Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru,
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru v oblasti městské zeleně a odpadového hospodářství,
 • uplatnění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v oblasti městské zeleně a odpadového hospodářství,
 • uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • agendu Komise životního prostředí,
 • zpracování rozpočtu odboru,
 • hospodaření s rozpočtem odboru,
 • přípravu návrhů, odborných podkladů projektů a investičních akcí v oblasti městské zeleně a odpadového hospodářství,
 • zajišťuje plnění smluv a funkci zadavatele v oblasti objednávky veřejných služeb (obchodní společnosti města),
 • zastupuje statutární město Olomouc v oblasti veřejně přístupné zeleně zařazené do správy oddělení městské zeleně (dále OMZ) na odboru městské zeleně a odpadového hospodářství.

B. Samostatní zaměstnanci

sekretářka zajišťuje:

 • provoz sekretariátu vedoucího odboru,
 • evidenci korespondence odboru,
 • archivaci materiálů vedoucího odboru,
 • zpracování materiálů do RMO, předkládaných vedoucím odboru,
 • agendu docházky odboru,
 • evidenci pracovních náplní, dohod o hmotné odpovědnosti, zkrácených pracovních úvazků, posunů pracovní doby a služebních průkazů zaměstnanců odboru,
 • veřejnou finanční podporu v oblasti tvorby a ochrany ŽP: provádí věcnou a formální kontrolu správnosti vyplněných žádostí, vede jejich evidenci, zpracovává podklady pro jednání Komise pro ŽP a příslušného orgánu obce, vypracovává písemné smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory, kontroluje poskytování, využívání, vyúčtování veřejné finanční podpory.

hospodářka zajišťuje:

 • vedení ekonomické agendy odboru,
 • kontrolu hospodaření dle schváleného rozpočtu včetně sledování, čerpání provozní části rozpočtu a provádění rozborů,
 • všechny činnosti při realizaci položek provozní části rozpočtu,
 • navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn a zadávání požadavků rozpočtových změn do programu PROXIO,
 • realizaci schválených rozpočtových změn a účetní správnost vykazování rozpočtovaných prostředků ,
 • podílí se sestavování návrhu ročního rozpočtu s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek odboru a jeho zadání ke schválení do programu PROXIO,
 • vystavování objednávek pro odbor v programu Agendio a jejich zveřejňování v registru smluv,
 • vystavování a likvidaci faktur a paragonů vystavením zúčtovacích a platebních poukazů za odbor,
 • potřebu měsíčních finančních úhrad odboru (cash-flow) dle pokynů odboru ekonomického ,
 • evidenci podpisových vzorů „příkazců operací“ za celý odbor,
 • vedení technicko-operativní evidence (dále jen „OTE“), drobného dlouhodobého hmotného majetku (dále jen „DDHM“) a dlouhodobého hmotného majetku (dále jen „DHM“),
 • evidenci a fyzickou inventarizaci předmětů OTE, DHM a HIM,
 • vyřazování a likvidaci předmětů OTE, DHM, HIM již nefunkčních a nevyhovujících na základě rozhodnutí škodní a likvidační komise a RMO, nebo jen dílčí inventarizační komise,
 • agendu stravného pro zaměstnance odboru,
 • likvidaci cestovních příkazů pracovníků odboru,
 • hospodaření s provozní zálohou odboru,
 • archivaci materiálů související s ekonomickou agendou odboru,
 • přípravu smlouvy se společností Sluňákov, o.p.s., její aktualizaci, poskytnutí finanční podpory a její vyúčtování. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zajišťuje uveřejnění této smlouvy do registru smluv,
 • veřejnou finanční podporu v oblasti tvorby a ochrany ŽP - vypracovává poskytnutí veřejné finanční podpory a její vyúčtování, zadává rozpočtovou změnu do programu PROXIO,
 • agendu zapojení živnostníků do obecního systému odpadového hospodářství na základě uzavřené smlouvy mezi SMOL a PO/PFO v zastoupení TSMO, a.s.,
 • vystavení daňových dokladů živnostníkům v programu Agendio, výpočet DPH k úhradám dle ceníku,
 • odeslání daňových dokladů datovou schránkou,
 • evidenci živnostníků a jejich úhrad za nádobový svoz odpadu, kontrola došlých úhrad/splatnosti,
 • v případě neuhrazených faktur komunikace s EO - odd. exekucí,
 • spolupráce s TSMO, a.s. – zveřejňování smluv, vystavení a likvidace faktur vystavením zúčtovacích dokladů za odbor pro TSMO, a.s.

zaměstnanci v oblasti koncepce zeleně zajišťují:

 • zadávání a spolupráci na rozvojových dokumentech města v oblasti strategie zeleně a příměstské krajiny,
 • přípravu odborných podkladů a odborná vyjádření pro zástupce města v oblasti rozvoje zeleně,
 • zadávání a zpracovávání architektonických řešení zahradních a parkových úprav,
 • zadávání a zpracovávání studií veřejných prostranství v oblasti zeleně (jako jsou náměstí, ulice, parky, dětská hřiště, sportoviště, nábřeží, příměstská rekreační krajina a příměstské rekreační lesy v majetku města), při jejich přípravě zajišťuje zapojení veřejnosti,
 • spolupráci při přípravě investičních akcí města ohledně obnovy zeleně včetně obnovy veřejných prostranství,
 • poskytování poradenské a konzultační činnosti pro zástupce města, odborné komise RMO, komise městských částí, ostatní složky MMOL, občany, investory, stavebníky a projektanty v oblasti koncepce zeleně a tvorby veřejných prostranství.

C. Jednotlivá oddělení

oddělení městské zeleně zajišťuje:

 • komplexní správu veřejně přístupné zeleně zařazené do správy oddělení městské zeleně (dále OMZ) prostřednictvím TSMO a Výstaviště Flora Olomouc a.s. (dále jen „VFO“), včetně přebírání provedených prací a kontroly jejich fakturace,
 • zastupování vlastníka (statutární město Olomouc) ve věcech týkajících se záležitostí veřejně přístupné zeleně zařazené do správy OMZ tj. veškeré trávy, keřů a stromů na pozemcích ve vlastnictví města na katastrálním území města Olomouce, mimo pozemky svěřené do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s., společnosti Lesy města Olomouce, příspěvkových organizací, popř. dalších organizací a mimo pozemky, které jsou pronajaty, propachtovány či jiným způsobem předané do užívání třetích osob, umísťování herních prvků v dětských hřištích zařazených do majetku OMZOH, jejichž správu vykonávají TSMO, a.s., VFO, a.s, a Lesy města Olomouce, a.s.,
 • zpracování rozpočtu veřejných služeb na péči o veřejně přístupnou zeleň zařazenou do správy OMZ (ve spolupráci s TSMO a.s. a VFO a.s.) – týká se ploch zařazených do správy prostřednictvím OMZ,
 • zpracování rozpočtu provozních výdajů veřejně přístupné zeleně zařazené do správy OMZ statutárního města Olomouce,
 • přejímku veřejně přístupné zeleně zařazené do správy OMZ,
 • koordinaci zásahů do veřejně přístupné zeleně zařazené do správy OMZ s ohledem na výši schváleného finančního rozpočtu,
 • shromažďování a zpracování podkladů pro pasport veřejně přístupné zeleně zařazené do správy OMZ,
 • vedení a průběžné doplňování řádné evidence ploch veřejně přístupné zeleně zařazené do správy OMZ,
 • vyřizování stížností, podnětů občanů a komisí městských částí na úseku veřejně přístupné zeleně zařazené do správy OMZ,
 • koordinační činnost na úseku veřejně přístupné zeleně zařazené do správy OMZ s TSMO a.s., VFO a.s., komisemi městských částí a občany,
 • poskytování souhlasu či nesouhlasu s kácením veškerých dřevin rostoucích na pozemcích veřejně přístupné zeleně ve správě OMZ a stanovování podmínek investorům či jiným žadatelům na pozemcích veřejně přístupné zeleně ve správě OMZ, za nichž bude provedeno kácení dřevin a náhradní výsadba (smlouvy o náhradní výsadbě a následné péči),
 • poskytování souhlasu či nesouhlasu investorům nebo jiným žadatelům u dřevin rostoucích na pozemcích veřejně přístupné zeleně ve správě OMZ a vlastnictví SMOl, který následně využijí pro účely podání žádosti u orgánu ochrany přírody a krajiny ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb.,
 • v souvislosti s prováděním běžné péče u dřevin rostoucích na pozemcích veřejně přístupné zeleně ve správě OMZ zpracování a podávání žádosti o kácení a případná další potřebná povolení u orgánu ochrany přírody a krajiny ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb.,
 • podávání žádosti o stanovisko státní památkové péče v souvislosti se zajištěním běžné péče o veřejně přístupnou zeleň zařazenou do správy OMZ (historické parky, MPR, a pod.),
 • přípravu a objednávky realizace vegetačních úprav a odborných arboristických prací na pozemcích veřejně přístupné zeleně ve správě OMZ prostřednictvím odborných zahradnických firem včetně přejímky a zajištění péče podle schválené projektové dokumentace obnovy zeleně,
 • uzavírání smluv s právnickými i fyzickými osobami o náhradní výsadbě v rámci veřejně přístupné zeleně zařazené do správy OMZ včetně průběžné kontroly a plnění obsahu těchto smluv,
 • s odborem investic spolupracuje při zpracovávání zadávacích podmínek pro realizaci nové výsadby veřejně přístupné zeleně zařazené do správy OMZ a její následné péče,
 • v rámci investičních akcí města připravuje a uzavírá smlouvy o náhradní výsadbě s následnou péčí nebo smlouvy o následné péči u nové výsadby realizované a hrazené v rámci investičních akcí statutárního města Olomouce prostřednictvím odboru investic nebo odboru dopravy a územního rozvoje, které při převzetí veřejně přístupné zeleně do správy OMZ zkontroluje a odsouhlasí,
 • po realizaci náhradních výsadeb na pozemcích veřejně přístupné zeleně zařazené do správy OMZ v rámci investičních akcí města, přebírá zeleň do své správy po převedení finančních prostředků na zajištění následné péče od odboru investic a od odboru dopravy a územního rozvoje, objednává a dozoruje tuto následnou péči po dobu uloženou ve smlouvě nebo po dobu udržitelnosti, uložené poskytovatelem dotace,
 • spolupracuje při koncepčním řešení zeleně na veřejných prostranstvích,
 • zastupuje obec dle § 71 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
 • spolupracuje s odborem životního prostředí při umísťování náhradní výsadby na pozemcích města,
 • vydává stanoviska jako současný či budoucí správce veřejně přístupné zeleně v majetku SMOl k majetkovým řízením odboru majetkoprávního MMOl (např. směna, prodej, nájem, pacht, výpůjčka pozemků ve vlastnictví SMOl, zřízení věcných břemen na pozemcích SMOl, nabytí pozemků do vlastnictví SMOl od jiného subjektu, smlouvy o udělení souhlasu s umístěním stavby apod.),
 • vydává stanoviska jako správce veřejně přístupné zeleně zařazené do správy OMZ k projektovým dokumentacím pro řízení vedená obecným stavebním úřadem a speciálními stavebními úřady, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • vydává stanovisko k umísťování reklamních ploch a inforů (reklamních sdělení, reklamních šipek a informačních směrovek), k umístění sezónních a dlouhodobých restauračních předzahrádek na veřejně přístupné zeleni pro odbor stavební,
 • poté, kdy Rada města Olomouce schválí umístění konkrétní sezónní restaurační předzahrádky, zajišťuje uzavření dohody s žadatelem o užívání plochy veřejně přístupné zeleně zabrané touto předzahrádkou,
 • povoluje formou „Dohody o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně – zábory a výkopové práce“ na plochách veřejných prostranství tzn. přilehlá zeleň, zařazená do správy OMZ, zábory, rozkopávky, reklamní tabule (pouze typu „A“ do 0,60 m2 reklamní plochy, bez pevného kotvení v zemi), prodejní stánky apod., v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Olomouce č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a veškerou agendu s tím spojenou, agendu přestupků řeší ve spolupráci s právníkem OŽP včetně předávání a přebírání ploch veřejně přístupné zeleně po ukončeném užívání,
 • provádí správu dětských hřišť a mobiliáře dětských hřišť předaných do vlastnictví odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl ve vybraných lokalitách statutárního města Olomouce, zastupuje vlastníka dětských hřišť umístěných v historických parcích města Olomouce,
 • přípravu a aktualizaci obecně závazné vyhlášky města č. 4/2022 o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve městě Olomouci,
 • prostřednictvím akciových společností SMOl (Výstaviště Flora Olomouc a.s. a Technické služby města Olomouce a.s.) zpracování Systému náležité péče podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 955/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a jeho každoroční zhodnocení a aktualizace.

oddělení odpadového hospodářství města zajišťuje:

 • přípravu a kontrolu dodržování obecně závazné vyhlášky města č. 13/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a její aktualizaci v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství,
 • plnění Plánu odpadového hospodářství statutárního města Olomouce do doby jeho platnosti,
 • komplexní činnost na úseku odpadového hospodářství a čistoty města (zpevněných ploch a komunikací) v katastrálním území města Olomouce,
 • zajišťuje plnění povinnosti vlastníka pozemku v souladu s § 14 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, při nakládání s nezákonně soustředěným odpadem,
 • oznamuje skutečnost o nezákonně soustředěném odpadu na městském pozemku obecnímu úřadu s rozšířenou působností,
 • může vlastníkovi pozemku poskytnout součinnost při odklízení odpadu jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady,
 • plnění povinností původce odpadu (papír, plast, kovy z domácností) převzatého v rámci školního sběru dle § 20 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
 • podklady a realizaci sběrných míst a separovaného sběru odpadů,
 • přípravu a ve spolupráci s TSMO i realizaci budování nových a úpravu stávajících stanovišť na tříděný odpad,
 • pravidelné akce zaměřené na sběr kusových a nebezpečných složek komunálního odpadu od občanů města v souladu se schváleným rozpočtem a ve spolupráci s jednotlivými KMČ,
 • pro ekonomický odbor podklady pro stanovení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na další kalendářní rok,
 • informovanost občanů města v oblasti čistoty a nakládání s odpady prostřednictvím webových stránek SMOl ve spolupráci s webmastrem, prostřednictvím Olomouckých listů apod.,
 • plnění povinnosti informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu,
 • nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejnění kvantifikovaných výsledků odpadového hospodářství města, včetně nákladů na provoz obecního systému,
 • přípravu smlouvy se společností EKO-KOM, a.s., její aktualizaci , zpracování podkladů pro výpočet odměny za třídění odpadů a její čerpání v souladu se smlouvou, zpracovává roční výkaz o produkci a nakládání s odpady na území města za dané období,
 • přípravu smluv s jednotlivými kolektivními systémy ASEKOL, EKOLAMP, ELEKTROWIN, v oblasti nakládání s vyřazeným elektrozařízením, jejich aktualizaci a informační a propagační kampaň v této oblasti pro občany města a v oblasti zpětného odběru obdobnou spolupráci se systémy ECOBAT (baterie) a GREEN SOLUTION (akumulátory),
 • ve spolupráci se sdružením Sluňákov přípravu a realizaci propagačních a výchovných akcí zaměřených na třídění odpadů ve městě, přípravu projektů pro třídění bioodpadu v jednotlivých městských částech, včetně přípravy informačních materiálů,
 • přípravu a realizaci projektů pro třídění kovů v jednotlivých městských částech, včetně přípravy informačních materiálů,
 • přípravu a realizaci projektů pro oddělený sběr použitých jedlých olejů v jednotlivých městských částech, včetně přípravy informačních materiálů,
 • přípravu a projednání jednotlivých smluv o výpůjčce kompostérů pro občany města, včetně zajištění podpisu oběma smluvními stranami,
 • přípravu a aktualizaci smlouvy se společností TextilEco, a.s. na realizaci sběru použitého textilu prostřednictvím speciálních kontejnerů a na sběrných místech,
 • koordinační činnost na úseku odpadového hospodářství a čistoty ve městě s TSMO, komisemi městských částí a občany,
 • přípravu a aktualizaci obecně závazné vyhlášky města č. 4/2022 o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve městě Olomouci,
 • vystaveni potvrzení pro uplatnění slevy v zařízeních pro ukládání odpadů na skládky pro TSMO,
 • práva vlastníka (zadavatele) města Olomouce v oblasti odpadového hospodářství, čistoty zpevněných ploch a komunikací, komunálního odpadu, umísťování stanovišť tříděného odpadu na pozemcích města Olomouce a správy areálu ve Chválkovicích ve vztahu k TSMO (dle jednotlivých smluv),
 • správu rekultivované skládky odpadů na k.ú. Grygov ve vztahu k provozovateli, TSMO,
 • vyřizuje petice, stížnosti a podněty na úseku odpadového hospodářství v rozsahu platné legislativy,
 • spolupráci s odborem dotačních projektů a odborem investic na přípravě a realizaci projektů financovaných z OPŽP v oblasti odpadového hospodářství, včetně zpracování podkladů pro dokladování čerpání dotace,
 • vedení průběžné evidence a zpracovávání ročního hlášení o odpadech za statutární město Olomouc jako původce odpadů,
 • vyřizování žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí na úseku odpadového hospodářství,
 • zveřejnění smluv v oblasti odpadového hospodářství a čistoty města v registru smluv,
 • výkon funkce příkazce operace na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, k nakládání s veřejnými prostředky,
 • koordinaci instalace odpadkových košů a košů na psí exkrementy na území města Olomouce,
 • přípravu vyjádření za obec k vydání povolení provozu zařízení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech,ve správním obvodu daném územím města Olomouce

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

oddělení odpadového hospodářství města zajišťuje:

 • kontrolu dodržování povinností a šetření přestupků fyzických osob, právnických a podnikajících fyzických osob podle § 117 odst. 1 písm. k), l) a t) a § 121 odst. 2 písm. o) a podle § 118 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

zpracovala: RNDr. Jana Matzenauerová – vedoucí odboru

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon