Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územní studie

Plochy řešené územními studiemi

Územní studie jsou územně plánovacím podkladem, který v nejčastějších případech řeší koncepci uspořádání určité lokality, zejména vymezuje veřejná prostranství a stanovuje uliční a stavební čáry. Kromě toho upřesňuje také zásady prostorové regulace, jako je stanovení výšek zástavby a intenzity využití pozemků, a navrhuje uspořádání veřejných prostranství (zeleň, parkovací plochy, hřiště, apod.).

Územní studie je neopominutelným podkladem, který musí být zohledněn v územním řízení, není však ze zákona závazná. Studie mohou prověřovat i možnosti využití území, které nejsou v souladu s aktuálně platnou územněplánovací dokumentací, jako podklad pro případné změny této dokumentace.

V následující mapě a seznamu je přehled evidovaných územních studií na území Olomouce. Výběrem pod ikonou vrstev je možné doplnit do mapky přehled ploch, v nichž je pořízení územní studie podmínkou pro rozhodování v území, či přehled řešených území studií, které jsou v současnosti pořizovány (v různých fázích rozpracovanosti). Ikona lupy umožňuje vyhledání konkrétní adresy.

 

Seznam studií nezakreslených v přehledové mapce:

Název studie: Registrační číslo:
Územní energetická koncepce Statutárního města Olomouce 71203249
Generel cyklistické dopravy na území města Olomouce 80260865
Bezbariérová doprava (trasy a úpravy) ve městě Olomouci 74366395
Převedení dešťových vod z komunikací lokalit Horní Lán a lokality Pod Vlachovým v městské části Slavonín 16096134
Koordinace dopravních napojení stávajících a plánovaných areálů, ul. Přerovská, Olomouc 46955508
Variantní řešení uličního profilu s umístěním tramvajové trati Třída Míru - Pražská v Olomouci 42658633
Koncepce vodního hospodářství města Olomouce 8579654

 

 

 

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu