Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace

Vyžádané informace 2022

9. prosince 2022 (pá)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací v roce 2022

Vyžádané informace z minulých let najdete pod odkazy s roky v pravém sloupci této stránky.

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Přijato: 4. 9. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 6. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 6. 1. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

Přijato: 16. 8. 2022, spis S-SMOL/224868/2022/OCKS

Žádosti o sdělení, zda město Olomouc, mělo jakékoliv informace o plánovaném konání vánočních trhů, které byly organizovány společností Napashop s.r.o., konkrétně Olomouc – tržnice, v průběhu měsíce listopad a prosince minulého roku….V neposlední řadě žádáme o zaslání dokladu, kterým byly vánoční trhy zrušeny, tj. doklad, který byl zaslán organizátorům, jako potvrzení o zrušení vánočních trhů v roce 2022…“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 16. 2. 2022, Spis S-SMOL/047471/2022/OCKS

1. Má město Olomouc majetkový podíl ve společnosti provozující basketbal?
2. Kolik peněžních prostředků z rozpočtu města Olomouce za rok 2022 bude vynaloženo na financování činnosti sportovního (basketbalového) oddílu BK REDSTONE Olomoucko formou účelové neinvestiční dotace:
- Na mládež:
- „A“ tým:

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor dopravy a územního rozvoje

Přijato: 8. 8. 2022, sp. zn. S-SMOL/216709/2022/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 8. srpna 2022, vedená pod sp. zn. S-SMOL/216709/2022/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí:
„anonymizované verze závazného stanoviska vydaného Vaším správním orgánem dne 8. 3. 2021, č. j. SMOL/066549/2021/ODUR/UUP/Sob k přípustnosti realizace záměru stavby rodinných domů na pozemcích p.č. 643/31 a 643/32, k.ú. Holice u Olomouce.“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 8. 2022, sp. zn. S-SMOL/215165/2022/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 4. srpna 2022, vedená pod sp. zn. S-SMOL/215165/2022/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí:
„kopie závazného stanoviska ze dne 21. 6. 2021 č. j. SMOL/141183/2021 a kopie situace záměru ke kterému bylo vydáno. Dále prosím o poskytnutí kopie závazného stanoviska krajského úřadu ze dne 18. 7. 2022 č. j. KUOK 60740/2022, kterým bylo toto závazné stanovisko změněno.“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25. 7. 2022, sp. zn. S-SMOL/204789/2022/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 25. července 2022, vedená pod sp. zn. S-SMOL/204789/2022/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí:
„stanoviska vydaného k pozemku 104/14 ze dne 15. 2. 2022, k. ú. Lazce.“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 7. 2022, sp. zn. S-SMOL/201098/2022/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 20. července 2022, vedená pod sp. zn. S-SMOL/201098/2022/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí informace:
„k pozemku katast. území Svatý Kopeček, parcelní číslo 556/6 o výměře 7454 m2, majitelé Eva Nováková, Pavel Krososka a Jiří Krososka. Chtěli bychom si pozemek rozdělit na 5 parcel, z toho jedna parcela by byla společná přístupová komunikace ke zbývajícím čtyřem parcelám. Tady bychom potřebovali poradit, jaké požadavky jsou na přístupovou cestu. Další dotaz je, zda se zde již může stavět.
Dále bych poprosila o informaci k pozemku katastrální území Droždín, parcelní číslo 1319 a katastrální území Radíkov u Olomouce – parcelní číslo 195. Otázka zní, zda do budoucna bude možnost si na těchto pozemcích postavit dům nebo alespoň chatu.“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 1. 6. 2022, sp. zn. S-SMOL/157052/2022/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 1. června 2022, vedená pod sp. zn. S-SMOL/157052/2022/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí:
„anonymizované verze dokumentu „Koordinované závazné stanovisko“ ze dne 15. 11. 2021, č. j. SMOL/213671/2021/ODUR/UUP/Sin, spisová značka: S-SMOL/209814/2021/ODUR.“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 5. 2022, sp. zn. S-SMOL/131115/2022/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 5. května 2022, vedená pod sp. zn. S-SMOL/131115/2022/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí informací:
„ohledně příjezdové komunikace v obci Radíkov u Olomouce. Konkrétně: „zda se počítá se změnou územního plánu a tím pádem budoucím vybudováním příjezdové komunikace k pozemkům pod tímto LV 157 (obr. 01_cesta) vlastněné Statutárním městem Olomouc.“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 12. 4. 2022, sp. zn. S-SMOL/107392/2022/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 12. dubna 2022, vedená pod sp. zn. S-SMOL/107392/2022/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí:
„informací o pozemku Věrovany (Rakodavy) č. 1209/19. Dle získaných informací nelze pozemek převést na stavební místo kvůli nedalekému potoku.“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 4. 2022, sp. zn. S-SMOL/102845/2022/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 7. dubna 2022, vedená pod sp. zn. S-SMOL/102845/2022/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí následujících informací:
závazná stanoviska orgánu územního plánování vydané Magistrátem města Olomouce dle § 6 odst. 1 písm. e) a § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako orgánem státní správy na úseku územního plánování dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a to k těmto záměrům:
1) stavba č. p. 237, rodinný dům nacházející se na pozemku p. č. 267, k. ú. Bystročice, obec Bystročice;
2) stavba č. p. 243, rodinný dům nacházející se na pozemku p. č. 253/2, k. ú. Bystročice, obec Bystročice;
3) stavba č. p. 242, rodinný dům nacházející se na pozemku p. č. 341/111, k. ú. Bystročice, obec Bystročice;
4) stavba č. p. 244, rodinný dům nacházející se na pozemku p. č. 341/109, k. ú. Bystročice, obec Bystročice;
5) nově vznikající stavba na pozemcích p. č. 362/16 a 362/15, oba v k. ú. Bystročice, obec Bystročice;
6) nově vznikající stavba na pozemcích p. č. 362/29 a 362/14, oba v k. ú. Bystročice, obec Bystročice;
7) stavba č. p. 248, rodinný dům nacházející se na pozemku p. č. 362/13, k. ú. Bystročice, obec Bystročice;
8) nově vznikající stavba na pozemku p. č. 362/20, k. ú. Bystročice, obec Bystročice;
9) nově vznikající stavba na pozemku p. č. 362/22, k. ú. Bystročice, obec Bystročice;
10) nově vznikající stavba na pozemku p. č. 362/23, k. ú. Bystročice, obec Bystročice;
11) nově vznikající stavba na pozemcích p. č. st. 144 a 357/1, oba v k. ú. Bystročice, obec Bystročice;
12) dělení pozemků p. č. 341/2, 362 a 363, vše v k. ú. Bystročice, obec Bystročice dle územní studie Bystročice – lokalita B13.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 4. 2022, sp. zn. S-SMOL/097883/2022/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 4. dubna 2022, vedená pod sp. zn. S-SMOL/097883/2022/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí:
„informací týkajících se územního plánu obce Loučany (kód obce 552232) – název ÚP: Územní plán Loučany; Pořizovatel: MM Olomouc; Vydávající orgán: Zastupitelstvo obce Loučany. Z veřejně dostupných informací na internetových stránkách obce Loučany (viz https://www.loucany.cz/uzemni-plan) a z veřejně dostupných informací na internetových stránkách Portálu územního plánování (viz http://uap.olkraj.cz/upd/Detail-uzemniho-planu-2421?conversationContext=1) je patrné, že obec Loučany zpracovává nový územní plán (kód 77929323), kdy pořizovací práce byly zahájeny dne 25. 10. 2016 a ke schválení zadání/ zprávy o uplatňování územního plánu došlo dne 14. 12. 2016.“
Konkrétně:
1) „Zda byl výše vymezený návrh územního plánu obce Loučany (kód 77929323) zveřejněn a vyvěšen na úřední desce obce Loučany či na úřední desce pořizovatele územního plánu (Magistrátu města Olomouc) v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 20 ve spojení s § 52 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
2) Pokud byl návrh územního plánu obce Loučany (kód 77929323) zveřejněn a vyvěšen na úřední desce obce Loučany či na úřední desce pořizovatele územního plánu (Magistrátu města Olomouc), tak ke kterému dni byl na úřední desce vyvěšen a ke kterému dni byl z úřední desky svěšen?
3) Zda byl výše vymezený návrh územního plánu obce Loučany (kód 77929323) zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup. Pokud byl, tak kde (např. na jaké internetové stránce apod.) a kdy došlo ke zveřejnění a kdy k odstranění návrhu z místa dálkového přístupu.
4) Zda se o výše vymezeném návrhu územního plánu obce Loučany (kód 77929323) konalo veřejné projednání v souladu s § 52 a násl. stavebního zákona. Pokud ano, tak kdy, kde a kdo jej konal? Jakým způsobem bylo konání veřejného projednání oznámeno veřejnosti a osobám dotčeným návrhem územního plánu obce Loučany (kód 77929323)?
5) Byly proti návrhu územního plánu obce Loučany (kód 77929323) uplatněny dotčenými osobami námitky (dle § 52 a násl. stavebního zákona)? Kdo tyto námitky uplatnil, a co bylo jejich obsahem (v případě, že nebude možné poskytnout informace o totožnosti osob z důvodu ochrany osobních údajů, tak žádám alespoň poskytnutí informace, co bylo obsahem podaných námitek)?
6) Byly proti návrhu územního plánu obce Loučany (kód 77929323) uplatněny veřejností připomínky (dle § 52 a násl. stavebního zákona)? Kdo tyto připomínky uplatnil, a co bylo jejich obsahem (v případě, že nebude možné poskytnout informace o totožnosti osob z důvodu ochrany osobních údajů, tak žádám alespoň poskytnutí informace, co bylo obsahem podaných připomínek)?
7) Jakým způsobem byly případné námitky či připomínky vyřízeny?
8) Z jakých důvodů je výše vymezený územní plán obce Loučany (kód 77929323) evidován jako rozpracovaný?“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 1. 2022, sp. zn. S-SMOL/016605/2022/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 17. ledna 2022, vedená pod sp. zn. S-SMOL/016605/2022/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí:
„stanoviska, které je vedeno pod č. j. SMOL/017103/2021/ODUR/UUP/Sch.“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ekonomický

Přijato: 7.8.2022, č.j. SMOL/216001/2022/OE

Ekonomický odbor obdržel dne 07.08.2022 žádost o informaci č.j. SMOL/216001/2022/OE ve věci exekucí - akce „Milostivé léto“.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25. 5. 2022, č.j. SMOL/150397/2022/OE

Ekonomický odbor obdržel dne 25.05.2022 žádost o informaci č.j. SMOL/150397/2022/OE ve věci platby poplatku za komunální odpad u nájemních bytů.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 4. 2022, č.j. SMOL/121006/2022/OPR/Bra

Magistrát města Olomouce obdržel dne 28.4.2022 žádost o informaci číslo jednací SMOL/121006/2022/OPR/Bra ve věci výdajů statutárního města Olomouce v souvislosti s provozem jednotlivých příspěvkových organizací a akciových společností, které provozují svou činnost v oblasti zdravotnictví, sociální péče, kultury, školství a dopravy za rok 2020 a 2021.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 22. 3. 2022, č.j. SMOL/084546/2022/OE/Hra

Ekonomický odbor obdržel dne 22.03.2022 žádost o informaci číslo jednací SMOL/084546/2022/OE/Hra ve věci zaslání vybraných účetních dokladů za rok 2020.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 2. 2022, č.j. SMOL/052417/2022/OE

Ekonomický odbor obdržel dne 21.02.2022 žádost o informaci č.j. SMOL/052417/2022/OE ve věci daně z nemovitých věcí a poplatku za komunální odpad.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 2. 2022, č.j. SMOL/046643/2022/OE

Ekonomický odbor obdržel dne 15.02.2022 žádost o informaci č.j. SMOL/046643/2022/OE ve věci vyčíslení celkového dluhu fyzické osoby.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 14. 2. 2022, č.j. SMOL/044226/2022/OE

Ekonomický odbor obdržel dne 14.02.2022 žádost o informaci č.j. SMOL/044226/2022/OE ve věci dluhu za komunální odpad fyzické osoby.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 1. 2022, č.j. SMOl/007064/2022

Statutární město Olomouc (odbor kancelář primátora) obdrželo dne 10.01.2022 žádost o informaci č.j. SMOl/007064/2022. Tato žádost, ve věci zaslání kupních smluv a daňových dokladů k nákupu veškerých měřičů k měření vzdálenosti, byla následně postupně postoupena až na ekonomický odbor.
Ekonomický odbor požádal žadatele dne 17.01.2022 o doplnění žádosti o informaci číslem jednacím SMOl/014834/2022/OE/Hra. Žadatel žádost o informaci upřesnil dne 20.01.2022 pod číslem jednacím SMOl/021048/2022.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor investic

Přijato: 20. 9. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 8. 8. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25. 2. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 1. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 1. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář primátora

Přijato: 22. 1. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 8. 10. 2022, č.j. SMOL/275775/2022/OKP

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 9. 2022, č.j. SMOl/246058/2022/OKP

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25.8.2022, č.j. SMOL/233206/2022/OKP/MZ

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15.7.2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 14.7.2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30.5.2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2.5.2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25.4.2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25.4.2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25.4.2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18.3.2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28.2.2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 14.3.2022, č.j. SMOL/075485/2020/OKP/OSE/Hol

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28.2.2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář tajemníka

Žádost přijata: 23. 8. 2022, Spis S-SMOL/230524/2022

Chtěl bych vás požádat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o počet zaměstnanců Magistrátu města Olomouce a jejich početní rozdělení do rezortů a počet žen a mužů k dnešnímu dni.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Žádost přijata: 15. 8. 2022, Spis S-SMOL/223901/2022

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím) v platném znění Vás touto cestou žádám o poskytnutí následujících informací:
Jmenný seznam všech vašich zaměstnanců včetně uvedení pracovní pozice, náplně práce a odborné způsobilosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Žádost přijata: 2. 8. 2022, Spis S-SMOL/212781/2022

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím) v platném znění Vás touto cestou žádám o poskytnutí následujících informací:
Základní profesní údaje o ……………………, tzn. jak dlouho pracuje na uvedené pracovní pozici, jakého dosáhla středoškolského a vysokoškolského vzdělání a v jakém programu a oboru, jaké má dovednosti a hlavní kompetence, jaké má sociální dovednosti a kompetence, jaké má organizační dovednosti a kompetence, jakou má odbornou způsobilost pro uvedenou pracovní pozici, jakou má celkovou délku praxe a jakou celkovou výši finančních odměn obdržela po dobu svého působení na uvedené pracovní pozici.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Žádost přijata: 20. 7. 2022, Spis S-SMOL/200536/2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí následujících údajů:
Jakým způsobem je vyžadováno dodržování profesionální úřední komunikace?
Má Vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se komunikace s veřejností?
Má Vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se vnitřní komunikace?
Pořádá Vaše organizace školení zaměřené na úřední komunikaci?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Žádost přijata: 14. 6. 2022, Spis S-SMOL/169578/2022

1. Přesně vyčíslení nákladů hrazených z městského rozpočtu, na nedávnou cestu městské delegace do Owensboro, a dělení těchto nákladů mezi delegáty.
2. Podle jakého klíče byli delegáti, zejména ti, kteří nejsou členy samosprávy ani zaměstnanci Magistrátu, vybíráni.
3. Uveďte, prosím celkovou částku z veřejného rozpočtu na inzerci Statutárního města Olomouce v tištěných a webových lokálních zpravodajstvích a publicistických periodikách, za rok 2021, dle dostupných objednávek a faktur.
4. Jakož i informaci, podle jakého klíče si Statutární město Olomouc tato periodika vybírá, a zda před uzavřením takové reklamní smlouvy (nebo jinak nazvaného dokumentu s týmž obsahem) žádá po vydavateli informace o nákladu a remitendě v případě tištěných médií, a údaje z google analytics nebo jiný podobný nástroj o čtenosti v případě webových stránek.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25.4.2022, Spis S-SMOL/117102/2022

1. Žádám o poskytnutí informací – přehledu finančních částek vyplacených ………………………. za období kalendářního roku 2020, 2021 za činnosti prováděné v tomto období pro SMOl, příp. jím zřízené či ovládané právnické osoby, včetně uvedení důvodu vyplacení příslušné částky a výkazu práce, resp. přehledu o docházce v daném období.
2. Doplňující dotazy:
a) kdo byl osobou, která přebírala na výkazech práce činnost ………………..,
b) zda existuje další podklad, ze kterého by byl patrný obsah pracovní činnosti………………., nikoli pouze časový rozsah,
c) kdo je vedoucím příslušného odboru, na kterém pracovala, neboť ve výkazech uvedený odbor na SMOl neexistuje.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25.4.2022, Spis S-SMOL/117103/2022

Žádám o poskytnutí informací – přehledu finančních částek vyplacených ………………………. za období kalendářního roku 2020, 2021 za činnosti prováděné v tomto období pro SMOl, příp. jím zřízené či ovládané právnické osoby, včetně uvedení důvodu vyplacení příslušné částky.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 29.3.2022, Spis S-SMOL/092799/2022/01/01

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím) v platném znění Vás touto cestou žádám o poskytnutí následujících informací:
Základní profesní údaje o ……………………, tzn. jak dlouho pracuje jako ……………, dosažené vzdělání, délka praxe, kvalifikační předpoklady pro ……………., kvalifikace k výkonu povolání (školní vzdělání a legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání), kompetenční požadavky k výkonu povolání, resp. odborné dovednosti klíčové pro výkon povolání, odborné dovednosti, obecné dovednosti, digitální kompetence, měkké kompetence, stupeň zátěže, zdravotní způsobilost k výkonu povolání a celkovou výši finančních odměn, které obdržela po dobu ……………….

Stížnost doručena dne 12. 4. 2022
Navrhuji, aby povinný subjekt, tedy Statutární město Olomouc mé stížnosti v souladu s ustanovením §16a odst. 5) Zákona o svobodném přístupu k informacím, zcela sám vyhověl tak, že poskytne požadovanou informaci o tom, jaké kompetenční požadavky k výkonu povolání, resp. odborné dovednosti klíčové pro výkon povolání, odborné dovednosti, obecné dovednosti, digitální kompetence, měkké kompetence má označená zaměstnankyně.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17.3.2022, Spis S-SMOL/081511/2022

Žádám o poskytnutí informací – kdy tyto navazují na přehled finančních částek (z titulu mj. mzdy, platu, odměny, apod.) vyplacených ………………………….. narozena: ………., bytem ………………, PSČ: ………….., za období kalendářního roku 2020, 2021, za činnosti prováděné v tomto období pro SMOL, vč. uvedení důvodu vyplacení příslušné částky.
V této souvislosti žádáme u vyplacené částky 22.500,- Kč za rok 2021 a 150 hodin (!,?) – o zaslání rozpisu těchto hodin (konkrétní činnost) a jednotlivých soudních případů (jako předpokládaný poklad k vyplacení odměny) a to po jednotlivých měsících a měsíční odměny (vycházíme z předpokladu, že částka nebyla vyplacena v jednom měsíci), včetně dohody o provedení práce.
V této souvislosti žádáme u vyplacené částky 22.000,- Kč za rok 2020 a 150 hodin (!,?) – o zaslání rozpisu těchto hodin (konkrétní činnost) a jednotlivých soudních případů (jako předpokládaný poklad k vyplacení odměny) a to po jednotlivých měsících a měsíční odměny (vycházíme z předpokladu, že částka nebyla vyplacena v jednom měsíci), včetně dohody o provedení práce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17.2.2022, S-SMOL/050119/2022

Žádám o poskytnutí informací – přehledu finančních částek vyplacených.... za období kalendářního roku 2020, 2021 za činnosti prováděné v tomto období pro SMOl.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17.2.2022, S-SMOL/050118/2022

Žádám o poskytnutí informací – přehledu finančních částek vyplacených zaměstnanci..... za období kalendářního roku 2020, 2021 za činnosti prováděné v tomto období pro SMOl.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor majetkoprávní

Přijato: 1.11.2022, Sp.zn. S-SMOL/297820/2022/OMAJ/Jar

Vážení, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí následujících informací:
1) Poskytnutí uzavřených smluv SMOL (věcná břemena) týkající se investiční akce ČEZ Distribuce – Olomouc, Žitná, pč. 766/1 – připojení kNN, IV-12-8021511.
2) Poskytnutí návrhu smlouvy SMOL o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemena týkající se investiční akce ČEZ Distribuce – Olomouc, Žitná, pč. 766/2 – připojení kNN, V-12-8022007.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 6.10.2022, Sp.zn. S-SMOL/272918/2022/OMAJ

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3.10.2022, Sp.zn. S-SMOL/268623/2022/OMAJ/Sle

Žadatel žádá o poskytnutí kopií nájemních a pachtovních smluv k pozemkům parc. č. 695, parc. č. 694 a parc. č. 741/3, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4.7.2022, Sp.zn. S-SMOL/188183/2022/OMAJ

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7.7.2022, Sp.zn. S-SMOL/189474/2022/OMAJ

Žadatel žádá o sdělení, zda dochází k pronájmu pozemků parc. č. 556/1, parc. č. 223 a parc. č. 315/9, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, a dále sdělení názvu nájemců a IČ.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2.6.2022, Sp.zn. S-SMOL/158758/2022/OMAJ

Žádost o poskytnutí kopií darovacích smluv na bytové jednotky č. 481/1 a č. 481/6 v domě č. p. 481, Slavonínská 20, v k. ú. Povel, obec Olomouc a kopií smluv o převodu jednotek, a to bytových jednotek č. 481/1 a č. 481/6 v domě č. p. 481, Slavonínská 20, v k. ú. Povel, obec Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3.5.2022, Sp.zn.S-SMOL/126/471/2022/OMAJ/Slo

Kolik smluv čeká k podpisu k dnešnímu dni tj. 3.5. 2022 u stautárního města Olomouce. Přičemž se jedná o smlouvy, které byly schváleny Radou města Olomouce a zároveň bylo přijato usnesení k uzavření smluvního vztahu se společností ČEZ Distribuce, a.s. – IČO 24729 035.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 14.4.2022, SMOL/109617/2022/OMAJ

Žadatel žádá o poskytnutí užívacího titulu k pozemku parc. č. 463/1 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ve vlastnictví SMOl.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5.4.2022, SMOL/100132/2022/OMAJ

Žadatel žádá o poskytnutí informace, kterou část městských pozemků má pronajatý investor Bytový dům Lazecká s.r.o., který staví na pozemcích parc. č. 34/1, 34/5 a 34/11 v k. ú. Lazce a zda se v průběhu stavby měnila pronajatá část pozemků.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 8.4.2022, Sp.Zn.:S-SMOL/104388/2022/OMAJ/Cih

Žadatelka žádala o řešení přístupu na svůj pozemek parc. č. 7 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc přes pozemek parc. č. 1046/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3.3.2022, Sp. zn. S-SMOL/061325/2022/OMAJ/Kuc

Vážená paní magistro,
s ohledem na to, že jsem byla zpracovatelkou jednoho z právních stanovisek dotýkající se privatizace bytového fondu (zpracovávala jsem ho na zadání družstva), a byla jsem též zahrnuta do pracovní skupiny, řešící tuto problematiku, sledují konstantně vývoj celé věci včetně všech právních stanovisek a aktuálních usnesení orgánů města, které si ke svému stanovisku zakládám.
S ohledem na osobní zájem mít k dané věci úplné podklady, nepřipouštějící pochybnosti, si dovoluji s ohledem na aktuální postup města požádat o následující podklady:
1. Přehled uhrazených kupních cen tak, jak je jejich uhrazení uvedeno v usnesení rady města ze dne 21. 2. 2022 v bodech 1 až 133, tj. zejména kdy byly uvedené kupní ceny připsány na účet města, tj. ke kterému dni byly uvedené kupní ceny jednotlivými kupujícími na účet města uhrazeny. Jedná se mi o podklad pravdivosti tvrzení v obsahu schválených záměrů, který, předpokládám, měli radní k dispozici, ale nebyl zveřejněn.
2. Podklad o projednání a schválení daných záměrů v orgánech družstva tak, jak rozhodlo zastupitelstvo dne 10. 12. 2021, když toto projednání a schválení v orgánech družstva je zastupitelstvem stanovenou závaznou podmínkou (předpokladem) případného prodeje spoluvlastnických podílů města. Opět předpokládám, že tento podklad měli radní k dispozici, pouze nebyl zveřejněn.
3. Odborný podklad, ze kterého vychází určení ceny spoluvlastnických podílů, když cenová studie Grant Thornton pracuje pouze s převody bytů, nikoli s převodem spoluvlastnických podílů. Tento podklad opět není k dispozici, přestože nepochybně musí existovat.
Tato žádost je motivována zájmem o bezchybný postup města ve vztahu k případné odpovědnosti členů rady a zastupitelů, když
- pokud je tvrzena úhrada kupní ceny, toto tvrzení musí být pravdivé a doložitelné
- pokud byla schválena podmínka pro převod spoluvlastnických podílů projednání a schválení v orgánech družstva, tato musí být dodržena (jde o závazný pokyn nejvyššího orgánu města, který doposud nebyl zrušen)
- pokud jde o schválení výše kupní ceny, tato výše by měla být odborně podložena a odůvodněna (což vyplývá ze zákona o obcích)
S ohledem na obsah všech doposud zpracovaných právních posudků je třeba těmto otázkám věnovat nadstandardně zvýšenou pozornost právě s ohledem na případnou odpovědnost členů zastupitelstva, kteří budou prodej spoluvlastnických podílů podle zveřejněného záměru schvalovat.
Podklady očekávám v zákonné lhůtě; s ohledem na to, že jsou patrně k dispozici, uvítám jejich poskytnutí bez zbytečného odkladu. Děkuji.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10.2.2022, S-SMOL/042411/2022/OMAJ/Ind

Žádost o poskytnutí důvodové zprávy k bodu programu č. 3, usnesení č. 78, bod 5.6. důvodové zprávy ze schůze Rady města Olomouce konané dne 22. 11. 2021., ke zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 31.1.2022, S-SMOL/030169/2022/OMAJ/Slo

Vážení, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí následujících informací:
1) Z jakého důvodu nebyla do dnešního dne uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku 842/1 k.ú. Černovír. Schválené RMO na 100. schůzi dle bodu programu 3.78 ze dne 22.11.2021
2) Kdy se předpokládá datum uzavření této smlouvy ze strany města.
Prosím o poskytnutí informací v elektronické podobě.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor památkové péče

Přijato: 10. 11. 2022, spis: S-SMOL/306985/2022/OPP

Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace – zda Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, vydal v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v aktuálním znění, opatření obecné povahy o ochranném pásmu, jež by se vztahovalo k ulici Chválkovická, v místní části Olomouce, ve Chválkovicích.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 10. 2022, spis: S-SMOL/282928/2022/01/OPP

Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace – zda byla za provedení nepovolených úprav domu na ul. Dobrovského, č.p. 706, č.o. 21, parc. č. st. 1320, k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc (dále jen „objekt“), udělena Magistrátem města Olomouce, odborem památkové péče, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc pokuta, a pokud ano, pak i její výši.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 23. 8. 2022, spis: S-SMOL/231634/2022/OPP

Předmětem žádosti bylo poskytnutí informací:
1. Měl majitel domu na ul. Ztracená 15, Olomouc, povinnost požádat o souhlas Odbor památkové péče ohledně změny svodu dešťové vody?
2. Vyjadřoval se Odbor památkové péče ke změně svodu dešťové vody z městského domu na ul. Ztracená 15, Olomouc, na pozemek parc. č. 501 a pokud ano, jak a kdy se vyjádřil?
3. Vyjadřoval se Odbor památkové péče k vsazení velkých skob do fasády domu na ul. Ztracená 15, Olomouc, na pozemek parc. č. 501, a pokud ano, jak a kdy se vyjádřil?
4. Proč jsme jako vlastníci pozemku č. 501, na kterém probíhalo zateplení fasády (nová vrstva fasády včetně skob je nad pozemkem č. 501, tedy na našem majetku) nebyly součástí řízení? Ohledně zateplení jsme nebyli kontaktováni ani Odborem památkové péče ani žádným jiným odborem Magistrátu města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15.08.2022, spis: S-SMOL/222537/2022/OPP

Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace – zda byla velkoplošná reklama (inzerující Bageterii Boulevard, v OC Šantovka) na fasádě domu v Olomouci, ul. Pavelčákova, č.p. 444, č.o. 20, parc. č. 419 v k.ú. Olomouc-město, povolena MMOl, odborem památkové péče.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4.3.2022, spis: S-SMOL/066098/2022/OPP

Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace – 1. Zda bylo vydáno závazné stanovisko nebo rozhodnutí orgánu státní památkové péče ve věci – fort XX Křelov, rejst. č. 14189/8-1725, předsunuté opevnění, a to v letech 2012 – 2022. 2. Pokud ano, zaslání těchto předmětných závazných stanovisek nebo rozhodnutí.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 1.02.2022, spis: S-SMOL/031433/2022/OPP

Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace – závazná stanoviska k projektovým dokumentacím a rozhodnutí ke studiím vydaných v posledních 15 letech a více Magistrátem města Olomouce, odborem památkové péče, ve věcech:
• Salmův palác (Horní náměstí 371/1, 779 00 Olomouc) – stavební úpravy ve vnitrobloku;
• Jezuitský konvikt – umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 225/3, 779 00 Olomouc) – zastřešení dvora, resp. vnitrobloku.
Pokud ve výše uvedených případech rozhodoval Krajský úřad Olomouckého kraje, žadatel požaduje též zaslat jeho závazná stanoviska a rozhodnutí.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28.01.2022, spis: S-SMOL/028076/2022/OPP

Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace ve věci stavebních úprav Hauenschildova paláce v Olomouci - 1. Kopie studie vypracované StudioPAB s.r.o., 2. Termín předpokládaného projednávání studie zástupci SMOl.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 1. 2022, sp.zn. S-SMOL/009000/2022/OPP

Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace – závazná stanoviska k projektovým dokumentacím a rozhodnutí ke studiím vydaných v posledních 10 letech Magistrátem města Olomouce, odborem památkové péče, ve věcech:
• Hotel Arigone (na adrese Univerzitní 234/20, 779 00 Olomouc) – stavební úpravy ve vnitrobloku, propojení objektů;
• Salmův palác (Horní náměstí 371/1, 779 00 Olomouc) – stavební úpravy ve vnitrobloku;
• Vlastivědné muzeum Olomouc (nám. Republiky 822/6, 779 00 Olomouc) – stavební úpravy ve vnitrobloku;
• Jezuitský konvikt – umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 225/3, 779 00 Olomouc) – zastřešení dvora, resp. vnitrobloku;
• Obchodní dům Prior/ Galerie Moritz (8. května 465/24, 779 00 Olomouc) – rekonstrukce a modernizace;
• Objekt Jednota (tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc) – rekonstrukce.
Pokud ve výše uvedených případech rozhodoval Krajský úřad Olomouckého kraje, žadatel požaduje též zaslat jeho závazná stanoviska a rozhodnutí.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor právní

Přijato: 14. 11. 2022, doplňující dotaz k sp.zn. S-SMOL/309053/2022/OPR

Doplněné dotazy:
1) Jaký je celkový počet světelných bodů v majetku města a jaká je druhová skladba jejich světelných zdrojů?(počty jednotlivých typů světelných zdrojů)
2) Zda výměny světelných zdrojů provádějí Technické služby města Olomouce nebo máte statutární město Olomouc smlouvu s jinou firmou?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 11. 2022, sp.zn. S-SMOL/309053/2022/OPR

Dotazy k parkovacímu domu v přednádražním prostoru na ulici Jeremenkova:

 • celkové investiční náklady stavby
 • rok výstavby parkovacího domu
 • zdroj financování investice
 • druh parkovacího domu
 • počet nadzemních podlaží
 • počet podzemních podlaží
 • počet parkovacích míst
 • počet míst pro osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P
 • zda je možnost nabíjení elektromobilu
 • provozní výdaje mezi lety 2016 - 2021 v Kč bez DPH
  • celkové
  • na energie
  • opravy a udržovací práce
  • marketing
  • mzdové výdaje zaměstnanců
 • provozní příjmy mezi lety 2016 - 2021 v Kč bez DPH
  • celkové
  • za krátkodobé parkování
  • dlouhodobé parkování
  • celkově za parkování
  • další příjmy, které nejsou zmíněné výše
 • průměrná obsazenost za daný rok v % mezi lety 2016 - 2021
 • počet zaměstnanců mezi lety 2016 – 2021

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 11. 2022, sp.zn. S-SMOL/308863/2022/OPR/Kop

V případě vjezdu městské hromadné dopravy (nikoliv linkového spoje) na autobusový terminál jsou tyto vjezdy MHD zpoplatněny? Dále žádáte informaci, zda v minulých 8 letech byly tyto vjezdy zpoplatněny.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 11. 2022, S-SMOL/303714/2022/OPR

1) Jaká je v roce 2022 průměrná cena za výměnu 1 světelného zdroje na 1 sloupu veřejného osvětlení (výměna hlavice se sodíkovou výbojkou za LED) a to cena samostatně za práci a materiál.
2) Jaký je celkový počet světelných bodů v majetku města a jaká je druhová skladba jejich světelných zdrojů.
3) Kolik sodíkových výbojek bylo nahrazeno úsporným LED zdrojem světla v roce 2021 a 2022.
Světelný bod = například sloup veřejného osvětlení.
Světelný zdroj = rozumějte zdroj světla, tj. LED, sodíková výbojka, lineární zdroj světla - zářivka, atp.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 9. 11. 2022, S-SMOL/305900/2022/OPR/Kop

Poskytnutí dokumentu – technické studie Variantní vedení „východní tangenty“ v Olomouci, který pro statutární město Olomouc zpracovala v roce 2006 firma HBH Projekt spol. s r.o., IČ 499 61 944.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25. 10. 2022, S-SMOL/291192/2022/OPR/Kop

1) Proč město po mně vyžaduje vylepšovat již zkolaudovanou komunikaci na parc.č. 1209/1 vedoucí k 2 RD na ulici Zákřovská k parcelám č. 867/3, 868/9 na asfaltový povrch a vyřešení odvodnění dešťových vod na této části komunikace?
2) Zda město uplatňuje rozdílný přístup ve svých požadavcích na moji osobu a manžele Bačevských, vlastníků parcely č. 868/9, kteří asfaltový povrch nemuseli na cestě města budovat, pouze ji zpevnili štěrkopískem? Proč po nich město nevyžadovalo takovou úpravu komunikace, i když se v době jejich stavby u této komunikace nacházely další plochy určené ÚP pro bydlení, proč město nehájilo zájmy budoucích investorů dalších ploch na ulici Zákřovská?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 10. 2022, S-SMOL/274566/2022/OPR/Kop

Poskytnutí informace jaká finanční částka je vyčleněna a jaká finanční částka již byla k dnešnímu datu zaplacena z rozpočtu zadavatele, tedy Statutárního města Olomouce na realizaci architektonicko-krajinářské studie M 07921 STUDIE OBNOVY SADOVÉHO NÁMĚSTÍ NA SVATÉM KOPEČKU.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 8. 10. 2022, sp.zn. S-SMOL/275775/2022/OPR/Kop

Plán všech událostí od 10. 10. 2022 do konce roku 2022, na kterých má být pracovník MMOL primátor Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, který řídí Městkou policii Olomouc, přítomen. Uvést přesný čas konání a přesné místo konání těchto událostí, uvést přesný čas konání a přesné místo konání těchto událostí, uvést předmět/popis události.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 19. 9. 2022, sp.zn. S-SMOL/188180/2022/OPR/Kop

1) Dům na parcele 868/10 manželů XXX byl kolaudovaný v roce 2007, tudíž žádáte o sdělení, kdy bylo u něj zahájeno územní řízení a kdy mu bylo vydáno územní rozhodnutí.
2) Dále žádáte o vysvětlení naší argumentace k Vaší žádosti a stanovení za právní oddělení města, zda je pravdivá či nikoliv:
Text odpovědi: „Tento územní plán navrhoval obytné území „BV – venkovské bydlení“ pouze na začátku ulice Zákřovské a nenavrhoval pokračující zástavbu…“
Podle sdělení vlastníků pozemků v k.ú. Nemilany p. XXX a jeho dcery paní XXX p.č. 428/1,428/2 a 429 jsou jeho stavební pozemky vymezené ÚP již cca od roku 1990, a takové informace od p. XXX vyvrací vaší argumentaci, že podle starého ÚP se stavební plochy nacházely pouze na začátku ulice Zákřovská, protože jeho pozemky jsou umístěny až za RD manželů XXX uprostřed ulice Zákřovská? Dle sdělení p. XXX město řešilo s ním přeparcelaci kvůli stavebnímu projektu a z toho usuzuji, že město o těchto stavebních parcelách muselo vědět. Jeho informace jsou v rozporu s vaším tvrzením, tudíž žádám o stanovení, kde je pravda, pokud má vaše tvrzení sloužit jako argumentace v mé věci.
Dále žádáte o vysvětlení, pokud město nepočítalo a nenavrhovalo pokračující zástavbu jak ve svém odůvodnění tvrdíte, proč tedy vznikla k jednomu RD manželů XXX nová ulice Zákřovská (při kolaudaci a zápisu domu) a zda je běžná praxe, že město vytváří pro jediný RD novou ulici a proč když se zde nepočítalo s další výstavbou nebyl připojený uvedený dům k ulici Povelská?
Dále prosíte o zaslání statě přiléhavé legislativy, z které vyplývá, že nový „obytný okrsek“ se vymezuje zastavitelnou plochou územního plánu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 9. 2022

Žádám o znění následujících obecně závazných vyhlášek:
• 12/2020 (OZV, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)
• 15/2020 (OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 17/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č. 3/2020)
• 16/2020 (OZV, o nočním klidu)
• 17/2020 (OZV, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků SMOl na rok 2021)
• 4/2021 (OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 17/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších OZV)

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 22. 8. 2022, S-SMOL/188180/2022/OPR

Domnívám se, že na ulici Zákřovská je již jeden rodinný dům na parc.č. 868/10 manželů XXX, který započal prvních 20 obyvatel v okrsku, tudíž můj záměr již tuto dvacítku jen doplňuje a nic nově nevytváří ani nepřekračuje, protože manželé XXX jsou dva obyvatelé okrsku a já jsem třetí. Pokud se toto pravidlo uplatňuje na každý realizovaný projekt samostatně, pak žádám o sdělení:
1) zda manželé XXX taktéž vytvářeli ve svém projektu jedno veřejné parkovací místo?
2) Případně proč toto veřejné parkovací místo nevytvořili?
3) Zda nedošlo k diskriminaci a nerovnému přístupu magistrátu ve stejné věci mezi občany?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 19. 8. 2022, S-SMOL/147178/2022/OPR/Kop

Poskytnutí informací v jakém rozsahu, k jakému datu a jak se v průběhu stavby Bytového domu Lazecká měnilo povolení ke zvláštnímu užívání. Zároveň žádost o informaci, jak společnost platí tyto zábory nebo užívání pozemků městu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 8. 2022, S-SMOL/221670/2022/OPR

1) V čem konkrétně by pro mě jako cyklistu mělo být bezpečnější nuceně použít prozatím nesmyslný úsek stezky podél silnice 570, pokud jedu od Dolní Novosadské směrem na Šlechtitelů?
2) Kdy se odhaduje dokončení celého úseku až k Dolní Novosadské, také jestli má být veden i přes most a jakým způsobem se plánuje nájezd na tuto stezku, pokud by přes most nebyla?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 8. 2022

V jakém objemu a jakým subjektům byla vyplacena ať již přímá nebo zprostředkovaná podpora sdílené dopravy v městě v Olomouci v roce 2020, 2021 a 2022?
Současně prosím o sdělení, jaká byla případně subjektům nabízející sdílenou dopravu v městě Olomouci vyjádřena nefinanční podpora včetně její formy? (Sdílenou dopravou myslím jak cyklistickou tak i stále více se šířící statickou dopravu, čímž myslím zejména pojízdné elektrické desky s řídítky)

Zobrazit / skrýt odpověď

 


S-SMOL/188180/2022/OPR/Kop

Žádost ze dne 19.7.2022 Jak úředník přišel na to, že zrovna v mém projektu vznikl tento požadavek. Informace, že požadavek vychází ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jeho prováděcí vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a normy ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací. K tomu doplňujete, že jste se neptala, odkud vychází, ale proč se aplikuje ve Vašem projektu, v odpovědi údajně chybí odůvodnění, proč tento požadavek vznikl ve Vašem konkrétním případě, přičemž jste se neptala, zda je legální či nelegální.

Žádost ze dne 27.7.2022 Jak úředník přišel na to, že zrovna ve Vašem případě v projektu došlo k překročení limitu 20 obyvatel, aby si mohlo město legálně nárokovat takový požadavek.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 7. 2022, sp.zn. S-SMOL/188180/2022/OPR/Kop

a) zaslání dokumentů, které potvrzují standardní požadavek města na minimální šířku oboustranné komunikace 4 metry,
b) konkretizaci započatých 20 obyvatel v obytném okrsku pro sporný požadavek 1 krátkodobé veřejné parkovací místo v mém projektu. Do dnešního dne úředník dostatečně nevysvětlil, jak přišel na to, že zrovna v mém projektu došlo k překročení limitu pro udělení jeho požadavku.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 6. 2022, sp.zn. S-SMOL/174412/2022/OPR/Kop

1) Zkoumal útvar hlavního architekta před zpracováním projektu studie na obnovu Sadového náměstí, kdo je vlastníkem pozemku parc. č. 32/1 a všeho, co je s ním spojeno, a vyžádal si souhlas tohoto vlastníka - všech spoluvlastníků tohoto pozemku, se zpracováním projektu studie na obnovu Sadového náměstí, nebo jednal jen z vlastní libovůle a proti základnímu lidskému právu - právu vlastnickému?
2) Kdo (jmenovitě) vypsal výběrové řízení na zpracování projektu studie na obnovu Sadového náměstí? Souhlasili s tímto "vypsáním výběrového řízení" a jeho závěry, včetně vyplacení finanční odměny vítězné firmě, všichni spoluvlastníci pozemku parc. č. 32/1?
3) Kdo (jmenovitě) vybral vítěznou firmu pro zpracování konceptu studie na obnovu Sadového náměstí?
4) Co přesně se mělo, dle zadání studie na obnovu Sadového náměstí, na tomto náměstí OBNOVOVAT? Tedy, co tam zaniklo, a co mělo být znovu OBNOVENO?
5) Jak zněl, a o co se opíral (o jaké důvody) požadavek KMČ ve vtahu k pozemku v soukromém vlastnictví - parc. č. 32/1? Co podle KMČ na Sadovém náměstí nefungovalo - proč se KMČ zajímala o soukromý majetek a jeho funkčnost? (Zašlete prosím kopii požadavku KMČ).
6) Jaké důvody vedly MMOL, a kdo (jmenovitě) měl důvody k tomu, že zadání studie bylo odesláno toliko "důležitému vlastníkovi", nikoliv ostatním vlastníkům - spoluvlastníkům pozemku parc. č. 32/1? Z jakého právního důvodu jsou tito spoluvlastníci opomíjeni, kdy nejsou "důležitými spoluvlastníky pozemku"? Sdělte prosím, na základě jakého zákonného předpisu tak bylo s těmito ("nedůležitými") spoluvlastníky jednáno (nejednáno)?
7) Kdo (jmenovitě) ze spoluvlastníků pozemku parc. č. 32/1 si k tomuto pozemku objednal údržbářské práce v hodnotě 250 000,- Kč ročně? Jaký byl předmět údržby na pozemku parc. č. 32/1? Jaká firma (firmy) tyto práce prováděla? Byl této firmě (firmám) udělen souhlas všech spoluvlastníků pozemku parc. č. 32/1, aby na pozemek vstupovaly a prováděly tam údržbářskou činnost? Jaké hodnoty byly jednotlivých úkonů údržby tak, aby součet těchto hodnot (podrobně rozepsat) byl 250 000,- Kč ročně? Jaká celková částka (za všechny roky) se údržbářské firmě (firmám) již zaplatila? Kdo (jmenovitě) tyto platby schvaloval?
8) Jaký důvod vedl město k provedení nadbytečných údržbářských prací v hodnotě 250 000,- Kč ročně na parc. č. 32/1, když provozovatelé - majitelé prodejních stánků - boudek na Sadovém náměstí si své pozemky neničí, a platí řádně za odvoz komunálního odpadu? Kdo a jak tedy způsobuje poškozování tohoto soukromého pozemku - parc. č. 32/1 a nadbytečný "nepořádek" na něm, že jeho údržba a úklid stojí 250 000,- Kč ročně?
9) Byl v době proticovidových opatření MMOL oprávněn ignorovat Ústavu ČR a Listinu základních lidských práv a svobod, a tedy i právo vlastnické? Pokud ano, na základě čeho?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 6. 6. 2022, sp.zn. S-SMOL/161063/2022/OPR/Kop

Za domem na adrese Václava Buriana 171/1, 779 00 Olomouc jsou na komunikaci pro pěší umístěny velkoobjemové kontejnery pro tříděný odpad (viz situační výkres v příloze). Tyto kontejnery obhospodařují TSMP Olomouc, nicméně dle dostupných informací příslušného stavebního úřadu, tam tyto nádoby být umístěny neměly. Vycházím nejen z uzavřené „Veřejnoprávní smlouvy“, ale i z PD určené a povolené pro výstavbu všech RD na dané ulici. Tento pozemek je navíc dle výpisu z KN v mém vlastnictví.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 6. 2022, sp.zn. S-SMOL/160451/2022/OPR/Sta

1) Kdy (přesné datum) a kým (jmenovitě) bylo zadáno zpracování konceptu studie na komplexní obnovu Sadového náměstí na sv. Kopečku?
2) Které firmě – společnosti bylo zadáno, aby zpracovala koncept studie na komplexní obnovu Sadového náměstí na sv. Kopečku, jaká výše finanční odměny byla ve smlouvě s touto firmou stanovena, a jaká částka byla této firmě doposud vyplacena (v Kč)?
3) Protože pozemek Sadové náměstí je převážně v soukromém vlastnictví a ve vlastnictví církve, chci vědět, kdo (jmenovitě) kontaktoval majitele tohoto pozemku ještě před žádostí firmě – společnosti o zpracování konceptu studie na komplexní obnovu Sadového náměstí na sv. Kopečku?
4) Kteří spolumajitelé pozemku (jmenovitě) p. č. 32/1, k. ú. Svatý Kopeček, byli osloveni MMOl a kým (jmenovitě) k poskytnutí souhlasu se zpracováním konceptu studie na komplexní obnovu Sadového náměstí na sv. Kopečku předtím, než žádost firmě – společnosti o zpracování konceptu studie na komplexní obnovu Sadového náměstí na sv. Kopečku byla doručena, a než smlouva s touto firmou – společností byla podepsána?
5) Kteří spolumajitelé (jmenovitě) pozemku p. č. 32/1, k. ú. Svatý Kopeček poskytli písemný souhlas se zadáním žádostí firmě – společnosti o zpracování konceptu studie na komplexní obnovu Sadového náměstí na sv. Kopečku, a kdy (kterého data)?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 23. 5. 2022, sp.zn. S-SMOL/147178/2022/OPR

Informace zda má společnost Bytový dům Lazecká s.r.o. nějakou dohodu nebo smlouvu o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně (zábor) a pokud má, v jakém rozsahu a o kterou část městských pozemků se jedná a zařízení staveniště při předmětné stavbě, zda zasahuje i na zpevněné plochy (chodníky, cesty) a případně v jakém rozsahu a jak se toto užívání v průběhu stavby, případně měnilo a k jakému datu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 31. 5. 2022, sp.zn. S-SMOL/145314/2022/01/OPR

Informace ohledně odstranění jednoho z nově vysazených stromů doplňujících stávající stromořadí na ul. Bořivojova:
1) Byl strom odstraněn s vědomím / na pokyn příslušného odboru města Olomouce?
2) Byl strom odstraněn na žádost?
3) Pokud ano, proč?
4) Byl strom odstraněn svévolně neznámými osobami a tedy byla způsobena škoda na obecním majetku?
5) Pokud ano, proč nebyl nahrazen stromem novým?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 4. 2022, sp.zn. S-SMOL/098487/2022OPR

Žádost o informace ve smyslu poskytnutí následujících informací:
- označení chodníků na ulici Hanáckého pluku, Olomouc, jež byly ke dni 12. února 2021 ve vlastnictví Statutárního města Olomouc, nebo na nichž k témuž dni zajišťovalo údržbu Statutární město Olomouc;
- situace z operačního plánu zimní údržby platného v období zimy 2020-2021, resp. v únoru 2021, vztahující se k ulici Hanáckého pluku, Olomouc;
- termínů, ve kterých byla v únoru roku 2021 provedena zimní údržba na chodnících v ulici Hanáckého pluku, Olomouc, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Olomouc, nebo jejichž údržbu zajišťovalo Statutární město Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 3. 2022, sp.zn. S-SMOL/084265/2022/OPR

1) Poskytnutí kompletní dokumentace vztahující se opatření obecné povahy, dočasnému zákazu zastavení, na jehož základě došlo k umístění dočasného dopravního značení, značek B28, zákaz zastavení, s dodatkovou tabulkou s vyznačením platnosti, které byly umístěny na obou koncích ulice Olbrachtova v Olomouci ve dnech 9. až 11. 3. 2022, tedy včetně dokumentace vztahující se ke skutečnosti, že dodatkové tabulky nejdříve uváděly platnost dopravního značení ve dnech 9. a 10. 3. 2022 ve vymezených hodinách, a poté byly upraveny na platnost po celý den 11. 3. 2022 bez bližšího časového omezení.
2) Poskytnutí informace, jaké jsou požadavky Magistrátu města Olomouce na podobu dodatkových tabulek umisťovaného dočasného dopravního značení, a to i s ohledem na podobu dodatkové tabulky, jak byl užita ve výše uvedeném případě (potištěný papír umístěný v igelitové složce připevněný na dodatkovou tabulku omotáním lepící páskou, který byl zejména za tmy z vozidla naprosto nečitelný pro malé použité písmo a odlesky igelitové složky a lepící pásky ve světlech vozidla, kdy pro přijíždějící řidiče bylo bez vystoupení z vozidla nemožné vyhodnotit, jak se mají s ohledem na dopravní značení zachovat; fotografie přiložena).
3) Pokud toto není zcela patrné z dokumentace podle bodu 1), pak také poskytnutí informace, jak Magistrát města Olomouce při rozhodování o umístění dopravního značení ve výše uvedeném případě hodnotil nezbytnost umístění dočasného dopravního značení z hlediska jeho trvání (reálně bylo možné ořez stromů provést výrazně rychleji, např. dne 9. 3. 2022 věnovali pracovníci této činnosti přibližně čtvrtinu času trvání omezení).
Dodáváte také:
4) Pokud Magistrát města Olomouce v dané věci postupoval jinak, než jak uvádím ve svém předpokladu výše (§ 19a zákona o pozemních komunikacích), prosím o sdělení, jak postupoval, zaslání dokumentace tohoto postupu a vyřízení mé žádosti s přihlédnutím k takovému možnému odlišnému postupu. Pokud Magistrát města Olomouce v této věci nijak nekonal, žádám o informaci, na základě čeho Technické služby města Olomouce, a.s. rozmístily předmětné dopravní značení, měnily dodatkovou tabulku a fakticky tak došlo k dočasnému zákazu zastavení silničních vozidel v ulici Olbrachtova.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 14. 3. 2022, sp.zn. S-SMOL/075616/2022/OPR

1) Poskytnutí kompletní dokumentace vztahující se k umístění dočasného dopravního značení, značek B28, zákaz zastavení, s dodatkovou tabulkou s vyznačením platnosti, které byly umístěny na obou koncích ulice Olbrachtova v Olomouci ve dnech 9. až 11. 3. 2022, tedy včetně dokumentace vztahující se ke skutečnosti, že dodatkové tabulky nejdříve uváděly platnost dopravního značení ve dnech 9. a 10. 3. 2022 ve vymezených hodinách, a poté byly upraveny na platnost po celý den 11. 3. 2022 bez bližšího časového omezení.
2) Poskytnutí informace, jaké jsou požadavky Magistrátu města Olomouce na podobu dodatkových tabulek umisťovaného dočasného dopravního značení, a to i s ohledem na podobu dodatkové tabulky, jak byla užita ve výše uvedeném případě (potištěný papír umístěný v igelitové složce připevněný na dodatkovou tabulku omotáním lepící páskou, který byl zejména za tmy z vozidla naprosto nečitelný pro malé použité písmo a odlesky igelitové složky a lepící pásky ve světlech vozidla, kdy pro přijíždějící řidiče bylo bez vystoupení z vozidla nemožné vyhodnotit, jak se mají s ohledem na dopravní značení zachovat, fotografie přiložena).
3) Pokud toto není zcela patrné z dokumentace podle bodu 1), pak také poskytnutí informace, jak Magistrát města Olomouce při rozhodování o umístění dopravního značení ve výše uvedeném případě hodnotil nezbytnost umístění dočasného dopravního značení z hlediska jeho trvání (reálně bylo možné ořez stromů provést výrazně rychleji, např. dne 9. 3. 2022 věnovali pracovníci této činnosti přibližně čtvrtinu času trvání omezení).

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 2. 2022, sp.zn. S-SMOL/034467/2022/OPR

Zpřístupnění, či pořízení skenů, nebo originálních katalogových listů, či protokolů obsahujících světelně-technické parametry (např. světelný tok, teplota chromatičnosti, osvětlení v úrovni chodníku/vozovky apod.) olomouckého veřejného osvětlení pro účely Vašeho výzkumu působení světla na člověka a dopravní bezpečnost prováděného na UPOL. Jedná se tedy zejména o osvětlení kolem všech křižovatek a přechodů pro chodce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 1. 2022, sp.zn. S-SMOL/009516/2022/OPR

Žádost o informace ve smyslu poskytnutí veškerých kopií smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených povinným subjektem v období mezi 1.1.2019 až 30.11.2021.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 1. 2022, S-SMOL/009487/2022/OPR

Jaké zařízení je umístěno na sloupu veřejného osvětlení nad dopravním značením? Jakou má funkci a je aktivní? Jedná se o místo před železničním přejezdem na ulici Dolní novosadská v Olomouci Slavoníně, na silnici II/435 ve směru jízdy od D35 po pravé straně.
Viz odkaz https://goo.gl/maps/VVg5eSuGrSByRaLFA, Viz GPS 49.56930601647456, 17.260729994706065

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor sociálních věcí

Přijato: 24. 8. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 8. 2022

Množství projednaných a odsouzených přestupků podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí
- kolik přestupků podle § 59 odst. 1 písm. h) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, bylo Vaším úřadem projednáno od roku 2015 do současnosti v jednotlivých letech,
- a jakým způsobem bylo o projednávaných přestupcích rozhodnuto.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor správních činností

Přijato: 7.11.2022, SMOl/Přest/R779/2020/MZ

Předmět žádosti: poskytnutí rozhodnutí

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 9.11.2022, Sp.zn. S-SMOL/305214/2022/OSC/Woz

Žadatelka žádá o informace týkající se údajů vedených k její osobě v evidenci obyvatel.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 9. 2022, Spisová značka: SMOL/265920/2022/OSC/PREST/Tic

Uveďte za jednotlivé měsíce let 2020 - 2022 kolik jste:
1. obdrželi oznámení přestupků podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů;
2. přijali rozhodnutí o odložení věci nebo o zastavení řízení ve vztahu k přestupkům podle § 34 odst. 1 písm. a) krizového zákona;
3. vydali rozhodnutí o vině za přestupky podle § 34 odst. 1 písm. a) krizového zákona;
4. obdrželi odvolání proti rozhodnutím o vině.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 7. 2022

Poskytnutí dvou pravomocných anonymizovaných meritorních rozhodnutí ve věci přestupku podle § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 251/2016 Sb.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 3. 2022, SMOl/Přest/R51/2021/LO, SMOl/Přest/R52/2021/LO

Dotaz na výslech svědků.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 3. 2022, SMOl/Přest/R51/2021/LO, SMOl/Přest/R52/2021/LO

Dotaz na stav řízení.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 1. 3. 2022, SMOl/Přest/R1673/2020/KF

Poskytnutí rozhodnutí

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor stavební

Přijato: 21. 11. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/316063/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 11. 2022, Spisová značka č: S- SMOL/320784/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 11. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/314541/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 16. 11. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/313044/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 11. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/298928/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 14. 10. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/281445/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 10. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/282928/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 10. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/269200/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 22. 9. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/261260/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 8. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/231956/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 9. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/262197/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 8. 9. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/247698/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30. 8. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/237648/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 1. 9. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/240128/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 31. 8. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/235646/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30. 8. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/231635/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 23. 8. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/231663/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 8. 8. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/211816/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 8. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/223356/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 19. 8. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/228374/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 12. 8. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/222256/2022OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 8. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/219394/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 8. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/214694/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 1. 8. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/210079/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25. 7. 2022, Spisová značka č: S-SMOL/204902/2022/OS

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 7. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 7. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 7. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 7. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 12. 7. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 19. 7. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 6. 7. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 7. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 6. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 6. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 6. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 6. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 23. 5. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 22. 5. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 4. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 4. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 4. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 22. 3. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 3. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 9. 3. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 8. 3. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 2. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 2. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 29. 1. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 1. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 26. 1. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 12. 1. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 6. 1. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor školství

Přijato: 22. 9. 2022, S- SMOL/260869/2022/OSKOL

Žádost o poskytnutí informace o přidělení dotací či jiné finanční podpory městem Olomouc soukromému subjektu za účelem nákupu nebo provozování vzduchových trampolín a lokalizace těchto trampolín, a to za období posledních 10 let.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 5. 2022, S-SMOL/128402/2022/OSKOL

Žádost o poskytnutí informací (viz níže) od zřizovatele Základní školy Olomouc, Mozartova 48 za období od 1.1.2020 do současnosti.
1) Kolik evidujete stížností od zákonných zástupců žáků ZŠ (příp. bývalých žáků ZŠ) na ZŠ či na PhDr. et PaeDr. Zbyňka Kundruma, ředitele ZŠ.
2) Kolik evidujete přestupů žáků ze ZŠ Mozartova na jinou ZŠ.
3) Kdy byla provedena poslední kontrolní a inspekční činnost zřizovatele. Uveďte číslo protokolů a záznamů o provedených kontrolách a inspekční zprávy a jaké věci se týkala.
4) Kdy byla provedena poslední inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) až e) š.z. Uveďte číslo inspekční zprávy a jaké věci se činnost týkala.
5) Kolik evidujete protokolů a záznamů o provedených kontrolách a inspekční zprávy za období od 1. 1. 2020 do současnosti. Uveďte číslo protokolů a záznamů o provedených kontrolách a inspekční zprávy a jaké věci se činnost týkala.
6) Jaký je počet využití asistenta pedagoga podle § 16 odst. 2 písm. g) š.z. na ZŠ.
7) Kdy naposledy bylo zřizovatelem či Českou školní inspekcí zkontrolováno poskytování podpůrných opatření podle § 16 odst. 2 písm. d) š.z.
8) Jaký je počet žáků na ZŠ podle § 28 odst. 3 písm. d) š.z.
9) Kolik řízení od České školní inspekce bylo předáno zřizovateli podle § 174 odst. 6 š.z.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 2. 2022, S-SMOL/054503/2022/OSKOL

Žádost o poskytnutí vnitřního předpisu pro přiznávání odměn ředitelkám a ředitelům MŠ a ZŠ zřizovaným SMOl.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 14. 1. 2022, S-SMOL/003600/2022/OSKOL

Žádost o doplnění ze dne 14.1.2022 - výše měsíčních platů (vč. všech složek platu, tedy všech příplatků) ředitelů/ředitelek MŠ a ZŠ zřizovaných městem Olomouc v prosinci 2021.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 1. 2022, S-SMOL/003600/2022/OSKOL

1. výše měsíčních platů ředitelů/ředitelek MŠ a ZŠ zřizovaných městem Olomouc v prosinci 2021
2. výše všech odměn ředitelů a ředitelek MŠ a ZŠ zřizovaných městem Olomouc v roce 2021

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor živnostenský

Přijato: 22. 5. 2022, SMOL/145314/2022/OZIVN/Kop

Dne 18.05.2022 zasahoval při požáru HZS Olomouc v domě v ulici Boleslavově, 179/8, Lazce, 779 00 Olomouc pravděpodobně založeném osobou bez přístřeší pohybující se v daném místě v době vzniku požáru. Na uvedené adrese dle veřejných rejstříků sídlí společnost Bytový dům - Rezidence Bořivojova s.r.o., IČ 07163878, přičemž jsou pochybnosti o plnění jeho povinností vyplývajících ze živnostenského zákona, neboť objekt je nezabezpečen a krom osob bez přístřeší zakládajících požáry v něm delší dobu evidentně nesídlí nikdo, naopak sídlo společnosti se stává místem sociálně patologických jevů a to možná i zcela účelově a záměrně. Žádáme o následující informace:
1. Byl tento hospodářský subjekt již ohledně povinností souvisejících se sídlem společnosti někdy kontrolován?
2. Pokud ano, s jakým zjištěním?
3. Pokud ano, jaká mu byla uložena opatření a v jaké lhůtě je měl splnit?
4. Pokud ano, bylo kontrolováno odstranění těchto nedostatků?
5. Jaká opatření budou hospodářskému subjektu uložena s ohledem na stávající poměry v lokalitě?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor životního prostředí

Přijato: 31. 10. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 9. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 3. 2022

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 26. 1. 2022, SMOL/025123/2022/OZP/PEK

Dne 24.1.2022 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Jejím prostřednictvím jste požadovala zpřístupnění následujících dokumentů :
- rozhodnutí o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků dle § 5b odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vydaná v letech 2017-2021. Požadované dokumenty chcete poslat na Vaši e-mailovou adresu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 26. 1. 2022, SMOL/025123/2022/OZP/PEK

Dne 26.1.2022 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jejímž prostřednictvím jste žádal o poskytnutí následujících informací :
- jaká byla učiněna protipovodňová opatření, která mají přímý dopad na městskou část Lazce (Olomouc), jmenovitě ulici Tvrdíkova.
V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona Vám k výše uvedenému sdělujeme:

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Oddělení KMČ a DP

Přijato: 15. 11. 2022, Č.j.: SMOL/312039/2022/KMD/GAM, Spis. zn.: S-SMOL/312039/2022/KMD/2

Žádost o informaci: čerpání finančních prostředků KMČ Topolany za rok 2022, včetně kopií proúčtovaných dokladů

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 3. 2022, SMOL/074637/2022/KMD/GAM

Žádost o informace ze dne 3. 3. 2022: „rozpočet KMČ Topolany za rok 2021, včetně kopií proúčtovaných dokladů“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Poslední úprava: 9. prosince 2022 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon