Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Volby

Volba prezidenta republiky 13. a 14. ledna 2023

Volba prezidenta republiky 13. a 14. ledna 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Druhé kolo volby prezidenta republiky se koná v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Olomouc (§ 12/1 d) zákona č. 275/2012 Sb.)

 

Kontakt pro krajské úřady

  • Kontakt k předání informací o zvláštním způsobu hlasování dle zákona č. 411/2022 Sb.: tel: 588 488 543, datová schránka ID: kazbzri

 

Informace pro voliče

Druhé kolo volby prezidenta republiky se koná v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Voliči s trvalým pobytem na úřední adrese (Horní náměstí č.p. 583, Olomouc) hlasují ve volebním okrsku č. 2 na ZŠ 8.května 29 (Komenium).
Hlasovací lístky si mohou vyzvednout na vrátnici historické radnice nebo ve dnech voleb ve volební místnosti.

 

Informace pro voliče v izolaci/karanténě z důvodu nemoci covid-19

 

Voličské průkazy

Kontakt: Ing. Hana Kovácsová, e-mail: [email protected], telefon: 588 488 540

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Požádat o vydání voličského průkazu může volič obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu.

Žádost občanů s trvalým pobytem v Olomouci vyřizuje Magistrát města Olomouce.

Formuláře

Žádost pro 2. kolo volby prezidenta lze podat:

V listinné podobě doručením nejpozději dne 20. 1. 2023 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, Palackého 14, 779 11 Olomouc

  • žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (pokud ověření podpisu voliče na žádosti či plné moci k převzetí j provádí obecní úřady, je tento úkon osvobozen od správního poplatku)
  • v elektronické podobě žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky fyzické osoby

osobně v úředních hodinách nejpozději 25. 1. 2023 do 16:00 hodin v budově NAMIRO, Palackého 14, Olomouc, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, II. patro. Voličský průkaz vám bude vydán namístě při podání žádosti.

Vydat voličský průkaz je možné:

  • osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
  • poštou do vlastních rukou voliče na adresu uvedenou v žádosti, a to i do zahraničí

Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Okrskové volební komise

Aktuální seznam členů volebních komisí 5.1.2023

Videopořad Činnost okrskové volební komise - Český statistický úřad

Kontakt:

Horní náměstí 583 (radnice), 2. patro, kancelář č. 26, e-mail: [email protected], mobil: 730 176 642

 

Ministerstva a úřady

Informace ministerstva

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon