Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti stavebního odboru

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru
 • uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zpracování rozpočtu odboru
 • hospodaření s rozpočtem odboru

B. Samostatní zaměstnanci

sekretářka - ekonomka zajišťuje:

 • chod sekretariátu odboru, příjem pošty pro odbor, vyvěšování dokumentů na elektronické úřední desce
 • vedení ekonomiky odboru
 • likvidace faktur za odbor, vystavování objednávek
 • evidence majetku odboru
 • agenda stravného pro odbor
 • kontrolu úhrad pokut a nákladů řízení uložených oddělením stavebně právním v termínu jejich splatnosti, zpracovává podklady pro exekuční řízení u neuhrazených pokut a nákladů řízení v oddělení stavebně právním a nezaplacené pohledávky dle jednotlivých exekuční titulů předává k exekučnímu vymáhání,

C. Jednotlivá oddělení

odd. územně správní zajišťuje:

 • poskytování právních porad a konzultací orgánům samosprávy

odd. pozemních staveb zajišťuje:

 • přidělování čísel popisných, orientačních a evidenčních
 • dle § 42 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů editaci údajů o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, a dále o vzniku, změně nebo zániku souvisejícího adresního místa
 • poskytování právních porad a konzultací orgánům samosprávy

odd. státní správy na úseku pozemních komunikací zajišťuje:

 • spolupráce při zpracování dopravně inženýrských podkladů pro statutární město Olomouc
 • poskytování informací vedení města, Radě města Olomouce, Zastupitelstvu města Olomouce
 • účast na jednáních svolávaných samosprávnými složkami statutárního města Olomouce

odd. stavebně právní zajišťuje:

 • spolupráci a podíl na přípravě návrhů právních předpisů statutárního města Olomouce
 • poskytování právních porad a konzultací orgánům samosprávy statutárního města Olomouce

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

vedoucí odboru zajišťuje:

 • řídí, kontroluje a odpovídá za správný výkon státní správy odboru v určeném rozsahu a požadované kvalitě
 • výkon činností správce daně při vymáhání pokut, nákladů řízení, správních poplatků uložených odborem např. rozhodování o povolování splátek
 • výkon finanční kontroly dle zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

zaměstnanci stavebního odboru jsou oprávněnou úřední osobou pro všechna řízení vedená tímto odborem v rozsahu nahlížení do spisu

1.1 Výkon státní správy stanovený zákonem o obcích a zvláštními zákony v územním rozsahu města Olomouce

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

odd. územně správní zajišťuje:

 • působnost obecného stavebního úřadu ve smyslu ustanovení § 13 odst.1 písm. e) a ustanovení § 6 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to především :
  • vedení správních řízení při umísťování staveb nebo zařízení, jejich změn,při změně vlivu užívání staveb na území, při změně využití území a při ochraně důležitých zájmů v území a s tím související rozhodování v území
  • vydává územní rozhodnutí:
   rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
   rozhodnutí o změně využití území
   rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
   rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
   rozhodnutí o ochranném pásmu
  • uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu stavby na využití území
  • vede a rozhoduje v navazujícím řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • vydává územní souhlas podle § 96 stavebního zákona a společný územní souhlas se souhlasem s provedením ohlášené stavby podle § 96a stavebního zákona
  • vydává územně plánovací informaci podle § 21 stavebního zákona
  • vede řízení a vydává rozhodnutí o výjimce ze zákonem daných ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
  • vydává vyjádření k záměrům z hlediska případného vydávání územního rozhodnutí pro obecný stavební úřad , speciální, vojenské a jiné stavební úřady
  • vydává závazná stanoviska podle § 15 stavebního zákona pro speciální stavební úřady
  • vydává stanoviska k tzv. dělení nemovitostí (pozemků, objektů)
  • vydává stanoviska podle § 2 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby ve znění pozdějších předpisů
  • vydává stanoviska podle § 8 odst.1 z.č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
  • dle povahy věci se podílí na přípravě opatření obecné povahy – územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci území

oddělení pozemních staveb zajišťuje:

 • působnost obecného stavebního úřadu ve smyslu ustanovení § 13 odst.1 písm. e) a ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to především:
  • státní správu ve věcech, které stanoví zákon - část druhá, třetí, čtvrtá a pátá stavebního zákona
  • činnosti dle § 15, §§ 76 - 79, § 94, §§ 94j - 94p, §§ 103 – 142, § 171 a § 172, §§ 176 a 177 stavebního zákona
  • vydává závazná stanoviska podle § 15 stavebního zákona pro speciální stavební úřady
  • vede společné územní a stavební řízení a vydává společné povolení
  • vydává souhlas k ohlášeným jednoduchým stavbám jejich změnám, terénním úpravám, zařízením a udržovacím pracím a výrobkům plnícím funkci stavby
  • vydává souhlas ke změně ohlášené stavby před jejím dokončením
  • vydává společnou změnu územního souhlasu se změnou ohlášené stavby před jejím dokončením
  • povoluje stavby a jejich změny - v rámci povolovacího řízení posuzuje oprávnění k povolování staveb, zvláštní způsobilost k některým činnostem ve výstavbě, ověřuje vlastnosti výrobků pro stavby
  • povoluje změny stavby před jejím dokončením
  • uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o povolení stavby a o změně stavby před jejím dokončením
  • vydává kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, povolení k předčasnému užívání stavby a povolení ke zkušebnímu provozu stavby
  • nařizuje vlastníku stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby nebo zjednodušené dokumentace ( pasportu stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám, a tato se nedochovala a ověřuje užívání stavby bez závad - vedení evidence a ukládání dokumentace § 167 a § 168 stavebního zákona
  • vydává souhlas se změnou v užívání stavby a rozhodnutí o změně v užívání stavby
  • vydává souhlas s odstraněním stavby a povoluje odstranění stavby
  • nařizuje odstraňování stavby a stavbu dodatečně povoluje
  • provádí stavební dozor (§ 132), kontrolní prohlídky stavby (§ 133) a vydává výzvy a rozhodnutí (§ 134)
  • nařizuje vlastníku stavby neodkladné odstranění stavby, jsou-li ohroženy životy osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí zřícením
  • nařizuje vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací, jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není-li neodkladné ji odstranit
  • nařizuje vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku nezbytné úpravy
  • nařizuje provedení udržovacích prací
  • nařizuje vyklizení stavby, jestliže jsou závadami na stavbě bezprostředně ohroženy životy nebo zdraví osob či zvířat, anebo má být nařízeno neodkladné nařízení odstranění stavby nebo nutné zabezpečovací práce
  • vydává rozhodnutí, kterým ukládá vlastníkům pozemků a staveb, aby strpěli provedení těchto prací: pro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její změny, nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, udržovacích prací nebo k odstranění stavby nebo zařízení
  • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu (§ 171) podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
  • vydává rozhodnutí o výjimce ze zákonem daných ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění změny č. 20/2012 Sb.
  • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vede nové řízení, řízení o obnově řízení a přezkumné řízení ve věcech spadajících do působnosti oddělení pozemních staveb
  • zpracovává podklady pro exekuční řízení u neuhrazených nákladů řízení v oddělení pozemních staveb a nezaplacené pohledávky dle jednotlivých exekuční titulů předává k exekučnímu vymáhání
  • zpracovává podklady pro exekuční řízení pro vymožení nepeněžité povinnosti dle rozhodnutí stavebního úřadu a jednotlivé exekuční tituly předává k exekučnímu vymáhání
  • na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi provádí kontroly dle § 33b z.č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • dle § 42 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů editaci údajů o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, a dále o vzniku, změně nebo zániku souvisejícího adresního místa
  • poskytuje součinnost ostatním orgánům státní správy v rámci působnosti oddělení (§ 154 správního řádu a násl.)

odd. státní správy na úseku pozemních komunikací zajišťuje:

výkon státní správy ve věcech, které stanoví zákon

 • jako silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad dle § 40 odst. (4) písm. a) a odst. (5) písm. a) a b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v celém rozsahu příslušných ustanovení tohoto zákona jedná se zejména o
  • rozhodování o zařazování nebo vyřazování komunikací do nebo z kategorie místních komunikací
  • rozhodování o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci
  • rozhodování o připojování silnice II. a III. třídy, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k silnici nebo místní komunikaci a o úpravách a rušení těchto připojení
  • rozhodování o zřizování, úpravách nebo rušení sjezdů ze silnic II. a III. třídy a místních komunikací
  • rozhodování o zrušení místní komunikace
  • rozhodování o dočasném zákazu stání nebo zastavení silničních vozidel na místní komunikaci nebo průjezdním úseku silnic II. a III. třídy nebo jejich částí z důvodu veřejného zájmu
  • rozhodování o povolení nebo nepovolení prodeje odstaveného a nevyzvednutého silničního vozidla ve veřejné dražbě
  • ukládání povinnosti provozovateli vraku odstavit vrak mimo pozemní komunikaci nebo jej případně vyzvednout z místa, kde byl odstaven vlastníkem
  • rozhodování o omezení obecného užívání silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací uzavírkami a nařízení objízdných tras včetně rozhodování o omezení a zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy o tonáži 12t a více na silnici II. a III. třídy
  • povolování zvláštního užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací za účelem
   • přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštnímu předpisy
   • umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení
   • umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.)
   • provádění stavebních prací
   • zřizování vyhrazeného parkování
   • zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení
   • audiovizuální tvorby
   • umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech
   • pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu
   • výjimečného užití silnic II. a III. třídy a místní komunikace pásovými vozidly armády ČR nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi
   • výjimečného užití silnic II. a III. třídy a místní komunikace samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního předpisu
  • rozhodování o povolení umístění pevné překážky na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích
  • rozhodování o zřizování a provozování reklamních zařízení, provádění staveb a terénních úprav v silničních ochranných pásmech silnic II. a III. třídy a místních komunikací
  • rozhodování o rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření k ochraně silnic II. a III. třídy a místních komunikací a nařizování odstranění zdroje ohrožení těchto pozemních komunikací
  • rozhodování o povolení zřízení úrovňového křížení silnic II. a III. třídy, místních a účelových komunikací s drahou
  • státní dozor nad silnicemi II. a III. třídy, místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi
  • vydávání závazných stanovisek k územním řízením vedeným obecným stavebním úřadem z hlediska řešení místních a účelových komunikací
  • vydávání stanovisek k územním plánům a regulačním plánům z hlediska řešení místních a účelových komunikací
  • zpracování dílčích závazných stanovisek silničního správního úřadu dle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jejich postoupení koordinátorovi
  • součinnou spolupráci s koordinátorem závazných koordinovaných stanovisek
 •  jako speciální stavební úřad pro stavby silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 15 odst. (1) písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle § 16 a § 40 odst. (4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pracuje dle čtvrté části stavebního zákona (povolování staveb komunikací, jejich změn a stavebních úprav, povolování užívání a odstraňování staveb komunikací)
  jedná se zejména o
  • vedení společného územního a stavebního řízení a vydávání společného povolení
  • povolování staveb a jejich změn
  • povolování stavebních úprav a udržovacích prací
  • povolování změn staveb před jejich dokončením
  • rozhodování o změnách v užívání stavby nebo její části
  • povolování předčasného užívání stavby
  • vydávání kolaudačního souhlasu a kolaudačního rozhodnutí
  • dodatečné povolování staveb nebo rozhodování o odstraňování staveb
  • nařizování provedení zabezpečovacích prací na stavbě nebo vyklizení stavby
  • dodatečné ověřování existence staveb a účelu jejich užívání
  • vydávání závazných stanovisek do společného územního a stavebního řízení
  • vede řízení a vydává povolení výjimky z ust. vyhl.č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 •  jako orgán státní správy obce s rozšířenou působností dle § 124 odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • stanoví dle § 77 odst. (1) písm. c) místní a přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích (tzv. dopravní značení) a na veřejně přístupných účelových komunikacích
  • dle § 77 odst. (7) vydává rozhodnutí o povolení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy na místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích
  • dle § 77a odst. (2) nařizuje odstranění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná
 •  jako dopravní úřad dle § 34 odst. (1) zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  jedná se zejména o
  • vydává rozhodnutí o udělení licence
  • vydává změny rozhodnutí o udělení licence
  • vydává rozhodnutí o odejmutí licence
  • schvaluje jízdní řády případně jejich změny
  • vykonává státní odborný dozor nad provozování hromadné dopravy osob (dozor nad veškerými provozními předpisy, kterými je povinen se dopravce řídit)
 •  jako drážní správní úřad dle § 54 odst. (2) a § 58 odst. (1) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
  jedná se zejména o
  • vydává úřední povolení k provozování dráhy
  • vydává rozhodnutí o udělení licence
  • vydává změny rozhodnutí o udělení licence
  • vydává rozhodnutí o odejmutí licence
  • schvaluje jízdní řády případně jejich změny
  • vydává rozhodnutí o omezení provozování drážní dopravy
  • vydává průkazy způsobilosti k řízení drážních vozidel
  • uděluje akreditace pro odbornou způsobilost osob zajišťujících provozování dráhy a drážní dopravy
  • vykonává státní odborný dozor nad provozování hromadné dopravy osob (dozor nad veškerými provozními předpisy, kterými je povinen se dopravce řídit)

odd. stavebně právní zajišťuje:

 • dle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů výkon státní správy ve věcech, které stanoví zvláštní zákony v tomto rozsahu:
 • dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů projednává přestupky § 66d odst. 3 písm. a),
 • dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů projednává:
  • přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob dle § 178 a § 179,
  • přestupky fyzických osob dle § 180,
  • přestupky právnických a podnikajících fyzických osob dle § 181
 • dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů projednává přestupky podle ust. § 34f odst. 1 a 2, § 35 odst.1 písm. f), g) h), odst. 2 písm.a),d),e),f),g), odst.3,4,5 ve věcech městské autobusové dopravy
 • dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů projednává:
  • přestupky fyzických osob podle ust. § 50 odst. 1 písm. a)-h), odst. 2, odst. 4 písm. b)
  • přestupky právnických nebo podnikajících fyzických osob dle § 51 odst. 1 písm. a) až k), 2, 4 písm. a) až g) a r), odst. 6, § 52 odst. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11
 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyřizuje odvolání proti rozhodnutím vydaným v rámci oddělení, vede nové řízení, řízení o obnově řízení a přezkumné řízení ve věcech spadajících do působnosti odboru
 • spolupracuje s odborem správních činností při přípravě podkladů pro zpracování statistických výkazů projednávaných přestupků
 • poskytuje součinnost ostatním orgánům státní správy v rozsahu působnosti odboru stavebního
 • vyřizuje stížnosti dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu působnosti oddělení a vede jejich evidenci

1.2 Výkon státní správy stanovený zákonem o obcích a zvláštními zákony v územním rozsahu obce s rozšířenou působností

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

územní rozsah:
města:
Olomouc, Velká Bystřice
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlubočky (část Hlubočky, Hrubá Voda, Mariánské Údolí, Posluchov), Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov, Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany), území vojenského újezdu Libavá.

odd. státní správy na úseku pozemních komunikací zajišťuje:

výkon státní správy ve věcech, které stanoví zákon

 •  jako silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad dle § 40 odst. (4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v celém rozsahu příslušných ustanovení tohoto zákona
  jedná se zejména o
  • rozhodování o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci
  • rozhodování o připojování silnice II. a III. třídy, místní nebo veřejně přístupné účelové komunikace k silnici II. a III. třídy a o úpravách a rušení těchto připojení
  • rozhodování o zřizování, úpravách nebo rušení sjezdů ze silnic II. a III. třídy
  • rozhodování o dočasném zákazu stání nebo zastavení silničních vozidel na průjezdním úseku silnic II. a III. třídy nebo jejich částí z důvodu veřejného zájmu
  • rozhodování o povolení nebo nepovolení prodeje odstaveného a nevyzvednutého silničního vozidla ve veřejné dražbě
  • ukládání povinnosti provozovateli vraku odstavit vrak mimo silnici II. a III. třídy a mimo veřejně přístupnou účelovou komunikaci nebo jej případně vyzvednout z místa, kde byl odstaven vlastníkem komunikace
  • rozhodování o omezení obecného užívání silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací uzavírkami a nařízení objízdných tras včetně rozhodování o omezení vjezdu tranzitní nákladní dopravy o tonáži 12t a více na silnici II. a III. třídy
  • povolování zvláštního užívání silnic II. a III. třídy za účelem
   • přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštnímu předpisy
   • umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení
   • umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.)
   • provádění stavebních prací
   • zřizování vyhrazeného parkování
   • zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení
   • audiovizuální tvorby
   • umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech
   • pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu
   • výjimečného užití silnic II. a III. třídy pásovými vozidly armády ČR nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi
   • výjimečného užití silnic II. a III. třídy samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního předpisu
  • rozhodování o povolení umístění pevné překážky na silnicích II. a III. třídy
  • rozhodování o zřizování a provozování reklamních zařízení, provádění staveb a terénních úprav v silničních ochranných pásmech silnic II. a III. třídy
  • rozhodování o rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření k ochraně silnic II. a III. třídy a nařizování odstranění zdroje ohrožení těchto pozemních komunikací
  • rozhodování o povolení zřízení úrovňového křížení silnic II. a III. třídy a účelových komunikací s drahou
  • státní dozor nad silnicemi II. a III. třídy
  • vydávání stanovisek k územním plánům a regulačním plánům z hlediska řešení místních a účelových komunikací
  • závazných závazných stanovisek k územním řízením vedeným obecným stavebním úřadem z hlediska řešení místních a účelových komunikací
  • zpracování dílčích závazných stanovisek silničního správního úřadu dle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jejich postoupení koordinátorovi
  • součinnou spolupráci s koordinátorem závazných koordinovaných stanovisek
 •  jako speciální stavební úřad pro stavby silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 15 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle § 16 a § 40 odst. (4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pracuje dle čtvrté části stavebního zákona (povolování staveb komunikací, jejich změn a stavebních úprav, povolování užívání a odstraňování staveb komunikací)
  jedná se zejména o
  • vedení společného územního a stavebního řízení a vydávání společného povolení
  • povolování staveb a jejich změn
  • povolování stavebních úprav a udržovacích prací
  • povolování změn staveb před jejich dokončením
  • rozhodování o změnách v užívání stavby nebo její části
  • povolování předčasného užívání stavby
  • vydávání kolaudačního souhlasu a kolaudačního rozhodnutí
  • dodatečné povolování staveb nebo rozhodování o odstraňování staveb
  • nařizování provedení zabezpečovacích prací na stavbě nebo vyklizení stavby
  • dodatečné ověřování existence staveb a účelu jejich užívání
  • vydávání závazných stanovisek do společného územního a stavebního řízení
  • vede správní řízení a vydává povolení výjimky z ust. vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 •  jako orgán státní správy obce s rozšířenou působností dle § 124 odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • stanoví dle § 77 odst. (1) písm. c) místní a přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích (tzv. dopravní značení) a na veřejně přístupných účelových komunikacích
  • dle § 77 odst. (7) vydává rozhodnutí o povolení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích
  • dle § 77a odst. (2) nařizuje odstranění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná

odd. stavebně právní zajišťuje:

 • dle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů výkon státní správy ve věcech, které stanoví zvláštní zákony v tomto rozsahu:
 • dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů projednává
  • přestupky fyzických osob podle ust. § 42a odst. 1, 2,3,4 5 a 6,
  • přestupky právnických a podnikajících fyzických dle § 42b odst. 1 písm. a) až r), 2, 3, 4 a 5
 • dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů projednává:
  • přestupky právnických a podnikajících fyzických osob dle § 179 odst. 3 písm.b),
 • dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. projednává
  • přestupky fyzických osob dle ust. § 2 odst. 2 písm. a) - c) a e) - h)
  • přestupky právnických nebo podnikajících fyzických osob dle § 2 odst. 3 písm. a) - c) a e) - f)
 • dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů projednává přestupky podle ust. § 34f odst. 1 a 2, § 35 odst.1 písm. f), g) h), odst. 2 písm.a),d),e),f),g), odst.3,4,5 ve věcech městské autobusové dopravy
 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyřizuje odvolání proti rozhodnutím vydaným v rámci oddělení, vede nové řízení, řízení o obnově řízení a přezkumné řízení ve věcech spadajících do působnosti odboru
 • dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů vede vyvlastňovací řízení ve veřejném zájmu pro účely vyvlastnění dle § 170 stavebního zákona a pro účely dané zvláštními právními předpisy

1.3 Výkon státní správy stanovený zákonem o obcích a zvláštními zákony v územním rozsahu obce s pověřeným obecním úřadem

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

územní rozsah:
města:
Olomouc,Velká Bystřice
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov, Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany)

 • nevykonává

2. Výkon státní správy na základě rozhodnutí krajského úřadu (opatření okresního úřadu) nebo rozhodnutí ministerstva vnitra

územní rozsah:
obce:
1. Blatec
2. Bystrovany
3. Grygov
4. Horka nad Moravou
5. Kozlov ( část Kozlov, Slavkov)
6. Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly)
7. Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov)
8. Samotíšky
9. Skrbeň

odd. územně správní zajišťuje:

 • působnost obecného stavebního úřadu ve smyslu ustanovení § 13 odst.1, písm. e) a ustanovení § 6 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to především :
  • vedení správních řízení při umísťování staveb nebo zařízení, jejich změn,při změně vlivu užívání staveb na území, při změně využití území a při ochraně důležitých zájmů v území a s tím související rozhodování v území
  • vydává územní rozhodnutí:
   rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
   rozhodnutí o změně využití území
   rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
   rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
   rozhodnutí o ochranném pásmu
  • uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu stavby na využití území
  • vede a rozhoduje v navazujícím řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších přepisů
  • vydává územní souhlas podle § 96 stavebního zákona a společný územní souhlas se souhlasem s provedením ohlášené stavby podle § 96a stavebního zákona
  • vydává územně plánovací informaci podle § 21 stavebního zákona
  • vydává rozhodnutí o výjimce ze zákonem daných ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
  • vydává vyjádření k záměrům z hlediska případného vydávání územního rozhodnutí pro obecný stavební úřad , speciální, vojenské a jiné stavební úřady
  • vydává závazná stanoviska podle § 15 stavebního zákona pro speciální stavební úřady
  • vydává stanoviska k tzv. dělení nemovitostí (pozemků, objektů)
  • vydává stanoviska podle § 2 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby ve znění pozdějších předpisů
  • vydává stanoviska podle § 8 odst.1 z.č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
  • dle povahy věci se podílí na přípravě opatření obecné povahy – územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci území

oddělení pozemních staveb zajišťuje:

 • působnost obecného stavebního úřadu ve smyslu ustanovení § 13 odst.1, písm. e) a ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to především:
  • státní správu ve věcech, které stanoví zákon - část druhá, třetí, čtvrtá a pátá stavebního zákona
  • činnosti dle § 15, §§ 76 - 79, § 94, §§ 94j – 94p, §§ 103 – 142, § 171 a § 172, §§ 176 a 177 stavebního zákona
  • vydává závazná stanoviska podle § 15 stavebního zákona pro speciální stavební úřady
  • vede společné územní a stavební řízení a vydává společné povolení
  • vydává souhlas k ohlášeným jednoduchým stavbám jejich změnám, terénním úpravám, zařízením a udržovacím pracím a výrobkům plnícím funkci stavby
  • vydává souhlas ke změně ohlášené stavby před jejím dokončením
  • vydává společnou změnu územního souhlasu se změnou ohlášené stavby před jejím dokončením
  • povoluje stavby a jejich změny - v rámci povolovacího řízení posuzuje oprávnění k povolování staveb, zvláštní způsobilost k některým činnostem ve výstavbě, ověřuje vlastnosti výrobků pro stavby
  • povoluje změny stavby před jejím dokončením
  • uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o povolení stavby a o změně stavby před jejím dokončením
  • vydává kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, povolení k předčasnému užívání stavby a povolení ke zkušebnímu provozu stavby
  • nařizuje vlastníku stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby nebo zjednodušené dokumentace ( pasportu stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám, a tato se nedochovala a ověřuje užívání stavby bez závad - vedení evidence a ukládání dokumentace § 167 a § 168 stavebního zákona
  • vydává souhlas se změnou v užívání stavby a rozhodnutí o změně v užívání stavby
  • vydává souhlas s odstraněním stavby a povoluje odstranění stavby
  • nařizuje odstraňování stavby a stavbu dodatečně povoluje
  • provádí stavební dozor (§ 132), kontrolní prohlídky stavby (§ 133) a vydává výzvy a rozhodnutí (§ 134)
  • nařizuje vlastníku stavby neodkladné odstranění stavby, jsou-li ohroženy životy osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí zřícením
  • nařizuje vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací, jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není-li neodkladné ji odstranit
  • nařizuje vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku nezbytné úpravy
  • nařizuje provedení udržovacích prací
  • nařizuje vyklizení stavby, jestliže jsou závadami na stavbě bezprostředně ohroženy životy nebo zdraví osob či zvířat, anebo má být nařízeno neodkladné nařízení odstranění stavby nebo nutné zabezpečovací práce
  • vydává rozhodnutí, kterým ukládá vlastníkům pozemků a staveb, aby strpěli provedení těchto prací: pro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její změny, nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, udržovacích prací nebo k odstranění stavby nebo zařízení
  • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu (§ 171) podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
  • vydává rozhodnutí o výjimce ze zákonem daných ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění změny č. 20/2012 Sb.
  • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vede nové řízení, řízení o obnově řízení a přezkumné řízení ve věcech spadajících do působnosti oddělení pozemních staveb
  • zpracovává podklady pro exekuční řízení u neuhrazených nákladů řízení v oddělení pozemních staveb a nezaplacené pohledávky dle jednotlivých exekuční titulů předává k exekučnímu vymáhání
  • zpracovává podklady pro exekuční řízení pro vymožení nepeněžité povinnosti dle rozhodnutí stavebního úřadu a jednotlivé exekuční tituly předává k exekučnímu vymáhání
  • na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi provádí kontroly dle § 33b z.č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • dle § 42 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů editaci údajů o vzniku, změně nebo zániku stavebního objektu, který vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, a dále o vzniku, změně nebo zániku souvisejícího adresního místa
  • poskytuje součinnost ostatním orgánům státní správy v rámci působnosti oddělení ( § 154 správního řádu a násl.)

odd. stavebně právní zajišťuje:

 • dle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů výkon státní správy ve věcech, které stanoví zvláštní zákony v tomto rozsahu:
  • dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů projednává:
   • přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických dle § 178 a § 179,
   • přestupky fyzických osob dle § 180
   • přestupky právnických a podnikajících fyzických osob dle § 181,
  • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyřizuje odvolání proti rozhodnutím vydaným v rámci oddělení, vede nové řízení, řízení o obnově řízení a přezkumné řízení ve věcech spadajících do působnosti oddělení

3. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv

 • nevykonává

zpracovala: JUDr. Eva Hyravá – vedoucí odboru

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu