Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Studie veřejných prostranství v Olomouci « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Studie veřejných prostranství v Olomouci

Studie veřejných prostranství

Studie veřejných prostranství

Na této stránce jsou přehledně zveřejněny studie veřejných prostranství v Olomouci pořizované odborem koncepce a rozvoje.

Dílčí revitalizace Palachova náměstí (Alfaprojekt 8/2016)

Důvodem pro pořízení studie revitalizace části náměstí na pozemku Statutárního města Olomouce bylo získat odborný podklad pro rozhodování v území při regulaci zájmů dalších subjektů. Studie řeší revitalizaci veřejného prostranství náměstí na pozemku Statutárního města Olomouce pozemek p.č 105/48 k.ú. Olomouc v souladu s územním plánem.

 

Územní studie úprav Kollárova náměstí (StudioPAB 12/2016)

Důvodem pro pořízení územní studie úprav Kollárova náměstí je záměr přemístění fragmentů kašny v severní části náměstí do Čechových sadů, a do prostoru stávajícího místa kašny osadit existující pracovní dřík z mariánského sloupu na Dolním náměstí. V návaznosti na tento záměr je současně žádoucí navrhnout celkovou koncepci veřejného prostoru Kolárova náměstí, jehož současný stav neodpovídá jeho poloze v centru města.

 

Územní studie veřejného prostranství „Náměstí Republiky – Křížkovského – Mariánská- Akademická – Wurmova“

Cílem územní studie veřejného prostranství „Náměstí Republiky – Křížkovského – Mariánská- Akademická – Wurmova“ je prověřit možné úpravy těchto veřejných prostranství, včetně možných variant a nalezení optimálního řešení odpovídajícího významu jednotlivých veřejných prostranství s důrazem na zlepšení podmínek pro pěší. Zpracování studie bude probíhat ve dvou fázích. V první fázi se stanoví základní urbanistický koncept celého kontinua veřejných prostranství a v druhé fázi se podrobně vyřeší jednotlivá prostranství, včetně detailů parteru a návazností na okolní objekty, to vše s akcentem na řešení náměstí Republiky a vazby na již zpracovaná veřejná prostranství.

Studie se nachází na konci první fáze, tj. zpracování variant řešení. Na počátku června 2017 proběhlo setkání se zde sídlícími institucemi. Dne 19. 6. 2017 se konala veřejná diskuze v sále Václava III. ve Vlastivědném muzeu Olomouc za účasti asi šedesáti občanů. Do diskuze ke studii se také zapojilo od 8. 6. do 10. 7. přes 330 respondentů pomocí ankety na stránkách města. Výsledky ankety posloužily zpracovateli studie i městu k potvrzení závěrů z diskuze s institucemi, veřejností a analýz území. Na konci září byly pracovní varianty prodiskutovány s institucemi. Dne 4.10. 2017 v rámci festivalu Dne architektury v Olomouci byly veřejnosti představeny pracovní varianty řešení. Setkání se zúčastnila asi padesátka občanů. Až do konce října 2017 bylo možné se seznámit s těmito variantami na stránkách a posílat případné podněty a doporučení. Této možnosti využila jen desítka respondentů. Následně připomínky konzultantů, odborů MMOl, dotčených orgánů, zástupů institucí a veřejnosti zpracovatel roztřídil, některé z nich zapracoval, jiné budou kvůli podrobnosti řešeny v následující fázi studie a ostatní byly odloženy s vysvětlením, proč je zohlednit nelze. Tyto finální varianty jsou s textem, který rekapituluje východiska i varianty řešení, ke shlédnutí níže „Finální varianty návrhu konceptu“ a „Shrnutí vyhodnocení připomínek“.

 

 

Články publikované na olomouc.eu ke studii:

 

Územní studie veřejného prostranství Sokolská – Zámečnická

Impulsem pro pořízení studie je potřeba řešit rekonstrukci tramvajové tratě včetně nového odbočení z ulice 8. května do ulice Zámečnická a Sokolská a dále řešit rekonstrukci komunikací a inženýrských sítí. Studie zahrnuje také ulice U Hradeb, Slovenská, Kačení a Vodární. Cílem studie je získat kvalitní výchozí podklad pro navazující projektovou dokumentaci., tj. řešit celkovou úpravu ulic spolu s tramvajovou tratí a inženýrskými sítěmi a navrhnout kvalitní a na okolní území charakterově navazující veřejné prostranství, včetně jeho vybavení, koncepce dopravy a koncepce provozních vazeb a případně etapy úprav.

Dne 19. 10. 2017 proběhlo setkání k zadání studie s rezidenty a zástupci podnikatelů a organizací. Po seznámení s důvody zpracování studie byl prostor pro dotazy i společné hledání hodnot, problémů a podnětů pro řešené území. Do doplňující ankety na stránkách města se však veřejnost nezapojila. Závěry z diskuze (viz níže) byly předány také zpracovateli studie.

Byla dokončena 1. fáze studie, koncept s variantami. Veřejnosti byla 1. fáze studie představena 12. 4. 2018 zpracovatelem, týmem pod vedením Ing. arch. Davida Mareše, který také zodpověděl spolu s náměstkem primátora Alešem Jakubcem dotazy přítomných - viz. zápis ze setkání. Studie byla představena Radě města. Po zvážení připomínek jak ze strany města, veřejnosti i odborných konzultantů, byla pro dokončení vybrána varianta zóny 30 s řešením veřejného osvětlení a vedení trakcí variantně, primárně však na závěsech. V současné době je dokončována 2. fáze, kdy řešení bude dopracováno do podrobnějšího detailu tak, aby byla dobrým výchozím podkladem pro další stupně projektové dokumentace. Zároveň Statutární město Olomouc zahájilo jednání s vlastníky nemovitostí o možné spolupráci k ponechání či zřízení závěsů pro trakční vedení a veřejné osvětlení.

 

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu