Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Studie veřejných prostranství v Olomouci « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Studie veřejných prostranství v Olomouci

Studie veřejných prostranství

Studie veřejných prostranství

Na této stránce jsou přehledně zveřejněny studie veřejných prostranství v Olomouci.

Droždín – náves

Na podnět Komise místní části Droždín, obyvatel Droždína a potřeb Základní školy Gagarinova vzniká studie Droždín – náves. Počátečním podnětem pro novou studii návsi je potřeba řešit tělocvičnu pro školu. Jaké jsou hodnoty, problémy a další potřeby centrální části Droždína diskutovali občané na setkání dne 13. 7. 2020 za přítomnosti pana náměstka Konečného, komise místní části a zástupců útvaru hlavního architekta Olomouce. Účastníci setkání se aktivně zapojili do diskuze. Podněty ze setkání i ty následně zaslané, které bylo možné v zadání zohlednit, byly do konceptu zadání zapracovány. Zápis i doplněné zadání studie je přiloženo níže.

 

Nový park na ul. Dlouhá

Dne 18. června proběhla v kině Metropol veřejná diskuse k připravovanému parku při ulici Dlouhá na Lazcích. Akci organizoval Útvar hlavního architekta ve spolupráci s komisí místní části Lazce. Pro území budoucího parku zpracoval již v r. 2006 atelier Zahrada studii, která se zabývá koncepcí řešení celého území mezi ulicí Dlouhá a Mlýnským potokem. V současné době připravovaný záměr parku bude řešit v 1. etapě pouze pozemek v majetku města, který je dnes zemědělsky obhospodařovaný.

Nový park se bude připravovat ve spolupráci s veřejností, záznam z diskuse je zveřejněný a stále je možné posílat náměty na . O dalších krocích a možnosti zapojit se do plánovaní parku bude veřejnost v předstihu informována.

 

Revitalizace veřejného prostranství Žižkova náměstí

1.10.2019 v oranžérii ve Smetanových sadech proběhla veřejná diskuse k budoucí podobě Žižkova náměstí za účasti autorů architektonických studií Ing. Radka Pavlačky (ZAHRADA Olomouc) a Ing.arch. Michala Sborwitze (Sborwitz architekti), primátora Mgr. Miroslava Žbánka a děkanky Pedagogické fakulty UP Olomouc prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc.

Podrobnosti najdete na samostatné stránce.

 

Studie veřejného prostranství Kosinova ulice (ZAHRADA Olomouc 11/2018)

Studie řeší revitalizaci veřejného prostranství ulic Kosinova a Nábřeží Přemyslovců s cílem rehabilitovat malé trojúhelníkové náměstí při vstupu do Bezručových sadů, kultivovat vzhled ulic a vytvořit lepší podmínky pro umístění nové výsadby stromů. Návrh se inspiruje zachovalou historickou fotografií původní úpravy prostoru, která spočívala ve vymezení předzahrádky před nárožní fasádou nájemního bytového domu a vysazení alejí v obou ulicích.

 

Územní studie Tererovo náměstí (StudioPAB 4/2018)

Studie navrhuje úpravy Tererova náměstí vyvolané požadavkem KMČ na řešení špatného technického stavu zpevněných ploch, některých stavebních konstrukcí, nedostatků mobiliáře i stavu zeleně. Tererovo náměstí tvoří významný urbanistický i architektonicky hodnotný celek v nové sídlištní zástavbě ze šedesátých let v olomouckých katastrech Nová ulice a Neředín. Je umístěno na historickém pěším propojení mezi centrem města Olomouce a starým Neředínem. Navržené řešení úprav zpevněných ploch, zeleně, mobiliáře i opravy stávající kašny umožní oživit náměstí a nabídnout prostor pro místní potřeby (funkce tržiště, předzahrádky, venkovní provoz školní družiny apod.).

 

Územní studie úprav Kollárova náměstí (StudioPAB 12/2016)

Důvodem pro pořízení územní studie úprav Kollárova náměstí je záměr přemístění fragmentů kašny v severní části náměstí do Čechových sadů, a do prostoru stávajícího místa kašny osadit existující pracovní dřík z mariánského sloupu na Dolním náměstí. V návaznosti na tento záměr je současně žádoucí navrhnout celkovou koncepci veřejného prostoru Kolárova náměstí, jehož současný stav neodpovídá jeho poloze v centru města.

 

Dílčí revitalizace Palachova náměstí (Alfaprojekt 8/2016)

Důvodem pro pořízení studie revitalizace části náměstí na pozemku Statutárního města Olomouce bylo získat odborný podklad pro rozhodování v území při regulaci zájmů dalších subjektů. Studie řeší revitalizaci veřejného prostranství náměstí na pozemku Statutárního města Olomouce pozemek p.č 105/48 k.ú. Olomouc v souladu s územním plánem.

 

Územní studie veřejného prostranství „Náměstí Republiky – Křížkovského – Mariánská- Akademická – Wurmova“

Cílem územní studie veřejného prostranství „Náměstí Republiky – Křížkovského – Mariánská- Akademická – Wurmova“ bylo prověřit možné úpravy těchto veřejných prostranství, včetně možných variant a nalezení optimálního řešení odpovídajícího významu jednotlivých veřejných prostranství s důrazem na zlepšení podmínek pro pěší. Zpracování studie probíhalo ve dvou fázích.

V první fázi od dubna 2017 do února 2018 byl stanoven základní urbanistický koncept celého kontinua veřejných prostranství:

Na počátku června 2017 proběhlo setkání se zde sídlícími institucemi. Dne 19. 6. 2017 se konala veřejná diskuze v sále Václava III. ve Vlastivědném muzeu Olomouc za účasti asi šedesáti občanů. Do diskuze ke studii se také zapojilo od 8. 6. do 10. 7. přes 330 respondentů pomocí ankety na stránkách města. Výsledky ankety posloužily zpracovateli studie i městu k potvrzení závěrů z diskuze s institucemi, veřejností a analýz území. Na konci září 2017 byly pracovní varianty prodiskutovány s institucemi. Dne 4.10. 2017 v rámci festivalu Dne architektury v Olomouci byly veřejnosti představeny pracovní varianty řešení. Setkání se zúčastnila asi padesátka občanů. Až do konce října 2017 bylo možné se seznámit s těmito variantami na stránkách a posílat případné podněty a doporučení. Této možnosti využila jen desítka respondentů. Následně připomínky konzultantů, odborů MMOl, dotčených orgánů, zástupů institucí a veřejnosti zpracovatel roztřídil, některé z nich zapracoval, jiné byly např. kvůli míře podrobnosti řešeny až v následující fázi studie a některé byly odloženy s vysvětlením, proč je zohlednit nelze. Tyto finální varianty jsou s textem, který rekapituluje východiska i varianty řešení, ke shlédnutí níže „Finální varianty návrhu konceptu“ a „Shrnutí vyhodnocení připomínek“. Studie byla představena taktéž Radě města, která požadovala zapracování univerzálnosti řešení v oblasti počtu stání na nám. Republiky.

V druhé fázi od června 2018 do září 2018 se podrobně vyřešila jednotlivá prostranství, včetně detailů parteru a návazností na okolní objekty, to vše s akcentem na řešení náměstí Republiky a vazby na již zpracovaná veřejná prostranství.

 

 

Články publikované na olomouc.eu ke studii:

 

Územní studie veřejného prostranství Sokolská – Zámečnická

Impulsem pro pořízení studie je potřeba řešit rekonstrukci tramvajové tratě včetně nového odbočení z ulice 8. května do ulice Zámečnická a Sokolská a dále řešit rekonstrukci komunikací a inženýrských sítí. Studie zahrnuje také ulice U Hradeb, Slovenská, Kačení a Vodární. Cílem studie bylo získat kvalitní výchozí podklad pro navazující projektovou dokumentaci., tj. řešit celkovou úpravu ulic spolu s tramvajovou tratí a inženýrskými sítěmi a navrhnout kvalitní a na okolní území charakterově navazující veřejné prostranství, včetně jeho vybavení, koncepce dopravy a koncepce provozních vazeb a případně etapy úprav.

Dne 19. 10. 2017 proběhlo setkání k zadání studie s rezidenty a zástupci podnikatelů a organizací. Po seznámení s důvody zpracování studie byl prostor pro dotazy i společné hledání hodnot, problémů a podnětů pro řešené území. Do doplňující ankety na stránkách města se však veřejnost nezapojila. Závěry z diskuze (viz níže) byly předány zpracovateli studie.

Byla dokončena 1. fáze studie, koncept s variantami. Veřejnosti byla 1. fáze studie představena 12. 4. 2018 zpracovatelem, týmem pod vedením Ing. arch. Davida Mareše, který také zodpověděl spolu s náměstkem primátora Alešem Jakubcem dotazy přítomných - viz. zápis ze setkání. Studie byla představena Radě města. Po zvážení připomínek jak ze strany města, veřejnosti i odborných konzultantů, byla pro dokončení vybrána varianta zóny 30 s řešením veřejného osvětlení a vedení trakcí variantně, primárně však na závěsech.

V rámci 2. fáze bylo řešení dopracováno do podrobnějšího detailu tak, aby byla dobrým výchozím podkladem pro další stupně projektové dokumentace. Zároveň Statutární město Olomouc zahájilo jednání s vlastníky nemovitostí o možné spolupráci k ponechání či zřízení závěsů pro trakční vedení a veřejné osvětlení.

 

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu