Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Studie veřejných prostranství v Olomouci

Studie veřejných prostranství

Studie veřejných prostranství

Na této stránce jsou přehledně zveřejněny studie veřejných prostranství v Olomouci.

Koncepce veřejných prostranství v Olomouci

Cílem Koncepce veřejných prostranství v Olomouci (dále také „koncepce“) je mít podklad pro vypracování konkrétních projektových dokumentací, pro iniciování investic do veřejných prostranství, pro rozhodování v území, pro koordinaci investičních záměrů ovlivňujících veřejná prostranství, stejně jako například pro kvalitní údržbu. Koncepce by měla být návodem nejen pro městskou samosprávu, ale také státní správu, širokou i odbornou veřejnost a developery, jak veřejný prostor města postupnými kroky zkvalitňovat.

Na starosti ji má útvar hlavního architekta pod záštitou primátora města. Zpracovatelem byl vybrán MCA atelier, tým v čele s architekty Pavlou Melkovou a Miroslavem Cikánem.

Dokument Koncepce formuluje základní vizi cílového stavu, která koresponduje se stávajícími hodnotami města a reaguje na jeho aktuální problémy a potřeby. Tato vize je dlouhodobá a předpokládá se, že jí bude dosahováno postupně. Navazuje na platnou územně plánovací dokumentaci, územně plánovací podklady (územní studie), zpracované průzkumy a strategie. Zahrnuje závěry ze studie modrozelené infrastruktury a strategie zeleně, obsahuje jimi navržená opatření pro hospodaření s dešťovými vodami a opatření směřující ke zmírňování dopadů klimatických změn ve městě s důrazem na provázanost závěrů z těchto strategií v celku VP.

Zastupitelstvo města Olomouce schválilo dne 5.9. 2022 cíle, přístupy, principy a pravidla kvality veřejných prostranství, definované dokumentem Koncepce veřejných prostranství Olomouce, jako základní směřování pro přípravu a realizaci projektů, jejichž předmětem je výstavba nových nebo úprava stávajících veřejných prostranství, a projektů, které se jakýmkoliv způsobem veřejných prostranství dotýkají.

Ke stažení:

 

Studie proveditelnosti Hradisko-východ

Rozpracovaná studie navrhuje využití potenciálu stávajícího brownfieldu pro rekreační účely a zeleň, počítá se zachováním vodního prvku, rozvojem přírodních a kulturních hodnot území ve vazbě na národní kulturní památku bývalého premonstrátského kláštera Hradisko a zabývá se širšími vazbami v území.
Studie navrhuje členění území na jednotlivé etapy realizace.

Představení studie veřejnosti proběhlo dne 4.10. prostřednictvím komentované procházky po předmětné lokalitě.
Studii proveditelnosti zpracovala projekční firma ZAHRADA Olomouc.

Připomínky můžete zasílat na adresu [email protected] do konce října 2022.

Ke stažení:

 

Studie proveditelnosti krajinné úpravy Lošov

Studie proveditelnosti krajinné úpravy Lošov navazuje na realizaci aleje k hvězdárně v Lošově, která byla vysázena v listopadu 2021 za spoluúčasti místních občanů, kteří se o alej v současnosti starají.
Krajinná opatření byla navržena s důrazem na protierozní opatření, principy a opatření směřující k retenci vody v krajině, založení mokřadního biotopu a návrh krajinné zeleně na převážně zemědělských pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouc ve čtyřech lokalitách.

Studie byla projednána s komisí místní části Lošov a se Zemědělským družstvem Unčovice, které je hospodařícím subjektem na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouc.
Studii proveditelnosti zpracovala projekční firma Paměť krajiny, s.r.o. Brno.

Ke stažení:

 

Studie proveditelnosti Slavonínské svahy

Studie navrhuje revitalizaci svažitého území na jihozápadním okraji Olomouce, v katastru Slavonína, které je v současnosti zatížené zemědělským brownfieldem. Jedná se o betonové silážní úložiště, které je v současnosti využíváno minimálně a představuje pro území ekologickou zátěž.
Studie navrhuje jeho odstranění a založení krajinářsky hodnotnějšího území, které by mohlo být využíváno k procházkám místních obyvatel. Návrh počítá s výsadbou solitérních dřevin, založením ovocného sadu a mokřadních biotopů, vytvořením pěšiny prostupující územím včetně výhledových míst s posezením a cyklostezky spojující město s okolím.

Studie byla projednána s komisí místní části Slavonín, se ZD Slavonín a Římskokatolickou církví a dalšími vlastníky pozemků v řešeném území.
Studii proveditelnosti zpracoval atelier Fontes, s.r.o. Brno.

Ke stažení:

 

Studie parku „Švýcarské nábřeží“

S ohledem na dlouhodobý požadavek komise městské části Nové Sady na zlepšení stavu lokality byla pořízena studie parku. Jedná se o plochu zeleně ve stávající stabilizované zástavbě, kde prozatím nedošlo ke koncepčnímu založení zeleně. Studie parku „Švýcarské nábřeží“ byla zadána za účelem stanovení cílového řešení dnes zanedbané průchozí plochy. Výměra řešeného území je 8,4 ha. Plocha je většinově v majetku statutárního Města Olomouce, část pozemku je v soukromém vlastnictví s možností směny pozemku v lokalitě. Cílem studie bylo navrhnout nový okrskový park dle koncepce obsažené v Uzemním plánu Olomouce a v souladu s návrhem systému zeleně a rozvojovými programy zahrnutými ve „Strategii zeleně a managementu údržby ve městě Olomouci“.

Studii zpracoval ateliér Florart. Koncepce parku byla projednána a schválena Komisi pro architekturu, územní plánování a pro program regenerace památek MPR a Komisi pro životní prostředí. Výsledná projednaná podoba studie byla schválena dne 14.3.2022 v Radě města Olomouce.

 

Koncepce ASO parku

Na základě požadavků vedení města a občanů řešit stávající neutěšený stav ASO parku odbor městské zeleně a odpadového hospodářství pořídil studii revitalizace. Cílem studie bylo kvalitně vyřešit a obnovit historický park, který v minulosti nesl název „Park u městské střelnice“ Jedná se zejména o řešení parkové úpravy ASO parku, který doplňuje zelený prstenec kolem historického jádra města. Celková plocha řešeného území je zhruba 2ha.

Koncepce ASO parku byla projednána a schválena Komisi pro architekturu, územní plánování a pro program regenerace památek MPR a v Komisi pro životní prostředí. Výsledná projednaná podoba dokumentu byla schválena dne 9.5.2022 v Radě města Olomouce.

 

Studie obnovy Sadového náměstí na Svatém Kopečku

Studie byla zadána na základě podnětu komise městské části Svatý Kopeček a potřeby řešit dlouholetý nepříznivý stav Sadového náměstí na Svatém Kopečku, které má duchovní a kulturní význam v rámci celého regionu. Studie bude zaměřena na řešení pobytových ploch na Sadovém náměstí, revitalizaci zeleně a návrh nových výsadeb a rovněž řešení dopravního režimu a parkování v rámci Sadového náměstí s návazností na areál baziliky.

Rozpracovaná studie byla projednána dne 14.9. 2021 na komisi místní části na Sv. Kopečku s místními institucemi - Hospic na Sv. Kopečku, Bazilika navštívení pany Marie – komunita premonstrátů na Svatém Kopečku, Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek, Matice Svatokopecká. Zejména se řešila dopravní situace na Sadovém náměstí, revitalizace zeleně a celkové zlepšení kvality veřejného prostranství. Zástupci institucí mohli návrh studie připomínkovat. Návrh studie byl rovněž projednán s Národním památkovým ústavem a prezentován na jednání komise pro architekturu v listopadu 2021.

V r. 2022 bude návrh studie projednán s veřejností: projednání s majiteli kramářských „bódek“ na Sadovém náměstí, které proběhne 11. května od 16. hod na Sv. Kopečku v místnosti KMČ na Sadovém náměstí, projednání s rezidenty, kteří bydlí na Sadovém náměstí se bude konat 12. května od 16. hod na Svatém Kopečku v místnosti KMČ a projednání s veřejností se uskuteční 28. června od 16. hod v místnosti KMČ na Svatém Kopečku pod záštitou paní náměstkyně Záleské.

 

Droždín – náves

Studie byla zadána na základě podnětu komise městské části Droždín, obyvatel Droždína a potřeb Základní školy Gagarinova řešit tělocvičnu pro školu.

Jaké jsou hodnoty, problémy a další potřeby centrální části Droždína diskutovali občané na setkání dne 13. 7. 2020 za přítomnosti náměstka primátora Karla Konečného, komise městské části a zástupců útvaru hlavního architekta Olomouce. Účastníci setkání se aktivně zapojili do diskuze. Podněty ze setkání i ty následně zaslané, které bylo možné v zadání zohlednit, byly do konceptu zadání zapracovány. Zápis i doplněné zadání studie je přiloženo níže.

K rozpracovanému návrhu studie proběhla 13.9.2021 v Droždíně veřejná diskuse, na které měli občané možnost klást dotazy k jednotlivým navrženým variantám, uvést jejich výhody a nevýhody, vznášet připomínky. Navrhované varianty řešení se v zásadě liší v umístění nové tělocvičny buď v bezprostřední návaznosti na budovu základní školy (var. 1) nebo v prostoru před budovou tzv. zámečku (var. 2). V závislosti na umístění tělocvičny je pak ve variantách navrženo veřejné prostranství umožňující oživení návsi, setkávání a konání různých akcí. Na dotazy reagovala především autorka studie architektka Iveta Trtílková, ale rovněž náměstek primátora Karel Konečný, zástupci komise městské části, ředitelka základní školy a zástupci útvaru hlavního architekta. Podněty z diskuse byly jedním z podkladů pro doporučení jedné z variant řešení a její dopracování. Záznam z veřejné debaty je přiložen níže.

Na základě veřejných projednání, projednání návrhu studie komisí pro architekturu a následně radou města 25.10.2021 byla studie dopracována ve variantě s umístěním nové tělocvičny v bezprostřední návaznosti na budovu základní školy – viz příloha.

 

Studie veřejného prostranství Foerstrova – Dobnerova (ječmen studio 12/2020)

Řešené území se nachází na sídlišti Nová Ulice – Tabulový vrch, na jeho okraji k centru. Prostor je v blízkosti velké průsečné křižovatky (Foerstrova x Na Vozovce). Jsou navrženy drobné úpravy, které nově definují prostranství jako spojitý prostor, členěný zelenými ostrovy záhonů, kolem kterých obtéká dlážděné prostranství. Tímto způsobem jsou vytvořeny menší plochy, které jsou jasně vymezeny a orientovány.

 

Studie dílčí úpravy veřejného prostranství Náměstí Národních hrdinů (ječmen studio 12/2020)

Náměstí Národních hrdinů je zásadním místem na hradebním okruhu města (tř. Svobody). Po Hlavním nádraží je spolu s Tržnicí nejvíce vytíženým dopravním uzlem města. V této dílčí studii jsou navrženy jednoduché úpravy pro zlepšení kvality veřejného prostranství zejména ve prospěch chodců. Řešení je účelné a úsporné pro snadné realizování, ke kterému se přistupuje s vědomím následné (tj. budoucí) komplexní úpravy tř. Svobody a tohoto náměstí. Tato studie bude sloužit jako podklad pro postupnou revitalizaci.

 

Nový park na ul. Dlouhá

Dne 18. června proběhla v kině Metropol veřejná diskuse k připravovanému parku při ulici Dlouhá na Lazcích. Akci organizoval Útvar hlavního architekta ve spolupráci s komisí místní části Lazce. Pro území budoucího parku zpracoval již v r. 2006 atelier Zahrada studii, která se zabývá koncepcí řešení celého území mezi ulicí Dlouhá a Mlýnským potokem. V současné době připravovaný záměr parku bude řešit v 1. etapě pouze pozemek v majetku města, který je dnes zemědělsky obhospodařovaný.

Nový park se bude připravovat ve spolupráci s veřejností, záznam z diskuse je zveřejněný a stále je možné posílat náměty na [email protected]. O dalších krocích a možnosti zapojit se do plánovaní parku bude veřejnost v předstihu informována.

 

Revitalizace veřejného prostranství Žižkova náměstí

1.10.2019 v oranžérii ve Smetanových sadech proběhla veřejná diskuse k budoucí podobě Žižkova náměstí za účasti autorů architektonických studií Ing. Radka Pavlačky (ZAHRADA Olomouc) a Ing.arch. Michala Sborwitze (Sborwitz architekti), primátora Mgr. Miroslava Žbánka a děkanky Pedagogické fakulty UP Olomouc prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc.

Podrobnosti najdete na samostatné stránce.

 

Studie veřejného prostranství Kosinova ulice (ZAHRADA Olomouc 11/2018)

Studie řeší revitalizaci veřejného prostranství ulic Kosinova a Nábřeží Přemyslovců s cílem rehabilitovat malé trojúhelníkové náměstí při vstupu do Bezručových sadů, kultivovat vzhled ulic a vytvořit lepší podmínky pro umístění nové výsadby stromů. Návrh se inspiruje zachovalou historickou fotografií původní úpravy prostoru, která spočívala ve vymezení předzahrádky před nárožní fasádou nájemního bytového domu a vysazení alejí v obou ulicích.

 

Územní studie Tererovo náměstí (StudioPAB 4/2018)

Studie navrhuje úpravy Tererova náměstí vyvolané požadavkem KMČ na řešení špatného technického stavu zpevněných ploch, některých stavebních konstrukcí, nedostatků mobiliáře i stavu zeleně. Tererovo náměstí tvoří významný urbanistický i architektonicky hodnotný celek v nové sídlištní zástavbě ze šedesátých let v olomouckých katastrech Nová ulice a Neředín. Je umístěno na historickém pěším propojení mezi centrem města Olomouce a starým Neředínem. Navržené řešení úprav zpevněných ploch, zeleně, mobiliáře i opravy stávající kašny umožní oživit náměstí a nabídnout prostor pro místní potřeby (funkce tržiště, předzahrádky, venkovní provoz školní družiny apod.).

 

Územní studie úprav Kollárova náměstí (StudioPAB 12/2016)

Důvodem pro pořízení územní studie úprav Kollárova náměstí je záměr přemístění fragmentů kašny v severní části náměstí do Čechových sadů, a do prostoru stávajícího místa kašny osadit existující pracovní dřík z mariánského sloupu na Dolním náměstí. V návaznosti na tento záměr je současně žádoucí navrhnout celkovou koncepci veřejného prostoru Kolárova náměstí, jehož současný stav neodpovídá jeho poloze v centru města.

 

Dílčí revitalizace Palachova náměstí (Alfaprojekt 8/2016)

Důvodem pro pořízení studie revitalizace části náměstí na pozemku Statutárního města Olomouce bylo získat odborný podklad pro rozhodování v území při regulaci zájmů dalších subjektů. Studie řeší revitalizaci veřejného prostranství náměstí na pozemku Statutárního města Olomouce pozemek p.č 105/48 k.ú. Olomouc v souladu s územním plánem.

 

Územní studie veřejného prostranství „Náměstí Republiky – Křížkovského – Mariánská- Akademická – Wurmova“

Cílem územní studie veřejného prostranství „Náměstí Republiky – Křížkovského – Mariánská- Akademická – Wurmova“ bylo prověřit možné úpravy těchto veřejných prostranství, včetně možných variant a nalezení optimálního řešení odpovídajícího významu jednotlivých veřejných prostranství s důrazem na zlepšení podmínek pro pěší. Zpracování studie probíhalo ve dvou fázích.

V první fázi od dubna 2017 do února 2018 byl stanoven základní urbanistický koncept celého kontinua veřejných prostranství:

Na počátku června 2017 proběhlo setkání se zde sídlícími institucemi. Dne 19. 6. 2017 se konala veřejná diskuze v sále Václava III. ve Vlastivědném muzeu Olomouc za účasti asi šedesáti občanů. Do diskuze ke studii se také zapojilo od 8. 6. do 10. 7. přes 330 respondentů pomocí ankety na stránkách města. Výsledky ankety posloužily zpracovateli studie i městu k potvrzení závěrů z diskuze s institucemi, veřejností a analýz území. Na konci září 2017 byly pracovní varianty prodiskutovány s institucemi. Dne 4.10. 2017 v rámci festivalu Dne architektury v Olomouci byly veřejnosti představeny pracovní varianty řešení. Setkání se zúčastnila asi padesátka občanů. Až do konce října 2017 bylo možné se seznámit s těmito variantami na stránkách a posílat případné podněty a doporučení. Této možnosti využila jen desítka respondentů. Následně připomínky konzultantů, odborů MMOl, dotčených orgánů, zástupů institucí a veřejnosti zpracovatel roztřídil, některé z nich zapracoval, jiné byly např. kvůli míře podrobnosti řešeny až v následující fázi studie a některé byly odloženy s vysvětlením, proč je zohlednit nelze. Tyto finální varianty jsou s textem, který rekapituluje východiska i varianty řešení, ke shlédnutí níže „Finální varianty návrhu konceptu“ a „Shrnutí vyhodnocení připomínek“. Studie byla představena taktéž Radě města, která požadovala zapracování univerzálnosti řešení v oblasti počtu stání na nám. Republiky.

V druhé fázi od června 2018 do září 2018 se podrobně vyřešila jednotlivá prostranství, včetně detailů parteru a návazností na okolní objekty, to vše s akcentem na řešení náměstí Republiky a vazby na již zpracovaná veřejná prostranství.

 

 

Články publikované na olomouc.eu ke studii:

 

Územní studie veřejného prostranství Sokolská – Zámečnická

Impulsem pro pořízení studie je potřeba řešit rekonstrukci tramvajové tratě včetně nového odbočení z ulice 8. května do ulice Zámečnická a Sokolská a dále řešit rekonstrukci komunikací a inženýrských sítí. Studie zahrnuje také ulice U Hradeb, Slovenská, Kačení a Vodární. Cílem studie bylo získat kvalitní výchozí podklad pro navazující projektovou dokumentaci., tj. řešit celkovou úpravu ulic spolu s tramvajovou tratí a inženýrskými sítěmi a navrhnout kvalitní a na okolní území charakterově navazující veřejné prostranství, včetně jeho vybavení, koncepce dopravy a koncepce provozních vazeb a případně etapy úprav.

Dne 19. 10. 2017 proběhlo setkání k zadání studie s rezidenty a zástupci podnikatelů a organizací. Po seznámení s důvody zpracování studie byl prostor pro dotazy i společné hledání hodnot, problémů a podnětů pro řešené území. Do doplňující ankety na stránkách města se však veřejnost nezapojila. Závěry z diskuze (viz níže) byly předány zpracovateli studie.

Byla dokončena 1. fáze studie, koncept s variantami. Veřejnosti byla 1. fáze studie představena 12. 4. 2018 zpracovatelem, týmem pod vedením Ing. arch. Davida Mareše, který také zodpověděl spolu s náměstkem primátora Alešem Jakubcem dotazy přítomných - viz. zápis ze setkání. Studie byla představena Radě města. Po zvážení připomínek jak ze strany města, veřejnosti i odborných konzultantů, byla pro dokončení vybrána varianta zóny 30 s řešením veřejného osvětlení a vedení trakcí variantně, primárně však na závěsech.

V rámci 2. fáze bylo řešení dopracováno do podrobnějšího detailu tak, aby byla dobrým výchozím podkladem pro další stupně projektové dokumentace. Zároveň Statutární město Olomouc zahájilo jednání s vlastníky nemovitostí o možné spolupráci k ponechání či zřízení závěsů pro trakční vedení a veřejné osvětlení.

 

 

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu