Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace » Vyžádané informace 2020

Vyžádané informace 2020

30. prosince 2020 (st)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací v roce 2020

Vyžádané informace z minulých let najdete pod odkazy s roky v pravém sloupci této stránky.

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Přijato: 5. 11. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 8. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 27. 7. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 7. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 7. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 6. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 5. 2020 | Spis. zn. SMOL/122375/2020/OARMV/ZK/Zar

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 1. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/013446/2020/OARMV/DPD/Reg

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

Přijato: 10. 8. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/192455/2020/OCKS

Dotaz zda a jakým způsobem byla povolena výjimka z dodržování nočního klidu na území statutárního města Olomouce

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 27. 7. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/180588/2020

Požadovaná informace: stížnost k nočnímu klidu v resortu Krásná Morava

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 5. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/117346/2020/OCKS/2

Požadovaná informace: smlouvy, rozhodnutí a plnění mezi Statutárním městem Olomouc a SK Sigma Olomouc, a.s., IČ 61974633 se sídlem Legionářská 1165/12, 779 00 Olomouc a dále mezi Statutárním městem Olomouc a SK Sigma Olomouc, z.s., IČ 00534013, se sídlem Legionářská 1165/12, 779 00 Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 5. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/117823/2020/OCKS/2

Požadovaná informace: smlouvy, rozhodnutí a plnění mezi Statutárním městem Olomouc a HC Olomouc, s.r.o., IČ 25849123 se sídlem Hynaisova 9a, 779 00 Olomouc a dále mezi Statutárním městem Olomouc a HC Olomouc, z.s., IČ 22734279, se sídlem Hynaisova 9a, 779 00 Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 3. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/081672/2020/OCKS

Dotaz na roušky v rámci akce vyhlášené městem 26.3.2020 pro výběr doma vyrobených roušek na základě kupní smlouvy.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 13. 2. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/045590/2020/OCKS

Žádám o poskytnutí seznamu veřejných shromáždění na území města v roce 2019.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor dopravy a územního rozvoje

Přijato: 16. 12. 2020 | Spis. zn.: S-SMOL/306097/2020/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 16. 12. 2020, vedená pod sp. zn. S-SMOL/306097/2020/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí:
1. „Termín veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bystročice“
nebo
2. „Kopii návrhu rozhodnutí o dalším postupu pořizování Změny č. 1 Územního plánu Bystročice“

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 9. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/223636/2020/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 11. září 2020, vedená pod sp. zn. S-SMOL/223636/2020/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí sdělení, v jaké ploše se ke dni 21. 12. 2016 dle tehdy platného a účinného územního plánu města Olomouce nacházel pozemek parc. č. 436/4 v k.ú. Povel, obec Olomouc, a zda tato plocha byla k uvedenému datu evidována jako plocha určená k zastavění (zastavitelná).

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 7. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/164964/2020/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 09.07.2020, vedená pod sp. zn. S-SMOL/164964/2020/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí následujících informací:
1. „V jaké fázi projednávání je ÚP Suchonice ke dni 29.6.2020?“
2. „Byl od 30.01.2020 již založen spis k projednávanému ÚP a jsou v něm již zařazeny nějaké dokumenty, vyjádření, stanoviska, námitky?“
3. „Zašlete mi kopii zápisu z místního šetření, které je uvedeno na str. 12 Návrhu zadání ÚP Suchonice – bod „Problémy k řešení plynoucí ze stávajícího ÚP, místního šetření a konzultací“.“
4. „Uveďte čísla pozemků, které jste na základě místního šetření a konzultací (viz. bod 3) označili jako nevyužívané plochy v areálu výroby.“
5. „Uveďte čísla popisná nebo čísla parcel, na kterých se nachází objekty, které jste na základě místního šetření a konzultací (viz. bod 3) označili jako nevyužívané objekty v areálu výroby.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20. 5. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/116784/2020/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 20. 5. 2020, vedená pod sp. zn. S-SMOL/116784/2020/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí:
Územního plánu Olomouc, přehledu změn po 1. veřejném projednání návrhu, které mají vliv na vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF, doplněk č. 2, KNESL-KYNČL s. r. o., listopad 2013.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor dotačních projektů

Přijato: 25. 2. 2020

Text odpovědi.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ekonomický

Přijato: 19. 8. 2020 | Spis. zn. SMOL/200334/2020/OE

Ekonomický odbor obdržel dne 19.08.2020 žádost o informaci č.j. SMOL/200334/2020/OE ve věci návrhu organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2021 projednávaného RMO dne 10.08.2020.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 8. 2020 | Spis. zn. SMOL/200331/2020/OE

Ekonomický odbor obdržel dne 19.08.2020 žádost o informaci č.j. SMOL/200331/2020/OE ve věci rozpočtových změn roku 2020 projednávaných RMO dne 10.08.2020.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 1. 2020 | Spis. zn. SMOL/013866/2020/OE/Hra

Ekonomický odbor obdržel dne 15.01.2020 žádost o informaci číslo jednací SMOL/013866/2020/OE/Hra ve věci poskytnutí informací týkajících se finančních investic statutárního města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor investic

Přijato: 6. 12. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 7. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 6. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 6. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 3. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 2. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář primátora

Přijato: 16. 7. 2020

Odpovědi č. 2, pod č.j. SMOL/236390/2020/OCKS/SSMZ/Hal a č.j. SMOL/236058/2020/OCKS/SSMZ/Hal
Odpovědi č. 3, pod č.j. SMOL/262437/2020/OKP/OSE/Hol a č.j. SMOL/262380/OKP/OSE/Hol

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 10. 2020

Žádám o poskytnutí důvodové zprávy k usnesení z 49. schůze Rady města Olomouce, konané dne 1. 6. 2020 k bodu programu č. 5.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 6. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 7. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 6. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 4. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář tajemníka

Přijato: 11. 12. 2020 | Spis S-SMOL/301395/2020

1) Sdělení aktuální výše zastupitelstvem schválených odměn za výkon funkce,poskytovaných:
neuvolněným členům zastupitelstva obce
a) předseda výboru zastupitelstva: … Kč za měsíc
b) předseda komise rady: … Kč za měsíc
c) předseda zvláštního orgánu obce: … Kč za měsíc
d) člen výboru zastupitelstva: … Kč za měsíc
e) člen komise rady: … Kč za měsíc
f) člen zvláštního orgánu obce: … Kč za měsíc
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce
g) předseda komise rady: … Kč za měsíc
h) předseda zvláštního orgánu obce: … Kč za měsíc
i) člen výboru zastupitelstva: … Kč za měsíc
j) člen komise rady: … Kč za měsíc
k) člen zvláštního orgánu obce: … Kč za měsíc

Pokud odměna u některé z uvedených funkcí a) až k) poskytována není, prosím, uveďte. Pokud je některá odměna stanovena jinak než ‚za měsíc‘ (např. za každou účast na jednání), prosím, uveďte.

2) Sdělení zda, a pokud ano, tak v jaké verzi, je schváleno pravidlo pro poskytnutí odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněnému členovi zastupitelstva (viz §74 odst. 3 zákona o obcích).

3) Sdělení zda, a pokud ano, tak v jaké verzi, je schváleno pravidlo pro poskytnutí odměny v případě souběhu výkonu více funkcí (výše uvedených) fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 8. 2020 | Spis. S-SMOL/207617/2020/OKT

Jaký plat a odměny a případně jiné výhody a v jaké výši (hodnotě) byly poskytnuty v roce 2020 členům rady Vašeho města.
Také mi prosím sdělte dosažené středoškolské či vysokoškolské vzdělání těchto osob, zda byly členy KSČ a zda byly v minulosti trestně stíhány a s jakým výsledkem a pro jaký trestný čin.“

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 8. 2020 | Spis. S-SMOL/192273/2020/2

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 7. 2020 | Spis. S-SMOL/159100/2020/2

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 4. 2020 | Spis. S-SMOL/095180/2020

Jakým způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Tím nemyslím v rámci současného korona stavu, to je asi pochopitelné,ale za standardního stavu.
Jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou jim alespoň vytýkány?
Hrozí jím snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy?
Přijali jste nějaká systémová opatření k řešení situací, kdy úředníci nepostupují v zákonných lhůtách?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 4. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/086963/2020/OKT

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 3. 2020 | Spis. zn. Spis S-SMOL/076677/2020/OKT

Na webu MMO je vyvěšeno toto oznámení:
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Magistrát města Olomouce reaguje na aktuální nařízení vlády ČR a upozorňuje veřejnost, že:
od pondělí 16. března 2020 od 7 hodin jsou uzavřeny všechny objekty magistrátu a Městské policie Olomouc pro veřejnost. Nařízení platí na dobu deseti dnů, tedy do 24. března do 6:00.
Žádám o sdělení čísla Usnesení vlády, které přikazuje (umožňuje) uzavřít všechny objekty Magistrátu a tím, mimo jiné, neumožnit podání občanům osobním podáním na podatelnu Magistrátu. Tím je tak zmařeno učinit podání dle Správního řádu (podat podání prostřednictvím držitele poštovní licence, datovou zprávou a pod. je sice možné, ale nikoli výlučně přikázaná zákonnou úpravou danou Správním řádem).
Nevylučuji, že takové opatření přikáže dnešní (tedy nedělní) Usnesení vlády, ale do Usnesení vlády č. 211 z letošního roku, nelze - dle mého názoru - takové opatření, které vyhlásila samospráva MMO , dohledat. A magistrátní úřad, jak známo, činí i úkony v přenesené působnosti, tedy vykonává veřejnou správu.
Dokonce návrh usnesení, které projednává vláda od dnešního nedělního odpoledne přímo předvídá, že pohyb občanů za účelem nezbytného podání na úřadě veřejné správy je umožněn.
Jakkoli mám pochopení pro postup vlády naší republiky, nelze než považovat shora uvedené u p o z o r n ě n í za nezákonné (ale je to můj osobní názor, proto di dovoluji požádat o sdělení toho Usnesení vlády, které takový shora uvedený postup MMO umožňuje).

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor majetkoprávní

Přijato: 2. 12. 2020 | Sp.zn. S- SMOL/290482/2020/OMAJ/Slo

Žádám o přístup k informacím souvisejících s prodejem nemovitostí Hněvotínská 18, Olomouc.
Žádám o sdělení následujících otázek a k tomu související listiny v kopii:
a) Ve kterém roce byla stavba postavena?
b) Kdo předmětnou stavbu postavil?
c) Udělil souhlas k postavení stavby Magistrát města Olomouce nebo MěÚ Olomouc, jako tehdejší vlastník pozemku, na němž byla stavba pořízena?
d) Byla stavba povolena stavebním úřadem nebo ohlášena stavebnímu úřadu?
e) Jedná se dle Vašeho názoru o nepovolenou (tzv."černou") stavbu či nikoliv?
f) Kdo je v případě "černé" stavby povinen tuto odstranit - stavebník?, vlastník stavby?, či vlastník pozemku?
g) V případě "černé" stavby bude stavební odbor vydávat rozhodnutí o odstranění stavby, v jakém časovém horizontu lze očekávat vydání takového rozhodnutí?
h) Pokud Magistrát města Olomouce převáděl pozemky p.č.st.700 a p.č.258 v kat. území Nová Ulice na manžele Krváčkovi a T. Králíka a zmínil zde zděný přístavek, proč zároveň nezavázal jmenované vlastníky nepřevést vlastnictví k pozemkům společně s uvedením stavby jiného vlastníka (třetí osoby) na těchto pozemcích?
i) Má stavební odbor k dispozici smlouvu, kterou stavebník nemovitost převedl na nového vlastníka a kdy?
j) Kdy se s obsahem smlouvy o převodu vlastnictví poprvé seznámil stavební odbor?
k) Jsou na smlouvě o převodu vlastnictví zděného přístavku ověřeny podpisy převodce (převodců) a nabyvatelů a s jakým datem?
l) Považujete za vyloučené antidatování smlouvy nebo mohlo k tomu dojít?
m) Je u spolumajitelů Petra Kozáka a Jiřího Macka uveden rok jejich narození?
n) Mohu dle výše zmíněného zákona o svobodném přístupu k informacím získat kopie souvisejících listin, např. ohlášení stavby, smlouvy o převodu vlastnictví od vlastníka na současného majitele, apod. obdržet od Vašeho odboru?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 10. 2020 | Sp.zn. S-SMOL/261723/2020/OMAJ/Slo

Obsah žádosti: Byla odeslána žádost na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně převodu nebo prodeje budovy Hanáckých kasáren (1.máje 803/1, Olomouc, 779 00)? Pokud ano: Za jakých podmínek by mohlo k převodu dojít?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 10. 2020 | Sp.Zn.: S-SMOL/250430/2020/OMAJ/Svi

Žádost doručena dne 12. 10. 2020.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 9. 2020 | Sp.Zn.: S-SMOL/219546/2020/OMAJ/Svi

Žádost doručena dne 8. 9. 2020.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 8. 2020 | Sp.Zn.: S-SMOL/196040/2020/OMAJ/Suc

Žadatel žádal poskytnout obsah důvodové zprávy k bodu 2/34 usnesení z 56. schůze RMO (uplatnění předkupního práva k budově č. e. 5, rod. rekr., Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc).

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 5. 2020 | Sp.Zn.: S-SMOL/125819/2020/OMAJ/Suc

Žadatel žádal poskytnout obsah důvodové zprávy k bodu 3/71 usnesení ze 48. schůze RMO (prodej části pozemku 401/9 a 603/1).

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 5. 2020 | Sp.Zn.: S-SMOL/119296/2020/OMAJ

S odvoláním na ustanovení Zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí smluv na prodej nemovitého majetku SM Olomouce právnickým osobám v roce 2010, 2011 a 2012, jejichž prodejní cena přesáhla čásku 50 tis. Kč.
Podklady žádáme předat výlučně v elektronické podobě na CD nosiči, popřípadě s využitím jiné elektronické formy doručení.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 5. 2020 | Sp.Zn.: S-SMOL/119301/2020/OMAJ

S odvoláním na ustanovení Zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí nájemních smluv uzavřených s právníckými osobámi na pronájem nebytových prostor v majetku města v MČ 12 - Neředín, MČ 13 – Nová Ulice, MČ 22 – Řepčín a MČ 23 – Slavonín, za roky 2010, 2011 a 2012.
Podklady žádáme předat výlučně v elektronické podobě na CD nosiči, popřípadě s využitím jiné elektronické formy doručení.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 5. 2020 | Sp.Zn.: S-SMOL/102047/2020/OMAJ

Vážení, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto zdvořile žádám o poskytnutí informace, zda JUDr. Petr Ritter, advokát, nebo JUDr. Zdeněk Šťastný, advokát ( a to i pod označením Ritter-Šťastný, advokátní kancelář), poskytují či poskytovali v posledních pěti letech právní službu Statutárnímu městu Olomouc nebo Magistrátu města Olomouce? V případě, že ano, zdvořile žádám o zaslání kopie smlouvy o poskytování právní služby mezi jmenovanými subjekty.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 4. 2020 | Sp.Zn.: S-SMOL/087087/2020/OMAJ

Vážení, tímto podávám žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999. Sb., o svobodném přístupu k informacím. Předmětná informace, kterou od Vás, jako povinného subjektu, požaduji, se týká pozemku parc. č. 1176, k. ú. Grygov, když tento pozemek či jeho část měla být pronajata nájemci - Českému rybářskému svazu, z. s. IČ: 18050352. Požaduji tuto nájemní smlouvu, usnesení zastupitelstva či rady, kde došlo k projednání této smlouvy, důvodu zprávu k nájemní smlouvě, popř. informace, zda jste projednávali možnost a výkon užívání vodní plochy pro sportovní účely.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 3. 2020 | Sp.Zn.: S-SMOL/081808/2020/OMAJ/Mic

Žadatel, společnost RPSC ideas s.r.o., požadoval znalecký posudek ke směně pozemků ve vlastnictví spolku Mladí konzervativci, z.s. za pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 2. 2020 | S-SMOL/054773/2020/OMAJ

Poskytnutí informace, jak bylo postupováno před uzavřením smlouvy ze dne 29. 9. 1997 se společností Gastroprofit, s.r.o., zejména s důrazem na zveřejnění záměru za účelem tohoto pronájmu, včetně doložení všech listin týkajících se procesu před uzavřením této smlouvy, žádám o co nejpodrobnější poskytnutí těchto informací včetně sdělení zaměstnanců statutárního města Olomouc, kteří měli v pracovní náplni přípravu podkladů a zpráv pro rozhodnutí rady města ve věci nájmu, který byl dovršen uzavřením smlouvy ze dne 29. 9. 1997.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 2. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/053658/2020/OMAJ

Žádost o kopii výpovědní smlouvy.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 1. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/000126/2020/OMAJ

Žadatel v žádosti požadoval poskytnutí:
1) kopií nájemních, případně kupních smluv na části pozemku parc. č. 770/1 v k. ú. Nemilany, kterými je upraven právní vztah k tomuto pozemku,
2) kopie kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 770/1 v k. ú. Nemilany, včetně kopie znaleckého posudku,
3) informace, zda je cena pozemku uvedená v cenové mapě při prodeji závazná a stejná pro všechny kupující,
4) informace, zda výše nájemného za pozemek ve stejném k. ú. se stejným p. č. je pro různé nájemce stejná,
5) přesného rozpisu plateb za užívání pozemků parc. č. 768/1, parc. č. 768/4, parc. č. 768/5, parc. č. 768/6 a parc. č. 770/1 v k. ú. Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ochrany

Přijato: 1. 12. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 11. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 2. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor památkové péče

Přijato: 7. 2. 2020 | Spis. S-SMOL/38590/2020/OPP

Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace ohledně rekonstrukce a stavebních úprav jednotky č. 566/1 v budově na adrese Václavkova 566/9, Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 2. 2020 | Spis. S-SMOL/33869/2020/OPP

Žadatel požadoval kopie těchto dokumentů:
Odborného posudku týkajícího se cymbálů, který vypracoval Dr. Leoš Mlčák
Těch částí projektové dokumentace rekonstrukce radnice, které se týkají cymbálů
Těch zápisů ve stavebním deníku rekonstrukce věže radnice, které se týkají cymbálů
Informace žádal zaslat v elektronické podobě na níže uvedenou elektronickou adresu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor právní

Přijato: 24. 10. 2020 | sp.zn. S-SMOL/261512/2020/OPR

Poskytnutí metodických a koncepčních materiálu ke stánkovému prodeji (především materiálu pro povolování mobilních provozoven) na území města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 10. 2020 | sp.zn. S-SMOL/256571/2020/OPR

Poskytnutí důvodové zprávy k jednání Rady města Olomouce dne 12.10.2020, a to k bodu 21. Umístění magistrátu v lokalitě Tomkova.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 8. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/200342/2020/OPR

Poskytnutí informační zprávy ze zasedání rady dne 10. 8. 2020, týkající se zahrádkářské kolonie Andělská.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 8. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/200336/2020/OPR

Poskytnutí zprávy ze zasedání rady dne 10. 8. 2020 o postupu PPO IV. etapy města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 8. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/191832/2020/OPR/Sta

Poskytnutí informace týkající se sběru tříděného obalového odpadu ve vaší obci za rok 2019 v následujícím členění:
1) Kolik bylo v územní působnosti obce sebráno obalových odpadů v hmotnostních jednotkách v třídění dle jednotlivých základních typů, tj. v třídě sklo, plast, papír a lepenka, kovy, dřevo, a přirozeně celkem.
2) Jaké roční finanční náklady se sběrem a svozem tříděných obalových odpadů obci v roce 2019 vznikly?
3) Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz tříděných obalových odpadů?
4) Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz plastových obalových odpadů?
5) Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím třídění, resp. přetřídění, plastových odpadů?
6) Jaké platby byly v roce 2019 uhrazeny obcí za dopravy vytříděných komodit k dalšímu (druhotnému) zpracování?
7) Kolik finančních prostředků obec obdržela v roce 2019 od společnosti EKOKOM a.s. za činnost a spolupráci dle Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů, včetně odměn a bonusů.
8) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej druhotně využitelných surovin ze sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje sama.
9) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej PET ze sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje.
10) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej AL plechovek ze sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 7. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/182131/2020/OPR

Doložení opatření na jehož základě byla dne 26. 7. 2020 dispečerkou navigována auta návštěvníků na parkoviště na pozemku parc.č. 531/1 ostatní plocha v k.ú. sv. Kopeček, obec Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 7. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/160699/2020/OPR

Celkové finanční náklady statutárního města Olomouce za veškeré právní služby v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a dále uvedení jmen prvních tří subjektů, na jejichž služby byly náklady v uvedeném období nejvyšší, a to v pořadí podle výše těchto náklad.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 29. 6. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/155964/2020/OPR

Celkové finanční náklady statutárního města Olomouce za veškeré právní služby v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a dále uvedení jmen prvních tří subjektů, na jejichž služby byly náklady v uvedeném období nejvyšší, a to v pořadí podle výše těchto nákladů.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 6. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/153483/2020/OPR/Bra

Na koho se v rámci Magistrátu města Olomouce přímo obrátit ve věci žádosti o doplnění vyznačení přechodů pro chodce v lokalitě Olomouc na ulici Jánského?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 6. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/135298/2020/OPR

1. sazebník úhrad za poskytování informací na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
2. kolik bylo statutárním městem Olomouc vydáno rozsudků k právnímu předpisu dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a kolik činily finanční náklady na soudy,
3. jaké probíhají úpravy, revitaliztace města.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 6. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/129794/2020/OPR/Sta

Poskytnutí důvodové zprávy a všech ostatních podkladů a příloh pro zasedání RMO dne 27. 4. 2020 k bodu programu 27. Protipovodňová opatření IV. etapa - informace o postupu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 5. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/121335/2020/OPR

Poskytnutí informací o věcném a časovém harmonogramu přípravy realizace záměru úpravy křižovatky ulic Pasteurovy a Jeremenkovy (včetně jejich napojení na okolní ulice a nákladové nádraží).

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 4. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/091811/2020/OPR

Poskytnutí následujících informací z let 2010 až 2019 týkajících se provozu MHD v městě Olomouci:
- dopravní výkon (voz/km)
- přepravní výkon (os/km)
- počet přepravených cestujících
- výše nákladů a kompenzace dopravci za provoz MHD
- celková výše nákladů spojených s organizací MHD (tj. včetně investic do mobiliáře, propagace apod.)

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 2. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/040287/2020/OPR

Odkaz na právní předpis, kterým Magistrát města Olomouce implementoval § 1 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 29. 1. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/031714/2020/OKP

1) Máte problém ve Vašem městě s nedostatkem parkovacích míst?
2) Pokud máte problém s nedostatkem parkovacích míst ve Vašem městě, jakým způsobem plánujete tento nedostatek řešit?
3) Máte v investičním plánu vyhrazeny finance na možná řešení nedostatku parkovacích míst?
4) Který organizační útvar u Vás na úřadě řeší problematiku parkování?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 1. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/009099/2020/OPR

1) zaslání projektové dokumentace pro realizaci zón parkovacích stání a dopravních průzkumů provedených před zavedením parkovacích zón.
2) sdělení, zda bylo provedeno vyhodnocení dopadu zavedení zón parkovacích stání na dopravu v klidu. Pokud takové vyhodnocení bylo zhotoveno, žádám o jeho zaslání.
3) sdělení celkové částky vynaložené na instalaci parkovacích automatů a jejich počet (pokud bylo instalováno ve více fázích, stačí poslední vlna)
Za časové období roku 2019 žádám o sdělení
4) celkové částky vynaložené na provoz parkovacích zón za rok 2020
5) celkové částky vybrané za parkovací karty od fyzických osob, které v oblasti mají trvalé bydliště nebo mají jiný nárok na pakrovací kartu.
6) celkové částky vybrané za parkovací karty od právnických osob, které v oblasti podnikají nebo mají jiný nárok na pakrovací kartu.
7) celkové částky vybrané za návštěvnické stání.
Za časové období roku 2019 žádám o sdělení:
8) počtu zaznamenaných neoprávněný parkování na vyhrazených parkovacích zónách
9) počtu zaznamenaných přestupků dle silničního zákona
Zaznamenáním přestupku rozumím, že přestupek byl policií nebo automatizovaným technickým prostředkem lokalizován a zadokumentován a odeslán úřadu k dalšímu zpracování.
U těchto 2 kategorii přestupů žádám sdělení statisk, jak s nimi bylo dále nakládáno. Žádám o sdělení:
10) počtu výzev odeslaných provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené částky za spáchání tohoto přestupku. Kolik z těchto výzev bylo uhrazeno a jaká byla celková vybraná částka.
11) počtu příkazů odeslaných provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené částky za spáchání tohoto přestupku. Kolik z těchto výzev bylo uhrazeno a jaká byla celková vybraná částka. Kolik z těchto příkazů bylo uhrazeno a jaká byla celková vybraná částka.
12) V kolika případech byl podán vůči tomuto úkonu odpor.
13) V kolika případech bylo vydáno rozhodnutí o přestupku.
14) V kolika případech toto rozhodnutí nabylo právní moci.
V přpadě, že by jste to byli u silničního zákona schopni rozlišit i na jednotlivé typy přestupků - špatné parkování, překročení povolené rychlosti apod., budu rád. Pokud máte k dispozici údaj, kolik z pokutovaných bylo cizinců, bude rád za sdělení (významně to zvyšuje náročnost úkonů.).
Dále žádám o zaslání informace:
15) O počtu zaměstnanců úřadu zabývajících se agendou dopravních přestupků.
16) O celkových personálních nákladech (součtu ročních hrubých mezd těchto zaměstnanců) vynaložených na agendu dopravních přestupků.
17) O celkových ostatních nákladech na agendu dopravních přestupků (náklady za odeslání výzev, informační systémy apod.).

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 1. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/004104/2020/OPR

Poskytnutí informace o počtu výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích stanovené dopravní značkou č. IP257a „pěší zóna“ v Olomouci, lokalitě ul. Kateřínská, Pavelčákova, Denisova, Pekařská, Ostružnická, Ztracená, Riegrova, Horní a Dolní náměstí v letech 2016, 2017,2018 a 2019.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor sociálních věcí

Přijato: 26. 10. 2020 | Sp. zn. S-SMOL/261780/2020/OSV

Žádost o poskytnutí informací o možnostech sociálního bydlení ve městě Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 6. 2020 | Sp. zn. S-SMOL/142325/2020/OSV

Žádost o poskytnutí informací, podle kterého ustanovení zákona je pěstoun povinen uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b odst. 1–2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí s „organizací působící v rámci Olomouckého kraje“.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 2. 2020 | Sp. zn. S-SMOL/054067/2020/OSV

Žádost o poskytnutí informací, které se týkají využívání mediace v praxi Magistrátu města Olomouce jako orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor správních činností

Přijato: 17. 12. 2020

Přestupek dle zák. č. 200/1990 Sb.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 12. 2020

Přestupky projednávané dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Počet, způsob vyřízení přestupků, výše pokut za období březen – listopad 2020.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 12. 2020

Přestupky projednávané dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Počet a způsob vyřízení přestupků v období let 2015 – 2020.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 11. 2020, SMOl/Přest/R1615/2020/BG, SMOl/Přest/R1616/2020/BG

Informace o projednání přestupku fyzických osob.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 13. 10. 2020, SMOl/Přest/R2261/2016/ŠT

Informace o rozhodnutí ve věci a zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 7. 2020

Dotaz, zda 2 fyzické a jedna právnická osoba vystupovaly ve správním řízení jako zástupci – obecní zmocněnci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 6. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6.3.2020

Žádost o zaslání rozhodnutí.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 2. 2020, doplnění žádosti 25.2.2020 | Spis. zn. SMOl/Přest/R1933/2018//JB

Poskytnutí kopie rozhodnutí ve věci samé.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor stavební

Přijato: 15. 12. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 12. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 11. 2020

Žádost podána na stavební odbor dne 18. 11. 2020

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 11. 2020

Žádost podána na stavební odbor dne 19. 11. 2020

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 11. 2020

Žádost podána na stavební odbor dne 18. 11. 2020

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 11. 2020

Žádost podána na stavební odbor dne 18. 11. 2020

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 11. 2020

Stavební odbor obdržel dne 03.11. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/261406/2020 ve věci nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 11. 2020

Stavební odbor obdržel dne 03.11. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/067680/2020 ve věci umístění DZ v rámci stavby "Areál Nová Sladovna - Hotel U parku".

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 29. 9. 2020

Stavební odbor obdržel dne 29.09. 2238196020 žádost o informaci čj. SMOL//2020 ve věci sdělení k záměru výstavby RD v k.ú. Chomoutov.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 10. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 9. 2020

Stavební odbor obdržel dne 08.09.2020 žádost o informaci čj. SMOL/223234/2020 ve věci dočasných staveb stánků na nám. Hrdinů v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 9. 2020

Stavební odbor obdržel dne 14.09. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/224977/2020 ve věci výkresových půdorysů bytových a nebytových jednotek v k.ú. Nová Ulice, K. Světlé 432/14 .

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 9. 2020

Stavební odbor obdržel dne 18.09. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/223735/2020 ve věci vedených územních či stavebních řízení v k.ú. Řepčín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 27. 8. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 8. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 8. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 7. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 6. 2020

Informace ohledně objektu š.p. 364, k.ú. Samotišky.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 7. 2020, čj. SMOL/160963/2020

Stavební odbor obdržel dne 03.07. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/160963/2020 ve věci poskytnutí kopie dokladů uložených ve spisu stavebního odboru, týkající se kanalizace mezi ul. Nad Lánem a Balcárkova, k.ú. Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 6. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 6. 2020

Veškeré dokumenty vydané OS ve věci staveb Palackého 20. Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 6. 2020

Výstavba okna ve štítu domu k.ú. Lazce. Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20. 5. 2020

Stavební odbor obdržel dne 20.05. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/117000/2020 ve věci zaslání kopií územních rozhodnutí, stavebních povolení a případně kolaudačních rozhodnutí.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 4. 2020

Stavební odbor obdržel dne 16.04. 2020 žádost o informaci SMOL/089882/2020 ve věci stavby STK Centrum Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 4. 2020

Stavební odbor obdržel dne 02.04. 2020 žádost o informaci SMOL/084009/2020 ve věci odpojení od centrálního zdroje tepla.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 13. 5. 2020

Stavební odbor obdržel dne 13.05. 2020 žádost o informaci ve věci nástavby RD v k.ú. Samotíšky.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 5. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 3. 2020

Stavební odbor obdržel dne 24.03. 2020 žádost o informaci ve věci poskytnutí dokumentů ke stavbě "Hněvotín PZ, nové vedení 110KV".

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 3. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 3. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 3. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 3. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 3. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 3. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 2. 2020 | Spis. zn. SMOL/051393/2020

Stavební odbor obdržel dne 19.02. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/051393/2020 , jednalo se o úřední záznam pořízený v kanceláři vedoucí stavebního odboru -ve věci poskytnutí kopie rozhodnutí zvláštního užívání komunikace - chodníku na ul. Dánská v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 2. 2020 | Spis. zn. SMOL/038590/2020

Stavební odbor obdržel dne 06.02. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/ 038590/2020, ve věci povolení stavebních úprav v domě Handkeho 733/9, k.ú. Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 1. 2020 | Spis. zn. SMOL/013113/2020

Stavební odbor obdržel dne 14.01. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/013113/2020 ve věci nemovitosti Hněvotínská č.p. 616/18, Olomouc - Nová Ulice - sdělení údajů ohledně revize plynu, revizních zpráv a dalších otázek k této nemovitosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 1. 2020 | Spis. zn. SMOL/024723/2020

Stavební odbor obdržel dne 22.01. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/024723/2020 ve věci poskytnutí kopie dokladů, týkající se opravy fasády a věže Radnice Olomouc, termín zahájení 03/2019.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 1. 2020 | Spis. zn. SMOL/025371/2020

Stavební odbor obdržel dne 04.01. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/025371/2020 ve věci umístění dodatkové tabule o odtahu vozidla na veřejném placeném parkovišti u Restaurant U Macků s.r.o., Dvorského 32, Olomouc- Sv. Kopeček.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 1. 2020 | Spis. zn. SMOL/009348/2020

Stavební odbor obdržel dne 09.01. 2020 žádost o informaci čj. SMOL/009348/2020 ve věci sdělení navazujícího postupu stavebního úřadu, týkající se obtěžování hlukem z provozovny Belmondo v Olomouci, dále ve věci hudební produkce v baru Rasputin, ul. Mlýnská 2, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor školství

Přijato: 29. 10. 2020 | Spis. zn. SMOL/264893/2020/OSKOL/Pal

Informace ke každé právnické osobě, která je zřizována městem Olomouc a která vykonává činnost základní školy.
K jednotlivým právnickým osobám:
1) informace o právní formě (příspěvková organizace/školská právnická osoba),
2) informace, zdali je základní škola, jejíž činnost vykonávají, zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona,
3) informace, zdali daná právnická osoba vykonává činnost ještě jiného druhu školy (mateřská škola, střední škola …), a pokud ano, tak jakého,
4) informace o počtu zástupců ředitelů.
K ředitelům škol a jejich zástupcům:
5) skutečně vyplacený „hrubý“ plat za rok 2019 včetně informace o počtu měsíců, za něž byl vyplacen,
6) skutečně vyplacená „hrubá“ výše odměn za rok 2019,
7) skutečně vyplacený „hrubý“ plat za měsíce leden až říjen 2020 včetně informace o počtu měsíců, za něž byl vyplacen,
8) skutečně vyplacená „hrubá“ výše odměn za měsíce leden až říjen 2020

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor živnostenský

Přijato: 25.2.2020, č.j. SMOL/057473/2020/OZIVN/Kop

Žadatel žádal o sdělení, kdy a jakou formou požádala společnost MMcarstore s.r.o. IČ 29459371 o změnu sídla společnosti.
Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 7. 2020, č.j. SMOL/184255/2020/OZIVN/Kop

Žadatel žádal sdělení výši jednotlivě uložených posledních 10 pokut za spáchání přestupku dle ust. § 62 odst. 1 písm. e) bod 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 27. 7. 2020, č.j. SMOL/179935/2020/OZIVN/Kop

Žadatel žádal o sdělení, zda v posledních 13 letech byly ohledně určitých osob doručeny anonymní podněty. V kladném případě pak žádal o poskytnutí informací formou zaslání těchto podnětů.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 2. 2020

Živnostenský úřad obdržel dne 18. 2. 2020 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., která byla evidována pod č.j. SMOL/048869/2020/OZIVN/Kop. Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 1. 2020

Živnostenský úřad obdržel dne 31.01.2020 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., která byla evidována pod č.j. SMOL/033627/2020/OZIVN/Kop“. Žadatel žádal o poskytnutí bližších informací k vyřízení živnostenského oprávnění (Oční optika).

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor životního prostředí

Přijato: 23. 11. 2020, SMOL/281931/2020/OZP/PEK

Dne 23.11.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jejímž prostřednictvím žádáte o poskytnutí následujících informací :
- projektová dokumentace pro společné řízení na akci "Protipovodňová opatření Olomouc IV. A etapa - investor Povodí Moravy s.p. - žádost o vydání společného povolení podána 21.10.2020"

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 11. 2020, SMOL/281990/2020/OZP/PEK

Dne 23.11.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jejímž prostřednictvím žádáte o poskytnutí následujících informací :
- veškeré dokumenty související se záměrem "Protipovodňová opatření Olomouc IV. A etapa - investor Povodí Moravy s.p. - žádost o vydání společného povolení podána 21.10.2020", tj. podání ze strany SMOL, stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a veškeré ostatní dokumenty související s uvedeným záměrem, včetně poskytnutí projektové dokumentace k uvedenému záměru.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 9. 2020

Poskytnutí meritorního rozhodnutí v přestupkové věci, projednávané pod sp. zn. S-SMOL/117804/2020/OZP/PEK

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 9. 2020

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 1. 2020

Dne 17.1.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jejímž prostřednictvím žádáte o poskytnutí následujících informací :
- v jakém stavu je projednávání přestupku Vaší osoby ve věci pokreslení chodníků v ulici 8. května v Olomouci křídovým sprejem, kterou Policie ČR odevzdala našemu úřadu k projednání dne 29.10.2019.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 1. 2020

Dne 16.1.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jejímž prostřednictvím žádáte o poskytnutí následujících informací:
poskytnutí kontaktů ve smyslu zákona na příslušná myslivecká sdružení v působnosti našeho úřadu obce s rozšířenou působností.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť

Přijato: 9. 1. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/007772/2020/KMD

Žádám kopie objednávek, cenových nabídek, faktur či jiných peněžních dokladů s těmito položkami souvisejícími. Aby byly zřetelné údaje – data, objednavatel, realizátor/firma, rozsah prací/položky, částky. Jedná se o doklady od 22.10.2019 do 31.12.2019 KMČ Topolany.
Je možné vynechat cenovou nabídku a objednávku na 25000,- OB02243/19/KMD, kterou jsem již obdržela, ale chybí mi faktura, či jiný peněžní doklad o vyplacení částky – prosím o kopii.
Prosím o rozdělení dotyčných položek na čerpání 150.000 (velké opravy a nákup služeb) KMČ Topolany a drobné výdaje.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Poslední úprava: 30. prosince 2020 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu