Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru agendy řidičů a motorových vozidel

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řídí, kontroluje a organizuje práci odboru
 • zajišťuje tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru
 • navrhuje tajemníkovi platové zařazení a změny platového zařazení zaměstnanců odboru
 • seznamuje zaměstnance s právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z pracovní smlouvy a pracovními a platovými podmínkami
 • odpovídá tajemníkovi za stav kázně zaměstnanců odboru
 • rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce týkajících se movitých věcí, které mají souvislost s provozováním Centra Semafor, a je pověřen jejich podepisováním
 • rozhoduje o uzavírání nájemních smluv týkajících se části dětského dopravního hřiště a učebny (nebytový prostor) za účelem pořádání výchovně vzdělávacích, sportovních, propagačních a kulturně společenských akcí a je pověřen jejich podepisováním
 • je členem komise „Bezpečnost silničního provozu“ (BESIP)

B. Samostatní zaměstnanci – útvar vedoucího odboru

sekretářka zajišťuje:

 • zajišťuje provoz sekretariátu vedoucího odboru a koordinaci s ostatními odděleními odboru
 • vyřizuje korespondenci vedoucího odboru
 • provádí asistentské práce dle pokynů vedoucího odboru
 • zapisuje a vede evidenci zápisů z porady vedoucího odboru
 • vede komplexně spisovou službu, evidenci příchozí a odchozí korespondence a její distribuci v rámci odboru
 • správa elektronické úřední desky odboru
 • vede evidenci stížností odboru
 • provádí archivaci materiálů vedoucího odboru
 • provádí aktualizaci telefonního seznamu odboru a internetových stránek
 • vede evidenci úředních razítek
 • vede evidenci interních předpisů a metodických pokynů
 • zajišťování včasného zadání předložených zpracovaných návrhů pro RMO a ZMO do systému EKUS
 • je určena k zajišťování 1. pomoci a udržování lékárničky v řádném stavu na odboru
 • organizuje 1x za 2 roky školení řidičů zaměstnanců MMOl
 • zpracovává stravné pro zaměstnance odboru
 • zpracovává měsíční docházku zaměstnanců odboru (poklady k výplatám zaměstnanců pro mzdovou účtárnu)
 • vede personální evidenci odboru (evidenci specifikací pracovních náplní, zkrácených pracovních úvazků, dohod o hmotné odpovědnosti a služebních průkazů zaměstnanců odboru)
 • nákup předmětů operativně technické evidence, drobného dlouhodobého hmotného majetku
 • zajišťuje řádnou evidenci a inventarizaci movitého majetku odboru AŘMV

ekonomka zajišťuje:

 • sestavování návrhu ročního rozpočtu s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek odboru agendy řidičů a motorových vozidel a jeho zadání ke schválení do programu PROXIO
 • kontrolu hospodaření dle schváleného rozpočtu odboru včetně sledování čerpání provozní části rozpočtu dle limitů rozpočtovaných položek v programu PROXIO
 • předkládání návrhů na opatření souvisejících s vývojem čerpání rozpočtu odboru včetně návrhů rozpočtových změn vedoucímu odboru a zadávání požadavku rozpočtových změn do programu PROXIO
 • realizaci schválených rozpočtových změn
 • účetní správnost vykazování rozpočtovaných prostředků
 • provádí dílčí ekonomické rozbory, sleduje vývoj nákladů a výdajů včetně návrhů na opatření, kontroly sestav a ročního vyúčtování, zajišťování odborných ekonomických činností na úseku financování, rozpočetnictví, a kalkulace a zajišťování složitých účetních agend, samostatně zajišťuje účetní práce
 • vedení a vystavování objednávek odboru v programu Agendio
 • likvidace faktur a paragonů vystavením zúčtovacích a platebních poukazů za odbor
 • provádění a evidence zálohových plateb odboru
 • vystavování vratek klientům za neoprávněně vybrané správní poplatky, vyrovnání převzatých kaucí, atd.
 • nákup předmětů operativně technické evidence, drobného dlouhodobého hmotného majetku
 • vedení majetkové agendy odboru v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními směrnicemi MMOl včetně zařazování nového majetku do inventárního stavu, převodu či vyřazování a likvidaci majetku opotřebeného a neopravitelného z inventárního stavu na základě škodní a likvidační komise a RMO nebo jen dílčí inventarizační komise – vedení v účetní evidenci programu ENO
 • archivace materiálů související s ekonomickou agendou
 • přebírání pokutových bloků z KÚOK pro jmenovité odbory MMOl, včetně předávání roční uzávěrky na KÚOK za tyto jmenovité odbory
 • vedení a inventarizace pokutových bloků za odbor agendy řidičů a motorových vozidel
 • vedení evidence mezd pracovníků odboru
 • činnost spojená s personální agendou zaměstnanců odboru agendy řidičů a motorových vozidel (evidenci specifikací pracovních náplní, zkrácených pracovních úvazků, dohod o hmotné odpovědnosti a služebních průkazů zaměstnanců odboru)
 • je určena k zajišťování 1. pomoci a udržování lékárničky v řádném stavu na odboru

zaměstnanec pro výkon exekučního řízení – ekonomicko administrativní pracovník

 • – přebírá, zapisuje, rozděluje a archivuje všechny došlé spisy odboru, rozděluje poštu odboru na jednotlivá pracoviště, zajištění archivace všech ukončených spisů oddělení přestupků
 • – sleduje a kontroluje v systému YAMACO a VITA zpracování spisů, které po nabytí právní moci v systému ukončuje
 • – vypracovává přehledy zpracovaných spisů podle požadavků vedoucích pracovníků
 • – přebírání kaucí od PČR za přestupky v dopravě od přestupců
 • – správa elektronické úřední desky odboru
 • – zajišťuje řádnou evidenci a inventarizaci movitého majetku odboru AŘMV
 • – zabývá se ostatní ekonomickou a hospodářskou činností odboru
 • – vede spisovou službu
 • – zpracování denní došlé a odeslané pošty

zaměstnanec pro evidenci přestupků

 • přebírá, zapisuje, rozděluje a archivuje všechny došlé spisy odboru, rozděluje poštu odboru na jednotlivá pracoviště, zajištění archivace všech ukončených spisů oddělení přestupků
 • přebírání kaucí od PČR za přestupky v dopravě od přestupců
 • vypracovává přehledy zpracovaných spisů podle požadavků vedoucích pracovníků
 • sestavuje celkový roční plán kontrol dle dodaných podkladů od vedoucích jednotlivých oddělení
 • provádí fyzické kontroly vedoucích oddělení dle pokynů vedoucího odboru
 • sleduje a kontroluje v systému Yamaco a VITA zpracování spisů, které ukončuje pro všechny pověřené zaměstnance
 • vypracovává přehledy zpracovaných spisů
 • vede spisovou službu
 • sledování zadaných úkolů pro OARMV schválených RMO nebo ZMO v programu EKUS

samostatný zaměstnanec – právník, správní pracovník zajišťuje:

 • analýzy a porovnání vykonávaných činností v obdobných statutárních městech v ČR
 • připomínkování interních norem a dokumentů
 • přípravu podkladů pro kontrolní orgány
 • vede evidenci a zpracovává agendu spojenou se zák. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • vede evidenci stížností odboru

manažer dětského dopravního hřiště města Olomouce (Centrum Semafor) - zaměstnanec pověřený organizací práce zajišťuje:

 • tvorbu koncepce a organizaci odborného zájmového vzdělávání, vedení a výuku ve vzdělávacích kurzech dopravní výchovy pro všechny kategorie dětí i dospělých
 • přípravu a realizaci koordinační a metodické činnosti zájmových volnočasových aktivit s dopravní tématikou pro všechny kategorie dětí i dospělých
 • správu dětského dopravního hřiště a koordinaci všech aktivit Centra Semafor, zajišťuje řádnou evidenci movitého majetku, inventury majetku, správu a půjčování materiálu za úplatu, správu budov Centrum Semafor
 • navrhuje smlouvy o výpůjčce týkající se movitých věcí, které mají souvislost s provozováním Centra Semafor, a je pověřen jejich podepisováním
 • navrhuje uzavírání nájemních smluv týkajících se dětského dopravního hřiště a učebny (nebytový prostor) za účelem pořádání výchovně vzdělávacích, sportovních, propagačních a kulturně společenských akcí a je pověřen jejich podepisováním
 • provádění dílčích ekonomických rozborů, sleduje vývoj nákladů a výdajů včetně návrhů na opatření, kontrolu sestav a ročního vyúčtování, zajišťování odborných ekonomických činností na úseku financování, rozpočetnictví, a kalkulace a zajišťování složitých účetních agend souvisejících s Centrem Semafor
 • vedení a psaní objednávek včetně likvidace faktur souvisejících s činností Centra Semafor
 • v souvislosti s pracovními záležitostmi je pověřen k užívání všech samohybných prostředků, které jsou na dopravním hřišti k dispozici (jednomístné kolo, elektrokolo, dvoukolo, lehokolo, klaunské kolo, koloběžka, šlapací vozík na bázi dvou kol, šlapací auto, in-line brusle, segway, aj.)
 • v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, odpovídá o zveřejnění smluv týkajících se věcné příslušnosti CENTRA Semafor
 • správu hřiště, půjčování kol a vybavení, přístup na sociální zařízení a do učebny, apod.
 • vedení evidence přihlášených škol a pravidelnou kontrolu aktivit na dopravním hřišti
 • zajišťování objednávek a úhrady vybavení objektu popřípadě opravy nad rámec uzavřené smlouvy
 • spolupráce s organizací Centrum služeb pro silniční dopravu (BESIP) při zajišťování výuky a soutěží na hřišti
 • dodržování Smlouvy o provozu dětského dopravního hřiště, zpracovaní informací pro RMO o čerpání poskytnutých finančních prostředků
 • zajištění financovaní provozních nákladů (elektřina, voda, topení)
 • sestavování návrhu ročního rozpočtu s vnitřní stukturou příjmových a výdajových položek ze CeSe
 • vedení a vystavovaní objednávek za CeSe v programu Agendio
 • likvidaci faktur a paragonů vystavením zúčtovacích a platebních poukazů za CeSe
 • účetní správnost vykazování rozpočtovaných prostředků za CeSe
 • nákup předmětů OTE, DDHM za CeSe
 • kontrolu hospodaření dle schváleného rozpočtu CeSe včetně sledování čerpání provozní části rozpočtu dle limitu rozpočtovaných položek v programu PROXIO za CeSe
 • vedení majetkové agendy CeSe v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními směrnicemi MMOl včetně zařazovaní nového majetku do invetrního stavu, převodu či vyřazovaní a likvidaci majetku opotřebeného a neopravitelného z invetárního stavu na základě škodní a likvidační komise a RMO nebo je dílčí invetarizační komise
 • archivaci materiálu související s agendou CeSe
 • je určen k zajišťování 1. pomoci a udržování lékarničky v řádném stavu na CeSe
 • školení řidičů k řízení služebních vozidel, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg

koordinátor dětského dopravního hřiště města Olomouce (Centrum Semafor) zajišťuje:

 • zpracování plánu dopravní výchovy na školní rok pro školy
 • vytváření a zpracování obsahu výukových programů pro děti, mládež, dospělé a seniory
 • koordinaci a tvorbu plánu personálního zajištění provozu centra SEMAFOR (v zimní i letní sezóně)
 • školení řidičů k řízení služebních vozidel, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg
 • vedení teoretické výuky a praktického výcviku na dopravním hřišti a zajišťuje organizačně všechny mimořádné akce
 • správu hřiště, půjčování a nájem kol a vybavení včetně přípravy smluv, přístup na sociální zařízení, do učebny, apod.
 • vedení evidence přihlášených škol a pravidelnou kontrolu aktivit na dopravních hřišti
 • vedení prvotní účetní evidence hospodářské činnosti CENTRA Semafor - malá pokladna, pokladní deník (včetně denní kontroly pokladny a tržeb z nájmu inventáře)
 • nákup spotřebního materiálu pro potřeby CENTRA SEMAFOR dle pokynů manažera
 • je určen k zajišťování 1. pomoci a udržování lékárničky v řádném stavu CENTRA Semafor
 • v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, odpovídá o zveřejnění smluv týkajících se věcné příslušnosti CENTRA Semafor
 • dopravní výchovu konanou na dopravním hřišti
 • každoročně se podílí na zpracování plánu dopravní výchovy na školní rok pro školy spravované MMOl a koordinuje tuto činnost
 • odpovídá na dotazy a podněty státní a nestátních orgánů, organizací a občanů
 • v souvislosti s pracovními záležitostmi je pověřen k užívání všech samohybných prostředků, které jsou na dopravním hřišti k dispozici (jednomístné kolo, elektrokolo, dvoukolo, lehokolo, klaunské kolo, koloběžka, šlapací vozík na bázi dvou kol, šlapací auto, in-line brusle, segway, aj.)
 • vedení evidence výuky dle programu Ministerstva dopravy pro potřeby BESIP

pracovník výukových a výchovných programů dětského dopravního hřiště města Olomouce (Centrum Semafor) zajišťuje:

 • vedení teoretické výuky a praktického výcviku na dopravním hřišti a zajišťuje organizačně všechny mimořádné akce
 • správu hřiště, půjčování a nájem kol a vybavení včetně přípravy smluv, přístup na sociální zařízení, do učebny, apod.
 • vedení evidence přihlášených škol a pravidelnou kontrolu aktivit na dopravních hřišti
 • vedení prvotní účetní evidence hospodářské činnosti CENTRA Semafor - malá pokladna, pokladní deník (včetně denní kontroly pokladny a tržeb z nájmu inventáře)
 • kompletní správu skladu inventáře (kola, koloběžky, šlapací káry, elektrokola, handbike, přilby apod.)
 • kompletní správu skladu drobného materiálu
 • odpovídá za čistotu areálu, vnitřních prostor a likvidaci odpadu ve spolupráci s TSMO
 • je určen k zajišťování 1. pomoci a udržování lékárničky v řádném stavu CENTRA Semafor
 • každoročně se podílí na zpracování plánu dopravní výchovy na školní rok pro školy spravované MMOl
 • v souvislosti s pracovními záležitostmi je pověřen k užívání všech samohybných prostředků, které jsou na dopravním hříšti k dispozici (jednomístné kolo, elektrokolo, dvoukolo, lehokolo, klaunské kolo, koloběžka, šlapací vozík na bázi dvou kol, šlapací auto, in-line brusle, segway, aj.)
 • školení řidičů k řízení služebních vozidel, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg

C. Jednotlivá oddělení

1. oddělení přestupků v dopravě I zajišťuje:

 • nevykonává

2. oddělení přestupků v dopravě II zajišťuje:

 • nevykonává

3. oddělení přestupků v dopravě III zajišťuje:

 • nevykonává

4. oddělení agendy řidičů zajišťuje:

 • nevykonává

5. oddělení agendy vozidel zajišťuje:

 • nevykonává

6. oddělení zkušební komisaři autoškol zajišťuje:

 • fungování hřiště pro praktické zkoušky jednostopých vozidel

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

vedoucí odboru:

 • vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě
 • zajišťuje včasné předávání dílčích stanovisek odboru vyplývajících ze svěřené agendy k „Žádosti Policie ČR o posouzení spolehlivosti fyzické osoby žádající o zbrojní průkaz“, a to včasným předáváním dílčích stanovisek vyplývajících ze svěřené agendy prostřednictvím služby e-Spis přestupkovému oddělení odboru správních činností

sekretářka

 • nevykonává

samostatný zaměstnanec – ekonomka

 • provádí vidimaci a legalizaci

zaměstnanec pro výkon exekučního řízení – ekonomicko administrativní pracovník

 • sleduje u uložených plateb za přestupky jejich splatnost v termínu
 • připravuje podklady pro exekuční řízení u nezaplacených plateb
 • předává jednotlivé tituly k exekučnímu vymáhání
 • přihlašování pohledávek do dědického řízení
 • zajišťuje agendu odvodů finančních prostředků z pokut uložených za správní delikty dle ust.§ 42b odst. 1 písm. u) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

samostatný zaměstnanec - evidence přestupků

 • nevykonává

samostatný zaměstnanec – právník, správní pracovník - kompetence dle:

 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, vedení splátkových kalendářů
 • zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • vede řízení o námitkách proti provedenému záznamu bodů v bodovém hodnocení řidiče a rozhoduje o nich
 • rozhoduje o zadržení řidičského průkazu
 • rozhoduje dle ust. § 125c odst. 4 písm. b) – neodevzdané řidičské průkazy
 • zajišťuje vedení, koordinaci, řešení a samostatné projednávání složitějších správních, či přestupkových řízení pro odbor AŘMV
 • zajišťuje projednávání jednotných metodických stanovisek nadřízených orgánů státní správy (KÚ, Ministerstvo dopravy ČR)
 • kontrolní činnost v práci s přestupkovými a dalšími spisy na odboru AŘMV
 • zajišťuje vedení evidence soudních sporů odboru
 • zajišťuje výkon činností správce daně (podle zákona č. 280/2009 Sb.)
 • zajišťuje evidenci a zpracování agendy spojené se zák. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • spolupracuje s oddělením evidence řidičů při odnímání řidičského oprávnění

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouce

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

viz bod „3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností“

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
(dle vyhlášky č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem)

 • - nevykonává

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
(dle vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu)

územní rozsah:
města:
Olomouc, Velká Bystřice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov)
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlubočky (část Hlubočky, Hrubá Voda, Mariánské Údolí, Posluchov), Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov, Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany), území vojenského újezdu Libavá

Oddělení přestupků v dopravě I

vykonává zejména:

 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – dopravní nehody a drobné přestupky

dále vykonává:

 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – přestupky s návykovými látkami
 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – přestupky provozovatelů vozidel, včetně přestupků zjištěných automatizovanými systémy
 • ukládá a vybírá pokuty při porušení povinností stanovených právními předpisy v rozsahu své působnosti
 • zastupuje celospolečenské zájmy při rozhodčí činnosti v konkrétních případech určených zákonem o provozu na pozemních komunikacích
 • vykonává státní správu na úseku provozu na pozemních komunikacích, ukládá správní trest - zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • poskytuje informace veřejnosti v rozsahu svých kompetencí, provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 • zpracovává stanoviska k obecně závazným právním předpisům v agendě, odpovídají na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů a organizací a občanů
 • rozhoduje dle ust. § 125c odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. – neodevzdané řidičské průkazy
 • rozhoduje o zadržení řidičského průkazu podle z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vede řízení o námitkách proti provedenému záznamu bodů v bodovém hodnocení řidiče a rozhoduje o nich
 • projednává přestupky řidičů, dopravců a zprostředkovatelů taxislužby
 • projednává přestupky na úseku stanic měření emisí
 • projednává přestupky zjištěné při kontrolním vážení vozidel
 • projednává přestupky fyzických osob dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky vlastníků a provozovatelů silničních vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb.
 • rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu
 • vede splátkové kalendáře

kompetence dle:

 • zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

Oddělení přestupků v dopravě II

vykonává zejména:

 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – přestupky provozovatelů vozidel, včetně přestupků zjištěných automatizovanými systémy

dále vykonává:

 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – dopravní nehody a drobné přestupky
 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – přestupky s návykovými látkami
 • ukládá a vybírá pokuty při porušení povinností stanovených právními předpisy v rozsahu své působnosti
 • zastupuje celospolečenské zájmy při rozhodčí činnosti v konkrétních případech určených zákonem o provozu na pozemních komunikacích
 • vykonává státní správu na úseku provozu na pozemních komunikacích, ukládá správní trest - zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • poskytuje informace veřejnosti v rozsahu svých kompetencí, provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 • zpracovává stanoviska k obecně závazným právním předpisům v agendě, odpovídají na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů a organizací a občanů
 • rozhoduje dle ust. § 125c odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. – neodevzdané řidičské průkazy
 • rozhoduje o zadržení řidičského průkazu podle z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vede řízení o námitkách proti provedenému záznamu bodů v bodovém hodnocení řidiče a rozhoduje o nich
 • projednává přestupky řidičů, dopravců a zprostředkovatelů taxislužby
 • projednává přestupky na úseku stanic měření emisí
 • projednává přestupky zjištěné při kontrolním vážení vozidel
 • projednává přestupky fyzických osob dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky vlastníků a provozovatelů silničních vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb.
 • rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu
 • vede splátkové kalendáře

kompetence dle:

 • zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

Oddělení přestupků v dopravě III

vykonává zejména:

 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – přestupky s návykovými látkami

dále vykonává:

 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – dopravní nehody a drobné přestupky
 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – přestupky provozovatelů vozidel, včetně přestupků zjištěných automatizovanými systémy
 • ukládá a vybírá pokuty při porušení povinností stanovených právními předpisy v rozsahu své působnosti
 • zastupuje celospolečenské zájmy při rozhodčí činnosti v konkrétních případech určených zákonem o provozu na pozemních komunikacích
 • vykonává státní správu na úseku provozu na pozemních komunikacích, ukládá správní trest - zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • poskytuje informace veřejnosti v rozsahu svých kompetencí, provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 • zpracovává stanoviska k obecně závazným právním předpisům v agendě, odpovídají na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů a organizací a občanů
 • rozhoduje dle ust. § 125c odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. – neodevzdané řidičské průkazy
 • rozhoduje o zadržení řidičského průkazu podle z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vede řízení o námitkách proti provedenému záznamu bodů v bodovém hodnocení řidiče a rozhoduje o nich
 • projednává přestupky řidičů, dopravců a zprostředkovatelů taxislužby
 • projednává přestupky na úseku stanic měření emisí
 • projednává přestupky zjištěné při kontrolním vážení vozidel
 • projednává přestupky fyzických osob dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky vlastníků a provozovatelů silničních vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb.
 • rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu
 • vede splátkové kalendáře

kompetence dle:

 • zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

oddělení agendy řidičů zajišťuje:

 • dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • dle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • dle vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem
 • dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/EC o řidičských průkazech, ze dne 20.12.2006
 • dle nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
  • vedení registru řidičů, který je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona a je jeho správcem
  • rozhoduje o udělení, rozšíření, podmínění a omezení řidičských oprávnění
  • rozhoduje o pozastavení a odnětí řidičského oprávnění
  • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti
  • rozhoduje o zrušení podmínění a omezení řidičských oprávnění
  • vydává nové řidičské průkazy (dále jen „ŘP“)
  • provádí výměnu, změnu v ŘP
  • vydává ŘP po ztrátě, odcizení, poškození a zničení
  • vydává mezinárodní ŘP (dále jen „MŘP“)
  • vydává MŘP po ztrátě, odcizení, poškození
  • vyměňuje ŘP vydané cizím státem
  • vyměňuje ŘP vydané jiným členským státem
  • provádí výdej dat z registru řidičů – výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení
  • předává přestupkovému oddělení odboru správy MMOl podklady pro vypracování souhrnného stanoviska MMOl k „Žádosti Policie ČR o posouzení spolehlivosti fyzické osoby žádající o zbrojní průkaz“
  • přijímá žádosti o vrácení řidičského oprávnění
  • rozhoduje o vrácení řidičských oprávnění a vrací řidičské průkazy
  • vede údaje o pozbytí řidičských oprávnění, o vrácení řidičských oprávnění, o podmínění řidičských oprávnění, o odnětí řidičských oprávnění, o pozastavení řidičských oprávnění
  • rozhoduje o uznání profesní způsobilosti řidiče
  • vydává průkazy profesní způsobilosti řidičů držitelům řidičských průkazů vydaných cizím státem nebo členským státem
  • zaznamenává účast řidiče na pravidelných školeních profesní způsobilosti řidiče
  • vede evidenci spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • vede údaje o zákazu činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem nebo správním orgánem
  • zaznamenává v registru řidičů dosažený počet bodů do celkového počtu 12 bodů
  • oznamuje řidiči dosažení celkového počtu 12 bodů a vyzývá jej k odevzdání ŘP a MŘP
  • přijímá námitky proti provedenému záznamu bodů v bodovém hodnocení řidiče
  • dává příslušným orgánům podněty o podezření ze spáchání přestupku
  • zaznamenává odečet bodů v bodovém hodnocení
  • přijímá žádosti o odečet 3 bodů po absolvování školy bezpečné jízdy a provádí jejich odečet v registru řidičů
  • vkládá údaje do evidence vydaných, odcizených, ztracených nebo vadných paměťových karet řidiče
  • vydává karty: kartu řidiče, kartu podniku, kartu dílny
  • odpovídá na dotazy a podněty státních i nestátních orgánů a organizací a občanů

oddělení agendy vozidel zajišťuje:

technické změny a dovozy vozidel, registr historických a sportovních vozidel

 • dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
 • dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru
  • posuzuje technickou způsobilost vozidel při rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel
  • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku nebo zvláštní registrační značku a vydává tabulky s registrační značkou
  • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla
  • provádí zápis zániku silničního vozidla v registru silničních vozidel a vyřazení silničního vozidla z provozu
  • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
  • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
  • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla
  • ve spolupráci s odborem ekonomickým zajišťuje výběr emisního poplatku
  • odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu
  • vrací provozovateli vozidla zadržené osvědčení o registraci vozidla
  • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
  • vede registr historických a sportovních vozidel
  • přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo
  • vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla
  • vydává technický průkaz vozidla, přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo
  • registruje historické vozidlo na základě protokolu o platném testování historického vozidla
  • schvaluje technickou způsobilost sportovního vozidla a registruje na základě protokolu o testování sportovního vozidla
  • vede údaje o testování historických a sportovních vozidel
  • vydává doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost
  • zapisuje údaj o historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel
  • odpovídá na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů, organizací a občanů

taxislužba

 • dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • vykonává státní správu a státní odborný dozor v silniční dopravě, dozírá, zda dopravci nebo řidiči taxislužby dodržují podmínky a plní povinnosti stanovené zákonem o silniční dopravě
  • vede v rejstříku podnikatelů v silniční dopravě (informační systém veřejné správy) evidenci dopravců taxislužby, řidičů taxislužby a vozidel taxislužby
  • zapisuje údaje a jejich změny v rejstříku podnikatelů v silniční dopravě
  • zapisuje vozidla do evidence vozidel taxislužby
  • při zápisu vozidel do evidence vozidel taxislužby vydává výpisy z této evidence
  • vydává evidenční nálepky pro zapsaná vozidla v evidenci vozidel taxislužby
  • vyřazuje vozidla z evidence vozidel taxislužby
  • uděluje oprávnění řidiče taxislužby
  • odnímá rozhodnutím oprávnění řidiče taxislužby, pokud jeho držitel přestal být spolehlivým
  • vydává průkaz řidiče taxislužby
  • odebírá na místě kontroly neplatný průkaz řidiče taxislužby
  • zabezpečuje a vede i ostatní evidenci taxislužby
  • poskytuje na žádost údaje z rejstříku podnikatelů v silniční dopravě
  • zasílá opis pravomocného rozhodnutí, jímž byla uložena pokuta dopravním úřadům v jehož územním obvodu má právnická osoba sídlo nebo fyzická osoba místo podnikání
  • odpovídá na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů, organizací a občanů

stanice měření emisí

 • dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
 • dle vyhlášky č. 211/2008 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • vykonává státní správu a státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • státní odborný dozor kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; zjišťuje, zda osoby, jímž ukládá zákon povinnosti ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, plní uložené povinnosti a zda dodržují podmínky stanovené v rozhodnutích vydaných obecním úřadem obce s rozšířenou působností
  • při zjištění porušení povinností stanovených zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a dalšími právními předpisy k zajištění bezpečnosti provozu vozidel na pozemních komunikacích, ukládá podle povahy a rozsahu zjištěných nedostatků kontrolovanému subjektu způsob a lhůty k odstranění jejich příčin
  • při zjištění závažných závad v činnosti stanice měření emisí je osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru oprávněna nařídit okamžité zastavení provádění měření emisí ve stanici měření emisí
  • rozhoduje o udělení a odnětí povolení k provozování stanice měření emisí
  • zabezpečuje a vede evidenci stanic měření emisí
  • odpovídá na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů, organizací a občanů

označení vozidla praktického lékaře

 • dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů
  • zajišťuje a vede agendu označení vozidla praktického lékaře konajícího návštěvní službu

evidence vozidel

 • dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru
  • posuzuje technickou způsobilost vozidel při rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, při vydávání osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu a při ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu
  • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku nebo zvláštní registrační značku a vydává tabulky s registrační značkou
  • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla
  • vyřazuje silniční vozidla z provozu, provádí zápis zániku silničního vozidla v registru silničních vozidel
  • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla
  • ve spolupráci s odborem ekonomickým zajišťuje výběr poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků
  • přiděluje tabulky zvláštní registrační značky trvale manipulační
  • přiděluje tabulky zvláštní registrační značky pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla s omezenou platností
  • odpovídá na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů, organizací a občanů

oddělení zkušební komisaři autoškol zajišťuje:

 • dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • dle zákona č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • dle vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
 • dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
  • vykonávání státní správy a státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v rozsahu vymezeném zákonem a státní správu na úseku provozu na pozemních komunikacích
  • vydávání (odnětí) registrace k provozování autoškoly
  • vedení evidence žadatelů o výuku nebo výcvik k získání řidičského oprávnění
  • zajištění zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění
  • nařízení přezkoumání odborné způsobilosti
  • provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
  • ukládání a vybírání pokut při porušení povinností stanovených zákony v rozsahu své působnosti
  • zpracovává stanoviska k obecně závazným právním předpisům v agendě a odpovídá na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů a organizací a občanů

Dětské dopravní hřiště města Olomouce (Centrum Semafor) zajišťuje:

 • provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

4. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv

 • nevykonává

5. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

zpracoval: Mgr. Ivan Rašťák – vedoucí odboru

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon