Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor majetkoprávní

Odbor majetkoprávní

Odbor majetkoprávní zajišťuje evidenci nemovitého majetku statutárního města Olomouce a s tím spojené úkony, zejména ve vztahu ke katastru nemovitostí České republiky, dále zajišťuje dispozice s nemovitým majetkem statutárního města Olomouce včetně vyhotovování příslušných smluv.

Oddělení evidence majetku, jako správce pozemků ve vlastnictví statutárního města Olomouce, vydává souhlasy s umístěním staveb na pozemcích, tj. souhlasy s umístěním přípojek inženýrských sítí, drobných staveb na pronajatých a propachtovaných pozemcích, souhlasy s opravami stávajících inženýrských sítí a souhlasy se zřízením sjezdů. Dále vydává stanoviska vlastníka pozemku k záměrům a projektům staveb všech stupňů, dotýkajících se či souvisejících s pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Rovněž plní funkci správce kulturních památek ve vlastnictví statutárního města Olomouce.

V rámci tohoto oddělení je zřízen úsek infrastrukturního majetku, který vypracovává podklady pro jednání orgánů statutárního města Olomouce o nabývání nově vybudovaného infrastrukturního majetku do vlastnictví statutárního města Olomouce, tj. nabývání staveb vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, komunikací, chodníků a veřejného osvětlení. Po schválení jednotlivých dispozic orgány města vyhotovuje příslušné darovací a kupní smlouvy a rovněž dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací.

Oddělení majetkových řízení řeší dispozice s nemovitým majetkem statutárního města Olomouce (vyjma pronájmu bytů), vypracovává podklady pro jednání orgánů statutárního města Olomouce o převodech, nájmech, pachtech a výpůjčkách nemovitého majetku, zřizování věcných břemen a rovněž nabývání nemovitého majetku (vyjma nabývání majetku v návaznosti na investiční činnost statutárního města Olomouce).

Záměry nakládání s nemovitým majetkem statutárního města Olomouce jsou zveřejňovány na stálé úřední desce Magistrátu města Olomouce a na elektronické úřední desce, kterou občané naleznou na webových stránkách statutárního města Olomouce.

Oddělení smluvních vztahů vyhotovuje po schválení konkrétních dispozic s nemovitým majetkem Radou města Olomouce nebo Zastupitelstvem města Olomouce příslušné kupní, darovací, nájemní, pachtovní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen. Rovněž zajišťuje pojištění majetku statutárního města Olomouce včetně zprostředkování likvidace pojistných událostí.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon