Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Náplň činnosti « Odbor strategie a řízení « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru strategie a řízení

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru,
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů a úkolů odboru, zejména v oblasti podpory a implementace platného Strategického plánu rozvoje města Olomouce a řízení a kontrolingu městských firem.

B. Samostatní zaměstnanci

ekonomka - sekretářka zajišťuje:

 • chod sekretariátu odboru,
 • správnost a úplnost archivování materiálů odboru,
 • kontrola usnesení RMO a ZMO,
 • spolupracuje při zajišťování spisové služby odboru,
 • vedení ekonomiky odboru,
 • likvidace faktur za odbor,
 • sledování čerpání provozní části rozpočtu,
 • agenda leasingů hrazených z rozpočtu odboru,
 • hospodaření s provozní zálohou odboru,
 • administrace výběrových řízení na odboru,
 • ostatní administrativně-technické práce dle potřeb a pokynu vedoucího,
 • vedení protokolu přijaté a odeslané pošty, vč. jejího vypravení – spisová služba odboru,
 • evidenci majetku odboru,
 • aktivace dlouhodobého majetku,
 • zajišťování údržby a oprav majetku na odboru,
 • nákup, vyřazování a likvidace majetku,
 • součinnost při vedení inventarizace majetku a vyhotovení inventarizačních soupisů,
 • agendu docházky (podklady pro výplaty mezd),
 • agenda stravného pro odbor (objednávky, výdej),
 • aktualizaci telefonního seznamu pro internetové stránky,
 • ostatní administrativně-technické práce dle potřeb a pokynu vedoucího.

C. Jednotlivá oddělení

Oddělení strategického rozvoje zajišťuje:

 • podporuje hospodářský rozvoj města jako centra významného regionu České republiky a usiluje o vytvoření nových pracovních příležitostí, diverzifikaci obchodní a průmyslové základny a podporuje aktivity vedoucí k všestrannému rozvoji města a mikroregionu, přitom spolupracuje v návaznosti na § 14 zák. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje s Olomouckým krajem,
 • spolupracuje s Olomouckým krajem při přípravě a realizaci Strategie rozvoje územního obvodu kraje,
 • zajišťuje spolupráci s Olomouckým krajem při přípravě a realizaci rozvojových dokumentů a projektů Olomouckého kraje,
 • provádí konzultační a poradenskou činnost pro samostatné obce v územním rozsahu obce s rozšířenou působností návazně na Strategii rozvoje územního obvodu kraje, a to v součinnosti s Olomouckým krajem,
 • podílí se na tvorbě a implementaci regionálních inovačních strategií a dalších inovačních nástrojů,
 • podílí se na přípravě a připomínkování strategických rozvojových dokumentů popř. dotačních programů na krajské, národní a evropské úrovni a to ve spolupráci s odborem dotačních projektů
 • monitoruje ve spolupráci s odborem dotačních projektů přípravu dokumentů pro plánovací období EU 2021+ na národní úrovni a připravuje, podílí se a zajišťuje přípravu nezbytných rozvojových dokumentů a koncepcí pro plánovací období EU 2021+ na úrovni města ve spolupráci s dalšími odbory (primárně odborem dotačních projektů),
 • připravuje, podílí se a zajišťuje přípravu integrované strategie Olomoucké aglomerace pro plánovací období EU 2021+ a to v součinnosti s odborem dotačních projektů, případně ve spolupráci s dalšími odbory, zejména ve vazbě na vymezení území aglomerace, analýzu problémů, analýzu potřeb, zmapování strategií na území aglomerace, stanovení cílů a priorit, návrh konkrétních opatření, stanovení finančního plánu a časového harmonogramu strategie, nastavení indikátorů pro jednotlivé cíle, nastavení implementace strategie a jejího monitoringu a hodnocení,
 • koordinuje setkání pracovních skupin a řídícího výboru pro tvorbu integrované strategie Olomoucká aglomerace či jiného nástroje koncepčního charakteru pro plánovací období EU 2021+,
 • odpovídá ze zveřejňování a veřejné projednání Integrované strategie Olomoucké aglomerace či jiného nástroje koncepčního charakteru pro plánovací období EU 2021+ a vypořádání vzešlých připomínek,
 • připravuje, podílí se a zajišťuje zpracování strategického plánu rozvoje města a jeho aktualizaci a implementaci,
 • zpracovává a předkládá ke schválení RMO metodologii pro zpracování rozvojových dokumentů a koncepcí města a jejich implementaci, aktualizaci a schvalovací proces a poskytuje metodickou pomoc při jejich zpracování jednotlivým odborům,
 • připravuje, podílí se a zajišťuje vypracování dlouhodobých dokumentů a koncepcí rozvoje města ve své působnosti na základě rozhodnutí RMO,
 • podílí se na zpracování rozvojových dokumentů a odvětvových koncepcí, jejichž zpracování je v gesci jiných odborů (např. v oblasti zeleně ad.) na základě rozhodnutí RMO,
 • odpovídá za vzájemný soulad zpracovávaných a existujících rozvojových dokumentů, koncepcí a strategickým plánem rozvoje města,
 • odpovídá za soulad zpracovávaných či aktualizovaných rozvojových dokumentů a koncepcí se strategickým plánem rozvoje města, včetně způsobu jejich implementace, a vydává doporučení orgánům SMOl,
 • připravuje, podílí se a zajišťuje zpracování rozvojových dokumentů a koncepcí města v oblasti dopravy, zejména Plán udržitelné městské mobility Olomouc, včetně dokumentů týkajících se organizace, řízení a regulace dopravy dlouhodobého a střednědobého charakteru,
 • připravuje, podílí se a zajišťuje zpracování rozvojových dokumentů a programů rozvoje města v oblasti technické infrastruktury a protipovodňových opatření využitelných pro žádosti o dotace, plánování investičních prostředků a další projektovou přípravu a vlastní realizaci,
 • odpovídá ze zveřejňování návrhů a zajištění veřejného projednávání strategického plánu rozvoje města a všech rozvojových a koncepčních dokumentů a programů rozvoje města a vypořádání vzešlých připomínek,
 • zajišťuje schvalovací proces a vydává strategický plán rozvoje města a veškeré rozvojové a koncepční dokumenty města,
 • odpovídá ze zveřejňování schváleného strategického plánu rozvoje města a všech rozvojových dokumentů a programů rozvoje města na internetových stránkách města a aktuálnost zveřejněných informací,
 • provádí pravidelné roční hodnocení plnění strategického plánu rozvoje města (vyhodnocení plnění jednotlivých cílů mj. ve vazbě na stanovené indikátory a plnění akčního plánu za předchozí rok) a předkládá je ke schválení orgánům města,
 • ve spolupráci s dalšími odbory se podílí na přípravě a koordinaci záměrů v oblasti Smart City,
 • ve spolupráci s dalšími odbory se podílí na přípravě a koordinaci záměrů v oblasti dostupného a sociálního bydlení,
 • spolupracuje na tvorbě investičního plánu a rozpočtu města z hlediska naplňování a dodržování schválených koncepcí rozvoje v jednotlivých oborech, zejména strategického plánu rozvoje města a akčního plánu jeho plnění,
 • společně s odborem investic spravuje Zásobník projektových záměrů,
 • zpracovává a předkládá ke schválení RMO plán neinvestičních projektů a rozpočtu města z hlediska naplňování a dodržování schválených koncepcí rozvoje v jednotlivých oborech, zejména strategického plánu rozvoje města a akčního plánu jeho plnění,
 • spolupracuje na tvorbě zásad dotační politiky města ve vazbě na strategický plán rozvoje města,
 • podílí se na koordinaci podkladů pro zajišťování finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů (evropské fondy, dotace, granty, pilotní projekty) ve spolupráci s dalšími odbory,
 • zajišťuje informace o možnostech finančních zdrojů ze státních programů na podporu hospodářského rozvoje a to ve spolupráci s odborem dotačních projektů,
 • zajišťuje souhrnné stanovisko SMOl ke strategickým projektům jiných investorů (tj. mimo SMOl, městských společností a městem zřizovaných organizací) ve vazbě na strategický plán rozvoje města a to ve spolupráci s útvarem hlavního architekta,
 • koordinuje strategické aktivity SMOl s relevantními aktivitami (projekty) ostatních partnerů (např. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomoucký kraj, NNO, podnikatelské subjekty),
 • spolupracuje s ostatními externími subjekty podílejícími se na regionálním a hospodářském rozvoji města (např. s Krajským úřadem – odborem strategického rozvoje kraje, Okresní hospodářskou komorou Olomouc, regionální kanceláří CzechInvest, a dalšími),
 • zajišťuje informační a marketingové materiály pro investory a jejich koordinaci s dalšími subjekty na území města v rámci partnerství,
 • zajišťuje podklady a účast města na výstavách, veletrzích a dalších akcích pro investory, propaguje město jako město vhodné pro investice,
 • zajišťuje přípravu investičních záměrů statutárního města Olomouce (dále SMOl) v oblasti hospodářského rozvoje (např. průmyslové a podnikatelské zóny), a to v rozsahu předprojektové přípravy,
 • navazuje kontakty s perspektivními investory při spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investice CzechInvest a provádí asistenci investorům a zajišťování styku s orgány městské správy a dalšími institucemi na území města,
 • spolupracuje na vytváření podmínek pro podporu malého a středního podnikání,
 • podílí se na přípravě rozvojových lokalit pro podnikatelské záměry a výrobu na území města,
 • připravuje přehled rozvojových lokalit pro podnikatelské záměry a výrobu na území města,
 • podílí se na přípravě a průběhu významných jednání představitelů městské správy se zahraničními partnery,
 • zajišťuje podklady pro jednání a činnost Komise hospodářského rozvoje ustavené na principu partnerství s cílem dosažení efektivní spolupráce zúčastněných subjektů pro rozvoj města a mikroregionu,
 • připravuje materiály pro ZMO a RMO týkající se rozvojových záměrů v oblasti hospodářského rozvoje,
 • připravuje materiály pro ZMO a RMO týkající se rozvojových záměrů v jednotlivých oborech na území města,
 • podílí se na zpracování právních předpisů města v oblastech týkajících se jednotlivých oborů,
 • poskytuje poradenskou a konzultační činnost pro odborné komise RMO, komise městských částí, pro občany, složky MMOl, investory a projektanty z hlediska své odbornosti,
 • koordinuje rozsah činnosti a zapojení města do Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, v těchto souvislostech spolupracuje s orgány svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy,
 • shromažďuje, analyzuje a publikuje informace o ekonomické základně města a další podstatné informace o městě, městských institucích a obyvatelstvu,
 • zpracovává a koordinuje dokumentaci pro zavádění cyklistické dopravy na území města,
 • zodpovídá za implementaci koncepce cyklistické dopravy včetně aktualizace generelu cyklistické dopravy na území města, včetně doporučení RMO k prioritám přípravy a realizace a vytváří podklady pro rozpočet města v oblasti rozvoje cyklistické dopravy dle možností financování,
 • zajišťuje koordinaci a přípravu cyklotras v ORP, spolupracuje s obcemi v oblasti přípravy cyklotras,
 • zajišťuje funkci energetického managementu města,
 • zajišťuje funkci vodohospodáře ve vazbě na Koncepci vodního hospodářství města Olomouce,
 • zajišťuje ve spolupráci s odborem majetkoprávním zpracování plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace (PFOVaK) a jeho aktualizaci, navrhuje investiční akce nutné na obnovu vodovodů a kanalizací v návaznosti na PFOVaK,
 • poskytuje součinnost správci toku (Povodí Moravy a.s.) při přípravě a realizaci protipovodňových opatření koncepčního charakteru,
 • zajišťuje podklady pro jednání a činnost Komise pro realizaci protipovodňových opatření.

Oddělení řízení a kontrolingu městských firem zajišťuje:

 • připravuje, podílí se a zajišťuje zavedení nástrojů pro zefektivnění řídících, rozhodovacích a kontrolních procesů v městských společnostech a příspěvkových organizacích,
 • připravuje, podílí se a zajišťuje nástroje pro systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod MMOl, městských společností a příspěvkových organizací města s jinými orgqanizacemi stejného charakterů za účelem definování cílů pro zlepšování vlastních aktivit (Benchmarking),
 • ve spolupráci s městskými společnostmi a příspěvkovými organizacemi navrhuje nástroje představující systém pravidel, které napomáhají k dosažení cílů a řízení rizik v městských společnostech a v příspěvkových organizacích a předkládá je ke schválení orgánům SMOl,
 • ve spolupráci s Kanceláří tajemníka připravuje, podílí se a zajišťuje zavedení nástrojů pro zefektivnění řídících, rozhodovacích a kontrolních procesů MMOl,
 • odpovídá za komplexní vedení evidence právnických osob, jejichž zřizovatelem či zakladatelem je SMOl,
 • vykonává komplexní výkon funkce zřizovatele příspěvkových organizací vyjma financování,
 • odpovídá za vedení evidence zakládacích listin včetně jejich změn,
 • posuzuje dokumenty předložené městskými společnostmi a příspěvkovými organizacemi a návrhy pro orgány SMOl a vydává doporučení orgánům SMOl,
 • provádí ekonomické rozbory, analýzy a prognózy dat a informací městských společností a příspěvkových organizací pro potřeby SMOl a vydává doporučení orgánů města
 • zabezpečuje metodickou pomoc městským organizacím a příspěvkovým organizacím při nastavení vnitřního kontrolního systému, systému vykazování a dalších postupů dle rozhodnutí RMO (např. zpracování metodiky k vypracování výročních zpráv, kritériím hmotné zainteresovanosti ředitelů apod.),
 • řízení a správa ekonomických činností a služeb městských společností a příspěvkových organizací včetně vyhodnocení reportingu,
 • zabezpečuje servisní činnosti ve vazbě na provádění kontrolní činnosti městských společností a příspěvkových organizací ze strany SMOl,
 • zajišťuje souhrnné stanovisko SMOl ke strategickým projektům městských společností a zřizovaných organizací) ve vazbě na strategický plán rozvoje města.

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouc

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

Oddělení řízení a kontrolingu městských firem zajišťuje:

 • plnění povinností tzv. podpůrného orgánu k Centrálnímu registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k vedoucím zaměstnancům 2. až 4. stupně řízení (viz zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je SMOl (s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení)
 • vedení evidence příspěvkových organizací SMOl a s ní související editace příslušného základního registru podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

územní rozsah:
města:
Olomouc,Velká Bystřice
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov, Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany)

odd. strategického rozvoje zajišťuje:

 • dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, § 13 a
 • zajišťuje dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje
 • na žádost příslušného ministerstva nebo kraje poskytuje nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programu rozvoje územního obvodu kraje

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

územní rozsah:
města:
Olomouc, Velká Bystřice
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlubočky (část Hlubočky, Hrubá Voda, Mariánské Údolí, Posluchov), Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov, Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany), území vojenského újezdu Libavá.

odd. strategického rozvoje zajišťuje:

 • dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, § 13 a
 • zajišťuje dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje
 • na žádost příslušného ministerstva nebo kraje poskytuje nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programu rozvoje územního obvodu kraje

4. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv
rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

5. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

Zpracoval: Ing. Zdeněk Bogoč

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu