Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Volby

Volba prezidenta republiky 13. a 14. ledna 2023

Volba prezidenta republiky 13. a 14. ledna 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Okrskové volební komise

Zájemci o členství – se mohou hlásit prostřednictvím volebních stran, kterými jsou při volbě prezidenta:

 • Navrhující občan, jehož kandidátní listina byla zaregistrována;
 • Politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Parlamentu ČR
 • Politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v parlamentu a v posledních volbách získala alespoň 1 mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje

nebo přímo úřadu, a to údaje ve struktuře
jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, (doručovací adresa), kontakt telefonický a e-mailový.

Kontakt:

Mgr. Alice Pospíšilová, e-mail: [email protected], tel. 585 513 212

Základní informace o důležitých termínech:

Ustavující 1. zasedání se bude konat ve čtvrtek 22.12.2022 v Pavilonu A Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 17.

 • 8:00 hodin okrsky 1-32
 • 9:00 hodin okrsky 33-64
 • 10:00 hodin okrsky 65-96
 • 11:00 povinné školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů k zásadám hlasování a systému zjišťování a zpracování výsledků voleb

Poučení:
§ 14 odst. 2 zákona o volbě prezidenta
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.
Oznámení (pozvánka) bude dne 15. 12. 2022 vypraveno na adresy delegovaných členů a zároveň bude zveřejněno včetně abecedního seznamu členů okrskových volebních komisí na úřední desce magistrátu v kategorii VOLBY a zároveň na této webové stránce.
V abecedním seznamu bude u každého člena v posledním sloupci uveden čas, na který se má na 1. zasedání dostavit.

§ 18 odst. 7 zákona o volbě prezidenta
Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a starosta povolá náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo náhradníka delegovaného občanem, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jmenuje nového člena okrskové volební komise.

1. kolo volby 13.a 14. ledna 2023
2. kolo volby 27. a 28. ledna 2023

Videopořad Činnost okrskové volební komise - Český statistický úřad

 

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Požádat o vydání voličského průkazu může volič obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu.

Žádost občanů s trvalým pobytem v Olomouci vyřizuje Magistrát města Olomouce.

Formuláře

Žádost lze podat:

V listinné podobě doručením nejpozději dne 6. 1. 2023 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, Palackého 14, 779 11 Olomouc

 • žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (pokud ověření podpisu voliče na žádosti či plné moci k převzetí j provádí obecní úřady, je tento úkon osvobozen od správního poplatku)
 • v elektronické podobě žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky fyzické osoby

osobně v úředních hodinách nejpozději 11. 1. 2023 do 16:00 hodin v budově NAMIRO, Palackého 14, Olomouc, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, II. patro v úředních hodinách magistrátu

Vydat voličský průkaz je možné nejdříve od 29. 12. 2022, a to

 • osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
 • poštou do vlastních rukou voliče na adresu uvedenou v žádosti, a to i do zahraničí

Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Termíny vyřízení voličských průkazů pro případné 2. kolo volby prezidenta ČR:

 • v listinné podobě doručením nejpozději 20.1.2023 do 16:00 hodin
 • osobně nejpozději 25.1.2023 do 16:00 hodin

Kontakt:

Ing. Hana Kovácsová, e-mail: [email protected], telefon: 588 488 540

 

Ministerstva a úřady

Informace ministerstva

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu