Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy

Má se za to, že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo, pokud se nejedná o nálezy, pro jejichž nakládání platí zvláštní právní předpisy.

  • Nalezené movité věci nefinanční povahy se odevzdávají na oddělení správa budov a ekonomické odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Olomouce, pracoviště na adrese Olomouc, Palackého 14 (budova NAMIRO), Petra Kořínková, tel.: 588 488 743 | mobil: 605 202 826
  • Nalezené movité věci finanční povahy, tj. finanční prostředky, ceniny, směnky a cenné papíry, se odevzdávají na hlavní pokladně odboru ekonomického Magistrátu města Olomouce - Olomouc, Palackého 14 – budova NAMIRO. Ceninou se rozumí kolky, poštovní známky a stravenky.
  • Nalezená zvířata se odevzdávají na Městskou policii Olomouc, pracoviště Olomouc, Kateřinská 23. V případě nálezu zvířete zjevně určeného k zájmovému chovu postupuje MPO tak, že po zaevidování nálezu v knize nálezů a jeho zveřejnění na úřední desce MMOl nalezené zvíře předá příslušnému zařízení.

Každé z uvedených pracovišť vede vlastní knihu nálezů.

Nálezy jsou zveřejněné na úřední desce Magistrátu města Olomouce

Byla-li věc nalezena ve veřejné budově či veřejném dopravním prostředku, je takový nález odevzdán provozovateli těchto zařízení, který s nimi naloží podle jiných právních předpisů.

Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady vydané orgány státní správy se předávají k provedení opatření příslušnému orgánu, který je vydal.

Kreditní a platební karty či drobné písemnosti, u kterých je majitel neznámý a nelze ho v evidenci pobytu zjistit, se odesílají příslušné instituci.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon