Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Volby

Sociální sítě

Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Prezident republiky vyhlásil termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na pátek 20. a sobotu 21. října 2017. Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14 :00 hodin.

INFORMACE OHLAŠOVNY

Seznamy voličů

Stálý seznam voličů vede Magistrát města Olomouce pro voliče, kteří jsou v Olomouci přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, Palackého 14, Olomouc ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Magistrát je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: - -

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, v Olomouci, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbách do Parlamentu na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2.5.2017
do 13.10.2017 (písemné podání)
do 18.10.2017 do 16:00 hodin (osobní podání)

Žádost lze podat:

 • písemně - žádost musí být doručena nejpozději dne 13.10.2017 a opatřená úředně ověřeným podpisem voliče. Adresa pro zaslání: Magistrát města Olomouce | Odbor správních činností – voličské průkazy | Horní náměstí č. 583 | 779 11 Olomouc
 • v elektronické podobě - žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky
 • osobně v budově NAMIRO, Palackého 14, Olomouc, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, II. NP v úředních dnech magistrátu, poslední den 18.10.2017 do 16:00 hodin.

VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
od 5.10.2017 do 18.10.2017 (16:00 h)

Magistrát města Olomouce voličský průkaz vydá

 • osobně
  • voliči nebo
  • osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo jej voliči zašle.
 • poštou do vlastních rukou voliče na adresu uvedenou v žádosti

PŘI ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU NELZE VYDAT DUPLIKÁT.

Kontakty:

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY k delegování členů do okrskových volebních komisí v Olomouci

Ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb. může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé z 95 okrskových volebních komisí ve městě Olomouci a to v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb - tj. do 20. 9. 2017.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle primátorovi, a to v listinné nebo elektronické podobě, o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení zmocněnce, popřípadě jméno a přímení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která k seznamu členů přiloží kopii tohoto pověření.

Z organizačních důvodů si vás dovoluji požádat, abyste u delegovaných členů mimo zákonem stanovených údajů - tj.:

 • jméno, příjmení,
 • datum narození,
 • adresa místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka,

pokud možno uváděli i telefonický kontakt, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a údaj do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové zařazeni, aby bylo možné vámi předané podklady co nejrychleji zpracovat. Připomínám, že v souladu s výše uvedeným zákonem člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tyto volby.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům na vámi uvedený kontakt a současně bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce statutárního města Olomouce http://www.olomouc.eu/volby, oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

INFORMACE k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve středu 27. 9. 2017 v budově Regionálního centra Olomouc, kongresovém sálu Pegasus, Jeremenkova 40B, Olomouc takto:

 • pro okrskové volební komise č. 1 - 32 v 8:00 hod.
 • pro okrskové volební komise č. 33 - 64 v 9:30 hod.
 • pro okrskové volební komise č. 65 - 95 v 11:00 hod.

Téhož dne a na tomtéž místě se v době od 13:00 hod. uskuteční pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí školení ČSÚ k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách.

OBECNÉ INFORMACE MAGISTRÁTU

Informace k volební kampani

Zákonem č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony byla upravena jednotná pravidla volební kampaně a jejího financování. Podle těchto pravidel nelze k volební kampani využívat komunikační média obce nebo kraje nebo právnické osoby, která je obcí nebo krajem ovládaná, zejména místních tiskovin rozhlasu popř. internetového zpravodaje, aby se zabránilo zneužití veřejných prostředků pro účely vedení volební kampaně.

Užití uvedených komunikačních médií je porušením zákona včetně sankčního postihu. K 1.1.2017 byl zřízen Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, kterému přísluší mimo jiné projednávat přestupky a ukládat sankce za porušení pravidel při financování volební kampaně. Je proto také plně v kompetenci Úřadu poskytovat výklad ustanovení zákona týkajících se volební kampaně. http://udhpsh.cz/dotazy-odpovedi/

Kontakt

INFORMACE MINISTERSTVA VNITRA

INFORMACE KRAJSKÉHO ÚŘADU

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu