j. SMOL/006401/2021/OKT/SPIS

Informace - “D5501 Olomouc – Kokory“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 22. 1. 2021, č.j. SMOL/021715/2021/OS/Nav

Informace - ul. U solných mlýnů, Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor školství

Přijato: 28. 1. 2021, S-SMOL/028732/2021/OSKOL

1) aktuální (leden 2021) výše platů ředitelů a ředitelek MŠ a ZŠ zřizovaných městem Olomouc
2) výše odměn ředitelů a ředitelek MŠ a ZŠ zřizovaných městem Olomouc v roce 2020

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor živostenský

Přijato: 16. 3. 2021, vedena pod č.j. SMOL/073399/2021/OZIVN

Předmět žádosti - poskytnutí informací ohledně provozování živnosti s předmětem „Silniční motorová doprava“ a činnosti provozování parkoviště, včetně sdělení údajů, kdo povolil podnikateli: xxxxxx, IČO: xxxxxx provozovnu na adrese: xxxxxxxxxxxxxx.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor životního prostředí

Přijato: 30. 8. 2021

Datum zahájení výstavby kanalizace a připojení k ní nemovitosti Dělnická 30, Olomouc - Neředín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 29. 6. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 12. 5. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 29. 3. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 26. 4. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 2. 2021, Č. j.: SMOL/045268/2021/OZP/Pek, Číslo spisu: S-SMOL/042732/2021/OZP

dne 10.2.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jejímž prostřednictvím žádáte o poskytnutí následujících informací:
- v jakém stádiu projednávání se aktuálně nachází řízení „Protipovodňová opatření Olomouc IV.A etapa – Morava, km 230,728 – 231,394 – přírodě blízká PO na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ a bylo-li přerušeno, tak z jakého důvodu se tak stalo.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 1. 2021

na základě Vaší žádosti č.j. s/2021/01 ze dne 5.1.2021 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon"), kterou jsme přijali dne 7.1.2021 a jejímž prostřednictvím jste žádali předat seznam vydaných loveckých lístků a čísel potvrzení, na základě kterých byly tyto lístky vydány (pokud jde o potvrzení o vykonané zkoušce vydané Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s.), a to za uplynulých deset let, tedy za období 2010-2020, Vám v příloze v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona předmětný seznam.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Poslední úprava: 17. září 2021 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu