Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Strategie zeleně a management údržby ve městě Olomouci

Strategie zeleně a management údržby ve městě Olomouci

Strategie zeleně a management údržby ve městě Olomouci

31. března 2021 (st)

„Strategie zeleně a management údržby ve městě Olomouci“ (dále strategie zeleně), je novým strategickým dokumentem města, který rozvíjí koncepci městské zeleně. Strategie zeleně konkrétním rozpracováním strategického plánu města, jeho vize Olomouce jako města s přívětivým městským prostředím s možnostmi odpočinku v zeleni parků i na březích řek. Je naplněním jeho III. pilíře „Udržitelná Olomouc“ a přímo souvisí se zlepšením kvality veřejných prostranství zvýšením podílu vzrostlé zeleně a ochranou historického dědictví.

Cílem tohoto nového strategického dokumentu bylo zpracovat strategii zeleně pro období 2021–2027, tj. střednědobý koncepční rozvojový dokument, který bude udržitelným způsobem plánovat rozvoj zeleně na území města. Dne 16.9.2020 proběhlo veřejné projednání strategie zeleně v Oranžérii ve Smetanových sadech. Strategie zeleně byla v rozpracovanosti konzultována a projednávána v pracovním týmu složeném ze zástupců všech politických stran zastupitelstva, v pracovní skupině složené z odborných pracovníků klíčových samosprávných odborů Magistrátu města Olomouce a zástupců městských akciových společností podílejících se na údržbě zeleně ve městě. Následně byla Strategie zeleně projednána a schválena dne 5.10.2020 v Komisi pro životní prostředí a dne 13.1.2021 v Komisi pro architekturu, územní plánování a pro program regenerace památek MPR. Výsledná projednaná podoba dokumentu byla schválena 22.2.2021 v Radě města Olomouce a 8.3.2021 v Zastupitelstvu města Olomouce.

Strategie zeleně se skládá z následujících částí:

I. Analytická část

Analýza vymezila hranice základních ploch zeleně v území, navrhla hlavní funkce pro jednotlivé plochy zeleně a upřesnila funkční typy zeleně. Dále rozdělila plochy zeleně na ty, které plní hlavní funkci jako jsou například parky a parkově upravené plochy, zeleň ostatní, stabilizační, zeleň rekreační, zeleň ochranná, zeleň hřbitovů a na plochy zeleně v doprovodné funkci jako je zeleň obytných souborů, dopravních staveb, občanské vybavenosti, škol a kulturních zařízení, sportovních areálu a zdravotních zařízení. Vyhodnocení ploch zeleně probíhalo v zastaveném území města Olomouce s návazností na rekreační příměstskou krajinu, na zelené klíny podél řek, krajinné póly a horizonty.

Odkazy na analytickou část

II. Návrhová část

Návrhová část vychází z analytické části a základním cílem této etapy bylo vymezení systému zeleně s rozvojovými prioritami pomocí os systému zeleně, které zajišťují prostupnost územím, specifikace tras vhodných ke krátkodobým pěším vycházkám v příměstské krajině a městských lesích. Dále si návrhová část kladla za cíl zpracovat popis vývoje systému zeleně ve městě s ohledem na navrhované a nerealizované záměry. Koncepce systému zeleně využívá pro kompletaci prostorových vztahů čtyř typů skladebních prvků:

Rozvojové osy
Rozvojové uzly
Zelené klíny a póly
Základní plochy – objekty zeleně

Tímto systém zeleně propracoval priority zelených propojení městem, které je potřebné přednostně rozvíjet a zlepšit kvalitu zeleně v navazujících základních plochách.

Odkazy na návrhovou část

III. Implementační část – management údržby

Management péče o sídelní zeleň města Olomouce jako třetí, implementační část předmětného dokumentu představuje sumu všech potřebných činností k péči o sídelní zeleň směřující k dosažení její maximálně možné kvality při optimálním využití disponibilních zdrojů. Náklady na péči o každou vymezenou plochu zeleně stanovuje pro tři intenzitní třídy údržby a udržovací péče je specifikována souborem technologií v podrobnosti pracovních operací. Byla zde provedena optimalizace nákladů na péči o každou vymezenou plochu zeleně. V rámci managementu a stabilizace ploch zeleně byly stanoveny priority rozvoje a obnovy jednotlivých ploch zeleně včetně propočtu objektivních finančních nákladů. Bylo také specifikováno množství infiltrace srážkových vod na plochách zeleně jako příspěvek k implementaci městských standardů objektů HDV a MZI.

Odkazy na implementační část

Zpracovatelem tohoto strategického dokumentu je firma Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu, dlouhodobě se odborně zaměřující na koncepční dokumenty pro správu zeleně disponující zkušenostmi z celé řady dalších měst. Odborným garantem Strategie zeleně je odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl. Tento dokument stanovuje cíle a hlavní rozvojové priority, které budou realizovány prostřednictvím jednotlivých opatření v následujícím období.

| Poslední úprava: 31. března 2021 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu