Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

Prezident republiky vyhlásil termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na pátek 8. a sobotu 9. října 2021. Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

Volči s trvalým pobytem na úřední adrese Horní náměstí č. p. 583 hlasují ve volebním okrsku č. 2 na ZŠ Komenium na adrese 8. května 29.
Hlasovací lístky si mohou vyzvednout na vrátnici radnice nebo přímo ve volební místnosti.

Ve volebních místnostech bude nošení respirátorů povinné

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje, že všichni ve volební místnosti musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest s účinností min. 94 %, tedy například respirátory s označením FFP2 nebo KN 95.

Z tohoto vládního nařízení existuje pouze několik výjimek:

 • děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu,
 • pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
 • uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest,
 • osoby, které jsou vyzvány členem volební komise k sejmutí ochranného prostředku dýchacích cest k prokázání totožnosti.

Informace Magistrátu města Olomouce

Požadavky na přenosnou hlasovací schránku přijímáme na tel. č. 603 808 646 nebo na emailu [email protected]

Kontakty

Ověření platnosti občanského průkazu voliče pro volební komise: 603 808 646
Nahlášení voličů, kteří hlasovali u volebního stanoviště: datová schránka ID: kazbzri

INFORMACE PRO VOLIČE

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 08. a 09. října 2021 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbách do Parlamentu České republiky na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
ode dne vyhlášení voleb, tj. od 31. 12. 2020
do 01. 10. 2021 do 16:00 hod. (písemné podání)
do 06. 10. 2021 do 16:00 hod. (osobní podání)

Žádosti občanů s trvalým pobytem v Olomouci lze podat:

 • písemně - žádost musí být doručena nejpozději dne 01. 10.2021 a opatřená úředně ověřeným podpisem voliče. Adresa pro zaslání:
  Magistrát města Olomouce, Odbor správních činností, oddělení EO, OP a CD
  Palackého 14, 779 11 Olomouc
 • v elektronické podobě - žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky;
 • osobně v budově NAMIRO, Palackého 14, Olomouc, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, II. NP v úředních dnech magistrátu, poslední den 06. 10.2021 do 16:00 hodin. ( pozn. v době nouzového stavu podávejte žádosti písemně).

Předání voličského průkazu – od 23.09.2021
Magistrát města Olomouce voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, nejdříve však 15 dní přede dnem voleb dle §6a odst.2 zákona č. 247/1995 Sb.

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY

INFORMACE PRO ČLENY OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

Základní informace k volbám

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu