Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství města Magistrátu města Olomouce vykonává samosprávné činnosti v oblasti péče o městskou zeleň a v oblasti odpadového hospodářství.

V oblasti městské zeleně zajišťuje zejména komplexní správu městské zeleně zařazené do údržby prostřednictvím Technických služeb města Olomouce, a.s. a výstavnické organizace Výstaviště Flora Olomouc a.s., uzavírá smlouvy s právnickými i fyzickými osobami o náhradní výsadbě a průběžně kontroluje průběh plnění obsahu těchto smluv, vydává stanoviska k umísťování reklamních ploch a inforů (reklamních sdělení, reklamních šipek a informačních směrovek), k umístěních sezónních a dlouhodobých restauračních předzahrádek na městské zeleni , povoluje zábory a výkopové práce na plochách veřejných prostranství, provádí správu dětských hřišť a mobiliáře dětských hřišť ve vybraných lokalitách statutárního města Olomouce a zastupuje vlastníka dětských hřišť umístěných v historických parcích města Olomouce.

V oblasti odpadového hospodářství odbor zajišťuje zpracování, aktualizaci a realizaci Plánu odpadového hospodářství statutárního města Olomouce, komplexní činnost na úseku odpadového hospodářství a čistoty města (zpevněných ploch a komunikací) v katastrálním území města Olomouce, vedení evidence nepovolených skládek na pozemcích města a zajišťuje jejich postupnou likvidaci, přípravu i budování nových a úpravu stávajících stanovišť na tříděný odpad, pravidelné akce zaměřené na sběr kusových a nebezpečných složek komunálního odpadu od občanů města, informovanost občanů města v oblasti čistoty a nakládání s odpady prostřednictvím webových stránek SMOl, ve spolupráci se sdružením Sluňákov připravuje a realizuje propagační a výchovné akce zaměřené na třídění odpadů ve městě, připravu a projednání smluv o výpůjčce na kompostéry pro občany města, práva vlastníka (zadavatele) města Olomouce v oblasti odpadového hospodářství, čistoty zpevněných ploch a komunikací a správy areálu ve Chválkovicích ve vztahu k TSMO (dle jednotlivých smluv), koordinaci instalace košů na psí exkrementy na území města Olomouce, objednávky a distribuci mikroténových sáčků do košů na psí exkrementy (distribuci provádí TSMO), spolupráci se všemi kolekrivními systémy (Eko-kom, Asekol, Elektrowin, Ecobat apod.).

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství rovněž přijímá a administruje žádosti o příspěvky v oblasti životního prostředí.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon