Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Jak získat informace

Právní úprava

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Právní úprava

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Jak žádat o informace

Jak žádat o informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje statutárnímu městu Olomouc a jeho orgánům (povinným subjektům) povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Kdo a za jakých podmínek

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.

Jak a kam se obrátit

Informace o činnosti jednotlivých odborů Magistrátu města Olomouce je možné získat:

Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.

Možné způsoby zaslání žádosti

  • na adresu statutární město Olomouc, Horní nám. č. p. 583, 779 11 Olomouc;
  • emailem přes elektronickou podatelnu na adresu [email protected] (není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.
  • do datové schránky kazbzri

Doporučené formuláře (použití formulářů není povinné)

Co musíte předložit

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.

Ze žádosti musí být zřejmé:

  • komu je určena
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.

Upozorňujeme, že v případě týká-li se žádost práv třetích osob, budou této osobě poskytnuty základní identifikační údaje žadatele.

Opravné prostředky

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, nebo měl vydat (popř. ode dne marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informace).

Orgán, který rozhodnutí v prvním stupni vydal, předkládá odvolání ve lhůtě 15 ti dnů odvolacímu orgánu.

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje. Lhůta pro vyřízení odvolání odvolacím orgánem činí 15 dnů od předložení.

Doporučený formulář

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu. Lhůtu nelze prodloužit.
Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a zákona 106/1999 Sb.

Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízením žádosti nebo stanovenou výší úhrady. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Další informace

Informace na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace (pokud zákon nestanoví jinak) včetně existujících metadat. Tato povinnost odpadá, pokud by to bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě je informace poskytnuta ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo nepřiměřenou zátěží, je v souladu s tímto zákonem poskytnut celý tento celek.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon