Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti majetkoprávního odboru

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru
 • rozhodování o uzavírání pachtovních smluv u pozemků ve vybraných lokalitách, kde SMOl je propachtovatelem, je-li účelem pachtu užívaní zahrádky nebo užívání zahrádky a stavby nebo budovy, rozhodování o změnách těchto smluv a o skončení pachtu
 • rozhodování o vybraných změnách uzavřených pachtovních smluv, nájemních smluv a smluv o výpůjčce nemovitých věcí ve vlastnictví SMOl včetně rozhodování o skončení pachtu, nájmu nebo výpůjčky dohodou smluvních stran
 • rozhodování o uzavírání dohod o zaplacení bezdůvodného obohacení za užívání nemovitých věcí ve vlastnictví SMOl bez právního důvodu
 • rozhodování o podání žalob na zaplacení dlužného pachtovného a nájemného a bezdůvodného obohacení za užívání nemovitých věcí ve vlastnictví SMOl bez právního důvodu, o podání žalob na vyklizení nemovitých věcí ve vlastnictví SMOl, o podání žalob na odstranění nemovitých staveb z pozemků ve vlastnictví SMOl, o podání exekučních návrhů nebo o podání návrhů na soudní výkon rozhodnutí, o podání přihlášek pohledávek do insolvenčních nebo do dědických řízení, do likvidace, do dražby, o uplatnění nároků na náhradu škody v trestních řízeních

B. Samostatní zaměstnanci

sekretářka zajišťuje:

 • chod sekretariátu odboru
 • spisovou službu odboru, evidenci příchozí a odchozí korespondence a její distribuci v rámci odboru
 • personální evidenci odboru
 • evidenci služebních průkazů zaměstnanců, úředních razítek a zaměstnaneckých benefitů
 • zpracování měsíční docházky zaměstnanců odboru a stravného pro zaměstnance odboru
 • příjem a výdej spotřebního materiálu dodávaného odborem kancelář tajemníka MMOl

hospodářka – ekonomka zajišťuje:

 • tvorbu rozpočtu dle vnitřní struktury příjmových a výdajových položek odboru
 • kontrolu hospodaření dle rozpočtu odboru a zpracovává návrhy na opatření souvisejících s vývojem čerpání rozpočtu včetně návrhů rozpočtových změn
 • potřebu měsíčních finančních úhrad odboru (cash-flow) dle pokynů odboru ekonomického MMOl
 • likvidaci faktur a vyhotovování daňových dokladů vzniklých činností odboru
 • úhradu nájemného vlastníkům nemovitých věcí dle smluvních vztahů v kompetenci odboru
 • evidenci a fyzickou inventarizaci předmětů operativně technické evidence (OTE), drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) a dlouhodobého hmotného majetku (DHM)
 • vyřazování a likvidaci předmětů OTE, DDHM a DHM
 • spolupráci na chodu sekretariátu odboru

právník zajišťuje:

 • dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhotovování smluv dle občanského zákoníku
 • zastupování SMOl u soudu a jiných státních orgánů v souvislosti se smluvními vztahy uzavíranými odborem
 • vypracování právních stanovisek pro potřeby odboru

C. Jednotlivá oddělení

odd. evidence majetku zajišťuje:

 • dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
  • evidenci nemovitého majetku SMOl a s tím spojené úkony (stanovování účetní hodnoty majetku, provádění jednoduchých geodetických měření, zpracovávání jednoduché výkresové dokumentace)
  • vypracování podkladů pro jednání komise majetkoprávní, RMO a ZMO, pro rozhodování odboru majetkoprávního, RMO a ZMO o manipulaci s majetkem SMOl i pro další odbory (zejména odbor investic)
  • rozhodování a vydávání souhlasů s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví SMOl na základě žádostí odborů MMOl
  • rozhodování a vydávání souhlasů s umístěním stavby a rozhodování a uzavírání smluv o udělení souhlasu s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví SMOl na základě žádostí fyzických a právnických osob (zejména umístění přípojek inženýrských sítí, rekonstrukce nebo výměna stávajících sítí, umístění automatů na prodej jízdenek MHD a parkovacích automatů, vybudování a úpravy sjezdů, předláždění stávajících chodníků, vybudování staveb zateplení budov nad pozemky ve vlastnictví SMOl, vybudování, úprava nebo umístění schodů či schodišť, vybudování, úprava nebo umístění přesahů střech)
  • evidenci smluvních vztahů uzavřených k pozemkům ve vlastnictví SMOl (nájemních a pachtovních smluv, smluv o výpůjčkách, smluv o udělení souhlasu s umístěním stavby, smluv o zřízení věcného břemene, smluv o zřízení služebnosti, smluv o smlouvách budoucích, kupních smluv, směnných smluv, smluv o bezúplatném převodu a dalších) a souhlasů s umístěním stavby
  • vydávání stanovisek k záměrům a projektům staveb všech stupňů, dotýkajících se či souvisejících s pozemky ve vlastnictví SMOl
  • vede samostatně evidenci nemovitého majetku převedeného ze státu do vlastnictví SMOl včetně omezujících podmínek, při návrhu na manipulaci s tímto majetkem předává informaci o omezujících podmínkách majetkoprávní komisi a pravidelně předává tuto evidenci (resp. změny) včetně omezujících podmínek útvaru hlavního architekta (odbor strategie a řízení)
  • zastupování SMOl jako vlastníka pozemků v řízeních vedených obecným stavebním úřadem a speciálními stavebními úřady, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v řízení podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (vynětí ze ZPF), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (kácení stromů) a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči; pro zastupování SMOl v jednotlivých případech může udělit plnou moc třetím osobám
  • zastupování SMOl a poskytování součinnosti při revizi údajů katastru nemovitostí vyhlašované a prováděné příslušným katastrálním úřadem dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • výkon funkce správce pozemků v majetku SMOl (mimo pozemky svěřené do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a. s., společnosti Lesy města Olomouce, a. s., příspěvkových organizací města, popř. dalších subjektů) s výjimkou záležitostí týkajících se veřejně přístupné zeleně zařazené do správy oddělení městské zeleně odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl
  • vyzývání fyzických či právnických osob užívajících pozemky ve vlastnictví SMOl bez právního důvodu k zaplacení bezdůvodného obohacení
  • evidenci pohledávek vzniklých ze smluvních vztahů uzavřených odborem a související spolupráci s odborem ekonomickým, přípravu podkladů pro zaúčtování pohledávek a evidenci příjmů za odbor
  • přepočet nájemného a pachtovného o inflační koeficient
  • přípravu podkladů pro vymáhání pohledávek vzniklých ze smluvních vztahů uzavřených odborem
  • přípravu podkladů pro vymáhání bezdůvodného obohacení za užívání nemovitých věcí ve správě odboru
  • výkon funkce správce kulturních památek (historické kašny, sloupy, kaple, sochy, pamětní kameny, kříže) včetně komunikace s orgány památkové péče a zajištění údržby tohoto majetku
  • přípravu podkladů pro zaúčtování převodů a přechodů nemovitých věcí, vyhotovení protokolů o záměrech převodů nemovitých věcí včetně přecenění na jejich reálnou hodnotu, vyhotovení protokolů pro zaúčtování věcných břemen zřízených ve prospěch SMOl, provádění změny doby odpisování nemovitého majetku a účtování o jeho opravných položkách
  • činnosti spojené s inventarizací nemovitého majetku města, zejména porovnání s aktuálním stavem evidence v katastru nemovitostí k rozhodnému dni

úsek infrastrukturního majetku včetně zaměstnance pověřeného organizací práce zajišťuje:

 • dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 428/2001 Sb., o provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
  • vypracování podkladů pro jednání a rozhodování komise majetkoprávní, RMO a ZMO o manipulaci s infrastrukturním majetkem (stavby vodního hospodářství, stavby inženýrských sítí – vodovody, kanalizace, stavby dopravní infrastruktury - komunikace, chodníky, veřejné osvětlení)
  • vyhotovování budoucích kupních, budoucích darovacích, kupních, darovacích a jiných smluv, vyhotovování dohod vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací
  • výkon funkce správce infrastrukturního majetku v evidenci úseku nepředaného jinému subjektu do správy či nájmu včetně zajištění údržby tohoto majetku
  • plnění povinností vlastníka vodních děl (zpracování provozních a manipulačních řádů k vodním dílům, zajišťování prohlídek technicko-bezpečnostních dohledů vodních děl)
  • prostřednictvím společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. stanoviska k záměrům a projektům staveb všech stupňů, dotýkajících se napojení na vodovody a kanalizace ve vlastnictví SMOl
  • zpracování podkladů pro aktivaci majetku vzniklého investiční činností odboru investic MMOl, společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Správa nemovitostí Olomouc, a.s. a příspěvkových organizací SMOl
  • kontrolní činnost a úhradu nákladů na základě smlouvy o periodické údržbě drobných vodních toků, vodotečí, pozemků a vodních děl a vodních ploch a smlouvy o provozu, údržbě a opravách objektů uzavřené se společností Technické služby města Olomouce, a.s.

odd. majetkových řízení zajišťuje:

 • dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • řešení majetkoprávních případů (vyjma případů vzniklých v návaznosti na investiční a neinvestiční akce přidělené odboru investic)
  • vypracování podkladů pro jednání komise majetkoprávní, RMO a ZMO a pro rozhodování odboru majetkoprávního, RMO a ZMO o manipulaci s majetkem SMOl (o převodech, nájmech, pachtech, výpůjčkách, nabývání majetku, zřizování věcných břemen, udělování souhlasů a jiných jednáních spojených s vlastnictvím SMOl)
  • evidenci rozhodnutí odboru o manipulaci s majetkem SMOl
  • zveřejňování na stálé úřední desce a na elektronické úřední desce
  • chod obslužného pracoviště odboru
  • metodickou činnost spojenou s Agendou majetkových řízení Centrálního informačního systému pro celý MMOl
  • podklady pro změnu reálné hodnoty nemovitého majetku určeného k převodu
  • podklady pro schválení sazeb nájemného a pachtovného z nájmu a pachtu pozemků, prostor a částí budov ve vlastnictví SMOl, sazeb za zřízení věcných břemen, rozsahu a sazeb v záplavových oblastech a zónace
  • činnosti související s funkcí tajemníka komise majetkoprávní

úsek prodeje domů včetně zaměstnance pověřeného organizací práce zajišťuje:

 • dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
  • řešení majetkoprávních případů (vyjma případů vzniklých v návaznosti na investiční a neinvestiční akce přidělené odboru investic)
  • vypracování podkladů pro jednání komise majetkoprávní, RMO a ZMO a pro rozhodování odboru majetkoprávního, RMO a ZMO o manipulaci s majetkem SMOl (o převodech, nájmech, pachtech, výpůjčkách, nabývání majetku, zřizování věcných břemen, udělování souhlasů a jiných úkonech spojených s vlastnictvím SMOl) ve vztahu ke společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. je jejím partnerem pro úhrady výdajů (na základě a v rozsahu platného znění „Smlouvy o obstarávání správy nemovitostí a výkonu práv a povinností vlastníka“)

odd. smluvních vztahů zajišťuje:

 • dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhotovování a evidenci kupních, darovacích, nájemních a pachtovních smluv, smluv o zřízení věcných břemen a jiných smluv dle občanského zákoníku
  • zastupování SMOl u soudu a jiných státních orgánů v souvislosti se smluvními vztahy uzavíranými odborem
  • pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu včetně likvidace pojistných událostí
  • prostřednictvím soudů a soudních exekutorů vymáhání pohledávek ze smluvních vztahů uzavřených odborem
  • prostřednictvím soudů a soudních exekutorů vymáhání bezdůvodného obohacení za užívání nemovitých věcí ve správě odboru
  • vypracování právních stanovisek pro potřeby odboru
  • ve spolupráci s odborem kultury a cestovniho ruchu MMOl přebírání kopií všech pojistných smluv a dokladů o zaplacení pojistného na každé pojistné období od společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouce

 • nevykonává

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
(dle vyhlášky č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem)

 • nevykonává

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
(dle vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu)

 • nevykonává

4. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv

 • nevykonává

5. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

zpracovala: Mgr. Gabriela Křížková – vedoucí odboru

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon