Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Studie veřejných prostranství v Olomouci » Revitalizace Žižkova náměstí

Revitalizace veřejného prostranství Žižkova náměstí

Revitalizace veřejného prostranství Žižkova náměstí

Město Olomouc obdrželo opakovaně podněty k řešení lokality Žižkova náměstí, mimo jiné se jednalo o podnět pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Odbor koncepce a rozvoje inicioval v minulém volebním období spolupráci s FA VUT v Brně, která uspořádala v roce 2017 studentský workshop, jehož výstupem byly práce dvou skupin studentů.

Následně rada města rozhodla, že pro řešení revitalizace Žižkova náměstí bude zadáno více ideových architektonických studií (obdobně bylo postupováno v případě revitalizace Dolního náměstí) a dále pokračovala spolupráce s ateliéry Sborwitz architekti a ZAHRADA Olomouc, kteří zpracovali dvě ideové architektonické studie revitalizace Žižkova náměstí.

Ve stručnosti lze navržená řešení charakterizovat takto (v odkazech jsou přístupné obě kompletní studie) :

Návrh situace a vizualizace ateliéru Sborwitz architekti

  • rozdělení prostoru náměstí do sekcí – střední sekce s osovým vstupním portikem objektu pedagogické fakulty a osovým umístěním sochy T.G.M. tvoří shromažďovací a vstupní prostor, dvě navazující postranní sekce komponované jako kompaktní bloky zeleně doplněné drobnou architekturou, dvě navazující okrajové sekce s pergolou oddělující parkovací stání,
  • tramvajové zastávky jsou nově navrženy „Vídeňského“ typu

 

 

Návrh situace a vizualizace ateliéru ZAHRADA Olomouc

  • vytvoření otevřeného prostoru před vstupním portikem fakulty, socha T.G.M. je v tomto prostoru přemístěna a osazena úhlopříčně, vstřícně k tř. Masarykova, po levé straně je vysázen pravidelný rastr stromů, po pravé straně nepravidelně osázené stromy, zelený pás se sedacími prvky odděluje parkovací stání,
  • zklidnění dopravy a zvýraznění pěšího pohybu - profil vozovky s tramvajovými kolejemi je zúžen na podobné proporce jako na tř. 1. máje, obdobné je rovněž řešení tramvajových zastávek jako na tř. 1. máje

 

Oba návrhy byly prezentovány jejich autory na veřejné diskusi, která proběhla 1. 10. 2019 v oranžérii ve Smetanových sadech za účasti primátora Mgr. Miroslava Žbánka a děkanky Pedagogické fakulty UP Olomouc prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc. V diskusi rezonovala zejména témata týkající se zklidnění dopravy, pobytové kvality náměstí, zajištění komfortního pohybu pěších, umožnění dopravní obsluhy objektu fakulty a otázka charakteru Žižkova náměstí na hranici mezi Masarykovou třídou a městskou památkovou rezervací se závěrem, že náměstí by mělo oba prostory propojovat a citlivě na ně reagovat.

Současně proběhla na webových stránkách anketa, ve které město obdrželo celkem 54 odpovědí. Z ankety vyplynulo, že 70% respondentů považuje současný stav náměstí za nevyhovující nebo spíše nevyhovující, 13 % respondentů za vyhovující nebo spíše vyhovující. Nejčastěji je jako problém současné podoby Žižkova náměstí zmiňována doprava, a to zejména nevyhovující řešení tramvajových zastávek a nevhodné parkování před vstupem do budovy fakulty, dalším častým problémem prostoru je stav a množství zeleně (zároveň je její přítomnost brána jako pozitivum) a dále nízká pobytová kvalita náměstí. Jako pozitivum je zmiňováno umístění sochy T. G. Masaryka na náměstí a dostatečně velký shromažďovací prostor. U obou návrhů převažovalo jejich kladné přijetí ze strany respondentů, k dílčím prvkům jednotlivých návrhů byly ale názory různorodé a někdy i protichůdné.

Budoucí podoba Žižkova náměstí byla diskutována na jednání komise pro architekturu 12. 2. 2020 s tím, že komise doporučuje nadále se tématem řešení Žižkova náměstí zabývat a diskutovat o něm, řešené území Žižkova náměstí doporučuje rozšířit o navazující území po prostor u Paláce na tř. 1. máje včetně vodního prvku Mlýnského potoka a dále doporučuje zvážit možnost vypsání architektonické soutěže.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon