Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Základní pojmy

Základní pojmy

Územní plánování

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Orgány územního plánování koordinují veřejné a soukromé záměry v území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních předpisů.
K nástrojům územního plánování patří zejména územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace. Územně plánovacími podklady jsou mimo jiné územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn využití území nebo jeho prostorového uspořádání, včetně umísťování staveb. Územně plánovací dokumentací, kterou pořizuje Magistrát města Olomouce jako úřad územního plánování, jsou územní plány a regulační plány. Pořizovatelem je v tomto případě odbor dopravy a územního rozvoje magistrátu.

Územní plán

Územní plán řeší základní koncepci rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot, koncepci plošného a prostorového uspořádání a stanovuje podmínky pro využití vymezených ploch a koridorů. Územní plán může ve vybraných plochách a koridorech uložit prověření změn jejich využití územní studií nebo regulačním plánem jako podmínku pro rozhodování v území - v takovém případě nelze v těchto plochách a koridorech umísťovat stavby do doby pořízení územní studie nebo regulačního plánu. Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu a je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

Proces pořizování Územního plánu

Pořizování územního plánu je složitý proces, který se v případě větších měst zpravidla protáhne na několik let. Pořizování probíhá v několika fázích, z nichž každá se veřejně projednává zvlášť. Pořizovatelem územního plánu je úřad územního plánování, který ve spolupráci s určeným zastupitelem sestaví návrh zadání. Po jeho veřejném projednání schvaluje zadání zastupitelstvo obce. Na základě zadání zhotoví zpracovatel návrh územního plánu, který se projedná nejprve s dotčenými orgány, poté s krajským úřadem jako nadřízeným orgánem, a nakonec se předkládá k veřejnému projednání.  Podané námitky a připomínky pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí a návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vypořádání připomínek projedná s dotčenými orgány. Pokud je na základě vypořádání návrh potřeba upravit, je nutné upravený návrh v rozsahu provedených úprav veřejně projednat. Projednaný územní plán vydává formou opatření obecné povahy zastupitelstvo obce poté, co rozhodlo o námitkách uplatněných k řešení návrhu. Vypořádání připomínek je součástí odůvodnění územního plánu.

Regulační plán

Regulační plán je podrobnější územně plánovací dokumentací, která zpřesňuje koncepci územního plánu. V řešeném území stanovuje podmínky pro využití pozemků, pro umístění a uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán nahrazuje ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Vydává ho formou opatření obecné povahy zastupitelstvo obce.

Územní studie

Územní studie je územně plánovacím podkladem, který řeší koncepci uspořádání určité lokality, zejména vymezuje veřejná prostranství a stanovuje uliční a stavební čáry. Kromě toho upřesňuje také zásady prostorového uspořádání, jako je stanovení výšek zástavby a intenzity využití pozemků, a navrhuje umístění veřejných prostranství (zeleň, parkovací plochy, hřiště, apod.). Územní studie je neopominutelným podkladem, který musí být zohledněn v územním řízení, není však ze zákona závazná. Stavebník může v územním řízení prokázat, že nalezl řešení, které je z hlediska veřejných zájmů výhodnější než navrhuje územní studie. Územní studie jsou evidovány v celostátní evidenci územně plánovací činnosti a jsou k nahlédnutí na odboru dopravy a územního rozvoje magistrátu.

ÚAP

Územně analytické podklady jsou podkladem pro zpracování územních plánů. Na základě údajů o území, které dodávají poskytovatelé (orgány veřejné správy, vlastníci technické infrastruktury pod) nebo jsou zjišťovány průzkumem vyhodnocují hodnoty území, limity využití území a záměry na provedení změn v území. Na jejich základě je poté zpracován rozbor udržitelného rozvoje území a vymezeny problémy, které mají být řešeny v územních plánech.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon