Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), zavedlo statutární město Olomouc vnitřní oznamovací systém, který je určen fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí.

Osobě, která měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice, a která podá v souladu se Směrnicí oznámení prostřednictvím vnitřního nebo externího oznamovacího systému, bude poskytnuta ochrana dle Směrnice. Tato ochrana spočívá např. v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.). Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Příslušná osoba pro přijímání oznámení dle Směrnice: Mgr. Eva Vidrmanová, zástupce: Mgr. Adam Štěpánek

Způsoby podání oznámení:

 • prostřednictvím emailu [email protected]
 • poštou na adresu: „k rukám Mgr. Evy Vidrmanové – neotevírat“, Statutární město Olomouc, Horní náměstí č.p. 583, radnice, 779 11 Olomouc
 • prostřednictvím telefonní linky 588 488 465
 • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Oblasti, kterých se dle Směrnice oznamované protiprávní jednání týká:

 • zadávání veřejných zakázek
 • finanční služby, produkty a trhy, předcházení praní peněz a financování terorismu
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
 • bezpečnost dopravy
 • ochrana životního prostředí
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat
 • veřejné zdraví
 • ochrana spotřebitele
 • ochrana soukromí a osobních údajů, bezpečnosti sítí a informačních systémů
 • porušení ohrožující finanční zájmy EU podle čl. 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie
 • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel týkajících se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Bližší informace vztahující se k oznamování porušování práv EU jsou uvedeny ve Směrnici a dále v Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon