Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Náplň činnosti « Městské zeleně a odpadového hospodářství « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru,
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru v oblasti městské zeleně a odpadového hospodářství,
 • uplatnění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v oblasti městské zeleně a odpadového hospodářství,
 • uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • agendu Komise životního prostředí,
 • zpracování rozpočtu odboru,
 • hospodaření s rozpočtem odboru,
 • přípravu návrhů, odborných podkladů projektů a investičních akcí v oblasti městské zeleně a odpadového hospodářství,
 • zajišťuje plnění smluv a funkci zadavatele v oblasti objednávky veřejných služeb (obchodní společnosti města),
 • zastupuje statutární město Olomouc v oblasti městské zeleně a odpadového hospodářství.

B. Samostatní zaměstnanci

sekretářka zajišťuje:

 • provoz sekretariátu vedoucího odboru,
 • evidenci korespondence odboru,
 • archivaci materiálů vedoucího odboru,
 • zpracování materiálů do RMO, předkládaných vedoucím odboru,
 • agendu docházky odboru,
 • evidenci pracovních náplní, dohod o hmotné odpovědnosti, zkrácených pracovních úvazků, posunů pracovní doby a služebních průkazů zaměstnanců odboru,
 • veřejnou finanční podporu v oblasti tvorby a ochrany ŽP: provádí věcnou a formální kontrolu správnosti vyplněných žádostí, vede jejich evidenci, zpracovává podklady pro jednání Komise pro ŽP a příslušného orgánu obce, vypracovává písemné smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory, kontroluje poskytování, využívání, vyúčtování veřejné finanční podpory.

hospodářka zajišťuje:

 • vedení ekonomické agendy odboru,
 • kontrolu hospodaření rozpočtu včetně sledování vývoje,
 • všechny činnosti při realizaci položek provozní části rozpočtu,
 • navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn,
 • vystavování objednávek pro odbor, fakturace,
 • vedení technicko-operativní evidence (dále jen „OTE“), drobného dlouhodobého hmotného majetku (dále jen „DDHM“) a dlouhodobého hmotného majetku (dále jen „DHM“),
 • evidenci a fyzickou inventarizaci předmětů OTE, DHM a HIM,
 • vyřazování a likvidaci předmětů OTE, DHM, HIM již nefunkčních a nevyhovujících na základě rozhodnutí škodní a likvidační komise a RMO, nebo jen dílčí inventarizační komise,
 • agendu stravného pro zaměstnance odboru.

zaměstnanci v oblasti koncepce zeleně zajišťují:

 • zadávání a spolupráci na rozvojových dokumentech města v oblasti strategie zeleně a příměstské krajiny,
 • přípravu odborných podkladů a odborná vyjádření pro zástupce města v oblasti rozvoje zeleně,
 • zadávání a zpracovávání architektonických řešení zahradních a parkových úprav,
 • zadávání a zpracovávání studií veřejných prostranství v oblasti zeleně (jako jsou náměstí, ulice, parky, dětská hřiště, sportoviště, nábřeží, příměstská rekreační krajina a příměstské rekreační lesy v majetku města), při jejich přípravě zajišťuje zapojení veřejnosti,
 • spolupráci při přípravě investičních akcí města ohledně obnovy a údržby zeleně včetně obnovy veřejných prostranství,
 • poskytování poradenské a konzultační činnosti pro zástupce města, odborné komise RMO, komise městských částí, ostatní složky MMOL, občany, investory, stavebníky a projektanty v oblasti zeleně a tvorby veřejných prostranství.

C. Jednotlivá oddělení

oddělení městské zeleně zajišťuje:

 • komplexní správu nad údržbou městské zeleně zařazené do údržby prostřednictvím TSMO a výstavnické organizace Výstaviště Flora Olomouc a.s. (dále jen „VFO“), včetně přebírání provedených prací a kontroly jejich fakturace,
 • zastupování vlastníka (statutární město Olomouc) ve věcech týkajících se záležitostí veřejné městské zeleně zařazené do údržby na katastrálním území města Olomouce, umísťování a správu herních prvků v dětských hřištích zařazených do správy oddělení městské zeleně,
 • zpracování rozpočtu veřejných služeb pro údržbu městské zeleně zařazené do údržby (ve spolupráci s TSMO a.s. a VFO a.s.) – týká se ploch zařazených do údržby prostřednictvím oddělení městské zeleně,
 • zpracování rozpočtu provozních výdajů na údržbu veřejně přístupných vegetačních ploch ststutárního města Olomouce, svěřených do správy odělení městské zeleně,
 • přejímku sadových úprav na městských pozemcích v rámci kolaudačního řízení,
 • koordinaci zásahů do městské zeleně zařazené do údržby s ohledem na výši schváleného finančního rozpočtu,
 • shromažďování a zpracování podkladů pro pasport městské zeleně zařazené do údržby (součinnost s TSMO při pořizování a klasifikaci údajů k digitální evidenci majetku města),
 • vedení a průběžné doplňování řádné evidence ploch městské zeleně zařazené do údržby, včetně mapových podkladů v součinnosti s TSMO,
 • vyřizování stížností a podnětů občanů a komisí městských částí na úseku městské zeleně,
 • koordinační činnost na úseku městské veřejné zeleně s TSMO a.s., VFO a.s., komisemi městských částí a občany,
 • zabezpečování podkladů a stanovisek pro orgán státní správy v ochraně přírody a krajiny i státní památkové péče (kácení, náhradní výsadby),
 • úzkou spolupráci s Útvarem hlavního architekta, orgánem ochrany přírody a krajiny a odborem památkové péče při vydávání stanovisek k územně plánovací dokumentaci a stavebnímu řízení v rámci investičních akcí města,
 • přípravu a objednávky realizace sadových úprav na městských pozemcích prostřednictvím odborných zahradnických firem včetně přejímky a zajištění údržby podle schválené projektové dokumentace obnovy zeleně,
 • uzavírání smluv s právnickými i fyzickými osobami o náhradní výsadbě a průběžně kontroluje průběh plnění obsahu těchto smluv,
 • s odborem investic spolupracuje na zadávání podmínek realizace nové výsadby a její následné péče v rámci přípravy na výběrová řízení pro investiční akce města,
 • v rámci investičních akcí města připravuje a uzavírá smlouvy o náhradní výsadbě s následnou péčí nebo smlouvy o následné péči o nové výsadby realizované v rámci investiční akce statutárního města Olomouce prostřednictvím odboru investic nebo odboru správy městských komunikací a MHD, jejichž plnění v průběhu realizace kontroluje,
 • po realizaci náhradních výsadeb, v rámci investičních akcí města, přebírá tyto vegetační úpravy do své správy a nárokuje na další vegetační období v rozpočtu města finance na jejich následnou péči, objednává a dozoruje tuto následnou péči po dobu uloženou ve smlouvě nebo po dobu zákonné záruční péče, uložené poskytovatelem dotace,
 • spolupracuje při koncepčním řešení městské zeleně s Útvarem hlavního architekta,
 • zastupuje obec dle § 71 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
 • vydává stanoviska jako správce zeleně v majetku SMOl k majetkovým řízením majetkoprávního odboru MMOl (směna, prodej městských pozemků nebo nabytí pozemků do vlastnictví SMOl od jiného subjektu),
 • vydává stanoviska jako správce veřejné zeleně k projektovým dokumentacím, územním a stavebním řízením investičních akcí statutárního města Olomouce,
 • vydává stanovisko k umísťování reklamních ploch a inforů (reklamních sdělení, reklamních šipek a informačních směrovek), k umístěních sezónních a dlouhodobých restauračních předzahrádek na městské zeleni pro odbor majetkoprávní a stavební,
 • poté, kdy Rada města Olomouce schválí umístění konkrétní sezónní restaurační předzahrádky, zajišťuje uzavření dohody s žadatelem o užívání plochy městské zeleně zabrané touto předzahrádkou,
 • povoluje formou „Dohody o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně – zábory a výkopové práce“ na plochách veřejných prostranství, zařazených do své srávy a údržby, zábory, rozkopávky, reklamní tabule (pouze typu „A“ do 0,60 m2 reklamní plochy, bez pevnho kotvení v zemi), prodejní stánky apod., v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Olomouce č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a veškerou agendu s tím spojenou ve spolupráci s právníkem, včetně předávání a přebírání ploch městské zeleně po ukončeném užívání,
 • provádí správu dětských hřišť a mobiliáře dětských hřišť předaných do vlastnictví odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl ve vybraných lokalitách statutárního města Olomouce, zastupuje vlastníka dětských hřišť umístěných v historických parcích města Olomouce,
 • zpracování Systému náležité péče podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 955/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a jeho každoroční zhodnocení a aktualizace.

oddělení odpadového hospodářství města zajišťuje:

 • kontrolu dodržování obecně závazné vyhlášky města č. 3/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce,
 • přípravu podkladů, zpracování, aktualizaci a realizaci Plánu odpadového hospodářství statutárního města Olomouce,
 • komplexní činnost na úseku odpadového hospodářství a čistoty města (zpevněných ploch a komunikací) v katastrálním území města Olomouce,
 • vedení evidence nepovolených skládek na pozemcích města a zajišťuje jejich postupnou likvidaci z těchto pozemků,
 • podklady a realizaci sběrných dvorů a separovaného sběru odpadů,
 • připravu a ve spolupráci s TSMO i realizuje budování nových a úpravu stávajících stanovišť na tříděný odpad,
 • pravidelné akce zaměřené na sběr kusových a nebezpečných složek komunálního odpadu od občanů města,
 • pro ekonomický odbor podklady pro stanovení místního poplatku za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na další kalendářní rok,
 • informovanost občanů města v oblasti čistoty a nakládání s odpady prostřednictvím webových stránek SMOl ve spolupráci s webmastrem, prostřednictvím Olomouckých listů apod.,
 • přípravu smlouvy se společností EKO-KOM, a.s., její aktualizaci , zpracování podkladů pro výpočet odměny za třídění odpadů a její čerpání v souladu se smlouvou, zpracovává roční výkaz o produkci a nakládání s odpady na území města za dané období,
 • přípravu smluv s jednotlivými kolektivními systémy ASEKOL, EKOLAMP, ELEKTROWIN, v oblasti nakládání s vyřazeným elektrozařízením, jejich aktualizaci a informační a propagační kampaň v této oblasti pro občany města a v oblasti zpětného odběru obdobnou spolupráci se systémy ECOBAT (baterie) a GREEN SOLUTION (akumulátory),
 • ve spolupráci se sdružením Sluňákov připravu a realizaci propagačních a výchovných akcí zaměřených na třídění odpadů ve městě,
 • připravu projektů pro třídění bioodpadu v jednotlivých městských částech, včetně přípravy informačních materiálů,
 • připravu a realizaci projektů pro třídění kovů v jednotlivých městských částech, včetně přípravy informačních materiálů,
 • připravu a realizaci projektů pro oddělený sběr použitých jedlých olejů v jednotlivých městských částech, včetně přípravy informačních materiálů,
 • připravu a projednává jednotlivé smlouvy o výpůjčce na kompostéry pro občany města, včetně zajištění podpisu oběma smluvními stranami,
 • koordinační činnost na úseku odpadového hospodářství a čistoty ve městě s TSMO, komisemi městských částí a občany,
 • práva vlastníka (zadavatele) města Olomouce v oblasti odpadového hospodářství, čistoty zpevněných ploch a komunikací, komunálního odpadu, umísťování stanovišť tříděného odpadu na pozemcích města Olomouce a správy areálu ve Chválkovicích ve vztahu k TSMO (dle jednotlivých smluv),
 • správu rekultivované skládky odpadů na k.ú. Grygov ve vztahu k provozovateli, TSMO,
 • vyřizuje petice, stížnosti a podněty na úseku odpadového hospodářství v rozsahu platné legislativy,
 • spolupráci s odborem evropských projektů a odborem investic na přípravě a realizaci projektů financovaných z OPŽP v oblasti odpadového hospodářství, včetně zpracování podkladů pro dokladování čerpání dotace,
 • spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje - odborem životního prostředí a zemědělství na přípravě Integrovaného systému odpadového hospodářství Olomouckého kraje (ISNO),
 • vedení průběžné evidence a zpracovávání ročního hlášení o odpadech za statutární město Olomouc jako původce odpadů,
 • vyřizování žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí na úseku odpadového hospodářství,
 • zveřejnění smluv v oblasti odpadového hospodářství v registru smluv,
 • výkon funkce příkazce operace na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, k nakládání s veřejnými prostředky,
 • koordinaci instalace košů na psí exkrementy na území města Olomouce,
 • objednávky a distribuci mikroténových sáčků do košů na psí exkrementy (distribuci provádí TSMO)
 • spolupracuje při přípravě vyjádření se za obec ke zřizování sběren a výkupen na území obce dle § 14 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

odbor městské zeleně a odpadového hospodářství zajišťuje:

 • nevykonává

zpracovala: RNDr. Jana Matzenauerová – vedoucí odboru

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu