Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Odbor dopravy a územního rozvoje « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Odbor dopravy a územního rozvoje

Odbor dopravy a územního rozvoje

Odbor koncepce a rozvoje - OKR (dříve útvar koncepce a rozvoje stavebního odboru a nástupce útvaru hlavního architekta) je úřadem územního plánování nejen pro město Olomouc, ale pro celé území obce s rozšířenou působností.

Odbor koncepce a rozvoje je také garantem zabezpečení dlouhodobých cílů a záměrů územního plánování v běžné praxi projednávání jednotlivých investičních akcí a záměrů investorů a vlastníků pozemků.

Vlastník a investor má v prvé řadě znát perspektivu svého investičního záměru a perspektivu využití svého pozemku. To se týká jak procesu výstavby (přípravná fáze výstavby je formulace a příprava záměru), tak prodeje či koupě pozemku. Informace o poloze pozemku z hlediska funkčního využití ploch a regulačních prvků, o širších souvislostech a dlouhodobých cílech územního plánu (např. budování dopravního skeletu města, hlavních sběračů inženýrských sítí, prvků územního systému ekologické stability - biokoridory, biocentra) získá investor a vlastník právě na OKR. Územní plány jsou z pohledu občana obecně závazný dokument, vycházející ze stavebního zákona, který prošel řadou postupných kroků až ke schválení zastupitelstvem příslušné obce.

Územní plán řeší organizaci zastavěného i nezastavěného území do jednotlivých zón dle velikosti a povahy sídelního útvaru, se vstupem organizace dopravy, s potřebami sítí technické infrastruktury a se zajištěným "Územním systémem ekologické stability" (ÚSES). Území se člení na zóny obytné, pro průmysl a skladování, pro sport a rekreaci, smíšené zóny, plochy zemědělské výroby, zemědělsky obdělávané půdy, a další. Zvláštní postavení, které je nutno respektovat mají lesy, zeleň, plochy železničních, silničních a tramvajových zařízení.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu