Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Územní plán města a strategie rozvoje

Územní plán a strategie rozvoje

Územní plán Olomouc

Město Olomouc aktualizovalo svůj územní plán v průběhu několika uplynulých let. Proces aktualizace byl završen v září 2014 a současně platný územní plán nabyl účinnosti dne 30 .9. 2014. Novou podobu územního plánu včetně přehledné mapové aplikace a dalších souvisejících informací je možné nalézt na stránkách územního plánování.

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Orgány územního plánování koordinují veřejné a soukromé záměry změn v území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních předpisů. K nástrojům územního plánování patří zejména územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace. Územně plánovacími podklady jsou mimo jiné územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn využití území nebo jeho prostorového uspořádání, včetně umísťování staveb. Územně plánovací dokumentací, kterou pořizuje v přenesené působnosti úřad územního plánování, jsou územní a regulační plány. Územní plány stanovují základní koncepci rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot a ve vybraných plochách a koridorech mohou uložit prověření změn jejich využití územní studií nebo regulačním plánem. Regulační plány stanovují podrobné podmínky pro využití pozemků a pro umístění a prostorové uspořádání staveb, a jsou závazné pro rozhodování v území.

Strategický plán rozvoje města Olomouce

Město Olomouc začalo principy strategického plánování realizovat od roku 2000, kdy byl zpracován Strategický plán rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko. Tento dokument byl dvakrát zásadně aktualizován – v letech 2005 a 2007. Implementace strategického plánu a plnění jednotlivých definovaných cílů bylo v následujících letech průběžně monitorováno a pravidelně předkládáno radě a zastupitelstvu města.

V období od listopadu r. 2016 do března r. 2018 byl vytvořen zcela nový Strategický plán rozvoje města Olomouce (do roku 2023). Na procesu jeho tvorby se na principu partnerství podílely nejrůznější subjekty působící ve městě, zejména zaměstnanci vybraných odborů Magistrátu města Olomouce, zástupci Univerzity Palackého v Olomouci, krajského úřadu Olomouckého kraje, Okresní hospodářské komory, regionální kanceláře agentury CzechInvest, sdružení OK4Inovace a také zástupci podnikatelů. Strategický dokument navazuje na stávající místní koncepce i na základní koncepce vytvořené na krajské, národní i evropské úrovni. Zároveň vytváří rámec pro dílčí koncepční dokumenty, které budou v následujících letech ve městě Olomouci vznikat.

Díky procesu tvorby strategického plánu disponuje město dokumentem, který obsahuje ucelený přehled o klíčových rozvojových oblastech, včetně konkretizovaných cílů a postupů k jejich realizaci. Výsledný strategický plán slouží jako účinný nástroj pro podporu rozvojových záměrů města s návazností na záměry a aktivity dalších partnerů na území města.

Regionální inovační strategie a Strategie inteligentní specializace

Podporu inovačních procesů prostřednictvím propojení podnikatelské sféry se vzdělávacím sektorem považuje město za jednu ze zásadních aktivit pro další hospodářský rozvoj. Z tohoto důvodu se město aktivně podílelo na zpracování Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (RIS OK 2011), jejímž cílem je podpora růstu konkurenceschopnosti místní ekonomiky a tvorby kvalitních pracovních míst prostřednictvím systematického vytváření příznivých podmínek pro rozvoj inovačního podnikání a excelentního výzkumu v kraji. Zástupci města se dále podíleli i na tvorbě regionální části Strategie inteligentní specializace ČR (RIS3) pro období 2014-2020. Motivací bylo efektivně zacílit finanční prostředky do aktivit vedoucích k posílení inovačních aktivit v regionu, a to i díky významnému zapojení místních podnikatelů v procesu tvorby strategie.

Strategie ITI – Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace

Integrované teritoriální investice (ITI) jsou nástrojem, který podporuje využívání finančních zdrojů z více operačních programů a pomáhá hledat integrovaná řešení pro územní potřeby v metropolitních oblastech s nejsilnějším potenciálem růstu. Olomoucká aglomerace je jedním ze sedmi tzv. ITI územních celků, které schválila vláda jako významné póly růstu v České republice. Olomoucká aglomerace čítá celkem 474 tisíc obyvatel a je reprezentována trojměstím Olomouc, Prostějov a Přerov. Tato města uzavřela memorandum o spolupráci a společném postupu při přípravě a čerpání dotací v plánovacím období EU 2014-2020 za účelem posílení konkurenceschopnosti tohoto území prostřednictvím společného postupu při hospodářském rozvoji spojeném s kvalitou života v této metropolitní oblasti. Do přípravy strategie ITI se v rámci Olomoucké aglomerace zapojila celá řada regionálních subjektů, jejichž úsilí směřovalo zejména k účelnému nastavení cílů v prioritních oblastech, které se zaměřují na podporu souladu nabídky a poptávky na trhu práce, tvorbu podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky, a také na rozvoj infrastruktury a zlepšení životního prostředí.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon