Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Náplň činnosti « Odbor agendy řidičů a motorových vozidel « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru agendy řidičů a motorových vozidel

Přehled zpracovávaných agend

samostatní zaměstnanci
spisová, administrativní a hospodářská služba

 1. přebírají, zapisují, rozdělují a archivují všechny došlé spisy na odboru
 2. sledují a kontrolují v systému Yamaco zpracování jednotlivých spisů
 3. vypracovávají přehledy zpracovaných spisů podle požadavků vedoucích pracovníků
 4. sledují u uložených plateb za přestupky jejich splatnost v termínu
 5. zpracovávají podklady pro exekuční řízení u nezaplacených plateb, předávají jednotlivé tituly k exekučnímu vymáhání
 6. přebírají a rozdělují poštu odboru na jednotlivá oddělení
 7. zabývají se ostatní ekonomickou a hospodářskou činností odboru
 8. přebírání žádostí o vrácení ŘP, přebírání odvolání a odporů proti rozhodnutí

oddělení technické způsobilosti a evidence vozidel

technické změny, dovozy a přestavby vozidel, trvalé vyřazení vozidla

 1. schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
 2. výměna karoserie, podvozku, změna typu motoru
 3. výmaz výrobního čísla motoru z registru vozidel
 4. duplikát technického průkazu (velký TP) za popsaný, ztracený, odcizený nebo poškozený technický průkaz
 5. LPG, CNG - hromadná přestavba
 6. zápis závěsného zařízení
 7. registrace mopedů bez technického průkazu (velký TP) nebo vystavení technického osvědčení těchto vozidel
 8. registrace samojízdných pracovních strojů bez technického průkazu (velký TP) nebo vystavení technického osvědčení těchto vozidel
 9. stavba vozidla
 10. přestavba vozidla
 11. registrace historických vozidel
 12. >registrace sportovních vozidel
 13. trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
 14. odpovídá na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů, organizací a občanů

taxislužba, stanice měření emisí a označení vozidel praktického lékaře

 1. výkon státní správy dle zákona o silniční dopravě
 2. výkon státního odborného dozoru nad dodržováním podmínek a plnění povinností u provozovatelů taxislužby podle zákona o silniční dopravě
 3. ukládání a vybírání pokut při porušení stanovených právních předpisů v rozsahu své působnosti
 4. výkon státní správy dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 5. výkon státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích; zjišťuje, zda osoby, jimž ukládá tento zákon povinnosti ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, plní uložené povinnosti a zda dodržují podmínky stanovené v rozhodnutích, vydaných nadřízeným orgánem
 6. rozhodování o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
 7. vydávání osvědčení k provozování stanice měření emisí
 8. ukládání a vybírání pokut při nedodržení podmínek stanovených zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a prováděcím právním předpisem o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
 9. zajišťování agendy spojené s vydáváním označení vozidla praktického lékaře ve službě
 10. odpovídání na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů, organizací a občanů

Stanice měření emisí v působnosti Magistrátu města Olomouce

oddělení evidence vozidel

 1. registrace vozidla s českým technickým průkazem, které ještě nemá přidělenou českou registrační značku (SPZ), továrně nové vozidlo
 2. odhlášení na nového vlastníka
 3. registrace vozidla na nového provozovatele
 4. zápis změn v registru motorových vozidel (změny příjmení, bydliště, barvy, názvu nebo sídla firmy)
 5. stěhování z obvodu jiné obce do obvodu Olomouce
 6. registrace vozidla v rámci dědictví
 7. vývoz vozidla do ciziny
 8. dočasné vyřazení vozidla z evidence
 9. uvedení vozidla do provozu po dočasném vyřazení
 10. výměna RZ za ztracenou, poškozenou nebo odcizenou RZ
 11. zapsání, vymazání zástavního práva
 12. zapsání nebo vymazání vlastníka (např. při ukončení leasingu)
 13. duplikát malého technického průkazu za ztracený, poškozený, popsaný, odcizený
 • Nejčastěji kladené otázky (FAQ)
 • Užitečné odkazy
 • Informace k evidenci vozidel: tel. 585 513 737

Oddělení dopravních nehod a přestupků s návykovými látkami

 1. projednává skutky postoupené Policií ČR nebo jinými orgány činnými v trestním řízení, jimiž jsou porušována příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, týkajících se provozu na pozemních komunikacích, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin
 2. rozhoduje o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, dále řeší správní delikty fyzických podnikajících osob a právnických osob v souvislosti s porušením obecně závazných právních předpisů týkajících se provozu na pozemních komunikacích (např. podle zák. č. 56/2001 Sb., 168/1999 Sb., 361/2000 Sb.)
 3. řeší přestupky ve správním řízení v případě závažného porušení obecně závazných právních předpisů
 4. projednává přestupky v příkazním řízení, nejsou-li pochybnosti o tom, že obviněný se přestupku dopustil, a došlo k méně závažnému porušení obecně závazných právních předpisů; v tomto případě lze vydat příkaz o uložení pokuty nebo napomenutí
 5. vyřizuje přestupky v blokovém řízení, jestliže je přestupek spolehlivě zjištěn a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit
 6. rozhoduje o zkrácení sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, týkajících se upuštění od výkonu zbytku zákazu této činnosti
 7. předává oznámení skutků u nichž je podezření ze spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení, zejména při zjištění maření výkonu rozhodnutí
 8. u přestupků vyřízených blokově provádí výběr finančních částek v hotovosti
 9. předává podklady o nezaplacených pokutách odboru ekonomiky k dalšímu vymáhání
 10. zpracovává statistické výkazy o projednaných přestupcích
 11. zpracovává souhrnné výstupy v součinnosti s Městskou policií a Policií ČR s cílem prevence před protiprávním jednáním
 12. vede agendu zadržených řidičských průkazů, vč. správního řízení
 13. vedení evidence vyřízených přestupků
 14. spolupráce se státním zastupitelstvím a orgány Policie ČR
 15. předávání podkladů a informací na vyžádání pojišťovnám ve věcech pojistných událostí osob a motorových vozidel

Oddělení drobných přestupků v dopravě

 1. zastupování celospolečenských zájmů při rozhodčí činnosti v konkrétních případech určených zákonem o provozu na pozemních komunikacích
 2. vykonávání státní správy na úseku provozu na pozemních komunikacích, odnímání (vracení) řidičských oprávnění ve spolupráci s komisaři a evidencí řidičů
 3. projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 4. poskytování informací veřejnosti v rozsahu svých kompetencí, provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 5. ukládání a vybírání pokut při porušení povinností stanovených zákony v rozsahu své působnosti
 6. odpovědi na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů a organizací a občanů
 7. vyřizování žádostí o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti a žádostí o vrácení řidičského oprávnění

Oddělení přestupků proti zákonnému pojištění

 1. zastupují celospolečenské zájmy při rozhodčí činnosti v konkrétních případech určených zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 2. projednávají přestupky proti zákonnému pojištění
 3. poskytují informace veřejnosti v rozsahu svých kompetencí
 4. ukládají a vybírají pokuty při porušení povinností stanovených zákony v rozsahu své působnosti
 5. odpovídají na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů a organizací a občanů

oddělení evidence řidičů

 1. udělení řidičského oprávnění, rozšíření řidičského oprávnění
 2. výměna, změna v ŘP
 3. ztráta, odcizení, poškození a zničení ŘP
 4. výměna ŘP vydaného členským státem Evropské unie
 5. výměna ŘP vydaného cizím státem
 6. vydání MŘP – typ: Vídeň, Ženeva
 7. ztráta,odcizení, poškození MŘP
 8. výpis z evidenční karty řidiče
 9. žádost o vrácení řidičského oprávnění z důvodu:
  • zdravotní, odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • po výkonu trestu nebo výkonu sankce zákazu činnosti
 10. vydání nového PPZŘ
 11. ztráta,odcizení poškození nebo zničení PPZŘ
 12. při změně údajů
 13. vydání karty řidiče
 14. vydání karty vozidla (karta podniku)
 15. vydání servisní karty (karta dílny)
 16. výpis z bodového hodnocení
 17. námitky proti provedenému záznamu bodů
 18. žádost o odečet 3 bodů po ukončení školení bezpečné jízdy
 19. žádost o vrácení řidičského oprávnění pozbytého dosažením celkového počtu 12 bodů

oddělení zkušební komisaři autoškol

 1. vykonává státní správu a státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v rozsahu vymezeném zákonem a státní správu na úseku provozu na pozemních komunikacích
 2. vydává (odnímá) registraci k provozování autoškoly
 3. vede evidence žadatelů o výuku nebo výcvik k získání řidičského oprávnění
 4. zajišťuje zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění
 5. provádí podmínění, omezení a pozastavení řidičského oprávnění
 6. nařizuje přezkoumání zdravotní a odborné způsobilosti
 7. odnímá (vrací) řidičské oprávnění
 8. provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP), provozuje dopravní hřiště.
 9. ukládá a vybírá pokuty při porušení povinností stanovených zákony v rozsahu své působnosti
 10. odpovídá na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů a organizací a občanů

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu