Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Vyžádané informace « Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace

Vyžádané informace 2020

30. března 2020 (po)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací v roce 2020

Vyžádané informace z minulých let najdete pod odkazy s roky v pravém sloupci této stránky.

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Přijato: 15. 1. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/013446/2020/OARMV/DPD/Reg

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

Přijato: 13. 2. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/045590/2020/OCKS

Žádám o poskytnutí seznamu veřejných shromáždění na území města v roce 2019.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor dotačních projektů

Přijato: 25. 2. 2020

Text odpovědi.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ekonomický

Přijato: 15. 1. 2020 | Spis. zn. SMOL/013866/2020/OE/Hra

Ekonomický odbor obdržel dne 15.01.2020 žádost o informaci číslo jednací SMOL/013866/2020/OE/Hra ve věci poskytnutí informací týkajících se finančních investic statutárního města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor investic

Přijato: 11. 3. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 2. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář tajemníka

Přijato: 15. 3. 2020 | Spis. zn. Spis S-SMOL/076677/2020/OKT

Na webu MMO je vyvěšeno toto oznámení:
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Magistrát města Olomouce reaguje na aktuální nařízení vlády ČR a upozorňuje veřejnost, že:
od pondělí 16. března 2020 od 7 hodin jsou uzavřeny všechny objekty magistrátu a Městské policie Olomouc pro veřejnost. Nařízení platí na dobu deseti dnů, tedy do 24. března do 6:00.
Žádám o sdělení čísla Usnesení vlády, které přikazuje (umožňuje) uzavřít všechny objekty Magistrátu a tím, mimo jiné, neumožnit podání občanům osobním podáním na podatelnu Magistrátu. Tím je tak zmařeno učinit podání dle Správního řádu (podat podání prostřednictvím držitele poštovní licence, datovou zprávou a pod. je sice možné, ale nikoli výlučně přikázaná zákonnou úpravou danou Správním řádem).
Nevylučuji, že takové opatření přikáže dnešní (tedy nedělní) Usnesení vlády, ale do Usnesení vlády č. 211 z letošního roku, nelze - dle mého názoru - takové opatření, které vyhlásila samospráva MMO , dohledat. A magistrátní úřad, jak známo, činí i úkony v přenesené působnosti, tedy vykonává veřejnou správu.
Dokonce návrh usnesení, které projednává vláda od dnešního nedělního odpoledne přímo předvídá, že pohyb občanů za účelem nezbytného podání na úřadě veřejné správy je umožněn.
Jakkoli mám pochopení pro postup vlády naší republiky, nelze než považovat shora uvedené u p o z o r n ě n í za nezákonné (ale je to můj osobní názor, proto di dovoluji požádat o sdělení toho Usnesení vlády, které takový shora uvedený postup MMO umožňuje).

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor majetkoprávní

Přijato: 24. 2. 2020 | S-SMOL/054773/2020/OMAJ

Poskytnutí informace, jak bylo postupováno před uzavřením smlouvy ze dne 29. 9. 1997 se společností Gastroprofit, s.r.o., zejména s důrazem na zveřejnění záměru za účelem tohoto pronájmu, včetně doložení všech listin týkajících se procesu před uzavřením této smlouvy, žádám o co nejpodrobnější poskytnutí těchto informací včetně sdělení zaměstnanců statutárního města Olomouc, kteří měli v pracovní náplni přípravu podkladů a zpráv pro rozhodnutí rady města ve věci nájmu, který byl dovršen uzavřením smlouvy ze dne 29. 9. 1997.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 2. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/053658/2020/OMAJ

Žádost o kopii výpovědní smlouvy.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 1. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/000126/2020/OMAJ

Žadatel v žádosti požadoval poskytnutí:
1) kopií nájemních, případně kupních smluv na části pozemku parc. č. 770/1 v k. ú. Nemilany, kterými je upraven právní vztah k tomuto pozemku,
2) kopie kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 770/1 v k. ú. Nemilany, včetně kopie znaleckého posudku,
3) informace, zda je cena pozemku uvedená v cenové mapě při prodeji závazná a stejná pro všechny kupující,
4) informace, zda výše nájemného za pozemek ve stejném k. ú. se stejným p. č. je pro různé nájemce stejná,
5) přesného rozpisu plateb za užívání pozemků parc. č. 768/1, parc. č. 768/4, parc. č. 768/5, parc. č. 768/6 a parc. č. 770/1 v k. ú. Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ochrany

Přijato: 24. 2. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor památkové péče

Přijato: 7. 2. 2020 | Spis. S-SMOL/38590/2020/OPP

Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace ohledně rekonstrukce a stavebních úprav jednotky č. 566/1 v budově na adrese Václavkova 566/9, Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 2. 2020 | Spis. S-SMOL/33869/2020/OPP

Žadatel požadoval kopie těchto dokumentů:
Odborného posudku týkajícího se cymbálů, který vypracoval Dr. Leoš Mlčák
Těch částí projektové dokumentace rekonstrukce radnice, které se týkají cymbálů
Těch zápisů ve stavebním deníku rekonstrukce věže radnice, které se týkají cymbálů
Informace žádal zaslat v elektronické podobě na níže uvedenou elektronickou adresu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor právní

Přijato: 8. 2. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/040287/2020/OPR

Ödkaz na právní předpis, kterým Magistrát města Olomouce implementoval § 1 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 29. 1. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/031714/2020/OKP

1) Máte problém ve Vašem městě s nedostatkem parkovacích míst?
2) Pokud máte problém s nedostatkem parkovacích míst ve Vašem městě, jakým způsobem plánujete tento nedostatek řešit?
3) Máte v investičním plánu vyhrazeny finance na možná řešení nedostatku parkovacích míst?
4) Který organizační útvar u Vás na úřadě řeší problematiku parkování?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 1. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/009099/2020/OPR

1) zaslání projektové dokumentace pro realizaci zón parkovacích stání a dopravních průzkumů provedených před zavedením parkovacích zón.
2) sdělení, zda bylo provedeno vyhodnocení dopadu zavedení zón parkovacích stání na dopravu v klidu. Pokud takové vyhodnocení bylo zhotoveno, žádám o jeho zaslání.
3) sdělení celkové částky vynaložené na instalaci parkovacích automatů a jejich počet (pokud bylo instalováno ve více fázích, stačí poslední vlna)
Za časové období roku 2019 žádám o sdělení
4) celkové částky vynaložené na provoz parkovacích zón za rok 2020
5) celkové částky vybrané za parkovací karty od fyzických osob, které v oblasti mají trvalé bydliště nebo mají jiný nárok na pakrovací kartu.
6) celkové částky vybrané za parkovací karty od právnických osob, které v oblasti podnikají nebo mají jiný nárok na pakrovací kartu.
7) celkové částky vybrané za návštěvnické stání.
Za časové období roku 2019 žádám o sdělení:
8) počtu zaznamenaných neoprávněný parkování na vyhrazených parkovacích zónách
9) počtu zaznamenaných přestupků dle silničního zákona
Zaznamenáním přestupku rozumím, že přestupek byl policií nebo automatizovaným technickým prostředkem lokalizován a zadokumentován a odeslán úřadu k dalšímu zpracování.
U těchto 2 kategorii přestupů žádám sdělení statisk, jak s nimi bylo dále nakládáno. Žádám o sdělení:
10) počtu výzev odeslaných provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené částky za spáchání tohoto přestupku. Kolik z těchto výzev bylo uhrazeno a jaká byla celková vybraná částka.
11) počtu příkazů odeslaných provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené částky za spáchání tohoto přestupku. Kolik z těchto výzev bylo uhrazeno a jaká byla celková vybraná částka. Kolik z těchto příkazů bylo uhrazeno a jaká byla celková vybraná částka.
12) V kolika případech byl podán vůči tomuto úkonu odpor.
13) V kolika případech bylo vydáno rozhodnutí o přestupku.
14) V kolika případech toto rozhodnutí nabylo právní moci.
V přpadě, že by jste to byli u silničního zákona schopni rozlišit i na jednotlivé typy přestupků - špatné parkování, překročení povolené rychlosti apod., budu rád. Pokud máte k dispozici údaj, kolik z pokutovaných bylo cizinců, bude rád za sdělení (významně to zvyšuje náročnost úkonů.).
Dále žádám o zaslání informace:
15) O počtu zaměstnanců úřadu zabývajících se agendou dopravních přestupků.
16) O celkových personálních nákladech (součtu ročních hrubých mezd těchto zaměstnanců) vynaložených na agendu dopravních přestupků.
17) O celkových ostatních nákladech na agendu dopravních přestupků (náklady za odeslání výzev, informační systémy apod.).

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 1. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/004104/2020/OPR

Poskytnutí informace o počtu výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích stanovené dopravní značkou č. IP257a „pěší zóna“ v Olomouci, lokalitě ul. Kateřínská, Pavelčákova, Denisova, Pekařská, Ostružnická, Ztracená, Riegrova, Horní a Dolní náměstí v letech 2016, 2017,2018 a 2019.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor sociálních věcí

Přijato: 21. 2. 2020 | Sp. zn. S-SMOL/054067/2020/OSV

Žádost o poskytnutí informací, které se týkají využívání mediace v praxi Magistrátu města Olomouce jako orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor správních činností

Přijato: 6.3.2020

Žádost o zaslání rozhodnutí.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 2. 2020, doplnění žádosti 25.2.2020 | Spis. zn. SMOl/Přest/R1933/2018//JB

Poskytnutí kopie rozhodnutí ve věci samé.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor stavební

Přijato: 9. 3. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 3. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 2. 2020 | Spis. zn. SMOL/051393/2020

Stavební odbor obdržel dne 19.02. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/051393/2020 , jednalo se o úřední záznam pořízený v kanceláři vedoucí stavebního odboru -ve věci poskytnutí kopie rozhodnutí zvláštního užívání komunikace - chodníku na ul. Dánská v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 2. 2020 | Spis. zn. SMOL/038590/2020

Stavební odbor obdržel dne 06.02. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/ 038590/2020, ve věci povolení stavebních úprav v domě Handkeho 733/9, k.ú. Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 1. 2020 | Spis. zn. SMOL/013113/2020

Stavební odbor obdržel dne 14.01. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/013113/2020 ve věci nemovitosti Hněvotínská č.p. 616/18, Olomouc - Nová Ulice - sdělení údajů ohledně revize plynu, revizních zpráv a dalších otázek k této nemovitosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 1. 2020 | Spis. zn. SMOL/024723/2020

Stavební odbor obdržel dne 22.01. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/024723/2020 ve věci poskytnutí kopie dokladů, týkající se opravy fasády a věže Radnice Olomouc, termín zahájení 03/2019.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 1. 2020 | Spis. zn. SMOL/025371/2020

Stavební odbor obdržel dne 04.01. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/025371/2020 ve věci umístění dodatkové tabule o odtahu vozidla na veřejném placeném parkovišti u Restaurant U Macků s.r.o., Dvorského 32, Olomouc- Sv. Kopeček.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 1. 2020 | Spis. zn. SMOL/009348/2020

Stavební odbor obdržel dne 09.01. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/009348/2020 ve věci sdělení navazujícího postupu stavebního úřadu, týkající se obtěžování hlukem z provozovny Belmondo v Olomouci, dále ve věci hudební produkce v baru Rasputin, ul. Mlýnská 2, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor živnostenský

Přijato: 18. 2. 2020

Zdejší živnostenský úřad obdržel dne 18. 2. 2020 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., která byla evidována pod č.j. SMOL/048869/2020/OZIVN/Kop. Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 1. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor životního prostředí

Přijato: 17. 1. 2020

Dne 17.1.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jejímž prostřednictvím žádáte o poskytnutí následujících informací :
- v jakém stavu je projednávání přestupku Vaší osoby ve věci pokreslení chodníků v ulici 8. května v Olomouci křídovým sprejem, kterou Policie ČR odevzdala našemu úřadu k projednání dne 29.10.2019.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 1. 2020

Dne 16.1.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jejímž prostřednictvím žádáte o poskytnutí následujících informací:
poskytnutí kontaktů ve smyslu zákona na příslušná myslivecká sdružení v působnosti našeho úřadu obce s rozšířenou působností.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť

Přijato: 9. 1. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/007772/2020/KMD

Žádám kopie objednávek, cenových nabídek, faktur či jiných peněžních dokladů s těmito položkami souvisejícími. Aby byly zřetelné údaje – data, objednavatel, realizátor/firma, rozsah prací/položky, částky. Jedná se o doklady od 22.10.2019 do 31.12.2019 KMČ Topolany.
Je možné vynechat cenovou nabídku a objednávku na 25000,- OB02243/19/KMD, kterou jsem již obdržela, ale chybí mi faktura, či jiný peněžní doklad o vyplacení částky – prosím o kopii.
Prosím o rozdělení dotyčných položek na čerpání 150.000 (velké opravy a nákup služeb) KMČ Topolany a drobné výdaje.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Poslední úprava: 30. března 2020 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Pracoviště magistrátu