Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Důvod a způsob založení

Právní úprava

  • Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění (čl.99 a násl.)
  • zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Právní úprava

  • Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění (čl.99 a násl.)
  • zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Důvod a způsob založení povinného subjektu - statutárního města Olomouce

Důvod a způsob založení povinného subjektu - statutárního města Olomouce

Statutární město Olomouc patří mezi základní územní samosprávné celky České republiky.

Je to sdružení občanů tohoto města, kteří si ze svého středu volí své zástupce, kteří je budou po čtyřleté volební období zastupovat při spravování městských záležitostí. Statutární město Olomouc je právnickou osobou a vystupuje tedy v právních vztazích svým jménem a na svou odpovědnost.

Jako samostatná právnická osoba vzniklo dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990 tj. 24. listopadu 1990.

Svoje záležitosti spravuje samostatně (v tomto případě jde o tzv. samostatnou působnost) a při výkonu této činnosti se řídí pouze zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými k jejich provedení.

Město však vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní záležitosti - státní správu (v tomto případě jde o tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Město má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Hospodaří podle sestaveného rozpočtu a vyúčtování hospodaření provádí do tří měsíců po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před projednáním v Zastupitelstvu statutárního města Olomouce tak, aby se k němu mohli vyjádřit občané.

Město je spravováno Zastupitelstvem města Olomouce, které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města Olomouce má celkem 45 členů a schází se zpravidla nejméně 1x za tři měsíce. Výkonným orgánem v samostatné působnosti je Rada města Olomouce, jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Olomouce má 11 členů a schází se zpravidla 1x za 14 dní.

Podle zákona o obcích má město Olomouc postavení statutárního města. Statutární město Olomouc zastupuje navenek primátor, který je volen zastupitelstvem města, popř. město zastupují ve stanoveném rozsahu náměstci primátora.Všechny tyto funkce jsou zastávány zástupci zvolenými občany. Dalším orgánem statutárního města je magistrát.

Magistrát města Olomouce je tvořen primátorem, jeho náměstky, tajemníkem a zaměstnanci statutárního města zařazenými do magistrátu. Nadřízený všem zaměstnancům zařazeným do magistrátu je tajemník, který plní funkci statutárního orgánu podle zvláštních zákonů (např. zákoníku práce) a je odpovědný za plnění úkolů magistrátu v samostatné i přenesené působnosti primátorovi. Magistrát se vnitřně člení na odbory a oddělení.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon