Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Odbor sociálních věcí « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí pokrývá sociální agendy v přenesené působnosti týkající se občanů města, zejména nezletilých a jejich rodičů, osob s omezenou svéprávností, osob v hmotné nouzi a ohrožených sociálním vyloučením, občanů s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a seniorů.

V rámci odboru působí několik oddělení a samostatní zaměstnanci.

Oddělení sociální práce a poradenství poskytuje základní a odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory a realizuje (terénní) sociální práci pro výše uvedené cílové skupiny. Realizuje opatření vedoucí k řešení problematiky sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří ve správním obvodu statutárního města Olomouce. Podílí se na spolupráci, součinnosti a koordinaci subjektů v oblasti poskytování dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek zdravotně postiženým občanům. Vydává parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením a rozhoduje o zvláštním příjemci důchodu. Součástí oddělení je poradce pro národnostní a etnické menšiny, který ve správním obvodu obce s rozšířenou působností plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků národnostních a etnických menšin a jejich integraci do společnosti.

Oddělení péče o rodinu a děti zabezpečuje výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Sleduje ochranu práv dětí a plní potřebná opatření se znalostí problému a místních podmínek. Poskytuje preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezení působící nepříznivých vlivů na děti.

Oddělení sociální prevence zabezpečuje výkon sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na nezletilé a mladistvé, kteří mají výchovné problémy, páchají trestnou činnost apod. Poskytuje sociální poradenství a pomoc dětem, mladistvým jejich rodičům a případně příbuzným v jejich náročných životních situacích týkajících se výchovných problémů. Poskytuje rovněž odbornou poradenskou pomoc osobám přicházejícím z výkonu trestu odnětí svobody.

Oddělení opatrovnické zajišťuje poskytování základního sociálního poradenství a sociální práce osobám omezeným nebo zbaveným způsobilosti k právním úkonům, kterým vykonává funkci veřejného opatrovníka statutární město Olomouc.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu