Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Sazby nájemného a pachtovného z nájmu a pachtu pozemků a sazby za zřízení věcných břemen

Výši nájemného a pachtovného za nájem a pacht pozemků ve vlastnictví statutárního města Olomouce a úplat za zřízení věcných břemen schvaluje Rada města Olomouce. Výše nájemného, pachtovného a úplat za zřízení věcných břemen v konkrétních případech vychází z níže uvedených sazeb, v odůvodněných případech může Rada města Olomouce nájemné, pachtovné či úplatu za zřízení věcných břemen stanovit odlišně.

Sazby nájemného a pachtovného z nájmu a pachtu pozemků a sazby za zřízení věcných břemen schválené Radou města Olomouce dne 25. 6. 2021 a dne 7. 2. 2022

Pozemek dle účelu využití Návrh RMO
Pozemky užívané jako zahrádka, zahrada, předzahrádka budovy 10,- Kč/m2/rok
Pozemky zastavěné rekreační nebo zahrádkářskou chatou a pozemky, které jsou s nimi ve funkčním celku 45,- Kč/m2/rok za pozemky zastavěné rekreační nebo zahrádkářskou chatou,
20,- Kč/m2/rok za pozemky, které jsou s nimi ve funkčním celku
Pozemky pod budovami, pozemky užívané jako zázemí budov nebo zahrady a zahrádky u budov* 7 % z obvyklé ceny pozemku,
přičemž sazba pachtovného/nájemného vychází z jednotkové ceny pozemku za 1 m2, kdy sazba činí 7 % z této ceny za m2 propachtovaného/pronajímaného pozemku a rok. Obvyklou cenu pozemku lze orientačně zjistit v cenové mapě; v případě, že cena pozemku není uvedena, lze použít cenu nejbližších polygonů se shodným nebo podobným využitím; v případě, že byl zpracován na ocenění pozemku aktuální znalecký posudek, vycházet přednostně při stanovování pachtovného/nájemného z ceny pozemku dle tohoto aktuálního znaleckého posudku.
Ostatní pozemky nesloužící k podnikání* 60,- Kč/m2/rok
Pozemky užívané k parkování* 800,- Kč bez DPH/1 parkovací stání/měsíc
Pozemky k zemědělskému využití*
A - Pozemky sloužící k provozování zemědělské výroby
1. Při uzavření pachtovní smlouvy bez udělení „generálního“ souhlasu propachtovatele s podpachtem jinému subjektu za účelem provozování zemědělské výroby

- při jednoroční výpovědní době k 1. 10. běžného kalendářního roku či kratší výpovědní době 2,2 % z průměrné ceny zemědělských pozemků dle katastrálních území dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, kdy sazba činí 2,2 % z této ceny za 1 m2 propachtovaného pozemku a rok;
- při pětileté výpovědní době k 1. 10. běžného kalendářního roku 3,7 % z průměrné ceny zemědělských pozemků dle katastrálních území dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, kdy sazba činí 3,7 % z této ceny za 1 m2 propachtovaného pozemku a rok;
2. Při uzavření pachtovní smlouvy s udělením „generálního“ souhlasu propachtovatele s podpachtem jinému subjektu za účelem provozování zemědělské výroby
- při jednoroční výpovědní době k 1. 10. běžného kalendářního roku či kratší výpovědní době 2,5 % z průměrné ceny zemědělských pozemků dle katastrálních území dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, kdy sazba činí 2,5 % z této ceny za 1 m2 propachtovaného pozemku a rok;
- při pětileté výpovědní době k 1. 10. běžného kalendářního roku 4 % z průměrné ceny zemědělských pozemků dle katastrálních území dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, kdy sazba činí 4 % z této ceny za 1 m2 propachtovaného pozemku a rok;
Minimální výše pachtovného činí 500,- Kč/rok/celý předmět pachtu.
Pachtovné v případě pachtu pozemků nacházejících se mimo katastrální území SMOl bude navyšováno o daň z nemovitých věcí.
V případě více žadatelů bude výše pachtovného stanovena formou obálkové metody s aukcí.
B - pozemky zastavěné zemědělskými stavbami užívanými výlučně v souvislosti s provozováním zemědělské výroby a zázemí těchto staveb: 35,- Kč/m2/rok
Pozemky sloužící k podnikání* 10% z obvyklé ceny pozemku,
přičemž sazba nájemného/pachtovného vychází z jednotkové ceny pozemku za 1 m2, kdy sazba činí 10% z této ceny za m2 pronajímaného/propachtovaného pozemku a rok. Cenu pozemku lze orientačně zjistit v cenové mapě; v případě, že cena pozemku není uvedena, lze použít cenu nejbližších polygonů se shodným nebo podobným využitím; v případě, že byl zpracován na ocenění pozemku aktuální znalecký posudek, vycházet přednostně při stanovování nájemného/pachtovného z ceny pozemku dle tohoto aktuálního znaleckého posudku.
Pozemky sloužící k umístění dlouhodobých stánků* dle zón:
Zóna A: 5.000,- Kč/m2/rok
Zóna B: 3.000,- Kč/m2/rok
Zóna C: 1.000,- Kč/m2/rok
Pozemky k umístění reklamních zařízení* Elektronická projekční stěna: 3.000,- Kč/m2 reklamní plochy/rok
Stojany navigačního značení: 3.000,- Kč/1 sloupek/rok
Ostatní reklamní zařízení: 3.000,- Kč/m2 reklamní plochy/rok, přičemž pro oboustranné reklamní zařízení lze tuto částku vynásobit koeficientem 0,85
Sazby za zřízení věcných břemen**

Věcná břemena zřizovaná ve prospěch fyzických osob nepodnikajících nebo ve prospěch nemovitých věcí nesloužících k podnikání ve vlastnictví fyzických osob a ve prospěch územně samosprávných celků (obcí a kraje) za jednorázovou úplatu ve výši 5000,- Kč.

Věcná břemena zřizovaná ve prospěch právnických osob a fyzických osob podnikajících za jednorázovou úplatu ve výši 2 000,- Kč při dotčené ploše do 20 m2 a 100,- Kč/m2 při dotčené ploše vyšší než 20 m2 (dotčená plocha v sobě zahrnuje i ochranná pásma).

Bezúplatně budou zřizována věcná břemena ve prospěch statutárního města Olomouce, nebo ve prospěch nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce.

U nájemních a pachtovních smluv, kde bude schváleno roční nájemné či pachtovné ve výši 1.000,- Kč a více, bude sjednávána inflační doložka.

* V zákonem stanovených případech a v případech, kdy nájemné či pachtovné bude ve výši 10.000,- Kč za rok a vyšší, nájemce či pachtýř je plátce DPH a nájem či pacht se sjednává za účelem uskutečňování jeho ekonomických činností, bude ke stanovené výši nájemného či pachtovného uplatňována daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

** Ke stanovené výši jednorázové úplaty bude uplatňována daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 

Průměrné ceny zemědělských pozemků dle katastrálních území

katastrální území Aktualizovaná průměrná cena v Kč/m2
Bělidla 15,37
Bystrovany 11,89
Černovír 12,82
Droždín 11,87
Grygov 11,44
Hejčín 12,82
Hodolany 15,07
Holice 12,95
Horka nad Moravou 13,17
Hynkov 12,62
Chomoutov 13,22
Chválkovice 11,65
Klášterní Hradisko 15,73
Křelov 15,09
Lazce 13,48
Lošov 5,43
Nedvězí 18,82
Nemilany 16,75
Neředín 15,32
Nová Ulice 15,57
Nové Sady 14,75
Nový Svět 14,65
Olomouc - město 15,68
Pavlovičky 9,05
Povel 15,96
Radíkov 6,20
Řepčín 14,64
Samotíšky 11,94
Slavonín 17,50
Svatý Kopeček 4,36
Topolany 18,33
Týneček 11,10

Průměrné ceny zemědělských pozemků jsou stanoveny Vyhláškou č. 298/2014 Sb., ze dne 11. 12. 2014, o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

Příloha

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon