Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace » Vyžádané informace do 31.12.2014

Vyžádané informace do 31.12.2014

Vyžádané informace do 31.12.2014

28. ledna 2015 (st)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací do 31.12.2014

Ing. Jaromír Czmero, náměstek primátora

Dotaz

Informace o investičních záměrech.
Text žádosti a odpovědi

Zobrazit / skrýt odpověď


RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora

Dotaz

Žádost o poskytnutí informace ohledně výpovědi z nájemního bytu.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Předmět žádosti:

 1. kdy a jakým způsobem bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracováni projektu "Obnova zeleně Neředínského hřbitova" a kdy bylo ukončeno
 2. jaké bylo zadání výběrového řízení
 3. kolik projektových kanceláří či projektantů se výběrového řízení zúčastnilo
 4. složení komise, která ve výběrovém řízení rozhodovala
 5. která projektová kancelář nebo projektant se stala vítězem výběrového řízení
 6. která projektová kancelář nebo projektant byla komisí nakonec vybrána k uskutečnění projektu a podle jakých kritérií
 7. jaký druh stromu je k výsadbě určen
 8. jak je zabráněno, aby stromy nenarušily hrobová místa
 9. kdy a jakým způsobem bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stromů a kdy bylo ukončeno
 10. jaké bylo zadání výběrového řízení
 11. kolik dodavatelských firem na dodávku stromů se výběrového řízení zúčastnilo
 12. složení komise, která ve výběrovém řízení rozhodovala
 13. který dodavatel na dodávku stromu se stal vítězem výběrového řízení
 14. který dodavatel na dodávku stromu byl nakonec vybrán a podle jakých kriterií
 15. zda byla nájemcům hrobových míst dána možnost se k projektu "Obnova zeleně Neředínského hřbitova" vyjádřit.

Zobrazit / skrýt odpověď


Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Dotaz (

Obracím se na vás jako na vedoucího Oddělení technické způsobilosti a evidence vozidel Magistrátu města Olomouc. Rád bych vás požádal o sdělení statistických informací o registracích silničních vozidel v evidenci vašeho úřadu.
Důvod, proč se obracím právě na vás je ten, že celostátní statistiky (centrální registr vozidel, statistiky dalších sdružení a institucí) neobsahují informace o změně vlastníka/provozovatele vozidla a tyto informace bych rád zjistil i na základě vašich dat.
Dovoluji si vás proto požádat o zaslání statistického přehledu transakcí v registru silničních vozidel za váš úřad za rok 2013 a část roku 2014, ze kterých budu moct zjistit tyto informace:

 • počet provedených prvních registrací vozidel (nová auta, ojetá auta z dovozu)
 • počet vozidel, u kterých došlo ke změně vlastníka / provozovatele (t.j. auta již byla předtím registrována k provozu v České republice; nedochází k jejich nové registraci, dochází ale k přepisu aut mezi osobami / subjekty)
 • počet vozidel vyřazených z registrace (likvidace vozu, export do zahraničí)

U přehledu by mě také zajímal rozpad dle kategorii vozidel (jednotlivé kategorie osobních automobilů, motocyklů, nákladních a zemědělských vozů atd.). Jakékoliv další podrobnější informace, které již případně vedete, jako například další transakce kromě výše uvedených rozhodně přivítám jako velmi přínosné.
Nejvhodnější formou zaslání dat je XLS tabulka anebo jiný přehled, který pravděpodobně již interně máte zpracovaný.

 

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j.: SMOL/110152/2014/OARMV/TZEV/Per)

Kolik nových vozidel dle továrních značek v Olomouckém kraji bylo zaregistrováno na SPZ a následně vyvezeno (odhlášeno) mimo Českou republiku a to v období od 1.1.do 30.4.2014.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j.: SmOl/AŘMV/2/0249/2010/Kašp)

Předmět žádosti: poskytnutí veškerých informací vztahujících se k věci č.j.: SmOl/AŘMV/2/0249/2010/Kašp

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SmOl/AŘMV/71/233/2010/Hýbl)

Předmět žádosti: poskytnutí veškerých informací vztahujících se k věci č.j.: SmOl/AŘMV/2/2049/2010/Kašp.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SmOl/AŘMV/1/74/2007/Hýbl)

Předmět žádosti: poskytnutí informací o provádění měření rychlosti v územním obvodu Magistrátu města Olomouce soukromým subjektem.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SmOl/AŘMV/71/1795/2007/Hýbl)

Předmět žádosti: poskytnutí informací o počtu žádostí o upuštění od výkonu zákaz činnosti u osob, kterým byl tento zákaz Magistrátem města Olomouce vysloven v letech 2006 a 2007 (do 31. 10. 2007).

Zobrazit / skrýt odpověď


Odbor dopravy

Dotaz (8. 1. 2015 )

Dne 08.01.2015 byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti požadujete“ Komunikace Jeremenkova (od Masarykovy k Pasteurově) byla do kategorie místních komunikací zařazena k 15. 10. 2014. Jaké bylo její zařazení (do kategorie) a zatřídění (do třídy) před tímto datem, případně jak se v období před 15. 10. 2014 měnilo?“.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (5. 1. 2015, sp.zn.: S-SMOL/001713/2015/OD )

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (18. 11. 2014, doplněno, č.j. SMOL/239766/2014)

Žádám Vás o poskytnutí informace o smlouvě mezi Statutárním městem Olomouc a Hanáckým leteckým klubem Olomouc, o.s. ve věci letiště Neředín. Žádám Vás o kopii této smlouvy.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (20. 12. 2014 )

„Žádám o poskytnutí informací o klasifikaci níže uvedených komunikací (tj. o jejich kategorii a třídě), o datu přidělení aktuální klasifikace, dále žádám o odůvodnění a doložení dané klasifikace:
ulice Jeremenkova, Masarykova, Kosmonautů, tř. 17. listopadu,
a dále o poskytnutí informací o klasifikaci níže uvedených komunikací (tj. o jejich kategorii a třídě):
Holická, Babíčkova, Wittgensteinova, Rooseveltova, Dlouhá.“

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (4. 12. 2014 )

Žádám a prosím o zaslání informace, na základě jakého právního předpisu, nařízení je v Olomouci upraveno placené parkování v Olomouci v oblasti označené dopravní značkou IP11c s dodatkovou tabulkou. Můj dotaz se netýká oblastí označených jinými dopravními značkami (např. IP25a, IP25B, IP12).
Prosím o zaslání do mé datové schránky.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (30. 10. 2014, doplněno 10. 11. 2014 )

Poskytnutí informací a dokumentů týkajících se zakázky: Oprava podchodu v ul. Foerstrova – Na Vozovce, a to:
1) Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce a rady obce týkající se výše zmíněné zakázky.
2) Jaké smlouvy (včetně jejich zpřístupnění) byly k dané věci uzavřeny (včetně smlouvy o dotaci, pokud byla uzavřena).
3) Správní rozhodnutí týkající se výše uvedené zakázky.
4) Informace, zda se obec k výše uvedenému záměru v rámci územního řízení nějak vyjadřovala (pokud ano, prosím o zpřístupnění příslušných dokumentů).

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (31. 7. 2014 )

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (28. 5. 2014 )

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (22. 4. 2014 )

Informace o zakázkách malého rozsahu na rok 2014 které zahrnují stavební práce z oblasti staveb dopravních, ekologických, inženýrských, vodních a demoliční práce.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (28. 11. 2013)

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (23. 9. 2013)

1. Chodník v ulici Okružní od Mošnerové ulice až po ulici Hněvotínskou
2. Obslužná komunikace a chodníky v ulici Na Tabulovém vrchu
Text žádosti a odpověď

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (17. 9. 2013)

Obytný soubor Kaskády Hejčín, Komunikace a zpevněné plochy - Etapa 1.
Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (25. 1. 2013 )

text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (31. 10. 2012, SMOL/163755/2012/OD/MHD/Rih)

Počty přepravovaných osob, linky MHD, počet prostředků MHD, text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (31. 10. 2012, č.j SMOL/161070/2012/OD/OK/Stu)

Ulice Rokycanova, text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (5. 9. 2012)

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (2. 8. 2012, č.j SMOL/116754/2012)

Žádost o informace k převodu majetku společnosti Develop Building s.r.o.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (19. 4. 2012, Č.j.: SMOl/OD/109/588/2012/KM)

Předmět žádosti:

 1. jakým způsobem jsou řešeny odtahy vozidel, jež tvoří překážku na pozemních komunikacích, tj. jsou nevhodně zaparkovány, na území SMOl a jaké subjekty tyto odtahy provádějí?
 2. zajišťuje-li odtahy konkrétní osoba, na základě jakých podmínek a parametrů a kdy byla této osobě tato zakázka zadána?
 3. ji-li splněn bod 2., jakou finanční částku tato právnická osoba inkasuje? Jde o pušální částku za určité období nebo SMOl platí za každé odtažené auto zvlášť?

V případě, že odtahy vozidel zajišťuje třetí strana, tj. právnická osoba na základě smlouvy se SMOl, prosím o poskytnutí kopie této smlouvy.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (SMOl/OD/109/345/2012/KM)

Předmět žádosti:

 1. Jaké subjekty provádí fyzicky odtahy na území statutárního města Ostrava?
 2. Je vztah mezi vlastníkem komunikace a subjektem provádějícím odtahy založen na obligační bázi?
 3. Jménem jakého subjektu a na čí účet je nárokována náhrada škody vzniklá odtahem vozidla (statutárním městem Olomouc či smluvním subjektem), popř. prosím o zaslání blank formuláře o výdeji odtaženého vozidla (subjekt nárokující náhradu škody je tam uveden)?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (Č.j.: SMOl/OD/025970/2012)

Předmět žádosti:

 1. Jaké subjekty provádí fyzicky odtahy vozidel tvořících překážku provozu na pozemních komunikacích a odtahy vozidel v dočasném veřejném zájmu na území statutárního města Ostrava?
 2. Je vztah mezi vlastníkem komunikace a subjektem provádějícím odtahy založen na obligační bázi?
 3. Jménem jakého subjektu a na čí účet je nárokována náhrada škody vzniklá odtahem vozidla (statutárním městem Olomouc či smluvním subjektem), popř. prosím o zaslání blank formuláře o výdeji odtaženého vozidla (subjekt nárokující náhradu škody je tam uveden)?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (Č.j.: SMOl/OD/109/147/2012/KM)

Předmět žádosti: Zda byla změna dopravního značení spočívající v odstranění dopravního značení „zákaz stání“ v ulici Farského schválena a jaké důvody k takovému opatření vedly.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOl/OD/109/1659/2011/JK)

Předmět žádosti: Termín oprav špatného stavu místí komunikace na ul. Mošnerova

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOl/OD/109/1012/2011/JK)

Předmět žádosti: Uzavření lávky pro pěší u křižovatky ulice Dlouhá a Dobrovského.

 • Zdůvodnění uzavření jediné pěší lávky přes Mlýnský potok v okruhu cca 500 metrů?
 • Jak dlouhá bude současná uzavírka?
 • Kde bylo informováno o této uzávěře?
 • Jak bude zajištěna náhradní adekvátní pěší komunikace pro obyvatele přilehlé lokality? (Mimo jiné i s ohledem na matky s kočárky, ve vzdálenosti 100 metrů se nachází centrum pro matky s dětmi.)

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOl/OD/109/1012/2011/JK)

Předmět žádosti: poškození komunikace na ulici Jakoubka ze Stříbra a ulice Rokycanova (vč. chodníků)
1. došlo k dohodě mezi Magistrátem města Olomouce a investorem stavby tak, aby byly splněny požadavky vyplývající z citované odpovědi?
2. jak přesně zní tato dohoda?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (Č.j.: SMOl/OD/109/553/2011/KM )

1. Kolik peněz z rozpočtu Statutárního města Olomouce stála instalace 8 parkovacích stání na Horním náměstí (mezi rohem Horního a Dolního náměstí u Domu u zlatého jelena a ulicí Ztracenou), která byla instalována v listopadu 2010 – žádám o kompletní vyčíslení jednotlivých položek této akce (cena pochromovaných označníků, dopravních značek, cena práce za osazení atd.).
2. Kolik peněz z rozpočtu Statutárního města Olomouce bude stát demontáž těchto parkovacích stání a jak bude naloženo s použitým materiálem (zejména s pochromovanými označníky).
3. Který orgán Statutárního města Olomouc o instalaci parkovacích stání v roce 2010 rozhodl a kdy k tomuto rozhodnutí došlo.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (Č. j. SMOl/OD/109/107/2011/DZ)

Věc: Kolik bylo vydáno „Povolení vjezdu do pěší zóny“ oblast – A pro služební vozidla na rok 2011 pro Magistrát města Olomouce a kolik bylo vydáno a komu „Povolení vjezdu do pěší zóny“ oblast – A z důvodu „Sídlo organizace v pěší zóně“.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOl/OD/109/18/2011/LH)

Věc: Žádost o sdělení výše částky z městského rozpočtu schváleného na rok 2011 na zimní údržbu komunikací.

Zobrazit / skrýt odpověď


Odbor ekonomický

Dotaz

1. Jaké výše dosáhlo celkové zadlužení Statutárního města Olomouce v letech 2005 až 2013?
2. Jaké výše dosáhlo celkové zadlužení Statutárního města Olomouce k 30.6.2014? Není-li tato informace dostupná, prosím uveďte nejnovější známý údaj.
3. Jaké výše dosahovaly náklady dluhové služby v letech 2005 až 2013? Jaké náklady se předpokládájí v r. 2014?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

1) Jaká byla výše vybraných poplatků za komunální odpad v roce 2013?
2) Kolik bylo dlužníků a jaká dlužná částka na nezaplacených poplatcích za komunální odpad za rok 2013?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás žádáme o poskytnutí databáze „Evidence chovatelů psů“ – celkový počet psů na jednotlivé městské obvody.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/082015/2013/OE/FRS/Dok)

 1. Má město implementována interní pravidla, která vymezují činnost samosprávy v oblasti poskytování dotací z vlastního rozpočtu? Pokud ano, žádáme o poskynutí kopie dokumentu, popř. uveďte odkaz na přís,ušnou stránku, kde je ke stažení. Jde především o předpisy, jež stanoví:
  • Přípravu dotačního programu (způsob navržení a schválení výše finanční částky, oblastí dotační podpory, definici příjemce dotace, podmínky čerpání dotací
  • Způsob oznamování dotačních příležitostí, způsob přijímání žádostí, jejich hodnocení a schválení příjemců
  • Způsob a další podrobnosti týkající se kontrol prováděných městem u příjemců dotací
  • Způsob informování o dotačních titulech, výsledcích dotačních řízení, příjemcích dotace
 2. Přehled poskytnuté podpory za r. 2012 z rozpočtu města
 3. Přehled schválených dotačních programů v roce 2012 včetně kopí hlavních dokumentů, které se k nim vztahují (strategie, koncepce, programy, metodiky) pokud byly zpracovány. Popř. postačí odkaz na příslušnou stránku, kde je/jsou ke stažení
 4. Jaká byla celková výše podpory v jednotlivých dotačních programech?
 5. Seznam všech podaných žádostí o dotace v jednotlivých dotačních programech za rok 2012 s uvedením jmen žadatelů a výše schválené podpory u podpořených projektů.
 6. Seznam všech podaných žádostí mimo řádně vypsané dotační programy, včetně jmen žadatelů a výše schválené finanční podpory u podpořených projektů
 7. Jakým způsobem a kde jsou vyhlašována oznámení o nové dotační výzvě?
 8. Zveřejňuje město smlouvy uzavřené s úspěšnými žadateli o podporu? Pokud ano, žádáme o odkaz na příslušnou webovou stránku.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOL/EO/7/1739/2010/JDok)

Seznam došlých faktur, daňových dokladů a dobropisů za dodávky neinvestiční povahy za r. 2009 v minimální hodnotě plnění 40 tis. Kč včetně DPH na fakturu. Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOL/EO/8/3/2009, EP ev. č. 3861/2009)

Je možno poplatek za komunální odpad zaplatit přes internet?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOL/EO/8/2/2009, EP ev. č. 1519/2009)

Žadatel se dotazuje na vedení evidence plateb za komunální odpad, zda posíláme složenky, případně jak zjistí, kolik a kdy má platit?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOL/EO/8/11/2008)

Žádost o informaci o půjčce na bydlení od města, která by měla být bezúročná ve výši Kč 300 tis.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOL/EO/8/10/2008)

Zda bylo vydáno povolení k provozování výherních hracích přístrojů dle zákona č. 202/1990 Sb., zákon o loteriích a jiných podobných hrách, a to pro budovu č. p. 295 na ulici Karafiátova, město Olomouc, katastrální území Neředín 710687, na parcele st. 361/2. Dále žádost o poskytnutí doprovodné informace k informaci výše uvedené, a to, pokud bylo povolení k provozování výherních hracích přístrojů vydáno, osobu z povolení oprávněnou, číslo jednací, datum vydání povolení a uvedení účastníků řízení.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j. SMOL/EO/8/9/2008, EP č. ev. 6434/2008 )

Který odbor řeší přihlašování psů?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (SMOL/EO/8/8/2008, EP č. ev. 5742/2008)

Žadatelka se dotazuje: Mám dva psy v rodinném domku a chtěla bych zaplatit poplatky. Zajímá mě kde mám jít se nahlásit a kolik zaplatím.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOL/EO/8/7/2008, EP č. ev. 5514/2008)

Kde je na internetových stránkách města odkaz na formulář přehledu platby za svoz odpadu?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOL/EO/8/6/2008, EP č. ev. 4369/2008)

1) Má Magistrát města Olomouce zřízenu valutovou pokladnu, resp. pokladnu vedenou v cizích měnách?
2) Jakým způsobem Magistrát města Olomouce řešil problém s drobnými mincemi cizích měn, které banky obvykle nepřijímají zpět na účet?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOL/EO/8/5/2008)

Žádost o informaci o stavu účtu žadatelky - přesněji kolik má platit za komunální odpad.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOL/EO/8/4/2008)

Žádost o poskytnutí následujících informací týkající se hospodaření města Olomouce:

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOL/EO/8/3/2008, 647/2008)

Jaké místní poplatky a v jaké výši se na území města Olomouce vybírají?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOL/EO/8/2/2008 , EP382/2008)

Žádost o zaslání informace o osvobození od poplatku za komunální odpad - z důvodu dlouhodobého pobytu mimo ČR.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOL/EO/8/1/2008, EP189/2008)

Kdy je občan (vlastník psa) povinen platit poplatky za psa? Je též podmíněno trvalým bydlištěm, jaké výjimky jsou u invalidních a starobních důchodců?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOL/EO/8/1/2008, EP189/2008)

Poplatky za komunální odpad jsou podmíněny trvalým bydlištěm? Výše poplatku za rok 2008?

Zobrazit / skrýt odpověď


Odbor interního auditu a kontroly

Dotaz Č.j.: SMOL/007131/2012

Žádám o poskytnutí jmenovitého přehledu veřejnoprávních kontrol, provedených dle zákona o finanční kontrole v roce 2011 u příspěvkových organizací zřízených městem Olomouc a u příjemců všech forem dotací, grantů a příspěvků poskytnutých z rozpočtu města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď


Odbor investic

Dotaz

Mapování investičních plánů měst. Text odpovědi

Zobrazit / skrýt odpověď

Dotaz

Zaslání investičních plánů města. Text odpovědi

Zobrazit / skrýt odpověď

Dotaz

Výstavba hřiště v Bezručových sadech. Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Investiční akce - ZŠ Svatoplukova - venkovní hřiště. Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Hejčínské louky - inline stezky.
Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Předložení geometrické plánu č. 1284-7/2014, který má být součástí smlouvy o výstavbě v rámci majetkoprávního vypořání rekonstrukce a dostavby Výstaviště Flora Olomouc.
Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Žadatel: Marek Lošťák
MŠ Michalské Stromořadí.

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Žadatel: Martin Jordán
Výstavba cyklostezky na ulici Schweitzerova od ulice Jižní.

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Žadatel: Monika Dvořáková
Prosím o poskytnutí prostých kopií položkových rozpočtů včetně souhrnné cenové nabídky všech hodnocených uchazečů pro veřejnou zakázku „Zimní stadion - rekonstrukce šaten mládeže a krasobruslení pod jižní tribunou“ vedenou pod archívním číslem 13037.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Žadatel: Čestmír Fusík
Zajištění hromadného zadávacího řízení na dodavatele elektrické energie pro občany.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Žadatel: pí Baboráková
Poskytnutí informací ve věci inv. plánů statutárního města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č.j: SMOl/109685/2012/OI/VZ/Pl

Žadatel: Clever Decision spol. s r. o.
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí informací, zda a kdy přibližně Statutární město Olomouc plánuje vypsání veřejné zakázky týkající se některé z následujících oblastí: nástrojů Business Intelligence, manažerského informačního systému, datového skladu, reportingových a analytických systémů, tvorby portálů, systémů a nástrojů datové integrace a vizualizace dat, popřípadě jestli už podobné zakázky byly vypsány a daná výběrová řízení již proběhla.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Na základě zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žadatel Jakub Vyšata požaduje po statutárním městě Olomouc podání informací k následujícím otázkám:
1. Využívá váš úřad elektronických aukcí? Pokud ano:
1.1. Na jaké komodity (Utility, HW, Potraviny, ...)
1.2. Jakého aukčního portálu využíváte? (proe.biz, EZAk, ...)
1.3. Jaká byla průměrná úspora v procentech?
2. Využíváte nějakého jiného elektronického nástroje pro vypisování veřejných zakázek?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Věc: Zaslání investičních plánů města. Žadatel AMA, s.r.o.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Věc: Zaslání investičních plánů města. Žadatel Business Media CZ, s.r.o.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Žádost o poskytnutí informace ke schválené investiční akci "Ulice 8. května - rekostrukce komunikace":
1. Řešení chodníku a "kolejiště" před OD Prior (grafické a rozměrové).
2. K uzavřené smlouvě o právu provést stavbu na pozemku par.č.330, k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc. Smlouva byla projednávána RMO a schválena dne 9.2.2010 - 99/2010/PD.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Projektová příprava veřejného osvětlení v ulici Baráková

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Žádám o poskytnutí informace ve věci realizace projektu Malá parkoviště - Ulice Jílová

1) Byla už vybrána firma a uzavřena smlouva o realizaci?
2) Byly stanoveny termíny?
a) termín pro zahájení prací?
b) termín dokončení akce?
c) další podmínky pro realizaci? (zachování dopravní obslužnosti a možnost parkování po dobu výstavby)

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

je v plánu investic na rok 2008 zařazena i investice reg.č. 1124/07 (KMČ 15 - lokální parčík, priorita č.2).

Zobrazit / skrýt odpověď


Odbor kancelář primátora

Dotaz

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Žádost o důvodovou zprávu, včetně všech příloh - vizualizací k bodu č. 20 BEA - Spirituála, která byla projednávána RMO dne 26.3.2014.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Žádost o zápísy a usnesení z jednání RMO k bodům týkajících se Šantovka Tower včetně příloh a DZ a žádala o sdělení, kdo byl zmocněn pro zastupování města ve správních a jiných řízeních ve věci Šantovka Tower, včetně kopie plné moci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Žádost: Zrušení pobočky České pošty, s.p. na náměstí Republiky (Mariánská 2).

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Žádost: Operační plán zimní údržby komunikací pro zimní období

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Poskytnutí kopíí důvodových zpráv RMO.
Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Provozní zpráva Aquapark Olomouc, a.s. za kalendářní rok 2014.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Žádost 049060 - smlouva včetně dodatků, na základě kterých je zajišťováno vydávání Radničních listů.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Žádost 049062 - smlouva včetně dodatků s firmou zajišťující tvorbu a produkci audiovizuálního obsahu.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Žádáme o:
- kopii kompletního zápisu ze 111. schůze RMO, konané dne 27. 1. 2014
- kopii úplných důvodových zpráv č. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, včetně všech příloh a případných dodatků.
Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj: SMOL/210498/2013/OKP

Žádám Vás, jako představitele města/obce, o informaci o složení zastupitelstva obce. Informace bude využita k tvorbě knihy Velká encyklopedie měst a obcí ČR, jako dokument naší doby. Více na www.encyklopediecr.eu. Proto Vás ve smyslu § 5 písm.b) žádám o aktualizované jmenné složení zastupitelstva s uvedením rady a vedení včetně politického zaměření.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz SMOL/187408/2013/OKP/Pos

a) Zda v období od 1.1.2006 do 1.7.2007 bylo statutární město Olomouc ani jeho příspěvkové organizace ve smluvním vztahu s JUDr. Ivou Kremplovou, advokátka zapsaná v seznamu ČAK pod č. 2326. Botanická 9, 602 00 Brno, IČ 66 22 00 09.
b) Zda ve výše uvedeném období byli v obchodním styku s výše uvedenou JUDr. Ivou Kremplovou, městské akciové společnosti se 100% účastí statutárního města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj: SMOL/112994/2013/OKP/Pos

1. Kdo je v rámci statutárního města zodpovědnou osobou, která řeší podněty a informace od občanů města, jež souvisí s nakládáním s majetkem ve vlastnictví města
2. Jak je zacházeno s podněty občanů, které zazní na zasedání zastupitelstva při vystoupení občanů na zasedání ZMO.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj: SMOL/115030/2013/OKP/Pos

Zda je platné hlasování zastupitelstva, pokud je zastupitel k bodu hlasování ve střetu zájmů a toto před hlasováním neuvedl.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj: SMOL/113009/2013/OKP/Pos

1) Kdo je zodpovědnou osobou za umísťování materiálů na elektronický informační server SMO.
2) Ohledně dodržování lhůt pro vyvěšování informací a o datech konání RMO a ZMO a materiálů k nim.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj: SMOL/109477/2013/OKP/Pos

Žádost o poskytnutí obsahu důvodové zprávy ze schůze RMO 14.5.2013:
- 2(Majetkoprávní záležitosti), bod 6 (předběžný záměr prodat pozemek 112/7), DZ bod 2.1.
- 2(Majetkoprávní záležitosti), bod 54 (uhrazení částky), DZ bod 6.1.
- 17(Dopravní obslužnost TT Nové Sady), celá DZ

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj: SMOL/181211/2012/OKP/Pos

1) Byla zájemcům o realizaci výstavby polyfunkčního parkovacího domu jakkoliv oznámena možnost čerpat výše uvedenou finanční podporu při realizaci projektu?
2) Jakým způsobem byla stanovena výše poskytnuté podpory?
3) Z jakého titulu je/bude podpora vyplácena? Kdy a jakým způsobem došlo k rozhodnutí o udělení této jednorázové podpory ve výši € 200.000 ?
4) Z jakých prostředků je podpora vyplácena?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj: SMOL/146436/2012/OKP/Pos

Žádost o poskytnutí kopie důvodové zprávy z RMO 4.9.2012, bod programu 3. Prodej domů, Žerotínovo nám. 3.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj: SMOL/141979/2012/OKP/Pos

Žádost o soupis činností mediálního zástupce podle odstavce 2 "Smlouvy o mediálním zastoupení k projektu tramvajová trať Tržnice - Nové Sady(1)" od uzavření výše uvedené smlouvy až do současnosti.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj: SMOL/138295/2012/OKP/Pos

Žádost o poskytnutí kopie důvodové zprávy k Petici proti výškovým stavbám ze dne 12. 6. 2012 včetně grafických příloh.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (Č.j. SMOL/20/OKP)

Zaslání podkladových materíálů ZMO ze dne 12.října 2007, k bodu programu Aguapark:

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (Č.j. SMOL/180656/2011/OKP/Pos)

  • Kolik bylo ve věci provozování motokrosové dráhy učiněno do současné doby peticí?
  • Jaké bylo jejich přesné znění a jak zněla odpověď?
  • Je provozování motokrosové dráhy podmíněno případným souhlasem (kladným vyjádřením) některého orgánu MMOL?
  • Byl takový souhlas (kladné vyjádření) vydán a je stále v platnosti?
  • Požádal provozovatel motokrosové dráhy, či kdokoli jiný o prodloužení nebo vydání nového souhlasu (kladného vyjádření) v případě, že platnost toho stávajícího již skončila či v brzké době skončí?
  • Bylo této případné žádosti vyhověno?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (čj: SMOL/50170/2011/OKP)

Žadatel: Advokátní kancelář Pečený & partners
Text dotazu

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j.: SMOl/060380/2011/OKP

1. Z jakého důvodu je v domě Handkeho 711/1 neustále zvyšováno pouze volné nájemné.
2. Na základě jakého zákona není dle sdělení SNO, a.s. možné zvyšovat nájemné v bytech s regulovaným nájemným na ul Handkeho 711/1, Olomouc. když v jiných domech od 1.5.2011 k navýšení došlo.
3. Za co přesně jsou utráceny peníze z námi placeného nájemného

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (Č.j. SMOL/36997/2011/OKP)

Žadatel: Mgr. Luděk Krystýn. Žádost o:

  • Písemný zápis z 3. ZMO, 23.2.2011
  • Zvukový záznam z 3. ZMO, 23.2.2011

 

 

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (Č.j. SMOL/29691/2011/OKP)

Žadatel: Advokátní kancelář Pečený & partners

  • Z jakého důvodu nebylo reagováno na nabídku našeho klienta ze dne 7.2.2011?
  • Kdy byl vyhlášen záměr centralizovat úředníky do jedné budovy?
  • Kde byl tento záměr zveřejněn?
  • Kdy bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí prostor vhodných k umístění úředníků?
  • Kdy proběhlo výběrové řízení?
  • V jakém složení byla komise?
  • Kdo vyhodnocoval nabídky?
  • Kolik účastníků se přihlásilo do výběrového řízení?
  • Kteří účastníci se přihlásili do výběrového řízení?
  • Jaké byly cenové nabídky každého z účatníků?
  • Podle jakých kritérií se hodnotily nabídky?
  • Který účastník vyhrál?
  • Z jakých důvodů vyhrál právě tento účastník?
  • Který orgán města a kdy rozhodl o uzavření předběžných nájemních smluv v objektu na Hynaisově ulici?

 

 

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (Č.j. SMOL/875/2011/OKP/Hor)

Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc
1) Reflektuje vyjádření primátora města Olomouce v Olomouckém deníku hodnověrně jeho skutečný postoj k areálu Lošov?
2) Z jakých informací a dokumentů vychází politická reprezentace pro svá tvrzení o poškození areálu bývalé lesní školky?
3) Požadujeme kopie veškerých dokumentů, ze kterých je možné odvodit míru poškození areálu Lošov

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOl/019756/2010/OKP/SEKR/Tie)

Žádatel Jan Chladnuch, Olomouc
1. Jak Vámi řízený odbor zveřejňuje popisy postupu podle osnovy uvedené v příloze č.2, Vyhlášky č. 442/2006 Sb.,která nabyla účinnosti dnem l.1edna 2007.
2. Jaký uplatňujete postup při výběru žadatelů na nahlášenou schůzku s Vámi.
2.1. Jak nahlášení evidujete.
2.2 Jaká je stanovena "čekací doba" na potvrzení termínu.
2.3 Jak informujete žadatele, že o setkání jste ztratil zájem.
3. Sděit postup, jaký žadatel má dodržet, aby se schůzka s Vámi mohla uskutečnit.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOl /OKP/72/9/2010)

Žádost o informaci Hnutí DUHA místní skupina Olomouc. Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOl/OKP/72/l/2010/DH)

Kdo a jakým způsobem uděluje každoroční povolení k pronájmu plochy na parkovišti u obchodního domu Billa v lokalitě ulice Jeremiášova, Olomouc - Povel pro pouťové atrakce, spojené s hlasitou reprodukcí hudby.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SmOl/OKP/72/6/2009/DH)

Žádost o poskytnutí informace - důvodová zpráva k bodu č. 29 programu RMO ze dne 5.5.2009 s názvem "Změny v KMČ".

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SmOl/OKP/72/5/2009/DH)

Žádost o poskytnutí invormace s kým byly uzavřeny celkem 3 nájemní smlouvy na městské byty na ulici Lafayettova, Wolkerova a Charkovského.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SMOL/EO/8/4/2009, EP ev.č. 2460/2009)

Která paragrafovaná znění zákona nebo vyhodnocená stanoviska dokladují "sdělení Magistrátu města Olomouce", že přijetím Obecně závazné vyhlášky č.3/2009 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na území města Olomouce s nabytím účinnosti dnem 1.ledna 2010, se první - nově stanovená daň bude platit v Kč až v roce 2011 ?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (Č.j. SmOl/OKP/72/1/2009)

Prosím o zaslání informací týkajících se Vámi vyřizováných petic a stížností za jednotlivé roky 2006, 2007 a 2008.
- kolik bylo v těchto letech evidováno petic a stížností
- dělení subjektů, podávajících petice či stížnosti (zda podání bylo od PO, FO, jednotlivce, či skupiny)
- zda byly petice a stížnosti oprávněné, částečně oprávněné nebo neoprávněné
- hlavní oblasti věcného zaměření petic a stížností
- orgán, který se peticemi a stížnostmi zabývá
Grmolcová Monika

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (Č.j. SmOl/OKP/72/7/2008/DH)

V souladu se zák. č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o zpřístupění následujících informací a to ve formě kopií:
- důvodovou zprávu k bodu č. 13 programu RMO ze dne 16. 9. 2008 s názvem Šantovka - posouzení nákladů
- důvodovou zprávu k bodu č. 25 programu RMO ze dne 4. 11. 2008 s názem Výstaviště Flora - tržiště

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SmOl/OKP/72/4/2008/DH)

Žádám o zpřístupnění následujících informací a to ve formě kopií – důvodovou zprávu k bodu č. 21 programu RMO dne 8.7.2008 s názem „Developerský záměr Šantovka“

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SmOl/OKP/72/3/2008/DH)

Žádám o zpřístupnění následujících informací a to ve formě kopií: - důvodovou zprávu k bodu č. 17 programu RMO dne 17.6.a důvodovou zprávu k bodu č. 20 programu RMO dne 17.6.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SmOl/OKP/72/1/2008/DH)

1. Kolik bylo vydáno a komu „povolení vjezdu do pěší zóny“ oblast A z důvodu „sídlo organizace v pěší zóně“?
2. Kolik bylo vydáno „povolení vjezdu do pěší zóny“ oblast A pro služební vozidla pro Magistrát města Olomouce pro rok 2008?

Zobrazit / skrýt odpověď


Odbor kancelář tajemníka

Dotaz

1. Kolik vozidel vlastnil váš úřad - MMOL k 1.1.2014?
2. Kolik vozidel najímal váš úřad k 1.1.2014?
3. Kolik vozidel vlastnily vašemu úřadu podřízené organizace a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1.1.2014?
4. Kolik vozidel najímaly organizace, které jsou podřízeny vašemu úřadu a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1.1.2014?
5. Kolik "ekologociky přátelských" vozidel vlastnil váš úřad podle bodu II. Usnesení vlády č. 1592 z 16.12.2008 k datu 1.1.2014?
6. Kolik "ekologociky přátelských" vozidel najímal váš úřad podle bodu II. Usnesení vlády č. 1592 z 16.12.2008 k datu 1.1.2014?
7.Kolik "ekologociky přátelských" vozidel vlastnily vašemu úřadu podřízené organizace a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1.1.2014?
8. Kolik "ekologociky přátelských" vozidel najímaly vašemu úřadu podřízené organizace a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1.1.2014?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Žádost o poskytnutí veškerých dokumentů zaslaných z MVČR Magistrátu města Olomouce, které se vztahují k problematice místního referenda a které byly doručeny v roce 2014.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

1. Jak je naplňován bod 29 usnesení 59. schůze Rady města Olomouce, konané dne 4.9.2012, tj. jaké kroky tajemník učinil v rámci přípravy podkladů s návrhem způsobu zabezpečení nábytku pro objekt Hynaisova – Namiro?
2. Zda-li je již z veřejných prostředků města placeno nájemné vlastníkovi objektu a od kdy je tak činěno?
3. Zda jste po společnosti BM asistent, s.r.o. uplatnili soukromoprávní sankce na základě mandátní smlouvy ze dne 25.3.2012?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Dne 27. 10. 2012 proběhla v budově olomouckého krematoria vzpomínková tryzna za zesnulé, kterou pořádal Magistrát města Olomouce.
1) Pořádá město Olomouc tuto akci poprvé? Nebo to je už akce s historií?
2) Pokud máte přehled: Pořádají tyto akce i jiné radnice v ČR?
3) Prostředky na tuto akci (pronájem sálu, honoráře účinkujícím atd.) byly hrazeny z rozpočtu města nebo jde o granty EU či jiné?
4) Jak velké finanční prostředky byly vynaloženy a) celkem, b) na pronájem, c) na odměnu učínkujícím, d) na další výdaje.
Prosím o uvedení detailních informací, jde o peníze daňových poplatníků.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (Č.j. SMOL/158564/KT/Nov)

1) Jaké subjekty v současnosti poskytují Vaší organizaci a jejím organizačním složkám, včetně všech příspěvkových, rozpočtových a přímo zřizovaných organizací, poradenskou činnost na základě smluvních vztahů? Poradenskou činností mám na mysli zejména poskytování poradenství v oblasti EU fondů, ekonomické poradenství, včetně procesních optimalizací a IT poradenství.
2) Jaké částky byly vyplaceny Vaší organizací a jejími organizačními složkami, včetně všech příspěvkových, rozpočtových a přímo zřizovaných organizací, jednotlivým výše specifikovaným subjektům v roce 2010, v roce 2009 a v tomto roce.
3) Jaké advokátní kanceláře v současnosti poskytují právní služby Vaší organizaci a jejím organizačním složkám, včetně všech příspěvkových, rozpočtových a přímo zřizovaných organizací?
4) Žádám o zaslání kopií smluv včetně všech dodatků se subjekty uvedenými Ad 1) v oblasti poradenství pro EU fondy, na základě nichž bylo plněno v roce 2009 a 2010.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (Č.j.: SmOl/taj/58/46/2010/DS)

Předmět žádosti: poskytnutí informací o pracovním poměru zaměstnance SmOl.

Zobrazit / skrýt odpověď


Odbor koncepce a rozvoje

Dotaz č.j.: SMOL/248399/2014/OKR/ÚPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 26.11.2014, vedená pod č.j. : SMOL/248399/2014/OKR/ÚPA/Sed, jejímž předmětem je poskytnutí informací - dokumentů, ze kterých se podávají požadavky žadatele, které vyjádřil při pořizování aktualizace územní studie ID116: Studie regulačních podmínek areálu bývalých kasáren 9. května v Olomouci – aktualizace (Cirkulos meos, s.r.o. 2009) a souhlas s tímto dokumentem. Pro přehlednost žadatel žádá o poskytnutí dokumentace, se kterou měl udělit souhlas a to včetně případných příloh dokumentace.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j.: SMOL/202012/OKR/UPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 26.9.2014, vedená pod č.j. : SMOL/202012/2014/OKR/UPA/Sed, jejímž předmětem je poskytnutí veškerých vyjádření dotčených orgánů, připomínek, námitek a návrhů podaných v jakékoli fázi pořizování územního plánu města Olomouce, který byl vydán Zastupitelstvem města Olomouce opatřením obecné povahy č. 1/2014 ze dne 15.9.2014, které se týkají funkčních ploch 03/056P,03/061P a 03/067P, nebo jakékoli jejich části a nebo pozemků uvedených na LV č. 5111, 5112 a 5148 pro k.ú. Olomouc – město.Konkrétně kopií veškerých vyjádření níže uvedených orgánů, nebo dohod uzavřených s nimi ve výše uvedené věci, včetně podkladových informací a dalších dokumentů:

 • Národní památkový ústav, pracoviště Olomouc
 • Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha
 • Odbor památkové péče Magistrátu města Olomouce
 • Odbor kultury a památkové péče
 • Krajského úřadu Olomouckého kraje
 • Ministerstvo kultury České republiky

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j.: SMOL/147193/2014/OKR/UPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 8.7.2014, vedená pod č.j. : SMOL/147193/2014/OKR/UPA/Sed, jejímž předmětem je poskytnutí sdělení, jak byla vypořádána námitka žadatele proti upravenému návrhu Územního plánu Olomouc, podaná dne 7.4. 2014 na podatelně MMOl, týkající se nesouhlasu s umístěním veřejného prostranství a komunikace na pozemku parc.č. 555/27 v k.ú. Slavonín dle ÚS 106 v rámci plochy 13/045S.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j.: SMOL/126437/2014/OKR/ÚPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 10. 6. 2014, vedená pod č.j. : SMOL/126437/2014/OKR/ÚPA/Sed, jejímž předmětem je poskytnutí informací o všech vydaných stanoviscích a krocích uskutečněných odborem koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce v řízení o vydání územního rozhodnutí a i v navazujícím řízení o vydání stavebního povolení, na jejichž základě byla provedena výstavba bytového domu č.p. 1293 na pozemku parc.č. 2503 v k.ú. Hodolany

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Sp.zn: S - SMOL/052137/2014/OKR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 10.3.2014, vedená pod sp. zn.: S - SMOL/052137/2014/OKR, požadující :
1) Kdy byl ve Vaší obci naposledy schválen územní plán? Pokud je právě projednáván nový územní plán, prosím o sdělení, kdy bylo zahájeno jeho pořizování a v jaké fázi se příprava územního plánu nyní nachází? Pokud je znám harmonogram přípravy územního plánu,prosím o jeho sdělení.
2) Prosím o sdělení, kolik připomínek jste ve věci zadání územního plánu obdrželi. A kolik připomínek jste obdrželi k návrhu územního plánu?
3) Kolik námitek celkem bylo obdrženo k návrhu územního plánu, pokud již proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu?
4) Pokud byl ve vaší obci pořizován územní plán podle nového stavebního zákona, prosím o sdělení, kolik zástupců veřejnosti bylo zmocněno a kolika občany byl každý z nich zmocněn?
5) Kolik námitek zástupci veřejnosti podali? Jaké námitky zástupci veřejnosti podávali?
6) Žádáme také poskytnutí vypořádání připomínek a rozhodnutí o námitkách. Počet námitek, o kterých bylo rozhodnuto negativně a informaci o tom, zda bylo proti rozhodnutí o námitce využito opravného prostředku, jakého a s jakým výsledkem.
7) V případě podání žaloby proti schválenému územnímu plánu žádáme o sdělení rozhodnutí soudu, zda bylo návrhu na zrušení opatření obecné povahy vyhověno a územní polán nebo jeho část byl zrušen, či nikoli, nebo jestli řízení probíhá.
8) Kolik subjektů (pokud jsou známa data, pak kolik z toho občanů - fyzických osob) se zúčastnilo veřejného projednání? Jaké byly vynaloženy celkové náklady na pořízení územního plánu a pokud jsou obci známy informace, kolik stálo veřejné projednání.
9) Byly zvoleny speciální metody veřejnosti nad rámec stavebního zákona? Pokud ano, prosíme o sdělení jakým způsobem jste informovali a zapojili veřejnost. Jaké byly vynaloženy celkové náklady na pořízení územního plánu. Pokud jsou obci známy informace, kolik stálo veřejné projednání?
10) Kolik změn územního plánu bylo schváleno od okamžiku schválení územního plánu až do 1.1.2014

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Sp.zn: S-SMOL/136219/2013/OKR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 22.7.2013, vedená pod č.j.: SMOL/136219/2013/OKR/UPA/Sed, jejímž předmětem je požadavek o poskytnutí: „informace o tom, zda bylo na stavbu na ul.Neředínská 29 vydáno územní rozhodnutí a kdo byl účastníkem řízení“.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j.: S-SMOL/119020/2013/OKR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 25.6.2013, vedená pod č.j.: SMOL/136698/2013/OKR/UPA/Sed, jejímž předmětem je požadavek o poskytnutí:
„Kopií všech stanovisek (souhlasné i nesouhlasné) odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouc k reklamním a informačním zařízením, vydaných o od 1.1.2010 do současnosti v rámci územního či stavebního řízení dle stavebního zákona, a to včetně pozemků, na kterých tato zařízení byla umístěna nebo měla být umístěna“.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j.: SMOL/059254/2013/OKR/UPA/Nav

Žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, podaná dne 27.3.2013, vedená pod č.j. SMOL/059254/2013/OKR/UPA/Nav, jejímž předmětem je poskytnutí vydaného vyjádření k záměru umístění novostaveb na pozemcích parc. č. 126 a 129 v l.ú. Lašťany.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j.: SMOL/046044/2013/OKR/ÚPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 8.3..2013, vedená pod č.j. : SMOL/046044/2013/OKR/ÚPA/Sed, jejímž předmětem je poskytnutí písemného záznamu z veřejného projednání Návrhu územního plánu Olomouc konaného dne 5.3.2013

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j.: SMOL SMOL/030461/2013/OKR/UPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 15.1.2013, vedená pod č.j. : SMOL/030461/2013/OKR/UPA/Sed, jejímž předmětem je požadavek o poskytnutí odpovědi na dvě otázky:
1. Je OKR MmOl účastníkem územního řízení a na základě jakého právního předpisu? Je povinností, anebo jen právem Stavebního odboru vyžadovat jeho stanovisko?
2. Je OKR MmOl účastníkem stavebního řízení a na základě jakého právního předpisu? Je povinností, anebo jen právem Stavebního odboru vyžadovat jeho stanovisko?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j.: SMOL/009547/2013/OKR/UPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 15.1.2013, vedená pod č.j. : SMOL/009547/2013/OKR/UPA/Sed, jejímž předmětem je požadavek o poskytnutí územně plánovacího podkladu „Koncepce prostorové regulace/výškového zónování, technická pomoc, 2009/11 (zprac. Ing. arch. David Mareš)“, v digitální, případně i tištěné podobě.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/140304/2012/OKR/UPA/Nav

1. sdělení informace, komu byl zaslán návrh zadání ÚP Tovéř podle § 47 odst.2 stavebního zákona,
2. poskytnutí všech došlých požadavků a stanovisek dotčených orgánů, Krajského úřadu Olomouckého kraje a požadavků organizací,
3. poskytnutí zpracovaných průzkumů a rozborů se zaměřením zejména na zmapování a zhodnocení současného stavu využití zastavěných a zastavitelných ploch,
4. poskytnutí informace, zda byl zpracován rozbor či studie demografického vývoje, pokud ano, požaduje jeho poskytnutí,
5. poskytnutí stanoviska pořizovatele územního plánu dle § 46 odst. 3 stavebního zákona k návrhu na pořízení ÚP.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/114801/2012/OKR/OUPA/Nav

Žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, podaná dne 30.7.2012, vedená pod č.j. SMOL/114801/2012/OKR/OUPA/Nav, jejímž předmětem je poskytnutí vyjádření a stanovisek k Návrhu zadání územního plánu Horka nad Moravou.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/108593/2012/OKR/OUPA/Nav

Žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, podaná dne 23.7.2012, vedená pod č.j. SMOL/108593/2012/OKR/OUPA/Nav, jejímž předmětem je poskytnutí stanovisek k Návrhu zadání územního plánu Horka nad Moravou, týkajících se žádosti společností SOLAGRO, s.r.o., IČ 27812413, Hlavní 17/16 Skrbeň a SOLVIT, s.r.o., IČ 25589342, Staroholická 398, 534 01 Holice, tj. projektu výstavby rodinných domů, biotopu a kotelny na biomasu na pozemcích parc. č. 1505/19 a 1505/1 v k.ú. Horka nad Moravou.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/052420/2012/OKR/UPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 29.3.2012, vedená pod č.j.: SMOL/052420/2012/OKR/UPA/Sed, z jejíž přílohy bylo možno pouze dovozovat, že se týká problematiky posouzení výstavby objektu bydlení na pozemcích parc.č. 114/12, 115/3 …., vše v k.ú. Topolany“.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j.: SMOL/028195/2012/OKR/UPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 20.2.2012, vedená pod č.j.: SMOL/028195/2012/OKR/UPA/Sed, jejímž předmětem je zpřístupnění následujících informací:
Návrh územního plánu Olomouc předložený v lednu 2012 k připomínkování dotčeným orgánům (v elektronické podobě na CD/DVD)

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j.: SMOL/028195/2012/OKR/UPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 20.2.2012, vedená pod č.j.: SMOL/028195/2012/OKR/UPA/Sed, jejímž předmětem je zpřístupnění následujících informací:

 • Kopie korespondence Statutárního města Olomouc se švýcarskými institucemi týkající se podpory projektu tramvajové trati Nové Sady poté, co byl Statutárnímu městu Olomouc v kopii doručen dopis Hnutí DUHA Olomouc adresovaný State Secretariat for Economic Affairs (Bern, Švýcarsko)
 • Důvodovou zprávu k projednání petice Zlatý Důl Lošov, která byla předložena Radě města pro jednání 30.1.2012
 • Návrh územního plánu Olomouc předložený v lednu 2012 k připomínkování dotčeným orgánům (v elektronické podobě na CD/DVD)

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j.: SMOL/022445/2012/OKR/ÚPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 8.2.2012, vedená pod č.j.: SMOL/022445/2012/OKR/ÚPA/Sed, jejímž předmětem je poskytnutí informace týkající se vydání podmínek a regulativů pro využití pozemku p.č. 355/ 13 v k.ú. Nedvězí u Olomouce dle platného územního plánu, dále zda v současné době neprobíhají úpravy či změny v platném územním plánu.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/OKR/671/2011/Ga

Žádost ze dne 17.3. 2011 o poskytnutí informace týkající se:

 1. podkladových materiálů bodu 14 Vydání změny č. XXII ÚPnSÚ Olomouc z 10. schůze Rady města Olomouce, konané dne 8.3.2011,
 2. výsledků projednání změny č. XXII ÚPnSÚ Olomouc s dotčenými orgány a veřejností,
 3. návrhu změny č. XXII ÚPnSÚ Olomouc upraveného ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s výsledky projednání s dotčenými orgány a veřejností.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/OKR/670/2011/Ga

Žádost ze dne 17.3. 2011 o poskytnutí informace týkající se:

 1. námitek ke konceptu Územního plánu Olomouc podaných Úřadem práce v Olomouci, včetně data jejich doručení a způsobu vypořádání,
 2. dotazu, zda je evidovaná územní studie id 97 „Mošnerova - úřad práce“ shodná s územní studií „Olomouc, Nová Ulice, Mošnerova“ zpracovanou společností A2 ARCHITEKTI s r.o. a v případě, že není, poskytnutí této studie.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SMOl/OKR/19/482/2011/Ši

Předmět žádosti: Poskytnutí informací týkající se Mikroregionu Olomoucko.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SMOl/OKR/19/4097/2010/Ga

Žádost ze dne 3.11.2010 o poskytnutí informace – Předmětem uvedené žádosti je poskytnutí „kompletního stanoviska“ odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce ke konceptu územního plánu města Olomouce, „předloženému k připomínkování v roce 2010“.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SMOl/OKR/19/2317/2010/Se

Žádost ze dne 22.7.2010 o poskytnutí informace – Předmětem uvedené žádosti je poskytnutí vyjádření k využití pozemku parc.č. 355/13 o výměře 40 265 m2 v k.ú. Nedvězí u Olomouce z hlediska platného územního plánu a možnosti výstavby rodinných domků.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SMOl/OKR/19/1397/2010/Se

Žádost ze dne 29.4.2010 o poskytnutí informací – předmětem žádosti jsou informace týkající se záměru výstavby budovy Úřadu práce v Olomouci (dále jen ÚP) včetně odboru SSP, Státního úřadu inspekce práce, centrálního školícího střediska ÚP včetně sálu pro cca 22 lidí, ubytovny pro cca 110 lidí a jídelny bez vývařovny pro cca 110 lidí na pzemku parc.č. 185/1 v k.ú. Nová Ulice a postupu Statutárního města Olomouc (dále jen SMO) v této věci. Konkrétně zda:

 1. byl SMO výše uvedený záměr ÚP oficiálně či neoficiálně prezentován
 2. probíhají jednání SMO s ÚP ohledně tohoto výše uvedeného záměru, v jaké jsou fázi a s jakým výsledkem
 3. již ÚP požádal o změnu využití pozemku parc.č. 158/1 v k.ú. Nová Ulice v ÚPnSÚ Olomouc z BO na SO či OV
 4. souvisí nějak v RMO a ZMO projednaný Návrh změny č. XXII ÚPnSÚ Olomouc s výše uvedenými plány UP na pozemku parc.č. 185/1 v k.ú. Nová Ulice a je plánována v rámci této změny č. XXII změna využití tohoto pozemku z BO na SO či OV

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SMOl/OKR/19/1383/2010/Se

Žádost ze dne 26.4.2010 o poskytnutí informací – podkladových materiálů k bodu č.16 - Územní studie ul. Mošnerova (bod 10 programu) z 92. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26.1. 2010 a Územní studie ul. Mošnerova (podklad pro zpracování Návrhu změny č. XXII ÚPnSÚ Olomouc).

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz SMOl/OKR/19/1358/2010/Čer

Žádost ze dne 23.4. 2010, o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím.Předmětem uvedené žádosti je poskytnutí informací týkající se záměru nového parkoviště na Sv. Kopečku a to:

 1. Jaký byl průběh jednání s Lesy České republiky, s.p. (na jejichž pozemku má parkoviště stát) a jaké jsou závěry z těchto jednání?
 2. Kopie veškerých zápisů z jednání včetně prezenčních listin, které ve věci pozemků Lesů České republiky, s.p. proběhly.
 3. Kopii studie, kterou si statutární město Olomouc nechalo zpracovat a jejíž závěry prezentovalo na posledním zasedání rady.
 4. Jaký je harmonogram příprav a nezbytných kroků vedoucích k vybudování parkoviště?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: OKR 690 + OKR-DOK/384/2010/To

Žádost ze dne 1. 3. 2010 o poskytnutí informací – fotokopií listin k výstavbě technické infrastruktury akce „Nové Sady – 96 b.j.“ a to konkrétně zápis z jednání ve věci předání komunikací vybudovaných v rámci výstavby bytového domu Tino ze dne 26. června 2006 a dále dopis se závěrečným vyhodnocením Ministerstva pro místní rozvoj, č.j. 20655/2006-72 ze dne 1. června 2006.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SmOl/OKR/19/1997/2009/To

Žádost ze dne 23. 2. 2010 o poskytnutí informací – fotokopií listin k výstavbě technické infrastruktury akce „Nové Sady – 96 b.j.“ a to konkrétně smlouvy o budoucí darovací smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 12. 2. 1997 a dále smlouvy o sdružení ze dne 6.3. 1997 včetně jejího dodatku č. 1.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j. SmOl/OKR/19/2563/2009/Zo

Žádost ze dne 12.8.2009 o poskytnutí informací o vydaných územně plánovacích informacích o podmínkách využívání území a změn jeho využití, týkajících se k.ú. Bystročice a Žerůvky, v období 1.1.2009 – 11.8.2009.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j. SmOl/OKR/19/1997/2009/To

Žádost ze dne 17. 6. 2009 o poskytnutí informací – fotokopií listin k výstavbě technické infrastruktury akce „Nové Sady – 96 b.j.“ a to konkrétně stavebního povolení z roku 1996 (bloky G a H), rozhodnutí o kolaudaci z roku 2005 (komunikace), povolení předčasného užívání stavby, smlouvy o poskytnutí státní dotace.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j. SmOl/OKR/19/1931/2009/Zo

Žádost ze dne 17.6.2009 o poskytnutí informací ke způsobu využití pozemku parc.č. 306/1 - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr (PK), v katastrálním území Příkazy (obec Příkazy) z hlediska územně plánovací dokumentace.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j. SmOl/OKR/19/69/2009/Zo

Žádost ze dne 8.1.2009 o poskytnutí informací o vydaných územně plánovacích informacích o podmínkách využívání území a změn jeho využití, týkajících se k.ú. Bystročice a Žerůvky, v období 1.1.2008 – 31.12.2008.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j. SmOl/OKR/19/428/2009/Šn

Žádost ze dne 11.2.2009 o doplnění údajů k již vyřízené a předané informaci - (SmOl/OKR/19/309/2009/Šn), požadavek na poskytnutí hlavní situace řešení územní studie pro lokality Horní Lhotské, Dolní Lhotské a Býčí Louka, vše v obci Bohuňovice.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SmOl/OKR/19/309/2009/Šn

Žádost ze dne 29.1.2009 o poskytnutí informací o stavu pořizování územní studie v lokalitách Horní Lhotské, Dolní Lhotské a Býčí Louka, vše v obci Bohuňovice.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SmOl/OKR/19/69/2009/Zo

Žádost o poskytnutí informací o vydaných územně plánovacích informacích týkajících se k.ú. Bystročice a Žerůvky.

Zobrazit / skrýt odpověď


Odbor majetkoprávní

Dotaz přijato: 23. 11. 2014, Č. j.: S-SMOL/ 244571 /2014/OMAJ

žádost o poskytnutí následujících informací:
1. kdo je provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě,
2. je mezi SMOl a vodárnou uzavřena smlouva,
3. na jak dlouho je uzavřena smlouva,
4. kde je smlouva k dispozici,
5. kdo inkasuje vodné a stočné od spotřebitelů,
6. nájemné za posledních 10 let,
7. je nájemné kalkulováno do ceny vodného a stočného,
8. kolik peněz investovalo za posledních 10 let město,
9. vodné a stočné za posledních 10 let,
10. kdo schvaluje výši vodného a stočného,
11. kdo sedí v orgánech vodárny.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

žádost o poskytnutí následujících informací:
1. počet bytů ve vlastnictví města v roce 1990,
2. podíl bytů ve vlastnictví města v roce 1990,
3. počet bytů ve vlastnictví města dnes (2014),
4. podíl bytů ve vlastnictví města dnes (2014),
5. počet privatizovaných městských bytů od roku 1990,
6. celkový výnos z privatizace městských bytů po roce 1990,
7. rok ukončení privatizace obecního bytového fondu,
8. počet neobydlených bytů ve vlastnictví města (2014),
9. počet nově postavených bytů z obecních financí (1990 – 2014),
10. roční náklady na udržování obecného bytového fondu,
11. podíl výše uvedených nákladů z celkového rozpočtu města,
12. způsob platby nájemného,
13. výše místně obvyklého nájemného v nájemních bytech města,
14. výše místně obvyklého tržního nájemného ve městě.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně o doplnění informací týkajících se nájmu prostoru o celkové výměře 209 m2 v 1. NP budovy č. p. 322, bydlení, Horní náměstí č. o. 11, která je součástí pozemku parc. č. st. 270 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. (dále jen „kavárna Mahler“)

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

1) zda organizace SANANIM Olomouc vyjednala a RMO schválila, že technické zhodnocení objektu Lafayettova 47/9 povede v účetnictví nájemce a bude je odepisovat,
2) zda projektový záměr rekonstrukce objektu Lafayettova 47/9 neobsahoval vybudování galerie a rekonstrukce sklepních prostor a přístavek ve dvorním traktu, kdy byl projektový záměr doplněn,
3) zda SANANIM Olomouc s RMO vyjednal, že nájemné za objekt a pozemek bude v celkové výši 6.972,-Kč ročně,
4) uveďte jméno osoby, která za SANANIM Olomouc v bodech 1-3 jednala.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

1) Dne 29. 9. 1997 byla uzavřena mezi statutárním městem Olomouc, jako pronajímatelem, a společností Gastroprofit s.r.o., jako nájemcem jejíž předmětem byly nebytové prostory v suterénu, přízemí, prvním patře a ve dvorním traktu budovy č. p. 206 (Michalská 2) stojící na pozemku parc.č . st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem provozování restaurace U Kejklíře, dietní jídelny a cukrářské výrobny. Žádám o poskytnutí informací, zda-li a kdy byl zájem města pronajmout tyto nebytové prostory, zveřejněn v souladu s ust. § 39 zákona o obcích, včetně dokladu o zveřejnění tohoto záměru.
2) Dne 1. 7. 2002 byla uzavřena mezi statutárním města Olomouc, jako pronajímatelem, a společností PAVLÍK group, s.r.o., jako nájemcem, jejíž předmětem byly nebytové prostory v suterénu, přízemí, prvním patře a ve dvorním traktu budovy č. p. 206 (Michalská 2) stojící na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem provozování restaurace U Kejklíře, dietní jídelny a cukrářské výrobny. Žádám o poskytnutí informací, zda-li a kdy byl zájem města pronajmout tyto nebytové prostory, zveřejněn v souladu s ust. § 39 zákona o obcích, včetně dokladu o zveřejnění tohoto záměru.
3) Žádám o poskytnutí informací, se kterým subjektem byla uzavřena smlouva, na základě které je provozován podnik Café Mahler na Horním náměstí 322/11, Olomouc, zda-li a kdy byl zájem města pronajmout tyto nebytové prostory, zveřejněn v souladu s ust. § 39 zákona o obcích, včetně dokladu o zveřejnění tohoto záměru.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Žádám o sdělení, zda k pozemkům parc. č. 274, 284, 273 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce se nevztahují nějaké restituční nároky.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Žádost zda v nájemní smlouvě na městský objekt Lafayettova 47/9 s P-centrem je uvedeno, že podnájemcem předmětné nemovitosti je Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů. Pokud bylo právo podnájemce zrušeno, žádal o sdělení, kdy k této skutečnosti došlo a kdo návrh podal.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: S-SMOL/097918/2014/OMAJ

Žádám o poskytnutí kopií celkového vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za roky 2000 - 2005 a 2007 - 2010.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: S-SMOL/101587/2014/OMAJ

Žádáme o výčet prodaných nemovitostí (pouze budovy, byty a nebytové prostory s prodejní cenou 1.000.000,- Kč a vyšší) za období 2006 - 2014 včetně, které byly ve vlastnictví města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: S-SMOL/097918/2014/OMAJ

Žádám o poskytnutí kopií celkového vyučtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za roky 2006, 2011 a 2012.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: S-SMOL/086675/2014/OMAJ

Žádáme o poskytnutí informace za jakých podmínek jsou obecně prospěšné společnosti Juris Pro bono o.p.s. IČ 015 77 140 pronajímány prostory na adrese Ostružnická ul. čp. 358 Olomouc, konkrétně o poskytnutí kopie nájemní smlouvy.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: S-SMOL/067700/2014/OMAJ

Dle nám dostupných informací byl Radou města Olomouce konanou dne 24. 3. 2014 projednán pronájem částí pozemků, na kterých se nachází plakátovací zařízení. V souladu s § 2 odst. 1, § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

 • kopii smlouvy či jejího dodatku, který byl uzavřen na základě Rady města Olomouce konané dne 24. 3. 2014,
 • kompletní zápisy z jednání Rady města Olomouce konaných ve dnech 27. 1. 2014 a 24. 3. 2014 včetně podkladových materiálů a důvodové zprávy se všemi případnými přílohami souvisejícími s výše uvedenými projednávanými body,
 • kompletní kopii původní nabídky společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o., která byla projednána v roce 2013 v orgánech města a komisích rady města,
 • kopii kompletní nabídky společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. podanou na základě zveřejněného záměru č.j.: SMOL/203228/2013/OMAJ/MRPD/Skl, schválenou Radou města Olomouce dne 22. 10. 2013, pokud se jakkoli odlišuje od nabídky podle předchozího bodu,
 • kopii kompletní nabídky společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. podanou na základě zveřejněného záměru č.j.: SMOL/024298/2014/OMAJ/MRPD/Skl, schváleného Radou města Olomouce dne 24. 3. 2014,
 • kopii veškeré písemné nebo elektronické komunikace vedené mezi statutárním městem Olomouc a společností INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. v letech 2013 a 2014, které se týkaly uzavření smlouvy nebo dodatku výše uvedeného.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: S-SMOL/060548/2014/OMAJ

Žádost o poskytnutí smluv s firmou NAMIRO s.r.o.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: S-SMOL/035149/2014/OMAJ/St

Žádáme o poskytnutí informace, zda z kupní smlouvy uzavřené dne 24. 6. 2013 na nemovitost č. p. 616 (Hněvotínská 18, Olomouc), pozemku parc. č. st. 700 a parc. č. 255/8 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, došlo k přechodu práv ze soudních sporů v této kupní smlouvě označených, na pana T. K., M. K. a Ing. H. K. od statutárního města Olomouce, které tyto spory u OS, KS a odvolacího soudu s námi prohrálo a bylo neúspěšné.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: S-SMOL/035398/2014/OMAJ

Źádost o poskytnutí kopie nájemní smlouvy na komplex krematoria v Olomouci Neředíně, včetně dodatků a příloh.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: S-SMOL/007512/2014/OMAJ

Žádám Vás o poskytnutí informací - kopie nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 607/28 zahrada, ze dne 13. 8. 2003.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: SMOl/Maj/23/15/2013/Slez

Žádám o poskytnutí informací:
- kopie smlouvy o výpůjčce č. MAJ-PR-J/22/2009/Plh ze dne 1. 10. 2009, včetně příloh a případných dodatků
- kopie kompletního zápisu ze 100. schůze Rady města Olomouce konané dne 22. 10. 2013
- kopie úplných důvodových zpráv č. 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 včetně všech příloh a případných dodatků předkládaných při jednání 100. schůze Rady města Olomouce konané dne 22. 10. 2013
- kopie smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 69 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc, včetně všech příloh a případných dodatků
- kopie smlouvy o nájmu části zdi přístavby budovy čp. 889 na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: SMOl/Maj/23/14/2013/S

Žádám o poskytnutí informace
1. K odprodeji pozemků parc. č. 311/1 & 312/7 k. ú. Holice, obec Olomouc se zřízením předkupního práva dle § 602 občanského zákoníku:
a) účastníci statutární město Olomouc a společnost Czech Republic Onamba s.r.o.
b) projednáno a schváleno ZMO dne 13. 12. 2001
2. Uzavřenou kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemen č. MAJ-PR-KS/103/2002/Ne ze dne 22.8.2002.
3. Podklady k uvedenému pro jednání ZMO 20. 8. 2013.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: SMOl/Maj/23/13/2013/St

Žádám o bezodkladné poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně o poskytnutí nájemní smlouvy nebytových prostor v budově č.p. 424, Horní náměstí 23, na pozemku parc. č. st. 375/1 zast. pl. vše v k. ú. Olomouc uzavřené mezi manželi Zdeňkem a Blankou Matějovými a Statutárním městem Olomouc, Správou domovního fondu ze dne 30.6.2000 včetně všech dodatků. Nájemní smlouva je uzavřená na dobu určitou, a to do 31.12.2020.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: SmOl/Maj/23/10/2013/Hoa (připojeno k řízení č.j.: SmOl/Maj/23/9/2013/Hoa)

1. požadované informace nesplňují definici pojmu informace, která je uvedena v ustanovení §3 odst. 3 zákona č. 106/1999
2. Informace k mé žádosti o informaci ze dne 2. 4. 2013. č.j. SMOL/0619834/2013, k bodu č. 2 a č. 4 nebyly podány vůbec. Informace k bodu č. 3 byla dodatečnš zaslána, ale zápis "Napojení na kanalizaci Slavonín, Nemilany" ze dne 7.9.2005 není úplný.
Stížnost ze dne 14. 4. 2013, byla postoupena Krajskému úřadu dne 25. 4. 2013

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č.j.: SMOl/Maj/23/12/2013/Ml

Žádost o sdělení, zda současně s kupní smlouvou byly předány všechny doklady související s provedenou investicí viz čl. 6.2. Smlouvy o nájmu nebytových prostor na provozování provozovny TABÁK. Dále jestli je v kupní smlouvě uvedena povinnost uhradit tyto náklady za technické zhodnocení nájemci při skončení nájmu.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: SmOl/Maj/23/11/2013/Hoa

Žádám o doložení kopie zákresu místa samého a technické zprávy, kde dle schválené projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, má končit dešťová kanalizační přípojka k rodinnému domu č.p.272,č.or. 8 na ulici U Sokolovny, která vede po pozemku perc.č, 639.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: SmOl/Maj/23/9/2013/Hoa

1. Žádám o přesné vytyčení bodu - staávajícího stavu (včetně zakreslení do katastrální mapy a do projektové dokumentace), kde je přesně ukončena nově vybudovaná dešťová kanalizační přípojka. Důvod dotazu: V odpovědi MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. ze dne 19.3.2013, na kterou se odvoláváte, je konstatováno: "...nově vybudovaná kanalizační přípojka končí na hranici veřejného prostranství, těsně před Vašim pozemkem (cca v 7.3m)". Není však upřesněno, odkud, či kam, byla uvedena míra 7,30m stanovena.
2. Žádám o doložení příslušného zápisu zastupitelstva obce či rady obce, příp. jiné instituce, která jmenovala Vámi blíže neurčenou "komisi", které měla občany místní části Nemilany informovat o možnosti a způsobu napojení na dešťovou kanalizaci.
3. Žádám o doložení zápisu z jednání mezi firmou Agroprojekt a občany Nemilan (včetně důkazu o jednání s paní Návělkovou a jejího podpisu protokole o jenání) ohledně konzultace technických možností napojení jednotlivých objektů na nově vybudovanou dešťovou kanalizaci.
4. Žádám o doložení smlouvy či dohody o právu provedení stavby na cizím pozemku (se mnou či s ostatními zájemci o připojení na dešťovou kanalizaci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: SMOl/Maj/23/8/2013/S

Žádost o zaslání níže uvedených dokumentů:
1) kopie všech smluv a jejich dodatků, které spolu v období od roku 2008 do dnešního dne uzavřeli:
- Statutární město Olomouc a SMC Development,a.s.
- Statutární město Olomouc a Office Park Šantovka, s.r.o.
2) kopií smlouvy a všech jejich pozdějších dodatků uzavřené mezi Statutárním městem Olomouc a společností NAMIRO, s.r.o., která upravuje pronájem prostor v nově vystaveném objektu vedle Magistrátu města Olomouce na ulici Hynaisově (Palackého)
3) kopii kupní smlouvy včetně všech jejich pozdějších dodatků uzavřené mezi Statutárním městem Olomouc a společností Endl + K, a.s., týkající se prodeje bývalého hodolanského divadla.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: SMOl/Maj/23/7/2013/S

1. Na základě usnesení č. 4 ze 77. schůze Rady města Olomouce konané dne 20. 2. 2013, žádám o zaslání veškeré dokumentace a materiálu k části NAMIRO.
2. Na základě usnesení č. 4 ze 77. schůze Rady města Olomouce konané dne 20. 2. 2013, část NAMIRO, žádám o zaslání důvodové zprávy v oblasti služeb.
3. Na základě usnesení č. 4 ze 77. schůze Rady města Olomouce konané dne 20. 2. 2013, část NAMIRO, žádám o zaslání stanovisko vlastníka nemovitosti.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: SMOl/Maj/23/5/2013/Slez

Žádost o poskytnutí informace o možnosti pronájmu městského pozemku k účelu užívání jako zahrady.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: SMOl/MAJ/23/6/2013/Mi

Žádám o tyto informace:
- datum prodeje
- výše jistiny nutné pro účast (byla-li požadována)
- cenu odhadce
- výslednou prodejní cenu
a to k těmto prodejům majetku z minulého roku:
- orná půda na LV 557, Náměšť na Hané
- byt. jednotka č. 79/4 v domě č. p. 79 Olomouc, (tř. Svornosti 1a)
- byt. jednotka č. 961/6 v domě č. p. 961 Olomouc, (Foerstrova 17)
- prodej budovy č. p. 976 (Hodolanská 9) Hodolanské divadlo
- prodej budovy č. p. 201 (Dolní náměstí 1) Olomouc
- prodej budovy č. p. 200 (Dolní náměstí 2) Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: SMOl/Maj/23/3/2013/Sl

Dotaz:
1) předávacího protokolu včetně fotodokumentace dle čl.I. odst. 4 smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/22/2008/S ze dne 2. 4. 2008/S ze dne 2. 4. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 6. 2010 a dodatku č. 2 ze dne 21. 7. 2010.
2) žádost o informaci, kterého dne došlo k předání pozemků pronajímatelem ve smyslu čl II. odst. 1 smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/22/2008/S ze dne 2. 4. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 6. 2010 a dodatku č. 2 ze dne 21. 7. 2010?
3) všech statutárním městem Olomouc vystavených faktur na nájemném společnosti NAMIRO s.r.o. na základě čl. III. odst. 1 smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/22/2008/S ze dne 2. 4. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 6. 2010 a dodatku č. 2 ze dne 21. 7. 2010.
4) všech statutárním městem Olomouc obdržených plateb na nájemném od společnosti NAMIRO s.r.o. na základě č. III. odst. 1 smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/22/2008/S ze dne 2. 4. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 6. 2010 a dodatku č. 2 ze dne 21. 7. 2010.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: SmOl/Maj/23/4/2013/Hoa

Dotaz:
Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., Kdo je vlastník části dešťových kanalizačních přípojek, (jedná se o jednotlivé přípojky k rodinným domům od hlavního řadu), které jsou umístěny na pozemku parc. č. 639 v kultuře ostatní plocha, ostatní komunikace, dle LV č. 10001, pro katastrální území Nemilany, obec Olomouc? Tyto přípojky vedou jak po pozemcích vlastníků jednotlivých nemovitostí, ale jejich větší části jsou umístěny na výše uvedené parcele parc. č. 639. Přípojky nebyly vlastníkům jednotlivých rodinných domů předány (darovací smlouvou, kupní smlouvou ap).

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: SMOl/Maj/23/2/2013/Šk

Dotaz:

 • má město (městská část) v současné době ve vlastnictví bytové domy, kolik a jakých (počet bytů na domě atd.)?
 • zvažuje město (městská část) prodej těchto bytů nájemníkům v období do dvou let?
 • jaký způsobem hodlá privatizaci provést? Najme externí účetní správcovskou realitku?
 • požaduji zaslat seznam aktuálních bytových domů ve vlastnictví městské části, u nichž je zamýšlena či probíhá privatizace
 • pokud privatizace probíhá či bude probíhat, požaduji zaslat podmínky rovněž

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: SMOl/Maj/23/1/2013/S

1) Jaké smlouvy uzavřelo Statutární město Olomouc do dnešního doby se společností NAMIRO s.r.o., IČ 25825704? Žádám Vás o zaslání jejich fotokopií.
2) Chová se město s péčí řádného hospodáře, když do dnešního dne nemá uzavřenou nájemní smlouvu s výše uvedenou společností?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: SMOl/Maj/23/11/2012/Výs

Žádost o poskytnutí informace spočívající v předložení anonymizovaných dokladů, a to smlouvy o výpůjčce týkající se pozemků parc. č. 94/2, parc. č. 96/3, vše ostat. pl., parc. č. 96/2, parc. č. 96/5 a parc. č. 96/6, vše orná půda, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, popř. dalších pozemků, které užívají vlastníci pozemků parc. č. st. 1181, parc. č. st. 1183, parc. č. st. 1184, vše zast. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a výpovědi této smlouvy o výpůjčce.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj. SMOl/Maj/23/12/2012/Slez

Předmět žádosti: Žádost o poskytnutí informací, které se týkají pozemků parc. č. 443/1 k.ú. Hejčín, parc. č. 289/2 a parc. č. 590/3, oba v k.ú. Nová Ulice, na kterých se nachází plakátovací zařízení.
- zda jsou plakátovací zařízení ve vlastnictví SMOl, poku ne, kdo je vlastní.
- zda je SMOl užívá, pokud ne, kdo je užívá
- zda je na pozemku uzavřena nájemní smlouva, od kdy do kdy, jaká je výše nájemného, jaké jsou výpovědní podmínky
Dále žádá o kompletní kopii nájemní smlouvy.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č.j. SMOl/Maj/23/10/2012

Žádost spočívající v možnosti nahlédnutí do všech písemností týkajících se prodeje pozemku parc. č. 480 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc (obecní uličky), zejména původní žádosti žadatelů, doklady a dokumenty o schvalování a o podmínkách prodeje uličky žadatelům, se všemi jmény osob, které prodej schvalovaly.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz čj. SmOl/Maj/23/9/2012/Hoa

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., k usnesení Zastupitelstva města Olomouce, ze dne 21. 9. 2004, k bodu Aquapark a jedná se o přílohy smlouvy 1. výpis z katastru nemovitostí 2. geometrický plán č. ze dne... 3. rozsah infrastruktury 4. plán napojení infrastruktury 5. kapacity požadovaných médií a dopravního napojení.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz SMOl/Maj/23/2012/Hoa

 • Zaslání dodatku č. 1 k Č. MAJ-IN-B/23/2010/Hoa.
 • Zaslání dodatku č. 4 k Č. MAJ-IN-B/11/2006/Hoa.
 • O informaci k MAJ-IN-B/10/2006/Hoa. Pokud i zde byl uzavřen dodatek s prodloužením termínu, tak kopii tohoto dodatku.
 • Z jakého důvodu jsou stále posouvány termíny v těchto smlouvách?
 • Za stávající situace kdo ma příslušné komunikace na starosti za účekem zimní a jiné údržby.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č.j.: SMOl/Maj/23/8/2012/In

Žádám o kopii kupní smlouvy na prodej domu na Žerotínově náměstí č. 3 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j.: SMOl/Maj/23/7/2012/Šk

Podle zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí kopie v současnosti platné a účinné nájemní smlouy na městský majetek - komplex krematoria v Olomouci - Neředíně, a to včetně všech případných změna, dodatků a příloh.
Pro případ dřívějšího zveřejnění této informace výslovně uvádím, že trvám na přímém poskytnutí požadované informace.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SmOl/Maj/23/6/2012/Hoa

1. Č. MAJ-IN-B/23/2010/Hoa Žádáme o informaci, zda tato smlouva byla k 31. 12. 2011 naplněna ve svém přrdmětu a v plném rozsahu.
2. Č. MAJ-IN-B/11/2006/Hoa ze dne 07. 09. 2006 a následných dodatků č. 1 a č. 2. Žádáme o informaci, zda byla smlouva včetně dodatků naplněna ve svém oředmětu a obsahu k 31. 12. 2011

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SMOl/Maj/23/5/2012/St

Žádám Vás tímto o písemné sdělení kdo zpracoval podklady k důvodové zprávě zastupitelstva Statutárního města Olomouc připravené na 29.02.2012. Konkrétně k bodu 5 prodej domů, podbod 3.3. což je vyjádření SNO,a .s. Jedná se konkrétně o písemné sdělení kdo jmenovitě zpracoval tento podklad jenž šel do zastupitelstva, kdo k němu vypracoval podklady a kdo jej předkládal do rady.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.:SMOl/Maj/23/4/2012/St

Žádám Vás tímto o písemné sdělení kdo zpracoval podklady k důvodové zprávě zastupitelstva Statutárního města Olomouc připravené na 29.02.2012. Konkrétně k bodu 5 prodej domů, podbod 3.3. což je vyjádření SNO,a .s. Jedná se konkrétně o písemné sdělení kdo jmenovitě zpracoval tento podklad jenž šel do zastupitelstva, kdo k němu vypracoval podklady a kdo jej předkládal do rady.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č.j. SMOl/Maj/23/3/2012/Šk

Žádost o poskytnutí inormací dle zákona č. 106/1999 Sb.:

 1. kopie návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ke kupní smlouvě uzavřené se společností IES REAL CONSULTING spol. s r. o.,
 2. kopii Informace o záměru statutárního města Olomouce schválené Radou města Oloouce dne 26. 02.2002 - zveřejnění z úřední desky
 3. jméno pracovníka, který provedl kontrolu nebo ověřil skutečnost, že došlo k poškození sousední nemovitosti ve vlastnictví IES MORAVIA REAL a. s.ve výši 620.000,- Kč dle Posudku aktuálních vlhkostních a solnostních rizik v suterénu domu Ostružnická č. p. 325/č. or. 6
 4. z jakého důvodu nebyla plátcem daně z převodu nemovitosti společnost IES REAL CONSULTING s.r.o., tak jak nabídla ve své nabídce na odkup ze dne 09. 11. 2005
 5. zápisy z jednání ZMO ze dne 27. 06. 2002, 29. 06. 2004 a 13. 12. 2005
 6. zápisy z jednání RMO ze den 26. 02. 2002, 18. 06. 2002, 10. 09. 2002, 22. 10. 2002, 04. 05. 2004, 01. 06. 2004, 23. 11. 2004, 11. 10. 2005, 22. 11. 2005, 03. 04. 2007

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j. SMOl/Maj/23/2/2012/Šk

Žádám Vás o poskytnutí těchto informací:
a) veškeré rozhodnutí, které učinila RMO a ZMO včetně důvodových zpráv, od 01. 01. 2002 do 31. 12. 2005, ohledně prodeje nemovitostí Ostružnická 8 - Ztracená 5,Olomouc
b) kdo navrhl ke schválení na zasedání Zastupitelstva města Olomouce konané dne 27. 06. 2002 v majetkoprávní záležitosti bod 12 (ZMO souhlasí s převodem nemovitostí po kolaudaci objektu za podmínek uvedených v nabídce p. Ivana Drona, dle důvodové zprávy bod 77) a na jakém podkladu?
c) kopie znaleckého posudku Ing. Štefana Gibaly ze dne 07. 10. 2005 č. posudku 4859--385/05
d) za jakou cenu byla prodána nemovitost Ostružnická 8 - Ztracená 5, firmě IES REAL CONSULTING spol. s r.o.?
e) způsob úhrady firmy IES REAL CONSULTING spol. s r.o.?
f) výše částky, která byla převedena na účet SMOl - u České spořitelny, pobočka Olomouc č. ú. 9021-1801731369/0800 od firmy IES REAL CONSULTING spol. s r.o.
g) kdy SMOl dalo souhlas s převodem nemovitostí ve prospěch firmy IES REAL CONSULTING spol. s r.o.?
h) kdy vznikl závazek ve výši 620.000,- Kč ve prospěch společnosti IES MORAVIA REAL a.s., a zda tento závazek za SMOl převzala IES REAL CONSULTING spol. s r.o.?
ch) kdo schválil a na jakých podkladech částku ve výši 620.000,- Kč ?
i) kdo zaplatil daně z převodu nemovitostí při prodeji domu Ostružnická 8 - Ztracená 5, Olomouc firmě IES REAL CONSULTING spol. s r.o. a v jaké výši?
j) zápis z jednání ZMO ze dne 27. 06. 2002 v majetkoprávních záležitostech.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č.j. SMOl/Maj/23/12/2011/Sv

žádost o poskytnutí informace o tom, jak je upravený smluvní vztah mezi SMOl a osobou, která se stará o provoz městského tržiště, informace žádá poskytnout ve formě kopie předmětné smlouvy

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j. SMOl/Maj/23/1/2012/Šk

Doplňuji svoji žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 19. 12. 2011 a to: v nabídce společnosti IES REAL & CONSULTING spol. s r. o. ze dne 09. 11. 2005 je v bodě č. 3 uvedeno převzetí závazku za úhradu škody ve výši cca 620.000,- Kč způsobena opakovaným zatečením a neustálým prostupováním vlhkosti na sousedním objektu, nemovitosti Ostružnická č. p. 352 ve vlastnictví společnosti IES MORAVIA REAL a.s.
- žádám o sdělení na základě jakých podkladů byla tato škoda vyčíslena a kdy RMO nebo ZMO schválilo toto snížení kupní ceny.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j. SMOl/Maj/23/13/2011/Šk

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 • na 52. schůzi RMO z 23. 11. 2004 Rada uložila náměstkyni Marcele Hanákové ukončit veškeré nedořešené právní vztahy k nemovitosti - žádám o informaci, zda ukončila – termín 25. 1. 2005 – na 1. jednání ZMO v roce 2005 – žádám zápis z RMO nebo ZMO, kde je kontrola tohoto usnesení
 • RMO 22. 11. 2005 proč doporučila ZMO revokovat své usnesení z 27. 6. 2002 –nedodržení podmínky z kupní smlouvy předložit stavební povolení s nabytím právní moci k požadovanému termínu 31. 3. 2003
 • kdy Město Olomouc odstoupilo od této kupní smlouvy uzavřené s p. Ivanem Dronem
 • ZMO 27. 6. 2002 v bodě 12 ZMO souhlasilo s převodem nemovitosti po kolaudaci – žádám kopie žádosti a nabídky p. Ivana Drona
 • žádám kopie veškerých dokumentů – žádost a nabídku společnosti IES REAL CONSULTING spol. s r. o., které předložila při výběrovém řízení
 • žádám kopii informace o záměru zveřejněné na úřední desce – všechny záměry prodat nemovitosti Ostružnická 8, Ztracená 5 v Olomouci
 • žádám kopii kupní smlouvy uzavřenou mezi Městem Olomouc a společnosti IES REAL CONSULTING spol. s r. o.
 • RMO 12. 2. 2002 – žádám DZ + usnesení
 • RMO 26. 2. 2002 – žádám DZ + usnesení
 • RMO 11. 10. 2005 – žádám DZ + usnesení
 • RMO 4. 5. 2004 – žádám DZ + usnesení
 • RMO 18. 5. 2004 – žádám DZ + usnesení
 • žádám všechna usnesení a důvodové zprávy, kde se projednával prodej nemovitosti Ostružnická 8 Ztracená 5 od roku 2002 do roku 2006
 • kdo má právo nebo může, dle platných právních předpisů, navrhnout nebo doporučit schválit prodej nemovitostí z majetku Města Olomouce

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č.J.: SMOl/MAJ/23/11/2011/Mi

Žádost o zhotovení kopií nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorám, vyjma nájemních smluv k nebytovým prostorám užívaných panem Liborem Gašparovičem, v budově Opletalova 1 a dále soupis investic vložených do oprav konstrukcí budovy Opletalova 1.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č.J.: SMOl/MAJ/23/10/2011/Mi

Žádost o nahlédnutí a kopii znaleckého posudku č. ZP 6509-020/11 na dům Opletalova 1 v Olomouci, kopie nájemních smluv včetně jejich dodatků uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a panem Liborem Gašparovičem v domě Opletalova 1 v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz čj. SMOl/Maj/23/9/2011/In

Žádám o podání informace ve věci prodeje bytové jednotky č.1021/8 (Vojanova 16) v k. ú. Nová Ulice, kdy v záměru o prodeji bytu nejsou uvedeny potřebné informace, proto žádám o podání informací k následujícím otázkám:
1. Jaká je velikost bytové jednotky, kdy z uvedeného podílu to není zřejmé?
2. Zda sjednaná nájemní smlouva je na dobu neurčitou nebo určitou, pokud ano, k jakému datu nájem končí?
3. Jaká je výše měsíčního nájemného v bytě?
4. Zda má současný nájemce dluh na nájemném?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz čj. SMOl/Maj/23/8/2011/Slez

Zda pozemky v zahrádkářských koloniích v okrajových částech města (např. u Klášterního Hradiska nebo v blízkosti Tabulového vrchu) patří městu a na koho se v případě zájmu o pronájem zahrady obrátit.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz čj. SMOl/Maj/23/7/2011/St

Žádost o poskytnutí informací, a to znaleckých posudků vyhotovených k ocenění nemovitostí v majetku statutárního města Olomouce, konkrétně na domy tř. Svobody 32, Horní náměstí 1, Kateřinská 10, Horní nám. 12, Vídeňská 7, Riegrova 24, 8. května 12, 14, tř. Svobody 21, Michalská 2, tř. Svobody 27 -Švédská 12, Horní nám. 10 – Ostružnická 4 a Pavelčákova 1.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOl/Maj/23/6/2011/S

Žádost o předložení kopie smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc .č. 143/1 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, včetně předložení kopií veškerých právních úkonů v nichž účastníkem bylo statutární město Olomouc a které se týkaly či týkají pozemku parc. č. 143/1 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, včetně případných jednostraných právních úkonů týkající se předmětného pozemku, doručených statutárnímu městu Olomouc třetí osobou.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz čj. SmOl/Maj/23/4/2011/Hoa

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., k budoucímu předání komunikací a chodníků v „Obytném souboru Hněvotínská – Okružní“ statutárnímu městu Olomouc darovací smlouvou.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č.j.: SMOl/Maj/23/3/2011/Výs

Žádost o poskytnutí kontaktu na osobu, která je na Magistrátu města Olomouce kompetentní ohledně pronájmu nebytových prostor neziskovým organizacím a o poskytnutí informace týkající se volných nebytových prostor vhodných pro spolek integrální jógy, který pořádá pro veřejnost pravidelné kurzy o osobním rozvoji a meditaci (pronájem 1 místnosti o výměře 20 m2 s ročním nájmem 20 až 30 tis. Kč).

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č.j. SMOL/Maj/23/2/2011/S

Žádost o předložení veškerých smluv včetně dodatků uzavřených mezi statutárním městem Olomouc a společností NAMIRO s.r.o. vztahující se k výstavbě polyfunkčního objektu na ul. Hynaisova .

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č. j. SMOl/Maj/23/1/2011/Šk

Jako zástupce obyvatel nájemních domů v Olomouci, na ul. Černá cesta 12, 14, 16, 18 se na vás obracím jako na zástupce zakladatele a jediného akcionáře podniku Správa nemovitostí Olomouc, a. s. s žádostí o poskytnutí následujících informací:

  • Zda na nemovitostech na výše uvedené adrese stále vázne zástavní právo, které sloužilo k zajištění poskytnuté dotace na financování stavebních úprav na těchto domech v roce 1999? Pokud ano, jaké je předpokládané datum, kdy by mělo zástavní právo váznoucí na těchto nemovitostech skončit a jaká je aktuální výše nesplacené jistiny kryté tímto zástavním právem.
  • Zda jsou známy nějaké skutečnosti, které by bránily odprodeji nájemních domů v Olomouci na ul. Černá cesta 12, 14, 16, 18?

 

 

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz SMOl/Maj/23/6/2010/St

Žádost o poskytnutí náhledu a zhotovení:
- kopie znaleckého posudkupro ocenění pozemků parc. č. 458, ostatní plocha, a pozemku parc. č. 254, zahrada, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, které nechalo ZMO zhotovit v souvislosti s uvažovanou směnou Edelmannova paláce,
- kopie znaleckého posudku pro určení ceny pro prodej Edelmannova paláce z majetku města Olomouce,

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz SMOl/Maj/23/5/2010/Šk

Žádám, jako pověřený vlastník, o umožnění nahlédnutí do spisové dokumentace, která byla vedena k domu č. p. 232 (Univerzitní 16) v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, pro účely řízení vedených před správními orgány a před soudem.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz SMOl/Maj/23/4/2010/S

Žádost o sdělení k odškodnění úrazu na neošetřeném chodníku

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č.j. SMOl/Maj/23/2/2010/Šk

Žádám o zapůjčení dokumentace o prodeji domu č. p. 149 a nebytové jednotky č. 149/4 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, pro účely soudního jednání.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SmOl/Maj/23/3/2010/St

Žádost o sdělení, kteří zájemci o prodej budovy č. p. 323 a č.p. 324 (Horní náměstí 10 - Ostružnická 4), k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, uhradili stanovenou kauci a kdy budou nabídky zájemcům vyhodnoceny.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz SmOl/Maj/23/1/2010/Hoa

1. Zda došlo k naplnění smlouvy o budoucí darovací smlouvě a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, ze dne 12. 2. 1997 uzavřené mezi Městem Olomouc a společností TRNY s.r.o.
2. Jakým zbůsobem, v jaké výši a kdo provádí úhradu za spotřebovanou elektřinu spotřebovanou provozem ccs 10 lamp veřejného osvětlení na pozemcích ve vlastnictví fa. TRNY s.r.o.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č.j. SmOl/Maj/23/9/2009/Slez

Má vlastník rodinného domu na pozemku parc. č. 265/34 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, který zabral oplocením část pozemku parc. č. 265/207 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví SmOl k tomuto nějaký právní vztah.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č.j. SmOl/Maj/23/8/2009/Stal

Kdo je vlastníkem budovy občanské vybavenosti bez čísla popisného a čísla evidenčního stojící na pozemku parc. č. 768/2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, zároveň prosím o sdělení čísla listu vlastnictví této budovy.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SmOl/Maj/23/7/2009

Žádost o poskytnutí informací, vztahující se k záměru Statutárního města Olomouce pronajmout a následně odpodat pozemky, resp. části pozemků v k. ú. Neředín tak, jak vše v podrobnostech vyplývá z Informací o záměru, uveřejněných na úřední desce Statutárního města Olomouce pod č. 2009/2338, č. 2009/2339 a č. 2009/2340 dne 2. 9. 2009.

S odkazem na tyto tři zveřejněné dokumenty žádám o:

 1. zaslání důvodové zprávy k usnesením z 69. schůze Rady města Olomouce ze dne 24. 3. 2009, bod 1.50
 2. zaslání důvodové zprávy k usnesením z 79. schůze Rady města Olomouce ze dne 1. 9. 2009, bod 2.21
 3. sdělení, jakým způsobem, s jakými náležitostmi a v jakých lhůtách mohou zájemci předkládat své nabídky ve smyslu §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích k odkoupení , resp. k nájmu a následnému odkoupení nemovitostí - pozemků v k. ú. Neředín vymezených ve výše citovaných třech Informacích o záměru, zejm. sdělení, zda byla zvolena tzv. obálková metoda.
 4. sdělení, jaká budou hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek zájemců podle bodu 3)
 5. jaký je termín zasedání Zastupitelstva města Olomouce, na němž bude projednáván pronájem s následným odprodejem nemovitostí vymezených v bodě 3) v návaznosti na Informace o záměru identifikované v bodě 3).

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SmOl/Maj/23/6/2009/Va

Žádost o poskytnutí smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a Správou nemovitostí, a.s. ve které by byly vymezeny pravomoci Správy nemovitostí Olomouc, a.s. ve vztahu k bytům ve vlastnictví města Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SmOl/Maj/23/5/2009/Šk

Za jakých podmínek a za jakou částku byl prodán nebytový prostor na ulici Rožňavská 672/16 původně v majetku města. V současné době provozovna pekárny. Parcelní č. 936/0 k. ú. Nové Sady u Olomouce. Pokud se jednalo o prodej formou splátek, zda jsou splátky řádně hrazeny.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SmOl/Maj/23/4/2009/Le

Žádost o odprodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 895 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc. Naše Firma má zájem na uvedené parcele postavit 1 rodinný dům. Jelikož se jedná o klidnou část Chválkovice, kde již v blízkosti je postaveno několik rodinných domů, jednalo by se o efektivní ukončení dané lokality výstavbou.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SmOl/Maj/23/3/2009/Le

Žádost o odprodej pozemku parc. č. 1005/1 orná půda o výměře 2 990 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Uvedená parcela je delší dobu nevyužitá a naše firma má záje na uvedené parcele postavit 2-3 rodinné domy. Jelikož se jedná o klidnou část Hodolan, kde již v blízkosti je postaveno několik rodinných domů, jednalo by se o efektivní ukončení dané lokality výstavbou.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SmOl/Maj/23/2/2009

Dne 22. 5. 09 jsme obdrželi od VUSS Brno (Vojnské ubytovací a stavební správy žádost o infromaci, zda na pozemku parc.č. 168/16 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se nachází inženýrské sítě v majetku statutárního města Olomouce. Oslovili jsme nájemce vodovodní a kanalizační sítě MOVO, a.s. a odbor dopravy Magistrátu města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SmOl/Maj/23/13/2008

Žádost o poskytnutí informace o provedených změnách nebo krocích, které statutární město Olomouc provedlo ve věci odprodeje pozemku parc. č. 1005/1 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a změně ÚPnSÚ Olomouc v předmětné lokalitě.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SmOl/Maj/23/12/2008/Slez

Žádost o poskytnutí informace, zda pozemky parc. č. 346/22 a 381/8 v k. ú. Topolany u Olomouce a parc. č. 538 a 539/7 v k. ú. Neředín jsou přístupné jako polní cesty.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj.: SmOl/Maj/23/11/2008

Jaký je aktuální stav prodeje domu č. p. 324 v Ostružnické ulici, který je nemovitou kulturní památkou. Dům, která je v majetku města byl před časem určen k prodeji. Jedná se mi o informaci, zda-li toto rozhodnutí bylo změněno, ne-li, kdy se s prodejem domu či bytů uvažuje a jakou formou.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj. SmOl/Maj/23/9/2008/Slez

Žádost o písemné sdělení, kdo je nájemcem parkoviště na ul. Litovelská, parc. č. 445/2 k. ú. Nová Ulice, žádost o poskytnutí celé nájemní smlouvy a kontakt na nájemce.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj. SmOl/Maj/23/10/2008

Odprodej pozemku parc. č. 1005/1 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc - informace o průběhu řízení, dalších přijatých žádostech a změně ÚPnSÚ Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SmOl/Maj/23/8/2008/Sk

Předmět žádosti: poskytnutí informace k pronájmu části pozemku parc.č. 1045 v k. ú. Černovír - za jakým účelem má být pozemek pronajímán, v jakém časovém horizontu se pronájem plánuje, zda a jak budeme o chystaném záměru jako sousedé vyrozuměni, zda a jak bude vyžádáno naše vyjádření k chystanému pronájmu?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj. SmOl/Maj/7/2008

Předmět žádosti: kdo je vlastníkem plotu mezi pozemky parc. č. 22/4 a 231/5 k. ú. Lazce a kdo dal souhlas s jeho vystavěním

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Čj. SmOl/Maj/23/6/2008

Předmět žádosti: kdo je vlastníkem nemovitosti šatna, sociální zařízení a restaurace s příslušenstvím na pozemku parc. č. 768/2 k. ú. Nemilany

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SmOl/Maj/23/5/2008/St)

Předmět žádosti: žádost o informaci ve věci záměru statutárního města Olomouce prodat budovu č. p. 195, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (čj. SmOl/Maj/23/4/2008/Va)

Předmět žádosti: žádost o informaci ve věci nevyhovění žádosti o koupi bytu č. 2 v domě č. p. 888 na pozemku parc. č. st. 789, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc- město, obec Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SmOl/Maj/23/3/2008/Slez)

Předmět žádosti: poskytnutí informace, zda společnost MIFIN s. r. o., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 31 je v nájemním nebo jiném obdobném vztahu k majetku státu nebo obce, jehož vlastnictví nebo správa náleží úřadu, resp. obci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. čj. SmOl/Maj/23/2/2008/Slez)

Předmět žádosti: poskytnutí informace, zda obchodní společnosti Hotel LAFAYETTE, s.r.o. a TOURIST CENTRUM s. r. o. jsou v nájemním nebo jiném obdobném vztahu k majetku státu nebo obce, jehož vlastnictví nebo správa náleží úřadu, resp. obci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SmOl/Maj/23/1/2008)

Předmět žádosti: poskytnutí informace o evidenci jakéhokoliv uplatnění restitučního nároku na vydání budovy č. p. 42 v části obce Olomouc, občanská vybavenost, památkově chráněné území, nemovitá kulturní památka postavená na pozemku parc. č. st. 468/2, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, zapsané na LV č. 383.

Zobrazit / skrýt odpověď


Odbor ochrany

Dotaz (č. j. č.j.SMOL/142460/2014)

Odboru ochrany byla dne 3.7. 2014 doručena žádost o informaci č.j. SMOL/142460/2014/OCHR/Heg ve věci poskytnutí kopie kupní smlouvy na dodávku sirén, kterou statutární město Olomouc uzavřelo se společností Konektel a.s. na základě Veřejné zakázky "Digitální povodňový plán - Instalace zařízení varovného a výstražného systému III - Elektronické sirény a záložní zdroj", identifikátor VZ P13V00005248, ID 13049

Zobrazit / skrýt odpověď


Odbor správních činností

Dotaz (č. j. SMOl/Přest/R1498/2014/JB)

Písemnost č. j. KRPM-119201-2/ČJ-2014-140524 ze dne 9. září 2014

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č. j. SMOl/Přest/R442/2014/KN,SMOl/Přest/R591/2014/KN)

Poskytnutí kopie celého spisu zn. SMOl/Přest/R442/2014/KN,SMOl/Přest/R591/2014/KN

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č. j. SMOl/Přest/R801/2014/BG)

Poskytnutí informace o výsledku přestupkového řízení zn. SMOl/Přest/R801/2014/BG

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č. j. SMOl/Přest/R1058/2013/JB)

Poskytnutí informace o výsledku přestupkového řízení zn. SMOl/Přest/R1058/2013/JB

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č. j. SMOL/071426/2014/OSPR)

Žádost o poskytnutí informace o jménech a kontaktech na politiky, kteří voliče a občany města zastupují v zastupitelských sborech města, kraje a státu.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č. j. SMOl/Přest/R1345/2013/JB)

Poskytnutí informace o výsledku přestupkového řízení k věci zn. SMOl/Přest/R1345/2013/JB

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č. j. SMOl/Přest/74/20/2014/MT)

Žádost o statistické údaje k přestupkové agendě za rok 2013.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (SMOl/Přest/74/151/2013/MT)

Předmět žádosti: Poskytnutí informace o počtu projednávaných přestupků za uplynulých 5 let.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (SMOl/Přest/R874/2012/JB)

Předmět žádosti: Poskytnutí informace o výsledku přestupkového řízení k věci zn. SMOl/Přest/R874/2012/JB

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (SMOL/097424/2012/OSPR/SPIS/Ada)

Information and Records Management Society - Czech Republic Group, o.s.
1) Máte zaveden systém řízení dokumentů a informací (spisové služby)? V případě, že ano, podle jakých standardů je takový systém zaveden (tj. např. podle NSESSS, MoReq2, MoReq 2010, ISO15489 a/nebo jiných standardů)?
2) Máte zavedenu funkci tzv. „records managera“ (osoby odpovědné za řízení systému správy dokumentů a spisové služby)? V případě, že ano, jedná se o kumulovanou funkci? Jaké je zařazení uvedené funkce ve Vaší organizační struktuře?
3) Provádíte audit systému spisové služby? V případě, že ano, v jaké frekvenci a podle jakých standardů je takový audit prováděn?
4) Vzděláváte Vaše pracovníky v oblasti správy dokumentů a spisové služby? V případě, že ano, jakým způsobem a v jakém rozsahu takové vzdělávání provádíte? V případě, že nikoliv, plánujete takové vzdělávání zavést?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (Č.j.: SMOL/010487/2010/OSPR/SPIS/Ada)

V souladu s ust. § 13 ano z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, žádám Váš městský úřad o poskytnutí následujících informací:

 • Zda v období od 24. 11. 1990 do 30. 6. 2006 proběhlo na území Vašeho města místní referendum.
 • Pokud ano, žádám o poskytnutí následujících informací o místním referendu:
  • datum konání referenda
  • otázku referenda
  • celkový počet oprávněných osob
  • počet vydaných obálek
  • neplatné hlasy
  • hlasy pro variantu ANO
  • hlasy pro variantu NE
  • počet oprávněných osob, které se zdržely hlasování
  • kdo byl iniciátorem referenda (občanská iniciativa, zastupitelstvo ...)

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (Č.j.: SmOl/OS/98/96/2009/AD)

Předmět žádosti: poskytnutí informací o stanovení data doručení elektronických podání cestou e-Podatelny a faxem.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (Č.j.: SmOl/Pers/37/718/2009/VL)

Předmět žádosti: poskytnutí informací o uskutečněných průzkumech týkajících se činnosti Magistrátu města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (Č.j. SmOl/Pers/154/2/2009/AP)

Věc: Žádost o informaci zda je na adrese nemovitosti, kterou již 6 let vlastní tazatelka, hlášena k trvalému pobytu původní majitelka. Žádost o radu, jak postupovat v případě zrušení údaje o trvalém pobytu původní majitelky.

Zobrazit / skrýt odpověď


Odbor stavební

Dotaz přijato: 19. 1. 2015, čj. SMOL/0119412015/OS

Stavební odbor přijal dne 19.1. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/0119412015/OS, ve věci Revitalizace Brownfields Pavlovická.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 14. 1. 2015, čj. SMOL/010594/2015/OS

Stavební odbor přijal dne 14.1. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/010594/2015/OS, podanou osobně na stavebním odboru ve věci poskytnutí kopie územního rozhodnutí č. 84/2011.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 12. 1. 2015 čj. SMOL/8006/2015/OS

Stavební odbor obdržel dne 12.1. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/8006/2015/OS ve věci sdělení užívání a kolaudace domu na adrese Černochova 5, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 7. 12. 2014 čj. SMOL/255665/2014

Stavební odbor obdržel dne 7.12. 2014 žádost o informaci čj. SMOL/255665/2014 ve věci umístění pevných překážek na komunikaci ul.Jakoubka ze Stříbra v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Savební odbor přijal dne 16.12. 2014 žádost o informaci ve věci sdělení počtu vyvlasňovacích žádostí podaných u stavebního odboru firmou Reality Magnus.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz čj. SMOL/249221/2014

Stavební odbor přijal dne 28.11. 2014 žádost o informaci dle zákona č. 106/1999Sb.,čj. SMOL/249221/2014 ve věci informací ke stavbám na adrese Neředínská 29, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz čj. SMOL/233582/201/OS

Stavební úřad přijal dne 7.11. 2014 žádost o informaci čj. SMOL/233582/201/OS ve věci poskytnutí dokumentů pořízených při šetření v bytové jednotce 10066/33 v domě Charkovská 8, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz čj. SMOL/241572/2014

Stavební odbor obržel dne 19.11. 2014 žádost o informaci čj. SMOL/241572/2014, ve věci parkovacích stání pro dům Peškova 6, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz čj. SMOL/200057/2014

Stavební odbor obdžel dne 25. 9. 2014 žádost o poskytnutí informace SMOL/200057/2014, která se týká zveřejnění rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 21.9. 1995.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz čj. SMOL175561/2014

Stavební odbor obdržel dne 19.8. 2014 žádost o informaci čj. SMOL175561/2014/ - ve věci vedených územních řízení týkajících se vyjmenovaných staveb, jejich spisových značek a účelu využítí staveb.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz čj. SMOL/171969/2014

Stavební odbor přijal dne 13.8. 2014 žádost o informaci ve věci územních a stavebních řízení ke stavbě haly na pozemcích v k.ú. Slavonín čj. SMOL/171969/2014.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz čj. SMOL/164254/2014

Stavební odbor obdžel dne 31.7. 2014 žádost o poskytnutí informace čj. SMOL/164254/2014 - žadatel Rostislav Zubalík, ve věci nařízení odstranění stavby Neředínská 31, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz čj. SMOL/163841/2014

Stavební odbor obdžel dne 30.7. 2014 žádost o poskytnutí informace čj. SMOL/163841/2014 - žadatel Rostislav Zubalík, ve věci umístění stavby parc. č. 63, k.ú. Neředín.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz čj.SMOL/167319/2014

Stavební odbor přijal dne 6.8. 2014 žádost o poskytnutí informace čj.SMOL/167319/2014, žadalel: MVDr. Vojtěch Návělek, ve věci poskytnutí zápisu z kontrolní prohlídky vykonané dne 26.6. 2014 na adrese Hraniční 23, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL159577/2014

Stavební odbor obdržel dne 25.7. 2014 žádost o informaci ve věci poskytnutí dokumentů žádosti o vydání úz. rozhodnutí o umístění stavby "Šantovka Tower v Olomouci" čj. SMOL159577/2014.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/140586/2014

Stavební odbor přijal dne 1.7. 2014 žádost o informaci ve věci stavebního řízení na ul. Charkovská 8, Olomouc město, pod čj. SMOL/140586/2014.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/137405/2014

Stavebnímu odboru byla dne 25.6. 2014 doručena žádost o informaci čj. SMOL/137405/2014 ve věci ve věci územního řízení Šantovka Tower v lokalitě ul. Šantova v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/134539/2014

Stavebnímu odboru byla dne 23.6. 2014 doručena žádost o informaci čj. SMOL/134539/2014 ve věci vydaných územních a stavebních řízení na stavbu výškové budovy tzv. Šantovka Tower na pozemku parc. č. 575 v k.ú. Olomouc město.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/133892/2014

Stavebnímu odboru byla dne 19.06. 2014 doručena žádost o informaci čj. SMOL/133892/2014 ve věci vedených řízení týkající se Vily W. Briesse v k.ú. Olomouc - město.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/100862/2014

Stavebnímu odboru byla dne 08.05. 2014 doručena žádost o informaci čj. SMOL/100862/2014 ve věci výstavby parkovacíh míst na ul. Jakoubka ze Stříbra v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/050251/2014

Stavebnímu odboru byla dne 10.3. 2014 doručena žádost o informaci čj. SMOL/050251/2014 ve věci vydaných územních a stavebních řízeí týkajících se pozemků sousedících s pozemky stavby Rozšíření distribučního centra Kaufland v k.ú. Holice.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/050251/2014

Stavební odbor obdržel dne 6.3. 2014 žádost o informaci čj. SMOL/050251/2014 ve věci vydaných územních souhlasů, úz. rozhodnutí a stavebních povolení, týkajících se pozemků v k.ú. Holice.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/032854/2014

Stavební odbor obdržel dne 13.2. 2014 žádost o informaci SMOL/032854/2014 ve věci kolaudace RD v Nemilanech.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Stavební odbor obdržel dne 30.1. 2014 SMOL/22995/2014 - žádost o informaci ve věci vlastníků kulturních památek ve městě Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Stavební odbor obdržel dne 16.10. 2013 žádost o informaci SMOL/192248/2013 ve věci podoby studie "Vizualizace objektu Šantovka- Tower".

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Stavební odbor obdržel dne 6.1. 2014 žádost o informaci SMOL/010211/2014 ve věci zaslání kopie veřejného prohlášení prof. V. Voženílka .

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz

Stavební odbor obdržel dne 31.12. 2013 žádost o informaci, doplněnou dne 21.1. 2014 ve věci stížnosti na stavební úpravy bytu v k.ú Nová Ulice v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j SMOL/002805/2014)

Věc: zaslání kopie veřejného prohlášení týkajícího se vizualizace plánované Šantovka Tower.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/237582/2013)

Věc: stavba bytových domů v ul. Bacherova v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/229557/2013)

Věc: poskytnutí kopie stavebního povolení a územního řízení k realizovanému záměru obchodní galerie Šantovka.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/226361/2013)

Věc: osvětlení dvorního traktu restaurace U Ječmínka v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/225089/2013/OS)

Věc: vydané stavební povolení SMOL/OPS/42/5805/2009/Kol.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/224038/2013/OS)

Věc: světelná křižovatka v ul. Kosmonautů před objektem BEA.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/209077/2013)

Věc: vydání závazného stanoviska k realizaci novostavby "Šantovka Tower - Olomouc".

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/204339/2013 )

Věc: zahájení stavby most u Sokolovny v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/190028/2013 )

Věc: zpracování posouzení v souvislosti se závazným stanoviskem.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/187334/2013 )

Věc: závazné stanovisko na stavbu Šatovka – Tower.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/180584/2013 )

Věc: stavba křižovatky ulic Dobrovského a Na Střelnici.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/171483/2013 )

Věc: nemovitost v Obci Drahanovice.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/173260/2013 )

Věc: výstavba nové hokejové arény.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/130330/2013 )

Věc: kolaudační souhlas nové přístupové komunikace v k.ú. Lutín, event. zaslání kolaudačního souhlasu.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/115027/2013 )

Věc: obecné informace k stavebnímu řízení.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/0121566/2013 )

Věc: kontakty na fyzické a právnické osoby, kterým byl vydán územní souhlas v k.ú. Povel, Nové sady.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/0119022/2013 )

Věc: poskytnutí seznamu všech reklamních a informačních zařízení dle §3 odst. 2 stavebního zákona + kopie všech rozhodnutí.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/114641/2013 )

Věc: nemovitost RD ul. Geislerova č.p. 279/8 na parc. č.412 a RD na parc. č. 271 bez č.p. vše v k.ú. Olomouc – Hodolany.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/078135/2013 )

Věc: stavební prace na ul. Nemedínská 29, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/014077/2013 )

Věc: obsah spisu uličky +účelové komunikace ul. U Ovčačky na Svatém Kopečku.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/014077/2013 )

Věc: kolaudační souhlas na provozovnu kavárny u ul. 8. května 21, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SMOL/014077/2013)

Věc: nemovitost č.p. 147, k.ú. Nová Ulice, tř. Svornosti 13 v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SmOl/SU-i/41/24/2009/Hy)

Věc: KR objektu Polská, žadatel Stavoprojekt Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SmOl/SU-i/41/23/2009/Hy)

Věc: KR restaurace Vahař, žadatel Miloslav Voda, Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SmOl/SU-i/41/22/2009/Hy)

Věc: restaurace Vahař, žadatel Jan Spáčil Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SmOl/SU-i/41/21/2009/Hy)

Věc: zastavěnost území Olomouc - Černovír, žadatel Bc. Roman Chrenko

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SmOl/SU-i/41/20/2009/Hy)

Věc: informace povolení telekomunikačních staveb, žadatel Rio Media Praha

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SmOl/Su-i/41/19/2009/Hy)

Věc: vyvlastňovacího řízení v k.ú. Lazce – žadatel Weinhold Legal v.o.s., Praha 2.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SmOl/Su-i/41/17/2009/Hy)

Věc: povolení staveb ul. Kaštanová, Dr. M. Horákové – žadatel žadatel Václav Bašus, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SmOl/Su-i/41/18/2009/Hy)

Věc: povolení zahradní chatky v k.ú. Slavonín – žadatel Anna Navrátilová, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( č.j SmOl/Su-i/41/16/2009/Hy)

Věc: stavebních úprav objektu Varšavské nám., žadatel Společenství vlastníků domů, Varšavské náměstí 7, Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( čj. SmOl/Su-i/41/15/2009/Hy)

Věc: plánované výstavby průmyslových zón v okolí města Olomouce, žadatel – Řempo Vega, Kroměříž.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( SmOl/Su-i/41/14/2009/Hy)

Věc: ohlášení stavby v k.ú. Chválkovice, žadatel – Michal Miklík.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( SmOl/Su-i/41/13/2009/Hy)

Věc: nahlížení do spisu Lidická 46, žadatel – Mgr. Lenka Zengerová.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( SmOl/Su-i/41/12/2009/Hy)

Věc: ohlášení stavby v k.ú. CHválkovice, žadatel – Michal Miklík.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( SmOl/Su-i/41/11/2009/Hy)

Věc: zastavěnosti území v Olomouci - Černovíře, žadatel – Bc. Roman Chrenko, KMČ č. 1, Černovír.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( SmOl/Su-i/41/10/2009/Hy)

Věc: aktuální stav stavebního řízení – balkony ul. Kmochova Olomouc. Žadatel: Poslanecká kancelář Dr. Ivan Langer, Michalská 8, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( SmOl/Su-i/41/8/2009/Hy)

Věc: žadatel Bussines Media, Praha - ve věci vydaných stavebního povolení a územních řízení zveřejněných na úřední desce za měsíc únor 2009.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( SmOl/Su-i/41/7/2009/Hy)

Věc: žadatel Bussines Media , Praha - ve věci vydaných stavebního povolení a územních řízení zveřejněných na úřední desce za měsíc únor 2009.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( SmOl/Su-i/41/6/2009/Hy)

Věc: žadatel Bussines Media, Praha - ve věci vydaných stavebních povolení a územních řízení zveřejněných na úřední desce.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( SmOl/Su-i/41/5/2009/Hy)

Věc: žadatel Jana Mikulčíková, Olomouc - ve věci vydaného stavebního povolení pro p. Tobiáše

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( SmOl/Su-i41/4/2009/Hy)

Věc: všechna vydaná rozhodnutí SO MmOl

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( SmOl/Su-i41/3/2009/Hy)

Věc: poskytnutí všech dokumentů So vyvěšených na úřední desce MmOl, žadatel Bussines media CZ, Praha

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( SmOl/Su-i41/2/2009/Hy)

Věc: sankční řízení Kaskády Hejčín, žadatel Společenství vlastníků jednotek Pahorek, Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( SmOl/Su-i41/1/2009/Hy)

Věc: stavební řízení v ulici Horova v Olomouci, žadatel Michal Miklík, Horova 25, Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( SmOl/Su-i41/22/2008/Hy)

Věc: poskytnutí všech dokumentů So vyvěšených na úřední desce MmOl, žadatel Bussines media CZ, Praha

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz ( SmOl/Su-i41/21/2008/Hy)

Věc: stavební řízení firmy Hornbach, žadatel Jiří Skopal, Rolsberská 76, Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (SmOl/Su-i/41/20/2008/Hy)

Věc: Společenství vlastníků jednotek Pahorek, Olomouc, ve věci řízení Kaskády Hejčín.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (SmOl/Su-i/41/19/2008/Hy)

Věc: stavebně technických problémů u bytového domu v ul. Pešínové v Olomouci, žadatel Ing. Jiří Melzr.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (SmOl/Su-i/41/18/2008/Hy)

Věc: zveřejňování rozhodnutí stavebního úřadu na úřední desce MmOl, žadatel Horp Group Zábřeh.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j SmOl/Su-i/41/17/2008/Hy)

Věc: stavební činnosti v k.ú, Křelov, žadatel JUDr. Eva Poučková.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j SmOl/su-i/41/16/2008/Hy)

Věc: Žádost Univerzity Palackého Olomouc o informaci ve věci vydaných územních rozhodnutí s stavebních povolení na pozemku k.ú. Olomouc – Neředín.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j SmOl/su-i/41/15/2008/Hy)

Věc: žádost Společenství vlastníků bytových jednotek Pahorek o informaci ve věci vydaného stavebního povolení na Kaskády Hejčín.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j SmOl/Su-i/41/14/2008/Hy)

Věc: Informace ohledně užívání a kolaudace velkoskladu na ul. Matěje z Janova.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j SmOl/Su-i/41/13/2008/Hy)

Věc: Komunikace nacházející se ve vnitrobloku k.ú. Olomouc – město.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j SmOl/Su-i/41/12/2008/Hy)

Věc: zahajování staveb většího rozsahu.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j SmOl/Su-i/41/11/2008)

Věc: staveb v památkové rezervaci města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j SmOl/Su-i/41/10/2008/Hy)

Věc: kolaudační řízení v ul. Vídeňská v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j SmOl/Su-i/41/9/2008/Hy)

Žadatel JUDr. Karel Sochor, advokát, Mánesova 13, Olomouc ve věci kolaudačního rozhodnutí.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j SmOl/SU-i/41/8/2008/Hy)

Žádost ve věci kolaudace budovy Velkomoravská 325 v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j SmOl/Su-i/41/7/2008/Hy)

Žadatel Ing. Petr Novotný, Polívkova 41, Olomouc - ve věci kolaudačního rozhodnutí.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j SmOl/Su-i/41/6/2008/Hy)

Žadatel Ing. Jaroslav Klimeš, Doloplazy – ve věci poskytnutí projektové dokumentace.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j SmOl/Su-i/41/5/2008/Hy)

Žádost ve věci účasti firmy ve stavebních a územních řízeních.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j SmOl/Sui/41/4/2008/Hy)

Žádost ve věci účastí firem ve stavebním a územním řízení v působnosti stavebního odboru MmOl.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j SmOl/Su-i/41/3/2008/Hy)

Kanalizační přípojky domu Velkomoravská 43,45,47 Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz (č.j. SmOl/Su-i/41/1/2008/Hy)

Poskytnutí informace ve věci kolaudačního rozhodnutí domu Rybízová 8,9 Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Odbor vnějších vztahů a informací

Dotaz přijato: 22. 4. 2014

Kopie zápisu KMČ Topolany ze dne 14.1., 4.3., 8. 4.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 21. 3. 2014

Smlouvy s firmou Aquapark Olomouc, a.s. za roky 2011 - 2014.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 20. 3. 2014

Žádost o poskytnutí smlouvy s firmou Namiro s.r.o. a Aquapark Olomouc, a.s.
Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 17. 3. 2014

Žádost o poskytnutí kopie koncesní smlouvy uzavřené mezi městem Olomouc a Aquapark Olomouc a.s. dne 30.11.2007.
Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 3. 2. 2014

1) V jaké výši a za jakým účelem byly poskytnuty prostředky z rozpočtu města Olomouce v období 1.1.2008 do 31.12.2013 subjektu Veslařský klub Olomouc.
2) V jaké výši a za jakým účelem byly poskytnuty prostředky z rozpočtu města Olomouce v období 1.1.2008 do 31.12.2013 subjektu TJ lodní sporty Olomouc.
Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 9. 1. 2014

Jakým způsobem Magistrát města Olomouce ověřil a má pod kontrolou realizaci poskytnutého dotačního titulu na digitalizaci kina Metropol v Olomouci.
Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 27. 12. 2013

Poskytnutí smluv:

 • FESTPRO_Pivní festival 2011
 • FESTPRO_Olomoucký pivní festival 2012
 • FESTPRO_Beerfest Olomouc 2013
 • Kulturní Olomouc_Kluziště Olomouc 2012
 • Kulturní Olomouc_Olomoucký majáles 2013
 • Kulturní Olomouc_Smlouva o pořadatelství Olomouckých vánoc
 • Kulturní Olomouc_Smlouva o pořadatelství Olomouckých vánoc_Dodatek č.1
 • Kulturní Olomouc_Smlouva o pořadatelství Olomouckých vánoc_Dodatek č.2
 • Kulturní Olomouc_Smlouva o pořadatelství Olomouckých vánoc_Dodatek č.3
 • Kulturní Olomouc_Smlouva o pořadatelství Olomouckých vánoc_Dodatek č.4
 • Kulturní Olomouc_Smlouva o pořadatelství Olomouckých vánoc_Dodatek č.5

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 22. 4. 2013

ve věci pořizování zvukových nahrávek na veřejných schůzích KMČ, jedná se o dokumenty, uvedené v zápisech KMČ Topolany:
dle zápisu KMČ Topolany ze dne 4.12.2012
- 61/ Písemnost ohledně předání neoprávněné zvukové nahrávky pořízené pí. Koutkovou
dle zápisu KMČ Topolany ze dne 12.2.2013
- Žádost na MMOl o stanovisko ohledně pořizování zvukových nahrávek na schůzích KMČ /2
- Sdělení Mgr. Puhače ohledně získávání nahrávek, dle výkladu pracovnice MMOl., je toto možné /1
ve věci stavby chodníku uvedeného v zápise KMČ Topolany ze dne 7.8.2012
- CITACE : Bylo projednáno a následně odsouhlaseno všemi přítomnými členy KMČ požadavek občanů na dobudování (opravu) chodníku z ulice Nedbalova směrem k Hospodě U lípy až do „uličky“, žádost a objednávku zajistí pí. Půrová
a ze dne 4.12.2012
- CITACE: 60/ Podnět (přeposláno emailem) pí. Koutkové na MM Olomouc odbor dopravy - na nově vybudovaný chodník u křižovatky směr Hněvotín. Součástí písemnosti je odpověď (e-mailem) Mgr. Puhače – podnět i odpověď byly přečteny, celou situaci zhodnotila. a uvedla na pravou míru pí. Půrová. Písemnost je zaevidovaná v došlé poště a na vyžádání je k dispozici občanům Topolan
Žádám o veškeré dokumenty týkající se této stavby.
Žádost, objednávku, fakturu.
Písemnosti KMČ.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 25. 4. 2013

5. Setkal se Váš úřad se situací, kdy jeden svolavatel v jednom podání oznámí na stejnou dobu shromáždění na mnoha místech, často navíc na celé dny (čímž lze mít důvodnou pochybnost o tom, že chce všechna tato shromáždění skutečně uspořádat)?
6. Aplikuje nebo uvažoval Váš úřad někdy o aplikaci postupu naznačeném v komentáři ke shromažďovacímu zákonu od nakladatelství C. H. Beck (1. vydání z r. 2010, strana 64), dle kterého má úřad oznámení shromáždění, v němž je uvedeno více míst konání, odmítnout dle § 5 odst. 6 shromažďovacího zákona jako nepřesné (neboť zákon očividně počítá pouze s oznamováním jednoho shromáždění v rámci jednoho podání)?
7. Podal Váš úřad někdy v souvislosti s oznámením popsaném v otázce č. 5 a 6 podnět příslušnému správnímu orgánu k prošetření podezření ze spáchání přestupku dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích, tedy úmyslného uvedení nesprávného údaje správnímu orgánu?

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 28. 3. 2013, čj.: SMOL/059759/2013/OVVI/Mar

ve věci pořizování zvukových nahrávek na veřejných schůzích KMČ, jedná se o dokumenty:
dle zápisu KMČ Topolany ze dne 4.12.2012
- 61/ Písemnost ohledně předání neoprávněné zvukové nahrávky pořízené pí. Koutkovou
dle zápisu KMČ Topolany ze dne 12.2.2013
- Žádost na MMOl o stanovisko ohledně pořizování zvukových nahrávek na schůzích KMČ /2
- Sdělení Mgr. Puhače ohledně získávání nahrávek, dle výkladu pracovnice MMOl., je toto možné /1

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 26. 3. 2013, čj.: SMOL/058219/2013/OVVI/Hor

Věc: čerpání finančních prostředků KMČ Topolany za rok 2012 z rozpočtu OVVI a to podle položek / firma, předmět, plnění a částka/ v následujících kapitolách
nákup služeb, opravy a udržování, občerstvení, drobné vydání, energie - voda, plyn elektřina, telefon

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 25. 3. 2013, čj.: SMOL/056237/OVVI/Mar

1. Jakým způsobem je Vaším úřadem nakládáno s přijatým oznámením o konání shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, pokud splňuje všechny formální požadavky? Existuje-li k tomuto nějaký písemný vnitřní pokyn nebo předpis, žádám o jeho zaslání; pokud ne, žádám zejména o sdělení, kým vším je oznámení posuzováno z hlediska možného zákazu a koho úřad o přijatém oznámení informuje (např. policii, městskou policii atd.).
2. Jakým způsobem jeVaším úřadem nakládáno s přijatým oznámením, pokud bylo doručeno později než 5 dní před konáním shromáždění a úřad neshledá důvody pro přijetí oznámení v kratší lhůtě ve smyslu § 5 odst. 1 shromažďovacího zákona? Je v takovém případě o přijetí oznámení úřadem někdo informován (např. policie, městská policie atd.)?
3. Jakým způsobem jeVaším úřadem řešena situace, kdy se má oznámené shromáždění konat ve stejné ulici či na stejném náměstí (bez bližší specifikace místa) jako dříve oznámené shromáždění? Je v takovém případě automaticky aplikován § 10 odst. 2 písm. b) shromažďovacího zákona, anebo v některých případech umožňuje úřad konání více shromáždění ve stejné ulici či na stejném náměstí i bez vzájemné dohody svolavatelů (např. pokud by se na jedno náměstí vešlo více shromáždění)?
4. Jaký je celkový počet oznámených shromáždění v roce 2012, které byly Vaším úřadem v souladu s § 10 odst. 2 písm. b) shromažďovacího zákona zakázány pro kolizi s dříve oznámeným shromážděním? Je-li tento údaj evidován, žádám též o sdělení počtu shromáždění v témže roce, u nichž bylo z důvodu kolize na návrh úřadu svolavatelem změněno místo nebo čas konání shromáždění.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 4. 2. 2013

1. Provozní zpráva společnosti Aquapark Olomouc, a.s. za kalednářní rok 2012
2. Návrh koncesní smlouvy a akcionářské dohody
3. Zadávací dokumentace, svazek 3 - požadavky zadavatele
4. Možnost prostudovat a seznámit se Zadávací dokumentací ke koncesnímu řízení

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 23. 11. 2012

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 23. 11. 2012

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 17. 11. 2012

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 24. 10. 2012

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz přijato: 24. 10. 2012

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Doručeno emailem

Věc: Žádost o seznam zastupitelů města (jméno a politická strana, za kterou byli zvoleni) a stranické složení Rady města v letech 1990-1994

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Doručeno emailem

Věc: Žádost o sdělení jmen všech starostů města od roku 1990, jejich stranické příslušnosti a stranického složení Rady města.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č.j. SmOl/010356/2011

Informace pro činnost v oblasti cestovního ruchu. Dotaz

Zobrazit / skrýt odpověď


Odbor živnostenský

Dotaz č.j. SMOL/096182/2014/OZIVN/Lat

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/077345/2014/OZIVN/Lat

Předmět žádosti: možnost podnikat při omezení pracovní schopnosti (bod č. 1), odpovědnost za provozování živnosti v oblasti civilního a trestního práva (bod č. 2), odpovědný zástupce subjektu P-centrum(bod č. 3 až 5), povinnost spolku vlastnit živnostenské podnikání (bod č. 6), povinnost vlastnit živnostenské oprávnění při pěstování rostlin a pokusnictví (bod č. 7).

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/042769/2014/OZIVN/Lat

Poskytnutí informací o odborné způsobilosti podnikatelů.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/035418/2013/OZIVN

Poskytnutí informací o odborné způsobilosti podnikatelů.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/ 113837/2012/OZIVN/Hal

Poskytnutí informací ve věci odborné způsobilosti podnikatele a dokladů potřebných k podnikání.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/117743/2012/OZIVN/Spu

Poskytnutí informací a zaslání fotokopií k ohlášení dané provozovny.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/117757/2012/OZIVN/Spu

Poskytnutí informací a zaslání fotokopií k ohlášení dané provozovny.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/ 117829/2012/OZIN/Hal

Poskytnutí informací o tom, na základě jakých podkladů bylo u daného podnikatele zapsáno místo podnikání včetně žádosti o zrušení tohoto místa podnikání.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz č.j. SMOL/206446/2011/OZIVN/Hal

Poskytnutí informací zda v průběhu roku 2011 – do data podání žádosti byla podána, zamítnuta či schválena žádost o obnovu jakékoliv podnikatelské činnosti či záměru „ v bývalém objektu zemědělského družstva“ na adrese Droždín č.p. 263.

Zobrazit / skrýt odpověď


Odbor životního prostředí

Dotaz

Informace týkající se vlastnictví rybníka a jeho využití jako zdroje požární vody a požárně bezpečnostního zařízení.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č.j. SMOl/ŽP/55/3769/2012/Ste

Údržba veřejného prostranství, sdělení.

Zobrazit / skrýt odpověď


Dotaz Č.j. SmOl/ŽP/57/6/2009-Ve

Informace k povolení dočasného parkování na pozemku p.č.377 v k.ú. Svatý Kopeček.

Zobrazit / skrýt odpověď

Poslední úprava: 28. ledna 2015 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu