Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Koncepce a metodiky

Koncepce a metodiky

Metodika restaurační zahrádky

Město představilo na schůzce 1.2.2022 majitelům kaváren a restaurací v městské památkové rezervaci připravované zásady kvalitní praxe pro umisťování letních restauračních zahrádek. Součástí prezentace byly rovněž vizualizace možné budoucí podoby zahrádek v souladu s připravovanými zásadami.

Na základě zveřejněné prezentace a pracovního návrh metodiky měli majitelé zahrádek a veřejnost možnost vyjádřit své podněty a připomínky. Navazující představení metodiky, po připomínkovém řízení, se uskutečnilo ve středu 29. června. Zde byly představeny zapracované změny a nově navržené 5-leté přechodné období pro stávající zahrádky. Pro nové restaurační zahrádky je metodika platná od 1.1.2023.

Metodika bude v nejbližším období zpracována do přehledného grafického manuálu. Město dále plánuje vytvořit dotační program na podporu uplatňování metodiky.

 

Metodika Označení provozoven a reklama v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranném pásmu

je metodický materiál zpracovaný odborem strategie a řízení, útvarem hlavního architekta ve spolupráci s orgány památkové péče (odborem památkové péče MMOl a Národním památkovým ústavem, územní pracoviště v Olomouci). Metodika je návodem pro vlastníky objektů, uživatele a provozovatele, jaké vhodné způsoby označení zvolit a jak postupovat při konzultacích a povolování označení. Pro další zájemce slouží jako informační zdroj. Jedná se o doporučující, návodný dokument, který shrnuje zásady vedoucí ke kvalitní praxi a snížení vizuálního smogu městského prostředí v centru Olomouce, vychází z aktuálních zkušeností z Olomouce i dalších měst.

 

Modrozelená infrastruktura

Tento dokument je určen odborné i laické veřejnosti a měl by se stát základním městským předpisem pro boj s negativními dopady klimatických změn na území města Olomouce.

 

Koncepce vodního hospodářství

Studie „Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“ je rozsáhlý koncepční materiál. Skládá se ze 3 základních částí, a to generelu kanalizace, generelu vodovodu a studie odtokových poměrů. Na ně navazuje zpracování technicko-ekonomického posouzení dalšího vývoje z hlediska realizace nutných oprav, plánovaných rekonstrukcí a výhledových záměrů. Svým rozsahem projekt splnil hlavní cíle v posouzení zásobování vodou, odkanalizování a odvedení dešťových vod pro stávající i výhledový stav.

 

Městské standardy kanalizační sítě

Městské standardy jsou zpracovány jako metodika pro přípravu a realizaci nových objektů a obnovu současného zařízení umožňujícího odvádění odpadních vod na území celého města. Dodržení Městských standardů kanalizační sítě umožňuje investorům převádět infrastrukturní majetek do vlastnictví SMOl, na základě stanovených požadavků a pravidel.

 

Městské standardy vodovodní sítě

Městské standardy jsou zpracovány jako metodika pro přípravu a realizaci nových objektů a obnovu současného zařízení umožňujícího zásobení obyvatel města pitnou vodou na území celého města. Dodržení Městských standardů vodovodní sítě umožňuje investorům vkládat, darovat popřípadě prodávat infrastrukturní majetek do vlastnictví SMOL.

 

Městské standardy objektů HDV a MZI na veřejných prostranstvích

Městské standardy objektů HDV a MZI na veřejných prostranstvích tvoří technický manuál pro přípravu, projektování, projednávání, realizaci, předávání a správu objektů HDV a MZI na veřejných prostranstvích v rámci celkového uspořádání veřejných prostranství a městských areálů. Účinnost standardů je od 1.1.2021.

 

Model dopravy města Olomouce (2022)

 

Plán dopravní obslužnosti města Olomouce (2021-2025)

 

Plán rozvoje veřejného osvětlení ve městě Olomouci

 

Energetické hospodářství města Olomouce

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon