Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru sociálních věcí

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru
 • tvorbu koncepcí a programů rozvoje a koordinaci samosprávných činností odboru
 • analytické, metodické a prognostické činnosti
 • činnosti orientované na empirický výzkum
 • zpracování zpráv a podkladů pro jednání Rady města Olomouce (dále jen „RMO“) a Zastupitelstva města Olomouce (dále jen „ZMO“)
 • příspěvky za odbor do Olomouckých listů¨
 • v souvislosti s poskytováním dotací z rozpočtu SMOl rozhoduje o opatřeních při porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.

B. Samostatní zaměstnanci

sekretariát zajišťuje:

 • specializované organizační a koordinační činnosti odboru v rámci organizace
 • evidenci příchozí a odchozí korespondence a její distribuci v rámci odboru
 • činnost sekretariátu odboru a koordinaci s ostatními odděleními odboru
 • asistentské práce dle pokynů vedoucí(ho) odboru
 • komplexně spisovou službu a předarchivní péči o písemnosti zahrnující osobní a citlivé údaje nebo údaje chráněné dle příslušných právních předpisů
 • samostatné hospodaření s určenou částí provozního rozpočtu
 • činnosti orientované dovnitř odboru (organizace vzdělávání, studentských stáží, sumarizace podkladů pro výplatu mezd apod.)
 • podávání základních informací občanům a organizacím v rámci činnosti a působnosti odboru

ekonom pro samostatnou působnost zajišťuje:

 • správu technického a provozního zázemí odboru nesvěřenou odpovědnému samostatnému zaměstnanci
 • komplexní ekonomickou správu provozní části rozpočtu odboru včetně vybraných projektů realizovaných odborem a odpovídá za dodržení limitů rozpočtovaných položek
 • sestavování návrhu rozpočtu odboru s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek
 • kontrolu hospodaření dle schváleného rozpočtu odboru včetně sledování čerpání provozní části rozpočtu a provádění rozborů
 • předkládání návrhů na opatření souvisejících s vývojem čerpání rozpočtu odboru včetně návrhů na provedení rozpočtových změn vedoucí(mu)odboru
 • realizaci schválených rozpočtových změn
 • účetní správnost vykazování rozpočtovaných prostředků
 • vedení majetkové agendy odboru v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními směrnicemi MMOl
 • koordinaci inventarizace majetku odboru a provádění inventarizace zařízení sociálních služeb zařazených do struktury odboru jako oddělení, dle vnitřních předpisů MMOl
 • vedení statistických údajů o činnosti odboru včetně vypracování tabulek pro potřeby vedení statistik
 • vidimaci (ověřování listin) a legalizaci (ověřování podpisů) dle potřeb odboru a veřejnosti
 • provádí pravidelnou kontrolu příručních pokladen odboru, o výsledcích kontrol informuje vedoucí(ho) odboru a v případě zjištěných nedostatků předkládá návrhy opatření k jejich odstranění

ekonom pro přenesenou působnost zajišťuje:

 • správu technického a provozního zázemí odboru nesvěřenou odpovědnému samostatnému zaměstnanci
 • komplexní ekonomickou správu provozní části rozpočtu odboru včetně vybraných projektů realizovaných odborem a odpovídá za dodržení limitů rozpočtovaných položek
 • sestavování návrhu rozpočtu odboru s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek
 • kontrolu hospodaření dle schváleného rozpočtu odboru včetně sledování čerpání provozní části rozpočtu a provádění rozborů
 • předkládání návrhů na opatření souvisejících s vývojem čerpání rozpočtu odboru včetně návrhů na provedení rozpočtových změn vedoucí(mu)odboru
 • realizaci schválených rozpočtových změn
 • účetní správnost vykazování rozpočtovaných prostředků
 • vedení majetkové agendy odboru v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními směrnicemi MMOl
 • koordinaci inventarizace majetku odboru dle vnitřních předpisů MMOl
 • vedení statistických údajů o činnosti odboru včetně vypracování tabulek pro potřeby vedení statistik

manažer(ka) projektu Bezbariérová Olomouc zajišťuje:

 • koncepční, metodické, analytické a koordinační činnosti v oblasti realizace a rozvoje projektu Bezbariérová Olomouc
 • činnost pracovní skupiny projektu Bezbariérová Olomouc
 • prezentaci, propagaci a publicitu projektu Bezbariérová Olomouc na místní úrovni
 • spolupráci se subjekty, které se podílejí na realizaci projektu Bezbariérová Olomouc
 • agendu týkající se poskytování dotací z rozpočtu SMOl v oblasti bezbariérové úpravy a bezbariérová doprava zpracování záměrů bezbariérových tras města Olomouce pro Národní rozvojový program mobility pro všechny a přípravu žádosti SMOl pro Národní rozvojový program mobility pro všechny ke schválení Vládním výborem pro zdravotně postižené občany pro potřeby financování bezbariérových úprav z jednotlivých ministerských resortů
 • poradenskou činnost vlastníkům a provozovatelům budov a pozemních komunikací ve věci vypracování žádostí o dotaci na projekty týkající se bezbariérových úprav
 • poradenskou činnost pro organizace a instituce sídlící na bezbariérových trasách ve věci přípravy podkladů pro zpracování záměrů bezbariérových tras města Olomouce
 • zpracování podkladů a důvodových zpráv pro jednání RMO a ZMO v oblasti projektu Bezbariérová Olomouc a Národního rozvojového programu mobility pro všechny
 • zpracování a předložení žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury o finanční podporu tvorby projektových dokumentací bezbariérových tras a realizaci bezbariérových tras, koordinaci jejich realizace a zajištění komunikace s donátorem a zpracování a předložení žádostí do programů zajišťujících bezbariérové úpravy jednotlivých ministerstev
 • poskytování základního sociálního poradenství

manažer(ka) prevence kriminality a sociální patologie zajišťuje:

 • každoroční zpracování Programu prevence kriminality SMOl,
 • zpracování žádosti o poskytnutí státní účelové dotace v souladu se zásadami a metodikou Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality,
 • zpracování bezpečnostní analýzy na území města Olomouce za příslušný kalendářní rok,
 • zpracování koncepce prevence kriminality města Olomouce v souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality,
 • koordinaci preventivních aktivit a subjektů vhodných pro naplnění Programu prevence kriminality SMOl v rámci schválené Strategie prevence kriminality,
 • agendu týkající se poskytování dotací z rozpočtu SMOl v oblasti prevence kriminality
 • přípravu podkladů pro sjednávání smluv týkajících se realizace projektů,
 • ve spolupráci s ekonomem odboru kontrolu účelnosti čerpání finančních prostředků určených na realizaci projektů,
 • souhrnnou zprávu o realizaci projektů a čerpání finančních prostředků za rozpočtové období a předkládá ji prostřednictvím vedoucího odboru na jednání RMO,
 • každoroční zpracování vyhodnocení Programu prevence kriminality SMOl pro Ministerstvo vnitra,
 • prezentaci, propagaci a publicitu prevence sociální patologie a kriminality,
 • činnosti související s funkcí tajemnice Komise prevence kriminality a bezpečnosti RMO,
 • úkoly vyplývající z poskytnutí státní investiční dotace na projekty v rámci Programu prevence kriminality SMOl,
 • zpracování aktuálních důvodových zpráv pro jednání RMO a ZMO z oblasti prevence kriminality a sociální patologie,
 • likvidaci drog jako zástupce MMOl v Komisi pro likvidaci návykových látek, přípravků a prekurzorů jakož i odpadu je obsahujícího u Velitelství Vojenské policie Olomouc v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb.
 • plní úkoly vyplývající z členství s hlasem rozhodujícím v Bezpečnostní komisi Svazu měst a obcí ČR

manažer(ka) komunitního plánování sociálních služeb (střednědobé plánování sociálních služeb) a manažer(ka) rodinné politiky zajišťuje:

 • koordinaci a řízení procesu střednědobého plánování sociálních služeb na území statutárního města Olomouce
 • koordinaci činností v oblasti přípravy a zpracování střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na území města Olomouce pro další období včetně kontroly jejich naplňování a vyhodnocování
 • prezentaci, propagaci a publicitu střednědobého plánování sociálních služeb ve městě Olomouci
 • aktualizaci katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Olomouci
 • zpracování podkladů a důvodových zpráv pro jednání RMO a ZMO v oblasti střednědobého plánování sociálních služeb ve městě Olomouci
 • spolupráci s organizacemi zapojenými do střednědobého plánování sociálních služeb ve městě Olomouci
 • zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území města Olomouce prostřednictvím střednědobého plánování sociálních služeb
 • dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území města Olomouce prostřednictvím střednědobého plánování sociálních služeb
 • při zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • spolupráci s Olomouckým krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území města Olomouce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích
 • koordinaci aktivit souvisejících s rodinnou politikou SMOl – aktualizace koncepčních materiálů rodinné politiky; spolupráce s aktéry rodinné politiky; zpracování podkladů a důvodových zpráv pro jednání RMO a ZMO v oblasti rodinné politiky města Olomouce; prezentace, propagace a publicita rodinné politiky města Olomouce

koordinátor komunitních aktivit zajišťuje:

 • poskytování základního sociálního poradenství a podávání informací v oblasti zdravotnictví, bydlení, využití sociálních dávek, příspěvků na bydlení apod.
 • pomoc při jednání s úřadem – Magistrátem města Olomouce i jinými úřady
 • spolupráci s organizacemi pro seniory
 • poskytování základního sociálního poradenství zaměřeného na seniory
 • pomoc při hledání aktuální nabídky města Olomouce směrem k seniorům a nemohoucím občanům
 • pomoc seniorům v zapojení se do kulturního a společenského života ve městě Olomouci
 • propagaci volnočasových aktivit a služeb pro seniory na území města Olomouce
 • koordinaci akcí Komunitního centra včetně jeho propagace
 • aktualizaci katalogu poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, včetně elektronického katalogu, aktualizaci webových stránek komunitního plánování, participace na akcích pořádaných v rámci komunitního plánování včetně aktivní spolupráce na tvorbě nového komunitního plánu sociálních služeb na následující období
 • koordinaci a plánování aktivit s Univerzitou Palackého v Olomouci
 • koordinaci dobrovolnické činnosti na území města Olomouce, včetně přípravy a tvorby strategického dokumentu v této oblasti

Další samostatní zaměstnanci zajišťují:

 • inventarizaci majetku SMOl zařazeného v odboru
 • správu technického a provozního zázemí odboru nesvěřenou ekonomovi
 • správu pohledávek odboru včetně jejich vymáhání
 • právně poradenské, analytické a konzultační činnosti orientované dovnitř odboru
 • zastupování SMOl při jednáních před soudy všech stupňů a jinými státními orgány v řízeních souvisejících s činností odboru
 • základní sociální poradenství
 • zastupování SMOl ve věcech, v nichž bylo správními orgány na úseku práce a sociálních věcí ustanoveno opatrovníkem účastníka řízení

C. Jednotlivá oddělení

odd. opatrovnické zajišťuje:

 • rozhodování o nabývání či odmítání nabytí movitého majetku vydaného SMOl jako vypraviteli pohřbu neznámé či osamělé osoby (nepatrný majetek)
 • odborné stáže studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol

odd. péče o rodinu a děti zajišťuje:

 • poskytování základního poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
 • zprostředkování pomoci poradenských, zdravotnických a jiných odborných pracovišť
 • poskytování věcných darů z rozpočtu statutárního města Olomouce nezaopatřeným dětem žijícím na území města, činnosti stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí obci v samostatné působnosti
 • spolupráci se státními orgány, územně správními celky, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi a jednotlivci v oblasti práce a sociálních věcí, sociálního zabezpečení a zdravotnictví
 • odborné stáže studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol

odd. sociální pomoci a služeb zajišťuje:

 • poskytování základního sociálního poradenství
 • sociální depistáž a sociální práci se seniory a občany se zdravotním postižením v rámci žádostí o bezbariérový byt nebo byt v domě s pečovatelskou službou
 • sociální diagnózy, realizace nebo prosazování sociálních opatření, poradenskou činnost v rámci žádostí o bezbariérový byt nebo byt v domě s pečovatelskou službou
 • koncepční, metodické, analytické činnosti v oblasti péče o seniory a občany se zdravotním postižením včetně přípravy důvodových zpráv a podkladů pro jednání RMO a ZMO
 • připomínky, analýzy a věcné podněty k případným strategickým plánům nejen ekonomického rozvoje obce v oblasti sociální problematiky, sociálních programů a dotací aj.
 • spolupráci se subjekty působícími na úseku péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
 • evidenci žádostí, sestavování pořadníků o nájem v bytech zvláštního určení včetně návrhů na jejich obsazení a přípravy podkladů a důvodových zpráv pro jednání Sociální komise RMO, RMO a ZMO v oblasti nájmů bytů zvláštního určení SMOl
 • agendu týkající se poskytování dotací z rozpočtu SMOl v působnosti odboru dle Vnitřního předpisu č. 4/2015
 • přípravu podkladů a důvodových zpráv pro jednání Sociální komise RMO, RMO a ZMO
 • metodické činnosti v oblasti spolupráce s poskytovateli sociálních služeb na území města Olomouceve spolupráci se Správou nemovitostí Olomouc a. s. konzultuje provoz domů s byty zvláštního určení, čímž se podílí na řešení otázek bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením
 • pomoc při zapojení seniorů a osob se zdravotním postižením do kulturního a společenského života
 • činnosti související s funkcí tajemníka Komise sociální RMO
 • provoz a kontrolu účelových zařízení sociální péče, jejichž zřizovatelem je SMOl – klubů pro seniory:
  • 1. Klub pro seniory – Jiráskova 9, Olomouc - Hodolany
  • 2. Klub pro seniory – U Hradeb 2, Olomouc - město
  • 3. Klub pro seniory – Javoříčská 2, Olomouc - město
  • 4. Klub pro seniory – Polská 57, Olomouc - Povel
  • 5. Klub pro seniory – Peškova 1, Olomouc - Povel
  • 6. Klub pro seniory – I. P. Pavlova 69, Olomouc – Nová Ulice
  • 7. Klub pro seniory – Kyselovská 74, Olomouc - Slavonín
  • 8. Klub pro seniory – Jilemnického 24, Olomouc - Nedvězí
  • 9. Klub pro seniory – náves Svobody 38, Olomouc - Holice
  • 10. Klub pro seniory – Náprstkova 1, Olomouc - Radíkov
  • 11. Klub pro seniory – Karafiátová 6, Olomouc - Neředín
  • 12. Klub pro seniory – Svolinského 15, Olomouc - Lošov
  • 13. Klub pro seniory – Erenburgova 26, Olomouc – Hejčín
  • 14. Klub pro seniory - Horecká 4, Olomouc – Chomoutov
  • 15. Klub pro seniory – Nedbalova 8, Olomouc – Topolany
  • 16. Klub pro seniory – Fischerova 6, Olomouc – Nové Sady
  • 17. Klub pro seniory – nám. Sadové 7, Olomouc – Sv. Kopeček
  • 18. Klub pro seniory – Demlova 18, Olomouc – Lazce
  • 19. Klub pro seniory – Gagarinova 17, Olomouc – Droždín
  • 20. Klub pro seniory – Přichystalova 70, Olomouc – Hodolany
  • 21. Klub pro seniory – Tererovo nám. 2, Olomouc – Nová Ulice
  • 22. Klub pro seniory – Svatoplukova 11, Olomouc - Řepčín
 • dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb
 • spolupráci s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, případně zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou v rámci žádostí o bezbariérový byt nebo byt v domě s pečovatelskou službou
 • spolupráci s Olomouckým krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích
 • ve spolupráci s tajemníky odborných komisí RMO (sociální, pro prevenci kriminality a bezpečnost) a manažerem projektu Bezbariérová Olomouc kontrolu vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu SMOl na základě uzavřených smluv
 • odborné stáže studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol

odd. sociální práce a poradenství zajišťuje

:
 • půjčování speciálních rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením na nezbytnou dobu
 • realizace opatření vedoucích k řešení problematiky sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří v obci
 • vytváření koncepční materiálů (metodické a analytické) pro sociální práci v obci
 • zajištění metodické podpory sociální práce v obci
 • zprostředkování pomoci poradenských, zdravotnických a jiných odborných pracovišť seniorům, občanům se zdravotním postižením a občanům ohroženým sociálním vyloučením
 • odborné stáže studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol
 • posuzuje žádosti osob, které mají trvalý pobyt na území statutárního města Olomouce nebo se zde skutečně zdržují, o pomoc při získání přiměřeného bydlení
 • pro případ, že takové osobě nabídku přiměřeného bydlení neučiní, vydává jí písemné doporučení dalšího postupu
 • sděluje příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi, že nabídka přiměřeného bydlení nebyla osobou akceptována
 • vydává pro účely řízení o doplatku na bydlení doporučení obce, na jejímž katastrálním území se nachází ubytovací zařízení
 • žádá krajskou pobočku Úřadu práce České republiky o informace o počtu osob, kterým je poskytován doplatek na bydlení na území statutárního města Olomouce v členění podle lokalit uvedených v žádosti

odd. sociální prevence zajišťuje:

 • poskytování základního poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí se zvláštní pozorností věnovanou mladistvým pachatelům trestné činnosti
 • zprostředkování pomoci poradenských, zdravotnických a jiných odborných pracovišť
 • ve spolupráci s jinými státními a nestátními subjekty, Krajským úřadem Olomouckého kraje apod. se podílí na organizaci jednotlivých preventivních aktivit a projektů prevence kriminality a sociálně patologických jevů v regionu, sleduje působení nepříznivých vlivů na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku a navrhuje opatření k jejich omezování
 • poskytování věcných darů z rozpočtu statutárního města Olomouce nezaopatřeným dětem žijícím na území města,
 • koordinaci Systému včasné intervence a činnost Týmu pro mládež
 • preventivně vzdělávací činnosti formou specializovaných programů určených školám a zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů u mladistvých
 • činnosti stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, zákonem o soudnictví ve věcech mládeže, trestním zákonem a souvisejícími předpisy obcí v samostatné působnosti
 • spolupráci při zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • spolupráci se státními orgány, územně správními celky, spolky, církvemi, charitativními a jinými organizacemi a jednotlivci v oblasti práce a sociálních věcí, sociálního zabezpečení a zdravotnictví
 • vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální dávky, péči, pomoc či služby, přitom spolupracuje s výše uvedenými institucemi
 • spolupůsobení k překonávání nepříznivé životní situace občanů, kteří potřebují zvláštní pomoc, přitom spolupracuje s výše uvedenými institucemi, jinými odbory organizace apod.
 • a realizuje přednášky a besedy pro žáky základních škol z oblasti prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování

odd. správy městských sociálních zařízení

- zařízení Domov pro ženy a matky s dětmi

Domov pro ženy a matky s dětmi je účelovým zařízením statutárního města Olomouce se dvěma pracovišti – na adrese Holečkova 7, Olomouc a Sokolská 50, Olomouc, které zajišťuje:

 • poskytování registrované sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 57 (azylové domy),
 • poskytování ubytování pro ženy a matky s nezletilými dětmi a těhotné ženy starší 18 let, pokud se ocitnou v mimořádně obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi)
 • výkon činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zprostředkování kontaktu ubytovaným s psychology, psychiatry, sexuology a dalšími odborníky včetně dětských specialistů
 • celoroční nepřetržitý provoz
 • spolupráci se subjekty působícími v sociální oblasti
 • výkon obecně prospěšných prací v Domově pro ženy a matky s dětmi ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR
 • spolupráci při zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s Olomouckým krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • poskytování základního sociálního poradenství
 • informování zájemců o sociální služby o možnostech a podmínkách poskytování sociálních služeb
 • absolvování odborných stáží studentů vyšších odborných a vysokých škol

- zařízení odd. Azylový dům

Azylový dům a Noclehárna jsou účelovými zařízeními statutárního města Olomouce na adrese Řepčínská 245/113, Olomouc, která zajišťují:

 • poskytování registrovaných sociálních služeb dle § 57 (Azylové domy) a § 63 (Noclehárny) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • v rámci sociální služby Azylový dům poskytování ubytování mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
 • v rámci sociální služby Azylový dům pomoc ubytovaným v jejich ukotvení, stabilizaci, začlenění do společnosti, rozvoji jejich schopností pro hledání vhodných východisek a aktivní řešení jejich životní situace a zvládání nároků každodenního života,
 • v rámci sociální služby Noclehárna nabízení pomoci mužům bez přístřeší, kteří mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení, a podporování je ve snaze tuto situaci řešit v rámci sociální práce
 • v rámci sociální služby Noclehárna poskytování přenocování na jednu noc a vytváření podmínek pro osobní hygienu
 • nepřetržitý provoz zařízení Azylový dům a provoz zařízení Noclehárna
 • poskytování základního sociálního poradenství
 • informování zájemců o sociální služby o možnostech a podmínkách poskytování sociálních služeb
 • výkon obecně prospěšných prací na oddělení Azylový dům ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR
 • absolvování odborných praxí studentů vyšších odborných a vysokých škol
 • absolvování odborných stáží
 • spolupráci se subjekty působícími v sociální oblasti
 • spolupráci při zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

- zařízení odd. dětských jeslí

Oddělení dětských jeslí statutárního města Olomouce od 1. 4. 2013 provozuje živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ s provozovnou na adrese tř. Spojenců 14, Olomouc a zajišťuje:

 • celodenní zaopatření dětí zpravidla od jednoho do tří let věku v denním režimu v pracovní dny
 • výchovnou činnost přiměřenou věku dítěte, kdy se během týdne prostřídá tělesná, pracovní, hudební, výtvarná, rozumová výchova a do všech těchto výchov se prolíná mravní výchova
 • přípravu a podávání celodenní stravy pro batolata a zaměstnance, dodržování pitného režimu
 • odborné poradenství pro rodiče dětí v otázkách sociálně zdravotních, výchovy, výchovných pomůcek, vhodných hraček a výživy
 • odborné stáže studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol
 • spolupráci se zainteresovanými subjekty

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouce

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu přeneseného výkonu státní správy odboru v určeném rozsahu a požadované kvalitě
 • výkon činností správce daně (podle zákona 280/2009 Sb.) při vymáhání pokut a dalších finančních plnění uložených odborem

B. Samostatní zaměstnanci

Ekonom zajišťuje:

 • dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vrácení vymožených finančních prostředků vyplacených neoprávněně nebo v nesprávné výši do státního rozpočtu

Další samostatní zaměstnanci zajišťují:

 • výkon přenesené působnosti stanovené obcím zákonem o obcích, zákony upravujícími oblast sociálního zabezpečení, zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, zákonem o správě daní a poplatků a dalšími zákony při vymáhání plnění vyplacených neoprávněně nebo v nesprávné výši včetně event. vrácení vymožených finančních prostředků do státního rozpočtu, v agendě přestupků a správních deliktů dle zákonů v působnosti odboru

C. Jednotlivá oddělení

odd. opatrovnické zajišťuje:

 • poskytování základního sociálního poradenství osobám omezeným ve svéprávnosti, kterým vykonává funkci veřejného opatrovníka SMOl
 • spolupráci s orgány obcí, zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, Probační a mediační službou ČR, charitativními a jinými organizacemi
 • podávání návrhů pro okresní soud ve věci úpravy nebo vrácení svéprávnosti pro osoby omezené ve svéprávnosti, kterým vykonává funkci veřejného opatrovníka SMOl
 • výkon práv a povinností kolizního opatrovníka dle pověření okresního soudu u hlavních líčení u občanů města Olomouce omezených ve svéprávnosti
 • podávání návrhů k okresnímu soudu na schválení právních jednání za osoby omezené ve svéprávnosti
 • osobní přítomností zastupování opatrovaných osob u okresních a krajských soudů, na Policii ČR a dalších institucích
 • výkon práv a povinností veřejného opatrovníka na základě usnesení soudu a pověření primátora SMOl osobám omezeným ve svéprávnosti v rozsahu stanoveném soudem a s přihlédnutím k individuálním potřebám občana s omezenou svéprávností (přebírání důchodů, přebírání sociálních dávek, přebírání dávek státní sociální podpory a ostatních příjmů, hospodaření s těmito finančními prostředky ve prospěch opatrovaných, úhrada dluhů, zajišťování a úhrada bydlení, stravování, nákupů, lékařského ošetření, vyřizování veškerých osobních záležitostí opatrovanců u státních i nestátních institucí, koupě, prodeje, pronájmy a správu jejich movitého i nemovitého majetku)
 • vyplácení kapesného opatrovancům dle individuálních usnesení okresního soudu
 • vedení jednoduchého účetnictví v rámci hospodaření s finančními prostředky opatrovaných osob
 • kontakt s opatrovanci ve vlastních domácnostech, v nemocnicích, v psychiatrických léčebnách, v ústavech sociální péče, domovech pro seniory apod.
 • podávání oznámení za svěřené opatrovance o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, u orgánů činných v trestním řízení
 • spolupráci se subjekty a poskytovateli sociálních služeb
 • pohřby neznámých a osamělých osob na území města Olomouce v souladu s platnými právními předpisy, zastupování obce v rámci dědického řízení u soudem stanovených notářů
 • odborné stáže studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol

odd. péče o rodinu a děti zajišťuje:

 • výkon přenesené působnosti stanovené obcím zákonem o obcích, zákony upravujícími oblast sociálního zabezpečení a zákony upravujícími oblast sociálně-právní ochrany dětí; při výkonu sociálně-právní ochrany dětí se řídí standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
 • 24hodinovou pracovní pohotovost pro případy poskytnutí okamžité pomoci a zajištění neodkladné péče nezletilým dětem v naléhavých případech
 • preventivní a poradenskou činnost jako opatření sociálně-právní ochrany dětí

odd. sociální práce a poradenství zajišťuje:

 • rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce invalidních, starobních a sirotčích důchodů a pravidelnou kontrolu těchto příjemců.
 • poskytování spolupráce, součinnosti a koordinace subjektů v oblasti poskytování dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek zdravotně postiženým občanům.
 • činnosti spojené s povinnostmi státu při zajištění koordinace sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska v případě cizinců žijících na území obce.
 • poskytování odborného sociálního poradenství a pomoci osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody,
 • sociální práci s osobami omezenými ve svéprávnosti, kterým vykonává funkci veřejného opatrovníka SMOl,
 • na vyžádání soudu šetření v domácnostech všech občanů na území města Olomouce omezených ve svéprávnosti, kontrolu výkonu opatrovnictví a na základě této kontroly navrhuje soudu opatření k nápravě,
 • nepřetržitou tísňovou pohotovost prostřednictvím služeb na mobilním telefonu pro případy poskytnutí okamžité pomoci osobám omezeným ve svéprávnosti, kterým SMOl vykonává opatrovníka, právní poradenství spojené s agendou opatrovnictví.

odd. sociální prevence zajišťuje:

 • výkon přenesené působnosti stanovené obcím zákonem o obcích, zákony upravujícími oblast sociálního zabezpečení, zákony upravujícími oblast sociálně-právní ochrany dětí, zákonem o soudnictví ve věcech mládeže a dalšími zákony
 • při výkonu sociálně-právní ochrany dětí se řídí standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
 • preventivní a poradenskou činnost jako opatření sociálně-právní ochrany dětí

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

územní rozsah:
města:
Olomouc,Velká Bystřice
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov, Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany)

 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu přeneseného výkonu státní správy odboru v určeném rozsahu a požadované kvalitě
 • na základě žádosti obce, na jejímž území se nacházejí místa, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy,
  • připravuje návrh opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů (dále jen „opatření obecné povahy“);
  • projednává návrh opatření obecné povahy s Policií České republiky, má-li být opatření obecné povahy vydáno z důvodu zvýšeného výskytu narušování veřejného pořádku, s obecním úřadem obce s rozšířenou působností jako orgánem sociálně-právní ochrany dětí, má-li být opatření obecné povahy vydáno z důvodu zvýšeného výskytu nepříznivých vlivů působících na děti;
  • vydává opatření obecné povahy a zrušuje je, požádá-li o to obec, jež podala žádost na jeho vydání.

B. Samostatní zaměstnanci

Ekonom zajišťuje:

 • dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 • vrácení vymožených finančních prostředků vyplacených neoprávněně nebo v nesprávné výši do státního rozpočtu
 • výkon agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků souvisejících s činností odboru
 • rozpis příspěvků a dotací dle stanovených zásad, kontrolu jejich čerpání a užití
 • komunikaci s Krajským úřadem Olomouckého kraje (dále jen „KÚOK“) a ekonomickým odborem MMOl ve věci správy dotací
 • zpracování výkazů, statistik a přehledů o poskytnutých dotacích a jejich čerpání dle požadavků KÚOK
 • platební a zúčtovací styk e ekonomickým odborem a pokladnou MMOl

Další samostatní zaměstnanci zajišťují:

 • správu a vymáhání pohledávek vzniklých z činnosti odboru včetně zastupování odboru před soudy všech stupňů a jinými státními orgány, případně v přípravném trestním řízení
 • vrácení vymožených finančních prostředků z dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče a příspěvků zdravotně postiženým občanům vyplacených neoprávněně nebo v nesprávné výši a pokut do státního rozpočtu
 • odborné zpracování zvlášť složitých a sporných případů správního řízení včetně ověřování správnosti správních rozhodnutí
 • právně analytické rozbory

C. Jednotlivá oddělení

odd. sociální práce a poradenství zajišťuje:

 • výkon sociální práce pro osoby v hmotné nouzi
 • vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí.
 • realizace terénní sociální práce pro výše uvedené cílové skupiny.
 • realizace činností vedoucích ke zlepšení životní situace klientů – motivační rozhovory, individuální plánování, aktivizace a zplnomocňování klienta, doprovázení klienta.
 • na dožádání šetření různých aspektů životní situace klientů.
 • poskytování spolupráce, součinnosti a koordinace subjektů v oblasti poskytování dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek zdravotně postiženým občanům.
 • činnosti spojené s povinnostmi státu při zajištění koordinace sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska v případě cizinců žijících na území obce
 • poskytuje součinnost příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky, pokud vyhodnocuje, zda se u žadatele o doplatek na bydlení jedná o případ hodný zvláštního zřetele

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

územní rozsah:
města:
Olomouc, Velká Bystřice
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlubočky (část Hlubočky, Hrubá Voda, Mariánské Údolí, Posluchov), Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov, Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany), území vojenského újezdu Libavá.

 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č.169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu přeneseného výkonu státní správy odboru v určeném rozsahu a požadované kvalitě
 • ve smyslu ustanovení § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zastupuje při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby osobu, která není podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce

B. Samostatní zaměstnanci

ekonom zajišťuje:

 • dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vrácení vymožených finančních prostředků vyplacených neoprávněně nebo v nesprávné výši do státního rozpočtu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • výkon agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků souvisejících s činností odboru
 • rozpis příspěvků a dotací dle stanovených zásad, kontrolu jejich čerpání a užití
 • komunikaci s Krajským úřadem Olomouckého kraje (dále jen KÚOK) a ekonomickým odborem MMOl ve věci správy dotací
 • zpracování výkazů, statistik a přehledů o poskytnutých dotacích a jejich čerpání dle požadavků KÚOK
 • platební a zúčtovací styk e ekonomickým odborem a pokladnou MMOl
 • evidenci nákupu a prodeje tiskopisů a žádanek s modrým pruhem v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů

Další samostatní zaměstnanci zajišťují:

 • správu a vymáhání přeplatků na příspěvcích na péči, dávkách sociální péče a příspěvcích zdravotně postiženým občanům včetně zastupování odboru před soudy všech stupňů a jinými státními orgány, případně v přípravném trestním řízení
 • vrácení vymožených finančních prostředků z přeplatků na příspěvcích na péči, dávkách sociální péče a příspěvcích zdravotně postiženým občanům do státního rozpočtu
 • odborné zpracování zvlášť složitých a sporných případů správního řízení včetně ověřování právnosti správních rozhodnutí
 • projednávání přestupků dle zákonů v působnosti odboru
 • ukládání povinnosti rodičům dětí, aby využili odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče nezajistili dítěti odbornou pomoc, nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, nevyužili možnosti odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problému rodiny a odvrácení umístění dítěte do náhradní péče nebo nedbali na doporučení spolupracovat s pověřenými osobami, poskytovateli odborných poradenských služeb nebo mediátorem a vydávání správních rozhodnutí v této věci
 • ukládání výchovných opatření dětem, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte
 • právně analytické rozbory u složitých případů sociálně-právní ochrany dětí

C. Jednotlivá oddělení

odd. péče o rodinu a děti zajišťuje:

 • výkon přenesené působnosti stanovené obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, a to zejména:
  • ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině; při výkonu sociálně-právní ochrany dětí se řídí standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
  • činnost Komise pro sociálně-právní ochranu dětí statutárního města Olomouce
   za tím účelem např. provádí:
 • vykonávání funkce kolizního opatrovníka nezletilým dětem, které zastupuje při jednáních u soudu, policie, dle potřeby u jiných orgánů a organizací. V souvislosti s výkonem této funkce podává soudu a dalším orgánům na žádost kvalifikované zprávy, činí potřebné návrhy a opatření.
 • podávání návrhů na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, na omezení, zbavení rodičovské odpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení, na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení, na nařízení výchovného opatření, na rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení dítěte, na nařízení výchovného opatření, na prodloužení doby jeho trvání nebo jeho zrušení, na pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče, na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče omezeného ve svéprávnosti, na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil li soud rodiče rodičovské odpovědnosti
 • podávání podnětů na zahájení trestního stíhání rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte, je-li podezření na spáchání trestného činu proti dítěti
 • vykonávání funkce opatrovníka a poručníka a činění úkonů v zájmu dítěte v době, kdy není dítěti ustanoven poručník
 • navštěvování dítěte v zařízení, kde je realizována ústavní výchova, kde sleduje dodržování práv dítěte a vydávání písemného souhlasu s pobytem dítěte mimo zařízení, navštěvování dítěte, které bylo svěřeno do péče jiného občana než rodiče, podávání zpráv o průběhu této péče na žádost soudu, navštěvování dítěte umístěného v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a vydávání písemného souhlasu s pobytem dítěte mimo zařízení
 • poskytování součinnosti soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
 • potřebná opatření pro převzetí dítěte, jež se nachází v cizině bez doprovodu, v daném směru spolupracuje se zastupitelskými úřady České republiky
 • vyhledávání občanů vhodných stát se osvojiteli, poručníky, opatrovníky nebo pěstouny a vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí
 • evidence a zpracování žádostí zájemců o pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu nebo osvojení
 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v režimu veřejnoprávní smlouvy včetně poskytnutí, zajištění nebo zprostředkování pomoci a služeb z nich vyplývajících, vydávání správních rozhodnutí o výkonu pěstounské péče, kontroluje jejich plnění a na základě svých zjištění činí vhodná opatření
 • administraci státního příspěvku na výkon pěstounské péče
 • podávání vyjádření k žádosti příslušných orgánů k žádostem o dávky pěstounské péče, dávky pomoci v hmotné nouzi., dávky státní sociální podpory
 • poskytování aktuálních zpráv pro potřeby správního, občanského soudního řízení, trestního řízení,
 • krajské pobočce Úřadu práce České republiky pro řízení o povolování výkonu činnosti dítěte, intervenčnímu centru údaje pro účely poskytování pomoci o osobě ohrožené násilným chováním

odd. sociální práce a poradenství zajišťuje:

 • výkon sociální práce pro osoby v nepříznivé sociální situaci a ohrožené sociálním vyloučením
 • vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí.
 • poskytování základního a odborného sociálního poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, cizinci, osoby v hmotné nouzi a senioři.
 • realizace terénní sociální práce pro výše uvedené cílové skupiny.
 • realizace činností vedoucích ke zlepšení životní situace klientů – motivační rozhovory, individuální plánování, aktivizace a zplnomocňování klienta, doprovázení klienta.
 • na dožádání šetření různých aspektů životní situace klientů.
 • realizace zajištění péče u osob pobírajících příspěvek na péči.
 • vydávání dokladu "Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou" a vedení jejich evidence. (§ 67 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů)
 • poskytování spolupráce, součinnosti a koordinace subjektů v oblasti poskytování dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek zdravotně postiženým občanům.
 • činnosti spojené s povinnostmi státu při zajištění koordinace sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska v případě cizinců žijících na území obce.
 • mimo pracovní dobu v rámci pohotovostní služby poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci ve smyslu ustanovení § 92 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v nezbytném rozsahu občanovi, kterému není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo jeho život nebo zdraví; místní příslušnost se řídí pobytem trvalého nebo hlášeného pobytu občana
 • ve smyslu ustanovení § 92 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb. na základě oznámení zdravotnického zařízení podle zvláštního předpisu zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout občanovi umístěnému ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče občanovi poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je občan umístěn
 • na žádost občana, který má nárok na příspěvek na péči ve stupni I. (lehká závislost) zprostředkovává kontakt s poskytovatelem sociálních služeb pro účely využití části příspěvku vypláceného formou poukázek nebo elektronického platebního prostředku k úhradě za sociální služby
 • poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci ve smyslu ustanovení § 92 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v nezbytném rozsahu občanovi, kterému není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo jeho život nebo zdraví; místní příslušnost se řídí pobytem trvalého nebo hlášeného pobytu občana
 • v rámci pohotovostní služby pro zajištění řešení situací dle § 92 písm. c) téhož zákona a v případě nepřítomnosti vedoucího odboru, zastupuje při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby občana, který není podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce.
 • poskytování základního sociálního poradenství v oblasti národnostních menšin
 • vyhodnocení situace jednotlivých národnostních menšin podle kritérií demografických, sociálně ekonomických, vzdělanostních a rodových (zejména v romské komunitě), podle způsobu života, s přihlédnutím k délce usídlení a místu původního pobytu
 • návrhy na řešení celkových specifických vztahů a komunikace mezi národnostními menšinami a samosprávou, jinými orgány a organizacemi (vzdělávací instituce, zaměstnavatelé, občanská sdružení, církevní organizace apod.)
 • pomoc při odstraňování překážek včleňování příslušníků národnostních menšin do sociálních vazeb města Olomouce
 • koordinaci a řízení projektu Ministerstva vnitra - Státní integrační program v oblasti bydlení azylantům
 • zpracovávání souhrnných zpráv o realizaci projektů a vypracování podkladů pro vyúčtování státní dotace
 • zpracování podkladů a důvodových zpráv pro jednání RMO a ZMO v oblasti terénní sociální práce a integrace cizinců do většinové společnosti
 • výkon přenesené působnosti stanovené obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákony upravujícími oblast sociálního zabezpečení a dalšími výše uvedenými zákony- činností sociálních kurátorů pro dospělé, a to zejména:
  • koordinaci poskytování sociálních služeb a poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením a dalším osobám, zejména
   • osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu
   • osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby
   • osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
  • zpracování a realizace programů individuálního motivačního postupu za účelem zamezení sociálního vyloučení osob, poskytuje těmto osobám informace potřebné k překonání jejich okamžité nepříznivé životní situace a navrhuje přiznání a výši mimořádné okamžité pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením, jestliže zejména:
   • jsou propuštěny z výkonu trestu nebo výkonu vazby
   • jsou po ukončení léčby chronických závislostí propuštěny ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti
   • jsou propuštěny ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti (resp. v 19 letech)
   • nemají uspokojivě naplněné životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že jsou osobami bez přístřeší
   • jde o osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby
  • spolupráci se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady, územními samosprávnými celky, soudy, státním zastupitelstvím, Policií ČR
  • terciární sociální prevenci a kontinuální sociální práci s pachateli trestné činnosti
  • sociálně právní poradenství a sociální práci s rodinami nebo jednotlivci v krizových situacích (sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se zákonem)
  • sociální diagnózu, sociálně terapeutickou činnost, odborné práce při socializaci a resocializaci, realizuje a prosazuje sociální opatření
  • služby sociální péče osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, je v průběžném kontaktu s osobami ve výkonu trestu, před propuštěním zpravidla navštěvuje osoby ve výkonu trestu za účelem návaznosti péče a přípravy na propuštění, spolupracuje s věznicemi na přípravě a realizaci programu zacházení s odsouzenými
  • poskytování sociálních služeb obviněným (a jejich rodinám) ve výkonu vazby včetně průběžného osobního kontaktu s obviněnými ve vazbě, úzce spolupracuje se sociálními zaměstnanci Vězeňské služby České republiky
 • spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, poskytuje potřebné informace a zpracovává kvalifikované zprávy zejména o rodinném a sociálním zázemí osoby pro potřeby trestního řízení, pro potřeby podmíněného propuštění a další rozhodnutí soudu
 • vydávání souhlasu pro uzavření či vypovězení smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení, jde-li o byt, který byl do 31. 12. 2013 zřízen ze státních prostředků nebo přispěl-li stát na jeho zřízení
 • koordinaci poskytování sociálních služeb v rámci správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností; při tom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky a Krajským úřadem Olomouckého kraje

odd. sociální prevence zajišťuje:

 • výkon přenesené působnosti stanovené obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákony upravujícími oblast sociálního zabezpečení, zákony upravujícími oblast sociálně-právní ochrany dětí, zákonem o soudnictví ve věcech mládeže a dalšími výše uvedenými zákony - činností kurátorů pro mládež (sociální kuratela), a to zejména:
 • úkony sociálně-právní ochrany u nezletilých dětí, které spáchaly čin, který by byl jinak trestným činem a u osob mladistvých, které spáchaly přestupek nebo trestný čin nebo se staly obětí uvedené činnosti, které vedou nemravný nebo zahálčivý život, jsou ohroženy závislostí, opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu a těch mladistvých, kteří sami požádají o poskytnutí sociálně-právní ochrany. Sociální kuratela spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje.
  Zaměřuje se zejména na:
  • analyzování situace v oblasti sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže a navrhování preventivních opatření, ukládání výchovných opatření, rozhodování o jejich zrušení, sledování jejich plnění a sledování plnění výchovných opatření uložených soudem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností na úseku sociálně-právní ochrany dětí
  • vykonávání funkce kolizního opatrovníka nezletilým dětem, které zastupuje při jednáních u soudu, policie, dle potřeby u jiných orgánů a organizací. V souvislosti s výkonem této funkce podává soudu a dalším orgánům na žádost kvalifikované zprávy, činí potřebné návrhy a opatření.
  • podávání návrhů na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • návštěvy dětí s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, dětí s uloženou ochrannou výchovou, dětí vzatých do vazby a ve výkonu trestního odnětí svobody a rovněž rodičů těchto dětí, pomoc těmto dětem po návratu ze zařízení s cílem obnovit jejich sociální vztahy
 • spolupráci s dalšími institucemi a orgány
  za tím účelem např. zajišťuje:
 • podávání kvalifikovaných zpráv orgánům činným v trestním řízení na základě jejich požadavků k osobám nezletilých a mladistvých, které jsou projednávány v souvislosti s trestním jednáním a zjišťování podkladů pro tyto zprávy
 • poskytování aktuálních zpráv pro potřeby správního, občanskoprávního řízení, státního zastupitelství, probační a mediační služby, vězeňské služby, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • účast na přestupkovém řízení vedeném proti mladistvému
 • vykonávání funkce opatrovníka v souvislosti s trestním řízením
 • podávání návrhů soudu na nařízení předběžných opatření apod.
 • návštěvy dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy před jejich propuštěním z důvodu zletilosti, ve spolupráci s řediteli těchto zařízení a na základě jimi poskytnutých informací zajišťuje návaznost péče
 • seznamuje se průběžně se sociálním klimatem svěřené lokality, provádí depistážní činnost zaměřenou na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jedinců a skupin ohrožených sociálním vyloučením a v nepříznivé sociální situaci a v úzké spolupráci s krajským úřadem též jedinců ohrožených trestnou činností jiné osoby, zobecňuje získané poznatky a vytváří koncepční dokumenty zejména za účelem plánování potřeby a koordinace sociálních služeb

4. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv

 • nevykonává

5. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

zpracoval: Mgr. Bc. Michal Majer – vedoucí odboru

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu