Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru investic

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru
 • přípravu a plnění plánu investic příslušného roku

B. Samostatní zaměstnanci:

sekretářka zajišťuje:

 • chod podatelny a sekretariátu odboru
 • zveřejňování informací na elektronické úřední desce (dále jen „EÚD“)
 • vidimaci a legalizaci osvobozenou od správního poplatku dle § 8 odst. 2 písm. c) zák. č. 634/2004 Sb.
 • písemnou agendu odboru
 • údržbu a opravu majetku na odboru
 • konverzi dokumentů

Při výkonu těchto činností využívá kromě vnitřních předpisů zákony, vyhlášky, účetní předpisy a další administrativní nástroje potřebné k činnosti sekretářky odboru investic.

ekonomka, hospodářka zajišťuje:

 • likvidaci faktur, statistická hlášení za odbor
 • sledování čerpání investiční a provozní části rozpočtu a provádí pravidelná vyhodnocení
 • všechny činnosti při realizaci položek provozní části rozpočtu
 • vedení technicko-operativní evidence všech investičních akcí zajišťovaných odborem
 • ekonomickou agendu odboru
 • vedení inventarizace HIM a dlouhodobého hmotného majetku (dále jen „DHM“) na odboru
 • předkládá návrh na likvidaci majetku odboru likvidační komisi a protokolárně majetek likviduje
 • agendu dotací

Při výkonu těchto činností využívá kromě vnitřních předpisů zákony, vyhlášky, účetní předpisy a další ekonomické nástroje potřebné k činnosti ekonomky a hospodářky odboru investic.

ekonom, plánovač zajišťuje:

 • zpracovává návrhy plánu investic a vyhodnocuje jejich plnění v rámci své působnosti,
 • podílí se na přípravě sestavování ročního rozpočtu města v oblasti investic,
 • provádí sběr investičních záměrů, odstraňuje duplicity, vede evidenci a průběžně aktualizuje "Zásobník projektových záměrů",
 • je v pravidelném styku se zástupci odborů MMOl, příspěvkových organizací, komisí místních částí, akciových společností, jež jsou předkladateli jednotlivých návrhů investičních akcí, a spolupracuje s nimi na tvorbě investičního plánu a na případném odstranění nedostatků,
 • účastní se jednání investiční komise, administruje výstup jednání pro další potřeby SMOl,
 • úzce spolupracuje s odborem ekonomickým, odborem strategie a řízení a odborem dotačních projektů při tvorbě a plnění střednědobého investičního plánu pro zajištění souladu se Strategickým plánem rozvoje města Olomouce a dalších strategií města,
 • projednává s jednotlivými majiteli nebo správci majetku způsob a formu jejich podílu účasti na investičních akcích MMOl,
 • zastupuje odbor investic při tvorbě a naplňování strategií města Olomouce,
 • koordinuje svoji činnost s ostatními odbory MMOl,
 • zajišťuje konzultační a poradenskou činnost pro ostatní odbory a organizace města,
 • zpracovává důvodové zprávy pro jednání RMO a ZMO, účastní se jejich projednávání a plní usnesení, která jsou z nich přijata,
 • koordinuje přípravu, realizaci a finanční zajišťování investic SMOl
 • dle potřeby vede další analytické evidence,
 • upozorňuje kompetentní osoby na skutečnosti, které by mohly zásadně ovlivnit investiční činnost SMOl,

Při výkonu těchto činností využívá kromě vnitřních předpisů zákony, vyhlášky, účetní předpisy a další administrativní nástroje potřebné k činnosti ekonoma, plánovače odboru investic.

C. Jednotlivá oddělení:

odd. přípravy investic zajišťuje:

oddělení zabezpečuje komplexní činnost přípravy stavby od jejího zadání až po nabytí právní moci stavebního povolení a zajištění projektové dokumentace pro provádění stavby.

 • zpracovává zadávací podmínky pro veřejné zakázky včetně návrhů smluv o dílo
 • zajišťuje projektovou a rozpočtovou dokumentaci (dále jen „PD“) a to specifikací objednávky u projektové firmy nebo projektanta, jenž byl pro zpracování projektové dokumentace vybrán ve výběrovém řízení. Nevztahuje-li se na zhotovení projektové dokumentace zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, postupuje v souladu s vnitřními předpisy
 • spolupracuje při srovnání výhodnosti nabídek v jednotlivých stupních výběrových řízení z hlediska podmínek a nabídek jednotlivých dodavatelů (lhůta realizace, kvalita, reference, apod.)
 • připravuje a případně kontroluje podklady k uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem,
 • připravuje podklady k uzavření dalších smluv souvisejících s investiční výstavbou – smlouva o stavebně technickém průzkumu, mykologickém průzkumu,, biologickém průzkumu apod.
 • projednává s budoucím provozovatelem stavby zadání PD, oprávněné připomínky nechá zapracovat do PD.
 • zodpovídá za zapracování podmínek a připomínek vyplývajících z územního řízení, stavebního řízení a jiných rozhodnutí je doplňujících (vodohospodářské řízení apod.) do projektové dokumentace
 • spolupracuje při zajištění smluv na dodávky medií na investiční akce s budoucím dodavatelem médii
 • na základě odsouhlasené dokumentace zajišťuje vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a dalších souvisejících rozhodnutích až do stupně nabytí právní moci, případně stanovuje možný termín zahájení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů
 • kontroluje, zda PD odpovídá svou strukturou požadavkům prováděcích vyhlášek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zda je v souladu s podmínkami sjednanými ve smlouvě
 • aktualizuje dokladovou část stavby, která byla zařazena do plánu investic s časovým prodlením
 • po zařazení akce do plánu investic k realizaci předá protokolárně agendu stavby oddělení realizace (územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí, ověřenou dokumentaci pro stavební povolení, SoD a další případná rozhodnutí a dokumentaci – např. smlouvy o smlouvách budoucích se správci inž.sítí apod.)
 • v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby zajišťuje odpovědi projektanta na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci
 • potvrzuje oprávněnost předložených faktur
 • koordinuje svoji činnost s ostatními odbory MMOl
 • připravuje projektovou dokumentaci v součinnosti s budoucími majiteli či správci z hlediska jejich potřeb,
 • zajišťuje další úkoly MMOl potřebné pro udržování a opravy majetku např. na nemovitých kulturních památkách,
 • zpracovává návrhy plánu investic a vyhodnocuje jejich plnění v rámci své působnosti,
 • zpracovává podklady pro zadávání veřejných zakázek projektových dokumentací a spolupracuje se zpracováváním podkladů na zadání veřejných zakázek k realizaci
 • garantuje nepřekročení finančních limitů daných plánem na přípravu staveb v rozsahu svého pověření; v průběhu kalendářního roku sleduje plnění plánu a navrhuje provedení rozpočtových změn
 • zpracovává důvodové zprávy pro jednání RMO a ZMO, účastní se jejich projednávání a plní usnesení, která jsou z nich přijata,
 • zajišťuje zveřejňování smluv v registru smluv,
 • zajištuje podklady pro oddělení právní při řešení majetkoprávních vztahů, spolupracuje při tvorbě MJPR smluv,
 • zajišťuje smlouvy o přeložkách vyvolaných investiční akcí
 • zakládá veškeré smlouvy do Agenda
 • plnění úkolů dle evropského nařízení GDPR
 • plní další úkoly na základě příkazu vedoucího odboru
 • zabezpečuje realizaci a udržitelnost projektů stavebního charakteru zajišťovaných odborem investic a uplatňovaných na čerpání finanční pomoci z fondů a programů EU, EHP a ČR
 • dále v rámci své působnosti:
 • zajišťuje plnění podmínek vyplývajících z Rozhodnutí a Smluv o poskytnutí dotací k jednotlivým projektům a případně dalších pokynů vydaných poskytovatelem dotací a zodpovídá za jejich naplnění
 • koordinuje a řídí činnosti související s realizační (administrace žádostí o změny v průběhu realizace stavby) a fází udržitelnosti projektů, dále sleduje plnění závazků vzniklých přijetím podpory, zpracovává průběžné a závěrečné vyhodnocení čerpání přiznaných dotací a podpor jednotlivých projektů za SMOl,
 • zajišťuje provedení nezávislého auditu nebo posouzení správnosti administrace dotovaných projektů,
 • účastní se finančních kontrol poskytovatele dotace, které prověřují dodržení podmínek za kterých byla dotace poskytnuta a koordinuje realizaci opatření zajišťujících nápravu případných zjištění,
 • připravuje materiály pro jednání ZMO a RMO týkající se dotovaných projektů, účastní se jejich projednávání a plní usnesení, která jsou z nich přijata,
 • podílí se na zajišťování, analýze a návrhu systémů financování SMOl v souvislosti se zpracováváním projektů, ve spolupráci s ekonomickým odborem, zpracovává finanční a časové plány projektů,
 • vede a uchovává dokumentaci o dotovaných projektech jako pomůcku pro audit se zaměřením na finanční toky včetně archivace veškerých dokladů souvisejících s realizací projektu a jeho financováním po ukončení financování projektu,
 • zajišťuje finanční řízení projektů zejména následujícími úkony (určuje způsobilost výdajů, vypracovává žádosti o proplacení výdajů projektu, zajišťuje finanční ukončení projektů apod.),
 • podílí se na tvorbě investičního plánu města a na přípravě investičních akcí, podílí se na zpracování investičních záměrů podle zadání, způsobu financování, projektové přípravě apod., podílí se na řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků,
 • koordinuje v rámci realizace projektů činnosti odboru a činnost ostatních složek Magistrátu města Olomouce směřující k uplatňování projektů na čerpání dotace,
 • zajišťuje a koordinuje proces projektového řízení,
 • zajišťuje povinnou publicitu projektů v souladu s pravidly příslušných dotačních programů.
 • zajišťuje zveřejňování smluv v rámci své gesce
 • plnění úkolů dle evropského nařízení GDPR

Při výkonu těchto činností využívá kromě vnitřních předpisů platné znění zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích vyhlášek a doplňujících předpisů.

Dále zajišťuje cenotvorbu:

 • zpracovává podklady pro zařazení akcí do plánu investic
 • provádí cenovou kontrolu předložených nabídek dodavatelů projektových dokumentací k jednotlivým stupňům výběrových řízení. Komplexně zpracovává a kontroluje srovnávací rozpočty a cenové kalkulace pro rozhodnutí k výběru nejvhodnějších nabídek ke zhodnocení výhodnosti dodávek projektů a prací stavební a technologické povahy
 • provádí cenové srovnání a kontrolu nabídek na vícepráce
 • zajišťuje podklady pro tvorbu plánu investic a oprav,
 • plní další úkoly na základě příkazu vedoucího odboru,
 • potvrzuje oprávněnost předložených faktur,
 • kontroluje, zda je soupis prací vyhotoven dle požadavků uvedených ve smlouvě ,

Při výkonu těchto činností využívá kromě vnitřních předpisů platných znění zákonů a souvisejících prováděcích vyhlášek a doplňujících předpisů a dalších podkladů nutných pro výkon činnosti na svěřeném úseku.

odd. realizace investic zajišťuje:

Oddělení zajišťuje komplexní činnost od zahájení stavby až po její kolaudaci a předání uživateli, včetně kontrolní činnosti v průběhu realizace stavby.

 • seznamuje se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby (projektová dokumentace, stavební povolení, smlouva o dílo apod.)
 • oznamuje zahájení stavebních či montážních prací v souladu s podmínkami stavebního povolení či jiných podmínek dle stavebního zákona
 • protokolárně odevzdává zhotoviteli staveniště a zabezpečuje zahájení stavebních prací zápisem do stavebního deníku. V tomto zápise zabezpečí potvrzení osoby pověřené odborným vedením realizace stavby nebo odborným vedením stavby (kvalifikovanou osobou dle § 44 odst. 3, § 46a a § 46b zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) o převzetí odpovědnosti (tj. např. podpis a kulaté razítko autorizované osoby)
 • podílí se na tvorbě zadávacích podmínek pro veřejné zakázky včetně návrhů smluv o dílo
 • připravuje, případně kontroluje podklady k uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem a v rámci své působnosti parafuje smlouvy o dílo
 • připravuje podklady k uzavření dalších smluv souvisejících s investiční výstavbou – smlouva o archeologickém průzkumu, smlouva o stavebně technickém průzkumu, autorském dozoru, o dozoru koordinátora bezpečnosti stavby apod.
 • protokolárně předává projektovou dokumentaci pro realizaci zhotoviteli
 • protokolárně odevzdává zhotoviteli staveniště a zabezpečuje zahájení stavebních prací zápisem do stavebního deníku. V tomto zápise zabezpečí potvrzení osoby pověřené odborným vedením realizace stavby nebo odborným vedením stavby /kvalifikovanou osobou dle stavebního zákona/o převzetí odpovědnosti tj. např. podpis a kulaté razítko autorizované osoby/
 • spolupracuje se zhotovitelem při určení připojovacích míst vody, elektro a případně jiných medií pro potřeby zařízení staveniště a stavby
 • oznamuje archeologické či jiné nálezy na staveništi příslušným orgánům a řídí činnost zhotovitele při těchto nálezech
 • kontroluje dodržení podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, dotčených orgánů a organizací včetně podmínek uvedených v povolení o záboru veřejného prostranství, rozkopávek a uzavírek komunikací
 • kontroluje výsledky předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací. Shromažďuje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek
 • sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a v rozsahu dle stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • kontroluje kvalitu, postup a sjednaný rozsah prací podle projektové dokumentace a smlouvy o dílo. O zjištěných závadách činí zápisy do stavebního deníku
 • zabezpečuje legislativní agendu spojenou se změnami stavby před jejím dokončením
 • pečuje o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a eviduje dokumentaci dokončených částí staveb
 • kontroluje čerpání nákladů stavby, prověřuje správnost a oprávněnost zjišťovacích protokolů a dílčích, konečné faktury podle skutečně provedené a předané práce. Odpovídá i za včasné předání faktur k likvidaci
 • kontroluje věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách
 • projednává dodatky a změny projektu včetně jejich podkladů
 • vede evidenci dodatečných prací a dalších poznatků ovlivňujících cenu a lhůtu stavby
 • o všech závažných skutečnostech ohrožujících lhůtu výstavby, okamžitě informují vedoucího
 • kontroluje ty části dodávek a prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými
 • v souladu se smlouvami předává staveniště dalším dodavatelům pro jejich navazující práce
 • spolupracuje s generálním projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu stavebních prací s projektem
 • sleduje, zda dodavatelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontroluje jejich výsledky a vyžaduje a shromažďuje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek
 • potvrzuje oprávněnost předložených faktur včetně zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací,
 • sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů,
 • kontroluje kvalitu, postup a sjednaný rozsah prací podle projektové dokumentace a smlouvy o dílo. O zjištěných závadách činí zápisy do stavebního deníku,
 • uplatňuje náměty směřující ke zhospodárnění stavby a budoucího provozu (užívání) dokončené stavby
 • zabezpečuje legislativní agendu spojenou se změnami stavby před jejím dokončením
 • spolupracuje při zabezpečení provozních a manipulačních řádů budoucího provozu stavby a jejich objektů s budoucím uživatelem
 • zastupuje investora akce při komplexních zkouškách
 • kontroluje řádné hospodaření s odpady na staveništi
 • kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňuje dodavatele na možné ohrožení termínu stavby
 • připravuje podklady pro případné uplatnění majetkových sankcí za nedodržení lhůty výstavby včetně průběžných termínů, za neplnění termínů odstranění nedodělků, za nedodržení kvality, neodstranitelné vady apod. a v součinnosti s právním oddělením uplatňuje sankční postih – penále
 • zajišťuje u příslušného stavebního úřadu vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí, popř. oznámení záměru o užívání dokončené stavby
 • organizuje přejímací řízení dokončených staveb nebo jejich částí schopných samostatného užívání. O předání sepisuje zápis mezi objednatelem a zhotovitelem za přítomnosti zástupce budoucího vlastníka/správce,
 • dokončené dílo/část díla předává protokolárně do užívání budoucímu vlastníkovi/správci včetně následujících příloh: dokumentace skutečného provedení včetně dokladové části (v papírové a el. podobě), výkresovou část, doklady o vytýčení stavby, doklady vyplývající ze stavebního řízení, zápisy z protokolárních předání dotčených sítí, zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, zápisy a výsledky před. měření, zápisy z přejímek zakrývaných konstrukcí, seznamy strojů a zařízení (záruční listy a návody), zápisy o provedených revizích, protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o nakládání s odpady, geodetické zaměření skutečného provedení (v papírové a el. podobě) geometrické plány, kopie deníku KZP, originály/kopie stavebních deníků, kopie zápisů z KD, fotodokumentaci, pasportizaci, kopii smlouvy o dílo s projektantem vč. dodatků, kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem, stavební povolení, kolaudační souhlas
 • sleduje stav čerpání finančních prostředků ve vztahu k přiděleným dotacím a spolupracuje při zpracování monitorovacích zpráv
 • kontroluje správnost a úplnost projektu skutečného provedení,
 • předává podklady o ukončené stavbě majetkoprávnímu odboru k aktivaci stavby,
 • archivuje doklady o realizaci stavby včetně dokumentace skutečného provedení a dokumentace ověřené ve stavebním řízení
 • zpracovává podklady pro včasnou reklamaci vad a uplatňuje reklamace na základě požadavku vlastníků/správců
 • zpracovává návrhy plánu investic a vyhodnocuje jejich plnění v rámci své působnosti
 • garantuje nepřekročení finančních limitů daných plánem na realizaci staveb v rozsahu svého pověření. V průběhu kalendářního roku sleduje plnění plánu a navrhuje provedení rozpočtových změn
 • postupuje dle evropského nařízení GDPR, zákona č. 101/2000 Sb. a zákona 340/2015 Sb.
 • zpracovává důvodové zprávy pro jednání Rady města Olomouce a Zastupitelstva města Olomouce, účastní se podle potřeby jejich projednávání a plní usnesení, která jsou z nich přijata
 • plní další úkoly na základě příkazu vedoucího odboru

Při výkonu těchto činností využívá kromě vnitřních předpisů platné znění stavebního zákona a souvisejících prováděcích vyhlášek a platného znění zákona o zadávání veřejných zakázek a souvisejících prováděcích vyhlášek a doplňujících předpisů, ustanovení norem (ČSN) a předpisů je nahrazujících či doplňujících. Při zajišťování úkolů postupuje přiměřeně podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

odd. veřejných zakázek zajišťuje:

 • přípravu a organizování celého průběhu zadávacích řízení pro potřeby SMOl, příspěvkové organizace a akciové společnosti města v souladu s platnou právní úpravou a požadavky dotačních orgánů, a to zejména:
 • poskytuje odbornou pomoc zadávacím útvarům při přípravě zadávacího řízení a spolupracuje při tvorbě zadávací dokumentace (dále jen „ZD“)
 • zpracovává procesní část zadávací dokumentace v souladu s pokyny zadávacích útvarů, s usnesením RMO a platnou právní úpravou
 • zpracovává podklady pro důvodové zprávy do RMO, popř. ZMO, a plní usnesení z nich vzešlá
 • zpracovává a zajišťuje uveřejnění formulářů ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie
 • zpracovává a zajišťuje uveřejnění veřejných zakázek (dále jen „VZ“) a ZD na profilu zadavatele SMOl
 • zajišťuje přijímání a evidence dotazů k ZD
 • zajišťuje zpracování odpovědí na dotazy potenciálních dodavatelů k vyjasnění ZD a jejich uveřejnění
 • organizuje prohlídky místa plnění včetně pořízení protokolu o jejím průběhu
 • zabezpečuje celý průběh přijímání nabídek
 • metodicky řídí činnost komisí
 • připravuje a vyhotovuje všechny podklady a dokumenty k jednání komise/í
 • vypracovává stanoviska a doporučení k nabídkám
 • zpracovává a zajišťuje rozeslání/uveřejnění všech dokumentů navazujících na rozhodnutí RMO ve všech fázích zadávacího řízení
 • provádí poradenskou činnost pro komisi pro hodnocení kvalifikace a hodnotící komisi
 • spolupracuje s externími organizacemi zajišťujícími zadávací řízení na veřejné zakázky pro SMOl
 • kontroluje soulad nabídek (návrh smlouvy uchazeče) se ZD
 • sleduje a včasně vyřizuje veškeré námitky, stížnosti, odvolání apod. při aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek a připravuje podklady pro řešení těchto případů
 • zajišťuje a zpracovává podklady pro rozhodnutí zadavatele o námitkách
 • zajišťuje a zpracovává podklady pro případná stanoviska zadavatele pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • zajišťuje zaslání dokumentace o zadání zakázky na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • eviduje a archivuje veškeré písemnosti spojené s VZ zajišťovaných OVZ
 • zajišťuje plnění všech zákonných termínů a úkonů zadavatele
 • zajišťuje archivaci dokumentů k VZ
 • plní další úkoly na základě příkazu vedoucího odboru
 • plní úkoly spojené s GDPR a zákonem č. 106/1999 Sb. v oblasti své působnosti

Při výkonu těchto činností využívá kromě vnitřních předpisů platné znění zákona o zadávání veřejných zakázek a souvisejících prováděcích vyhlášek a doplňujících předpisů.

odd. právní odboru investic zajišťuje:

 • samostatně kompletní majetkoprávní agendu pro investiční a neinvestiční akce přidělené odboru investic ve fázi přípravy a realizace staveb. To zahrnuje zejména vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených investičními akcemi, které je nezbytné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. V konečné fázi zajišťuje uzavření příslušných kupních,směnných a darovacích smluv, smluv na zřízení věcného břemene/služebností jakož i jiných smluv a dohod spojených s omezením vlastnického práva k majetku třetích subjektů ve prospěch SMOl. Zajišťuje uveřejňování uzavřených smluv v registru smluv, pokud této povinnosti podléhají.
 • veškerou administrativní agendu spojenou s majetkoprávní činností oddělení např. obstarává geometrické plány, znalecké posudky, jedná s katastrálním a pozemkovým úřadem, pozemkovým fondem, úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových apod. Vyžaduje vyjádření dotčených odborů SMOl, orgánů a institucí
 • spolupráci s ostatními odděleními odboru při uzavírání dalších smluv na zajištění investiční přípravy a realizace akcí. Řeší právní problémy vzniklé při realizaci smluv, jako jsou postihy za pozdní či vadné plnění díla, náhradu škody apod.
 • archivaci uzavřené majetkoprávní smlouvy dle směrnice MMOl
 • zpracování důvodové zprávy pro jednání MPK, RMO a ZMO, účastní se jejich projednávání a plní usnesení, která jsou z nich přijata
 • přípravu podkladů pro vyvlastňovací řízení
 • provádění výkladů , vysvětlení a aplikaci právních předpisů a provádí odbornou konzultační činnost pro odbor investic
 • spolupráci s ostatními odbory SMOl při řešení společných záležitostí
 • v rámci své působnosti přípravu finančních a věcných podkladů pro tvorbu plánu odboru investic na příslušný kalendářní rok, garantuje nepřekročení finančních limitů daných plánem na výkup pozemků a další investice s tím spojené; v průběhu kalendářního roku sleduje plnění plánu a navrhuje provedení rozpočtových změn
 • zpracování odpovědí a jejich evidenci k dotazům dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • uzavření smlouvy, její zveřejnění a evidenci ve vnitřním systému
 • připravu návrhu smluv pro potřeby zadávacích řízení
 • uzavírání smluv vzešlých ze zadávacích řízení, včetně jejich zveřejňování v registru smluv
 • provádění všech úkonů v rámci řízení před ÚOHS a soudy ve spolupráci s oddělení veřejných zakázek
 • ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek vyřizování námitek stěžovatelů
 • zveřejňování smluv v rámci své gesce
 • plnění úkolů dle evropského nařízení GDPR
 • vede, příp. eviduje soudní spory vedené v souvislosti s investičními akcemi
 • plnění dalších úkolů na základě příkazu vedoucího odboru

Při výkonu těchto činností využívá kromě vnitřních předpisů MMOl a SMOl zákony, vyhlášky a další legislativní nástroje ČR.

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouc

 • nevykonává

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

 • nevykonává

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

 • nevykonává

4. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv

 • nevykonává

5. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

zpracoval: Ing. Marek Drešr – vedoucí odboru

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon