Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí pokrývá sociální agendy v samostatné i přenesené působnosti statutárního města Olomouce týkající se občanů města, zejména nezletilých dětí a jejich rodičů, rodin, osob s omezenou svéprávností, osob v hmotné nouzi a ohrožených sociálním vyloučením, občanů s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a seniorů.

V rámci odboru působí několik oddělení a samostatní zaměstnanci.

Oddělení opatrovnické zajišťuje poskytování základního sociálního poradenství a sociální práce osobám omezeným ve svéprávnosti, kterým statutární město Olomouc vykonává funkci veřejného opatrovníka. Oddělení zajišťuje také agendu tzv. sociálních pohřbů osob osamělých nebo s nezjištěnou totožností.

Pohotovostní telefon odd. opatrovnické: 724 206 544

Oddělení péče o rodinu a děti zabezpečuje výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Sleduje ochranu práv dětí a plní potřebná opatření se znalostí problému a místních podmínek. Poskytuje preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezení působící nepříznivých vlivů na děti.

Oddělení sociální pomoci a služeb zajišťuje poskytování základního sociálního poradenství agendu bytů zvláštního určení (bezbariérových a bytů v domech s pečovatelskou službou) a péče o seniory a občany se zdravotním postižením. Spravuje kluby pro seniory zřizované městem a organizuje společenské aktivity pro tuto cílovou skupinu. Zajišťuje metodické činnosti v oblasti spolupráce s poskytovateli sociálních služeb na území města Olomouce.

Oddělení sociální práce a poradenství poskytuje základní a odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory a realizuje (terénní) sociální práci pro výše uvedené cílové skupiny. Realizuje opatření vedoucí k řešení problematiky sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří ve správním obvodu statutárního města Olomouce. Podílí se na spolupráci, součinnosti a koordinaci subjektů v oblasti poskytování dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek zdravotně postiženým občanům. Vydává parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením a rozhoduje o zvláštním příjemci důchodu. Součástí oddělení je poradce pro národnostní a etnické menšiny, který ve správním obvodu obce s rozšířenou působností plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků národnostních a etnických menšin a jejich integraci do společnosti. V rámci oddělení působí i kurátoři pro dospělé.

Oddělení sociální prevence zabezpečuje výkon sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na nezletilé a mladistvé, kteří mají výchovné problémy, páchají trestnou činnost apod. Poskytuje sociální poradenství a pomoc dětem, mladistvým jejich rodičům a případně příbuzným v jejich náročných životních situacích týkajících se různých výchovných problémů (záškoláctví, závislosti, přestupky apod.). Poskytuje rovněž odbornou poradenskou pomoc osobám přicházejícím z výkonu trestu odnětí svobody.

Oddělení správy městských sociálních zařízení zajišťuje poskytování registrovaných pobytových sociálních služeb Azylové domy a Noclehárna ve třech zařízeních zřízených městem – Azylovém domě pro muže v Olomouci – Řepčíně a Domově pro ženy a matky s dětmi se dvěma pracovišti, v Sokolské ulici v centru města a na Holečkově ulici v městské části Povel. Součástí oddělení jsou i Dětské skupiny Ječmínek a Kaštánek statutárního města Olomouce s provozem na tř. Spojenců.

Samostatní zaměstnanci odboru zajišťují servisní činnosti orientované dovnitř odboru, ale i na potřeby občanů města, a to zejména v oblasti rodinné politiky a komunitního plánování sociálních a příbuzných služeb na území města Olomouce.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon