Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Studie veřejných prostranství v Olomouci » Varianty návrhu konceptů – územní studie náměstí Republiky a navazující území

Varianty návrhu konceptů – územní studie náměstí Republiky a navazující území

Varianty návrhu konceptů – územní studie náměstí Republiky a navazující území

Dne 4.10. 2017 byly varianty návrhů konceptu studie představeny veřejnosti na setkání ve Vlastivědném muzeu. Až do konce října je možné se s nimi seznámit na webových stránkách a případně reagovat doplněním postřehů, doporučení a podnětů k jednotlivým variantám na adresu [email protected]. Poté zpracovatel varianty dopracuje a předá k výběru nejvhodnějšího řešení.

Následující varianty studie jsou představeny celkovou situací (v jedné zvolené variantě) a pak zvlášť pro náměstí Republiky, Biskupské náměstí a ulice. U jednotlivých částí jsou popsány variantní řešení zvlášť s krátkým komentářem:

 

Celkové řešení:

- po vyhodnocení analýz a anket, kde dominovaly požadavky na řešení veřejných prostranstvích více pro pobyt lidí, zlepšení podmínek pro pěší, zachování dobrých vazeb do okolí místa (do sadů), řešení parkování (nejvíce na nám. Republiky), bezpečnosti a zlepšení mikroklimatu, vyplynuly principy řešení:

  • pěší zóna - celé území, vyjma stání na nám. Republiky, bude řešeno jako pěší zóna, tzn. pěší využívají celou šířku ulice;
  • snížení počtu parkovacích mist - umožní snazší pohyb pěších, lepší orientaci v prostředí a uvolnění cenných průhledů na objekty;
  • zdůraznění historických hodnot – vedle důležitých průhledů také prezentace archeologických nálezů např. kostela Panny Marie na Předhradí a Nové brány, čitelné řešení uličního prostoru - obrubníky nízké cca 5 cm, znovupoužití dochovaného hodnotného materiálu povrchů;
  • zvýšení pobytové kvality míst - jednak celkovým uspořádáním a dále doplněním stromů, které poskytují stín, doplněním prvků, které zpříjemní mikroklima;
  • odstranění bariér - snížením počtu parkujících aut, umožněním pohybu pěších podle skutečných tras a cílů, odstraněním zídky v prostoru nám. Republiky, atd. viz popis u variant dále.

 

Výkres celkového řešení. Zobrazeno je řešení ve variantě: na náměstí Republiky je použita varianta s 20 parkovacími stáními a stromy v ploše náměstí. Na Biskupském náměstí je zobrazena varianta „kříž“.

Celé území je uvažováno jako pěší zóna, tzn. vjezd umožněn pouze pro rezidenty, místní instituce a subjekty a jejich hosty, kromě vjezdu k parkovacím stáním na náměstí Republiky, která jsou uvažována pro veřejnost.

Režim pěší zóny umožní chodcům využívat celou šířku ulice. V úsecích, kde jsou chodníky velmi úzké (např. ve Wurmově) budou rozšířeny na min. 1,7 m.

Jednosměrný provoz v ulicích je zachován. Kromě Mariánské a Akademické bude možný protisměrný pohyb cyklistů.

V celém území bude zachováno co největší množství původní kamenné dlažby a obrubníků. Pro zachování historické podoby komunikací budou v ulicích obrubníky výšky 4 – 5 cm.

 

 

Náměstí Republiky

Letecký pohled na současnou podobu náměstí Republiky - parkoviště s kašnou.

 

 

Návrh náměstí Republiky ve variantě s devíti parkovacími stáními. Před budovami knihovny a pošty a na zastávce tramvaje budou nové stromy. Současná zídka podél chodníku bude odstraněna. Hlavní plocha náměstí bude mírně zvednuta a propojena s chodníkem třemi schody, vznikne tak pobytový prostor náměstí. Tento uvolněný prostor poskytne možnost využívat náměstí Republiky opravdu jako náměstí: procházet, setkávat se, pobývat i pořádat zde různé akce. Konkrétní podoba mobiliáře bude řešena v dalším stupni studie. Devět parkovacích stání je uvažováno pro veřejnost.

 

 

Návrh náměstí Republiky ve variantě s dvaceti parkovacími stáními. Většina těchto parkovacích stání je uvažována pro veřejnost, malá část jich bude vyhrazena pro místní instituce a subjekty.

 

 

Návrh náměstí Republiky ve variantě s dvaceti parkovacími stáními – se stromy v ploše náměstí. V této variantě jsou v hlavní ploše náměstí navrženy tři stromy, které dávají stín, tvoří náměstí příjemnějším.

 

 

Současný stav náměstí Republiky.

 

 

Vizualizace návrhu náměstí Republiky ve variantě bez stromů v ploše. Hlavní plocha náměstí bude mírně zvednuta a propojena s chodníkem třemi schody.

 

 

Vizualizace návrhu náměstí Republiky ve variantě se třemi stromy v ploše. Stromy s lehkou, nepříliš hustou korunou vytvářejí pobytové centrum náměstí.

 

 

ulice Křížkovského, Wurmova, Akademická, Mariánská

Současný stav Křížkovského ulice. Velké množství chodců, ale úzké chodníky. Vozovka je pouze pro auta, chodci do ní mohou vstoupit pouze při přecházení. Šikmo parkující auta tvoří v ulici překážku.

 

 

Vizualizace návrhu Křížkovského ulice. Režim pěší zóny umožní chodcům využívat celou šířku ulice. Auta a cyklisté jim musejí dát přednost. Ve všech ulicích jsou navržena podélná stání, která uvolní prostor ulic i pohled na okolní budovy. Počet a místa pro stání jsou navržena mimo hlavní směry tras chodců a tak, aby nevytvářely bariéry formou neproniknutelných řad. Jednosměrný provoz v ulicích je zachován a s výjimkou Mariánské a Akademické, bude možný protisměrný pohyb cyklistů. Původní kamenná dlažba a obrubníky budou rozebrány a znovu použity. Pro zachování historické podoby komunikací budou v ulicích obrubníky výšky 4 – 5 cm.

 

 

Biskupské náměstí

Současný stav Biskupského náměstí.

 

 

Návrh Biskupského náměstí ve variantě se zachováním stávajících hodnotných stromů – tří lip a bezu černého. Další tři lípy jsou doplněny. Zbývající plocha náměstí je navržena jako kvalitní pobytový trávník. Náměstí se v této podobě stane zelenou oázou v kamenném městě a protikladem k vydlážděnému nádvoří Zbrojnice. Cesty budou upraveny dle pohybu lidí. Parkování bude soustředěno tam, kde bude tvořit nejmenší překážku - před budovu Kurie a Arcibiskupský palác. Kontejnery na odpad budou přesunuty pod zem.

 

 

Současný stav Biskupského náměstí.

 

 

Vizualizace návrhu Biskupského náměstí ve variantě se zachováním stávajících stromů. Keře a nehodnotné stromy budou odstraněny. Prostor bude celkově přehledný a sociálně bezpečnější. Pod stromy bude kvalitní trávník.

 

 

Návrh Biskupského náměstí ve variantě inspirované stavem v 18. a 19. století – rastr stromů v mlatové (tj. pískové) ploše. Pro tuto variantu by bylo nutné pokácet všechny současné stromy a vysadit nové.

 

Bilance parkování:

Bilance parkování pro variantu 20 parkovacích stání na náměstí Republiky:

současný stav celkem (bez Arcibiskupství)

176

návrh celkem (bez Arcibiskupství)

65

  pro veřejnost (nám. Republiky) 18
  vyhrazená stání rezidenti + instituce 47
    rezidenti (33 bytů mimo obj. Arcibiskupství) 30?
    instituce 17? (pokles o 23)

parkovací dům Koželužská

450

 

Parkování je navrženo tak, aby stojící auta nebránila pohybu chodců ani pohledům na nejhodnotnější domy - zejm. vstupní portál Arcibiskuspkého paláce a fasády kanovnických rezidencí v Křížkovského. Na náměstí Republiky je parkování navrženo před budovou knihovny a pošty. Díky tomu bude střed náměstí volný.

Předpokládáme, že kromě náměstí Republiky budou všechna parkovací stání vyhrazená pro lidi bydlící v této lokalitě a pro místní instituce včetně jejich hostů. Celkem jde o 47 stání. Navíc jsou podél budovy Kurie zachována stání pro potřeby Arcibiskupství.

Na náměstí Republiky je v jedné variantě 9 a v druhé 20 stání. Předpokládáme, že většina z nich bude určena pro veřejnost - v první variantě by to bylo asi 7, ve druhé asi 18 míst.

Současný počet parkovacích míst v celém řešeném území je 176, v návrhu je to 65. Největší úbytek bude na náměstí Republiky, kde je nyní 65 míst. V lokalitě je však parkovacích míst dostatek - v nedalekém garážovém domě v Koželužské je celková kapacita 450 míst. Jde o druhý největší garážový dům v dosahu centra města.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu