Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Studie veřejných prostranství v Olomouci » Koncepce veřejných prostranství v Olomouci

Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouci (KVP)

Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouci (KVP)

Vážení obyvatelé a návštěvníci města Olomouce

Jako zpracovatelé bychom vás rádi informovali, že jsme začali pracovat na projektu Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouci (dále Koncepce), který se město rozhodlo vytvořit. Veřejná prostranství jsou nejen místy, která všichni užíváme, ale také je všichni svoji aktivní přítomností spoluvytváříme. Proto je pro nás na začátku velmi důležitá komunikace s vámi. Na začátku možnost naslouchat a pochopit vaše zkušenosti, přání, obavy, nápady, týkající se především užívání veřejných prostranství, ale stejně tak i života ve městě jako celku. V průběhu pak příležitost vzájemného dialogu a zpětné vazby k naší práci. Komunikace skrze osobní setkání je nenahraditelná především v možnosti neustálého oboustranného dialogu, reagování na sebe navzájem. Nyní jsme se ale ocitli ve složité době, která nám taková setkání neumožňuje. Přesto se budeme snažit hledat a vytvářet cesty k takové komunikaci i v online prostředí, které se nám všem nyní stává jediným místem, kde se můžeme potkávat. Jednou z nich je tato webová stránka, na které bychom vám nyní chtěli představit první informace o připravovaném projektu a vytvořit prostor pro první komunikaci, posléze pak připravit další způsoby setkání.

Budeme rádi, pokud se budete chtít na vytváření vize veřejných prostranství města Olomouce podílet.

Děkujeme.

Za tým zpracovatele - MCA atelier - Pavla Melková

Proč je důležité soustředit se na kvalitu veřejných prostranství?

Kvalita veřejných prostranství se podílí na celkové kvalitě života ve městě. Ulice, náměstí, parky a další veřejné prostory jsou pomyslným obývacím pokojem města. Jsou tím, co ve městě prvotně vnímáme, a co má bezprostřední dopad na naši spokojenost. Jsme-li ve městě spokojeni, nestěhujeme se pryč, naopak zde žijeme a spoluutváříme jej. Atraktivní město, pohodlné pro život, je lákavé i pro mladé lidi a absolventy škol, kteří po studiu neodchází, ale naopak zde zůstanou nebo se vrací. Je-li vstřícné pro všechny sociální a věkové skupiny obyvatel, vytváří rozmanité prostředí, které obohacuje všechny. V neposlední řadě město s kvalitním veřejným prostorem přitahuje kvalitní, dlouhodobé investice, které mají pozitivní dopad na jeho rozvoj.

Veřejná prostranství také plní roli podpůrné technické a dopravní infrastruktury města, nosné fyzické osnovy i kostry významového a dějového obsahu města. Jsou tedy ve všech úrovních nedílně propojena s ostatními rovinami města. Je tedy zřejmé, že skrze svoji roli v celku města vyžadují systémovou koncepci, provázanou od největšího měřítka celku města až po detail jednotlivých veřejných prostranství.

Proto se město rozhodlo vypracovat koncepci, která navazuje na systém veřejných prostranství založený v Územním plánu Olomouc, v regulačních plánech a územních studiích a který bude koordinován s ostatními koncepcemi, které postihují specifické oblasti ve veřejných prostorech, např. již schválenou koncepci modrozelené infrastruktury a vznikající strategii zeleně.

Koncepce veřejných prostranství bude sloužit především jako podklad pro vypracování dalších podrobnějších projektových dokumentací, pro iniciování investic do veřejných prostranství, pro rozhodování v území, pro koordinaci investičních záměrů ovlivňujících veřejná prostranství, stejně jako například pro kvalitní údržbu. Koncepce by měla být návodem nejen pro městskou samosprávu, ale také státní správu, širokou i odbornou veřejnost a developery, jak veřejný prostor města postupnými kroky zkvalitňovat.

Zpracovatelský tým Koncepce

Zadavatelem Koncepce je Magistrát Města Olomouce - odbor Strategie a řízení, Útvar hlavního architekta. Garantem je primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA a zpracovatelem architektonická kancelář MCA atelier, v čele s architekty Pavlou Melkovou a Miroslavem Cikánem. Na tvorbě dokumentu se dále podílí zástupci dalších magistrátních odborů a organizací s přímým vztahem k tématu veřejných prostranství. 

Pokud byste se nás chtěli na něco zeptat, využijte prosím tyto kontakty:

MCA atelier

MCA atelier založili v roce 1996 Miroslav Cikán a Pavla Melková. Velká část projektů a realizací vzešla z vítězství v architektonických soutěžích, například revitalizace Bastionu U Božích muk, Památník Jana Palacha ve Všetatech, revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě či obnova náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Mezi další realizace patří skrytá protipovodňová vrata v pražské Čertovce, rekonstrukce funkcionalistického souboru Husova sboru v Praze, revitalizace Komenského náměstí v Praze a další návrhy a realizace souborů, obytných domů, činžovních a rodinných vil, rekonstrukcí a veřejných prostranství. Atelier má dlouhodobé zkušenosti s tvorbou veřejných prostranství, a to jak v úrovni realizací, tak vytváření plánovacích, strategických a koncepčních materiálů. Realizace jsou pravidelně publikovány v odborných architektonických časopisech. MCA atelier získal řadu cen, například Národní cenu za architekturu – Grand Prix Architektů (2012), Cenu primátora hl. m. Prahy (2012), nominaci na Cenu Klubu Za starou Prahu (2012), první cenu East Centric Arhitext Awards competition (2013), nominaci na European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award (2013 a 2020), nominaci na Českou cenu za architekturu (2016), nominaci na Piranesi Award 2019 či Národní cenu za architekturu Grand prix v kategorii Architektonický design a rekonstrukce (2020).

Pavla Melková v roce 2012 založila Kancelář veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), kterou do roku 2017 také vedla, od roku 2013 pak řídila Sekci detailu města tamtéž. Nyní je místopředsedkyní gremiální rady IPR. V roce 2015 založila na Fakultě architektury, kde působí jako pedagogický pracovník, předmět Koncept a interpretace, jehož je vedoucí. Byla nominována na cenu Architekt roku 2014. Je autorkou řady knih, například: Bastion XXXI U Božích muk (2012), Prožívat architekturu (2013), Stůl u okna, na stole kniha (2014), Humanistická role architektury (2016), Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody (2016), Hrany dne (2017), Vnitřní čas (2019), Ke stolu! (2019), Architektura reciprocity (2020) či Památník Jana Palacha ve Všetatech (2020).

Průběh projektu

Koncepce bude sestávat ze dvou základních částí:

  1. Etapa - Generel veřejných prostranství vyhodnotí současný stav veřejných prostranství v Olomouci a určí jejich zatřídění a potenciál rozvoje. Bude definovat klíčová VP a pro ně formou scénáře” stanoví jednoduché zadání pro další kroky rozvoje. Generel by po schválení Radou města Olomouce měl být zaevidován jako územní studie a sloužit jako závazný podklad pro rozhodování v území.  
  2. Etapa - Standardy veřejných prostranství bude metodickým manuálem, který pro jednotlivé složky a kategorie veřejných prostranství navrhne konkrétní principy kvality a pravidla jejich tvorby a obnovy.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili sběru podnětů a podělili se s námi o své názory na veřejná prostranství Olomouce. Níže si dovolujeme představit první závěry z analytické fáze přípravy Generelu veřejných prostranství:

Olomouc je centrem vzdělanosti a nositelem řady historických a kulturních hodnot. Hodnoty veřejných prostranství Olomouce spočívají především v obecně dobré prostupnosti města, kdy “vše je (relativně) blízko”, dále v dostupnosti přírody a míst pro pobyt a odpočinek. Důležitou oblastí jsou v tomto kontextu krom veřejných prostranství centra zejména oblíbené historické parky, které historické jádro lemují. Hodnotou je přítomnost řek a jejich rekreačního potenciálu v dosahu městského centra. Pozitivem je také dostupná a kvalitní veřejná doprava, reprezentovaná především rozvinutou sítí tramvajových linek.

Naopak deficity města z hlediska kvality veřejných prostranství spočívají v přítomnosti řady bariér pěšího a cyklistického pohybu, např. ve stále nedostatečném propojení sítě cyklotras a stezek napříč městem. Veřejná prostranství napříč městem mají kolísavou kvalitu co se týče jejich podoby, využití a vybavení. Nedostatky jsou patrné například v nízké obytné kvalitě veřejných prostranství modernistických (panelových) sídlišť, kde žije velká část obyvatel Olomouce. Tradičním problémem, který trápí řadu českých měst, je pak téma dopravy v klidu - na jedné straně nedostatek parkovacích kapacit a na straně druhé zahlcení veřejných prostranství parkujícími vozidly.

Závěry z analytické fáze budeme v navazujících fázích práce na Koncepci dále zpřesňovat a rozpracovávat do podoby návrhových cílů a principů kvality.

Komunikace projektu

Komunikace projektu bude zatím probíhat především na těchto webových stránkách. Pokud to pandemická situace umožní, v budoucnu bychom rádi uspořádali různé formy osobního setkání.

Aktuálně je k dispozici stručný záznam z úvodního sběru podnětů, který byl otevřen veřejnosti do 6. prosince 2020. Možností bylo vyplnit krátký anketní formulář a přímo do online mapy označit konkrétní hodnotná nebo naopak problémová místa. Vaše podněty nyní slouží zpracovateli Koncepce jako jeden z dílčích podkladů pro vyhodnocení současného stavu veřejných prostranství města Olomouce a zpracování návrhové části Koncepce veřejných prostranství. Všem zúčastněným děkujeme! Budeme rádi, zapojíte-li se i v dalších fázích projektu.

Ke stažení:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon