Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Datová schránka « Kontakty

Sociální sítě

Kontakty » Datová schránka

Datová schránka statutárního města Olomouce

Datová schránka statutárního města Olomouce

Datová schránka je určená pro Magistrát města Olomouce a Městskou policii Olomouc

ID datové schránky: kazbzri

Datové schránky jsou elektronickým úložištěm, na které se mohou doručovat dokumenty a provádět úkony formou datových zpráv vůči orgánům veřejné moci a na které doručují orgány veřejné moci dokumenty a provádí úkony vůči ostatním držitelům datových schránek v rozsahu platné legislativy.
Ze zákona je zřízena datová schránka každému orgánu veřejné moci, každé právnické osobě zapsané v Obchodním rejstříku a některým dalším typům subjektů. Ostatní právnické osoby, fyzické osoby a fyzické osoby podnikající mají právo nechat si datovou schránku bezplatně zřídit.

Jak se do datové schránky přihlásit?

Jediná možná adresa pro přihlášení je www.mojedatovaschranka.cz.
Velké množství programů se umí do datové schránky přihlásit (odpovídajícím bezpečným způsobem) a stahovat zprávy do informačních systémů, spisové služby, nebo i třeba do Outlooku jednotlivce.
Na informační webu www.datoveschranky.info pak lze nalézt podrobnější informace k tématu a doporučený postup v případě problémů s přihlášením.

Kdy se zpráva považuje za doručenou?

Zpráva, která přijde do datové schránky orgánu veřejné moci se považuje za doručenou okamžikem příchodu do datové schránky příjemce.
Zpráva, která přijde do datové schránky nikoli orgánu veřejné moci se považuje za doručenou okamžikem přihlášení do datové schránky příjemce oprávněnou osobou, nebo uplynutím 10ti dnů od přijetí zprávy do datové schránky příjemce, podle toho, který okamžik nastane dříve (tzv. fikce doručení, kdy je zpráva považována za doručenou, aniž se majitel datové schránky do systému přihlásil.)

Fikce doručení se neuplatní při zasílání zpráv mezi právnickými a fyzickými osobami, pokud není institut fikce mezi nimi dohodnut.
Fikce doručení se neuplatní ani při zasílání zpráv např. Statutárnímu městu Olomouc, pokud se mu zpráva zasílá například v obchodní záležitosti, nebo jiné soukromoprávní záležitosti, pokud není institut fikce předem dohodnut.

Více o datových schránkách na: www.datoveschranky.info

Legislativní úprava k elektronickému podpisu, elektronické podatelně a datové schránce:

 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon číslo 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek

Doručení každé datové zprávy do datové schránky statutárního města Olomouce (MMOl) potvrzuje informační systém datových schránek.

Technické parametry přijímaných datových zpráv přes informační systém datových schránek:

Podání v elektronické podobě je možno zasílat pomocí datové schránky

 • datovou schránkou lze podání zasílat ve formátech, o které jsou uvedeny ve vyhlášce číslo 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů, příloze číslo 3 Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky.
 • přílohu emailu lze zasílat ve formátech:
  • prostý text (CP 852, 1250) s příponou .TXT
  • HTML dokument s příponou .HTM nebo .HTML
  • Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF
  • dokument Rich Text Format s příponou .RTF
  • Microsoft Word 6.0/95/97 s příponou .DOC
  • Microsoft Excel 5.0/95/97 s příponou .XLS
  • rastrový obrázek GIF, BMP, JPG s odpovídající příponou
  • video soubor ve formátu MPEG1 s příponou MPG, MPEG ¨
  • video soubor ve formátu WMV s příponou WMV (v žádném případě ne WMV HD)
  • audio soubor ve formátu MP3 příponou MP3
  • audio soubor ve formátu WAV s příponou WAV
  • XML soubor ve formátu FO s příponou FO
  • CAD dokument ve formátu DWG do verze AUTOCAD 2008
  • CAD dokument ve formátu DGN do verze MicroStation V8
  • GIS data ve výměnném formátu ESRI SHP Fines
  • dokument XML s příponou .XML
 • Přílohy emailu mohou být komprimovány kompresí ZIP verze 2.0 bez zaheslování. Při použití jiných formátů nebude garantováno doručení datové zprávy a podatelna MMOl nebude způsobilá tato podání přečíst. Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty.
 • Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy je 10 MB. V předmětu a těle zprávy uveďte doplňující informace.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu datové schránky:

Vaše dotazy zasílejte na elektronickou adresu .

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu