Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru agendy řidičů a motorových vozidel

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řídí, kontroluje a organizuje práci odboru
 • zajišťuje tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru
 • navrhuje tajemníkovi platové zařazení a změny platového zařazení zaměstnanců odboru
 • seznamuje zaměstnance s právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z pracovní smlouvy a pracovními a platovými podmínkami
 • odpovídá tajemníkovi za stav kázně zaměstnanců odboru
 • rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce týkajících se movitých věcí, které mají souvislost s provozováním Centra Semafor, a je pověřen jejich podepisováním
 • rozhoduje o uzavírání nájemních smluv týkajících se části dětského dopravního hřiště a učebny (nebytový prostor) za účelem pořádání výchovně vzdělávacích, sportovních, propagačních a kulturně společenských akcí a je pověřen jejich podepisováním
 • je členem komise „Bezpečnost silničního provozu“ (BESIP)

B. Samostatní zaměstnanci – útvar vedoucího odboru

sekretářka zajišťuje:

 • zajišťuje provoz sekretariátu vedoucího odboru a koordinaci s ostatními odděleními odboru
 • vyřizuje korespondenci vedoucího odboru
 • provádí asistentské práce dle pokynů vedoucího odboru
 • zapisuje a vede evidenci zápisů z porady vedoucího odboru
 • vede komplexně spisovou službu, evidenci příchozí a odchozí korespondence a její distribuci v rámci odboru
 • správa elektronické úřední desky odboru
 • vede evidenci stížností odboru
 • provádí archivaci materiálů vedoucího odboru
 • provádí aktualizaci telefonního seznamu odboru a internetových stránek
 • vede evidenci úředních razítek
 • vede evidenci interních předpisů a metodických pokynů
 • zajišťování včasného zadání předložených zpracovaných návrhů pro RMO a ZMO do systému EKUS
 • je určena k zajišťování 1. pomoci a udržování lékárničky v řádném stavu na odboru
 • organizuje 1 x 3 roky školení řidičů zaměstnanců MMOl
 • zpracovává stravné pro zaměstnance odboru
 • zpracovává měsíční docházku zaměstnanců odboru (poklady k výplatám zaměstnanců pro mzdovou účtárnu)
 • vede personální evidenci odboru (evidenci specifikací pracovních náplní, zkrácených pracovních úvazků, dohod o hmotné odpovědnosti a služebních průkazů zaměstnanců odboru)
 • nákup předmětů operativně technické evidence, drobného dlouhodobého hmotného majetku
 • zajišťuje řádnou evidenci a inventarizaci movitého majetku odboru AŘaMV

ekonomka zajišťuje:

 • sestavování návrhu ročního rozpočtu s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek odboru agendy řidičů a motorových vozidel a jeho zadání ke schválení do programu PROXIO
 • kontrolu hospodaření dle schváleného rozpočtu odboru včetně sledování čerpání provozní části rozpočtu dle limitů rozpočtovaných položek v programu PROXIO
 • předkládání návrhů na opatření souvisejících s vývojem čerpání rozpočtu odboru včetně návrhů rozpočtových změn vedoucímu odboru a zadávání požadavku rozpočtových změn do programu PROXIO
 • realizaci schválených rozpočtových změn
 • účetní správnost vykazování rozpočtovaných prostředků
 • provádí dílčí ekonomické rozbory, sleduje vývoj nákladů a výdajů včetně návrhů na opatření, kontroly sestav a ročního vyúčtování, zajišťování odborných ekonomických činností na úseku financování, rozpočetnictví, a kalkulace a zajišťování složitých účetních agend, samostatně zajišťuje účetní práce
 • vedení a vystavování objednávek odboru v programu Agendio
 • likvidace faktur a paragonů vystavením zúčtovacích a platebních poukazů za odbor
 • provádění a evidence zálohových plateb odboru
 • vystavování vratek klientům za neoprávněně vybrané správní poplatky, vyrovnání převzatých kaucí, atd.
 • nákup předmětů operativně technické evidence, drobného dlouhodobého hmotného majetku
 • vedení majetkové agendy odboru v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními směrnicemi MMOl včetně zařazování nového majetku do inventárního stavu, převodu či vyřazování a likvidaci majetku opotřebeného a neopravitelného z inventárního stavu na základě škodní a likvidační komise a RMO nebo jen dílčí inventarizační komise – vedení v účetní evidenci programu ENO
 • archivace materiálů související s ekonomickou agendou
 • přebírání pokutových bloků z KÚOK pro jmenovité odbory MMOl, včetně předávání roční uzávěrky na KÚOK za tyto jmenovité odbory
 • vedení a inventarizace pokutových bloků za odbor agendy řidičů a motorových vozidel
 • vedení evidence mezd pracovníků odboru
 • činnost spojená s personální agendou zaměstnanců odboru agendy řidičů a motorových vozidel (evidenci specifikací pracovních náplní, zkrácených pracovních úvazků, dohod o hmotné odpovědnosti a služebních průkazů zaměstnanců odboru)
 • je určena k zajišťování 1. pomoci a udržování lékárničky v řádném stavu na odboru

zaměstnanec pro výkon exekučního řízení – ekonomicko administrativní zaměstnanec

 • přebírá, zapisuje, rozděluje všechny došlé spisy odboru, rozděluje poštu odboru na jednotlivá pracoviště, zajištění archivace ukončených spisů oddělení přestupků
 • sleduje a kontroluje v systému YAMACO zpracování spisů
 • vypracovává přehledy zpracovaných spisů podle požadavků vedoucích pracovníků
 • přebírání kaucí od PČR za přestupky v dopravě od přestupců
 • správa elektronické úřední desky odboru
 • vede evidenci stížností odboru
 • je určena k zajišťování 1. pomoci a udržování lékárničky v řádném stavu na odboru
 • zabývá se ostatní ekonomickou a hospodářskou činností odboru
 • vede spisovou službu
 • zpracování denní došlé a odeslané pošty

zaměstnanec pro výkon exekučního řízení – ekonomicko administrativní zaměstnanec

 • přebírá, zapisuje, rozděluje a archivuje všechny došlé spisy odboru, rozděluje poštu odboru na jednotlivá pracoviště, zajištění archivace všech ukončených spisů oddělení přestupků
 • sleduje a kontroluje v systému YAMACO zpracování spisů, které po nabytí právní moci v systému ukončuje
 • vypracovává přehledy zpracovaných spisů podle požadavků vedoucích pracovníků
 • přebírání kaucí od PČR za přestupky v dopravě od přestupců
 • správa elektronické úřední desky odboru
 • vede evidenci stížností odboru
 • zajišťuje řádnou evidenci a inventarizaci movitého majetku odboru AŘaMV
 • zabývá se ostatní ekonomickou a hospodářskou činností odboru
 • vede spisovou službu
 • zpracování denní došlé a odeslané pošty

zaměstnanec pro evidenci přestupků

 • přebírá, zapisuje, rozděluje a archivuje všechny došlé spisy odboru, rozděluje poštu odboru na jednotlivá pracoviště, zajištění archivace všech ukončených spisů oddělení přestupků
 • přebírání kaucí od PČR za přestupky v dopravě od přestupců
 • vypracovává přehledy zpracovaných spisů podle požadavků vedoucích pracovníků
 • sestavuje celkový roční plán kontrol dle dodaných podkladů od vedoucích jednotlivých oddělení
 • provádí fyzické kontroly vedoucích oddělení dle pokynů vedoucího odboru
 • sleduje a kontroluje v systému Yamaco zpracování spisů, které ukončuje pro všechny pověřené zaměstnance
 • vypracovává přehledy zpracovaných spisů
 • vede spisovou službu
 • sledování zadaných úkolů pro OARMV schválených RMO nebo ZMO v programu EKUS

samostatný zaměstnanec - správní pracovník pro koordinaci a kontrolu zajišťuje:

 • analýza vykonávaných činností a práce odboru AŘMV
 • personální analýza ve vazbě na vykonávanou činnost jak přenesenou, tak samostatnou
 • analýza a porovnání vykonávaných činností v obdobných statutárních městech v ČR

manažer dětského dopravního hřiště města Olomouce (Centrum Semafor) - zaměstnanec pověřený organizací práce zajišťuje:

 • tvorbu koncepce a organizaci odborného zájmového vzdělávání, vedení a výuku ve vzdělávacích kurzech dopravní výchovy pro všechny kategorie dětí i dospělých
 • přípravu a realizaci koordinační a metodické činnosti zájmových volnočasových aktivit s dopravní tématikou pro všechny kategorie dětí i dospělých
 • správu dětského dopravního hřiště a koordinaci všech aktivit Centra Semafor, zajišťuje řádnou evidenci movitého majetku, inventury majetku, správu a půjčování materiálu za úplatu, správu budov Centrum Semafor
 • navrhuje smlouvy o výpůjčce týkající se movitých věcí, které mají souvislost s provozováním Centra Semafor, a je pověřen jejich podepisováním
 • navrhuje uzavírání nájemních smluv týkajících se dětského dopravního hřiště a učebny (nebytový prostor) za účelem pořádání výchovně vzdělávacích, sportovních, propagačních a kulturně společenských akcí a je pověřen jejich podepisováním
 • provádění dílčích ekonomických rozborů, sleduje vývoj nákladů a výdajů včetně návrhů na opatření, kontrolu sestav a ročního vyúčtování, zajišťování odborných ekonomických činností na úseku financování, rozpočetnictví, a kalkulace a zajišťování složitých účetních agend souvisejících s Centrem Semafor
 • vedení a psaní objednávek včetně likvidace faktur souvisejících s činností Centra Semafor
 • v souvislosti s pracovními záležitostmi je pověřen k užívání všech samohybných prostředků, které jsou na dopravním hříšti k dispozici (jednomístné kolo, elektrokolo, dvoukolo, lehokolo, klaunské kolo, koloběžka, šlapací vozík na bázi dvou kol, šlapací auto, in-line brusle, segway, aj.)
 • v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, odpovídá o zveřejnění smluv týkajících se věcné příslušnosti CENTRA Semafor
 • správu hřiště, půjčování kol a vybavení, přístup na sociální zařízení a do učebny, apod.
 • vedení evidence přihlášených škol a pravidelnou kontrolu aktivit na dopravním hřišti
 • zajišťování objednávek a úhrady vybavení objektu popřípadě opravy nad rámec uzavřené smlouvy
 • spolupráce s organizací Centrum služeb pro silniční dopravu (BESIP) při zajišťování výuky a soutěží na hřišti
 • dodržování Smlouvy o provozu dětského dopravního hřiště, zpracovaní informací pro RMO o čerpání poskytnutých finančních prostředků
 • zajištění financovaní provozních nákladů (elektřina, voda, topení)
 • sestavování návrhu ročního rozpočtu s vnitřní stukturou příjmových a výdajových položek ze CeSe
 • vedení a vystavovaní objednávek za CeSe v programu Agendio
 • likvidaci faktur a paragonů vystavením zúčtovacích a platebních poukazů za CeSe
 • účetní správnost vykazování rozpočtovaných prostředků za CeSe
 • nákup předmětů OTE, DDHM za CeSe
 • kontrolu hospodaření dle schváleného rozpočtu CeSe včetně sledování čerpání provozní části rozpočtu dle limitu rozpočtovaných položek v programu PROXIO za CeSe
 • vedení majetkové agendy CeSe v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními směrnicemi MMOl včetně zařazovaní nového majetku do invetrního stavu, převodu či vyřazovaní a likvidaci majetku opotřebeného a neopravitelného z invetárního stavu na základě škodní a likvidační komise a RMO nebo je dílčí invetarizační komise
 • archivaci materiálu související s agendou CeSe
 • je určen k zajišťování 1. pomoci a udržování lékarničky v řádném stavu na CeSe

koordinátor dětského dopravního hřiště města Olomouce (Centrum Semafor) zajišťuje:

 • vedení teoretické výuky a praktického výcviku na dopravním hřišti a zajišťuje organizačně všechny mimořádné akce
 • správu hřiště, půjčování a nájem kol a vybavení včetně přípravy smluv, přístup na sociální zařízení, do učebny, apod.
 • vedení evidence přihlášených škol a pravidelnou kontrolu aktivit na dopravních hřišti
 • vedení prvotní účetní evidence hospodářské činnosti CENTRA Semafor - malá pokladna, pokladní deník (včetně denní kontroly pokladny a tržeb z nájmu inventáře)
 • nákup spotřebního materiálu pro potřeby CENTRA SEMAFOR dle pokynů manažera
 • je určen k zajišťování 1. pomoci a udržování lékárničky v řádném stavu CENTRA Semafor
 • v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, odpovídá o zveřejnění smluv týkajících se věcné příslušnosti CENTRA Semafor
 • dopravní výchovu konanou na dopravním hřišti
 • každoročně se podílí na zpracování plánu dopravní výchovy na školní rok pro školy spravované MMOl a koordinuje tuto činnost
 • odpovídá na dotazy a podněty státní a nestátních orgánů, organizací a občanů
 • v souvislosti s pracovními záležitostmi je pověřen k užívání všech samohybných prostředků, které jsou na dopravním hřišti k dispozici (jednomístné kolo, elektrokolo, dvoukolo, lehokolo, klaunské kolo, koloběžka, šlapací vozík na bázi dvou kol, šlapací auto, in-line brusle, segway, aj.)
 • vedení evidence výuky dle programu Ministerstva dopravy pro potřeby BESIP

pracovník výukových a výchovných programů dětského dopravního hřiště města Olomouce (Centrum Semafor) zajišťuje:

 • vedení teoretické výuky a praktického výcviku na dopravním hřišti a zajišťuje organizačně všechny mimořádné akce
 • správu hřiště, půjčování a nájem kol a vybavení včetně přípravy smluv, přístup na sociální zařízení, do učebny, apod.
 • vedení evidence přihlášených škol a pravidelnou kontrolu aktivit na dopravních hřišti
 • vedení prvotní účetní evidence hospodářské činnosti CENTRA Semafor - malá pokladna, pokladní deník (včetně denní kontroly pokladny a tržeb z nájmu inventáře)
 • kompletní správu skladu inventáře (kola, koloběžky, šlapací káry, elektrokola, handbike, přilby apod.)
 • kompletní správu skladu drobného materiálu
 • odpovídá za čistotu areálu, vnitřních prostor a likvidaci odpadu ve spolupráci s TSMO
 • je určen k zajišťování 1. pomoci a udržování lékárničky v řádném stavu CENTRA Semafor
 • každoročně se podílí na zpracování plánu dopravní výchovy na školní rok pro školy spravované MMOl
 • v souvislosti s pracovními záležitostmi je pověřen k užívání všech samohybných prostředků, které jsou na dopravním hříšti k dispozici (jednomístné kolo, elektrokolo, dvoukolo, lehokolo, klaunské kolo, koloběžka, šlapací vozík na bázi dvou kol, šlapací auto, in-line brusle, segway, aj.)

C. Jednotlivá oddělení

1. oddělení drobných přestupků v dopravě zajišťuje:

 • nevykonává

2. oddělení dopravních nehod a přestupků s návykovými látkami zajišťuje:

 • nevykonává

3. oddělení přestupků proti zákonnému pojištění zajišťuje:

 • nevykonává

4. oddělení evidence řidičů zajišťuje:

 • nevykonává

5. oddělení technické způsobilosti a evidence vozidel zajišťuje:

 • nevykonává

6. oddělení zkušební komisaři autoškol zajišťuje:

 • fungování hřiště pro praktické zkoušky jednostopých vozidel

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

vedoucí odboru zajišťuje:

 • vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě
 • výkon činností správce daně (podle zákona č. 280/2009 Sb.) při vymáhání pokut uložených jeho odborem, např. rozhodování o povolování splátek
 • včasné předávání dílčích stanovisek odboru vyplývajících ze svěřené agendy k „Žádosti Policie ČR o posouzení spolehlivosti fyzické osoby žádající o zbrojní průkaz“, a to včasným předáváním dílčích stanovisek vyplývajících ze svěřené agendy prostřednictvím služby e-Spis přestupkovému oddělení odboru správy

sekretářka

 • nevykonává

samostatný zaměstnanec – ekonomka vedoucího odboru

 • provádí vidimaci a legalizaci

zaměstnanec pro výkon exekučního řízení – ekonomicko administrativní zaměstnanec

 • sleduje u uložených plateb za přestupky jejich splatnost v termínu
 • připravuje podklady pro exekuční řízení u nezaplacených plateb
 • předává jednotlivé tituly k exekučnímu vymáhání
 • přihlašování pohledávek do dědického řízení

zaměstnanec pro výkon exekučního řízení – ekonomicko administrativní zaměstnanec

 • sleduje u uložených plateb za přestupky jejich splatnost v termínu
 • připravuje podklady pro exekuční řízení u nezaplacených plateb
 • předává jednotlivé tituly k exekučnímu vymáhání
 • přihlašování pohledávek do dědického řízení
 • zajišťuje agendu odvodů finančních prostředků z pokut uložených za správní delikty dle ust.§ 42b odst. 1 písm. s), t) a u) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

samostatný zaměstnanec - evidence přestupků

 • nevykonává

samostatný zaměstnanec – správní pracovník pro koordinaci a kontrolu zajišťuje:

 • vedení, koordinaci, řešení a samostatné projednávání složitějších správních, či přestupkových řízení pro odbor AŘMV
 • kontrolu agendy vydávání registračních značek, včetně značek „na přání“
 • jednotnou metodiku a analýzu všech úkonů odboru AŘMV ve vazbě na pořizování software pro odbor AŘMV, včetně vazeb na celostátní agendy
 • projednávání jednotných metodických stanovisek nadřízených orgánů státní správy (KÚ, Ministerstvo dopravy ČR)
 • kontrolní činnost v práci s přestupkovými a dalšími spisy na odboru AŘMV
 • sleduje u uložených plateb za přestupky jejich splatnost v termínu
 • připravuje podklady pro exekuční řízení u nezaplacených plateb
 • předává jednotlivé tituly k exekučnímu vymáhání
 • přihlašování pohledávek do dědického řízení

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouc

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

viz bod „3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností“

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

 • nevykonává

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

územní rozsah:
města:
Olomouc, Velká Bystřice
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlubočky (část Hlubočky, Hrubá Voda, Mariánské Údolí, Posluchov), Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov, Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany), území vojenského újezdu Libavá.

oddělení dopravních nehod a přestupků s návykovými látkami zajišťuje:

 • dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  • zastupují celospolečenské zájmy při rozhodčí činnosti v konkrétních případech určených zákonem o provozu na pozemních komunikacích
  • vykonávají státní správu na úseku provozu na pozemních komunikacích, odnímají řidičské oprávnění ve spolupráci s oddělením zkušebních komisařů autoškol a oddělením evidence řidičů
  • projednávají přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • poskytují informace veřejnosti v rozsahu svých kompetencí, provádějí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
  • ukládají a vybírají pokuty při porušení povinností stanovených právními předpisy v rozsahu své působnosti
  • ukládá řidiči taxislužby pokutu za přestupek v oblasti taxislužby
  • ukládá dopravci a vybírá pokutu při porušení zákona o silniční dopravě
  • ukládá provozovateli stanice měření emisí a vybírá pokutu při nedodržení podmínek stanovených zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • zpracovávají stanoviska k obecně závazným právním předpisům v agendě, odpovídají na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů a organizací a občanů

oddělení drobných přestupků v dopravě zajišťuje:

 • dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  • zastupují celospolečenské zájmy při rozhodčí činnosti v konkrétních případech určených zákonem o provozu na pozemních komunikacích
  • vykonávají státní správu na úseku provozu na pozemních komunikacích, odnímají řidičské oprávnění ve spolupráci s oddělením zkušebních komisařů autoškol a oddělením evidence řidičů
  • projednávají přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • poskytují informace veřejnosti v rozsahu svých kompetencí, provádějí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
  • ukládají a vybírají pokuty při porušení povinností stanovených právními předpisy v rozsahu své působnosti
  • zpracovávají stanoviska k obecně závazným právním předpisům v agendě, odpovídají na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů a organizací a občanů
  • vede řízení o námitkách proti provedenému záznamu bodů v bodovém hodnocení řidiče a rozhoduje o nich

oddělení přestupků proti zákonnému pojištění zajišťuje:

 • dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • zastupují celospolečenské zájmy při rozhodovací činnosti v konkrétních případech určených zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a zákonem o provozu na pozemních komunikacích
  • vykonávají státní správu na úseku provozu na pozemních komunikacích, odnímají řidičské oprávnění ve spolupráci s oddělením zkušebních komisařů autoškol a oddělením evidence řidičů
  • projednávají přestupky proti zákonnému pojištění a proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • projednávají přestupky provozovatelů vozidel podle zákona č. 361/2000 Sb.
  • projednávají přestupky delikty vlastníků a provozovatelů silničních vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb.
  • rozhodují o vyřazení silničního vozidla z provozu
  • poskytují informace veřejnosti v rozsahu svých kompetencí
  • ukládají a vybírají pokuty při porušení povinností stanovených zákony v rozsahu své působnosti
  • zpracovávají stanoviska k obecně závazným právním předpisům v agendě, odpovídají na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů a organizací a občanů

oddělení evidence řidičů zajišťuje:

 • dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • dle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • dle vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem
 • dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/EC o řidičských průkazech, ze dne 20.12.2006
 • dle nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
  • vedení registru řidičů, který je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona a je jeho správcem
  • rozhoduje o udělení,rozšíření, podmínění a omezení řidičských oprávnění
  • rozhoduje o zrušení podmínění a omezení řidičských oprávnění
  • vydává nové řidičské průkazy (dále jen „ŘP“)
  • provádí výměnu, změnu v ŘP
  • vydává ŘP po ztrátě, odcizení, poškození a zničení
  • vydává mezinárodní ŘP (dále jen „MŘP“)
  • vydává MŘP po ztrátě, odcizení, poškození
  • vyměňuje ŘP vydané cizím státem
  • vyměňuje ŘP vydané jiným členským státem
  • provádí výdej dat z registru řidičů – výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení
  • předává přestupkovému oddělení odboru správy MMOl podklady pro vypracování souhrnného stanoviska MMOl k „Žádosti Policie ČR o posouzení spolehlivosti fyzické osoby žádající o zbrojní průkaz“
  • přijímá žádosti o vrácení řidičského oprávnění
  • rozhoduje o vrácení řidičských oprávnění a vrací řidičské průkazy
  • vede údaje o pozbytí řidičských oprávnění, o vrácení řidičských oprávnění, o podmínění řidičských oprávnění, o odnětí řidičských oprávnění, o pozastavení řidičských oprávnění
  • rozhoduje o uznání profesní způsobilosti řidiče
  • vydává průkazy profesní způsobilosti řidičů držitelům řidičských průkazů vydaných cizím státem nebo členským státem
  • zaznamenává účast řidiče na pravidelných školeních profesní způsobilosti řidiče
  • vede evidenci spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • vede údaje o zákazu činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem nebo správním orgánem
  • zaznamenává v registru řidičů dosažený počet bodů do celkového počtu 12 bodů
  • oznamuje řidiči dosažení celkového počtu 12 bodů a vyzývá jej k odevzdání ŘP a MŘP
  • přijímá námitky proti provedenému záznamu bodů v bodovém hodnocení řidiče
  • dává příslušným orgánům podněty o podezření ze spáchání přestupku
  • zaznamenává odečet bodů v bodovém hodnocení
  • přijímá žádosti o odečet 3 bodů po absolvování školy bezpečné jízdy a provádí jejich odečet v registru řidičů
  • vkládá údaje do evidence vydaných, odcizených, ztracených nebo vadných paměťových karet řidiče
  • vydává paměťovou kartu, karta řidiče, karta vozidla, karta servisu a poskytuje údaje z evidence paměťových karet
  • odpovídá na dotazy a podněty státních i nestátních orgánů a organizací a občanů

oddělení technické způsobilosti a evidence vozidel zajišťuje:

technické změny a dovozy vozidel, registr historických a sportovních vozidel

 • dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru
  • posuzuje technickou způsobilost vozidel při rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel
  • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku nebo registrační značku na přání a vydává tabulky s registrační značkou
  • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla
  • provádí zápis zániku silničního vozidla v registru silničních vozidel
  • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
  • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
  • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla
  • ve spolupráci s odborem ekonomickým zajišťuje výběr poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků
  • odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu
  • zapisuje u silničního vozidla do registru vozidel zjištěné vážné nebo nebezpečné závady při technické silniční kontrole
  • vrací provozovateli vozidla zadržené osvědčení o registraci vozidla
  • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
  • vede registr historických a sportovních vozidel
  • přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo
  • vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla
  • vydává technický průkaz vozidla, přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo
  • registruje historické vozidlo na základě protokolu o platném testování historického vozidla
  • schvaluje technickou způsobilost sportovního vozidla a registruje na základě protokolu o testování sportovního vozidla
  • vede údaje o testování historických a sportovních vozidel
  • vydává doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost
  • odpovídá na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů, organizací a občanů

taxislužba

 • dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • vykonává státní správu a státní odborný dozor v silniční dopravě, dozírá, zda dopravci nebo řidiči taxislužby dodržují podmínky a plní povinnosti stanovené zákonem o silniční dopravě
  • vede v rejstříku podnikatelů v silniční dopravě (informační systém veřejné správy) evidenci dopravců taxislužby, řidičů taxislužby a vozidel taxislužby
  • zapisuje údaje a jejich změny v rejstříku podnikatelů v silniční dopravě
  • zařazuje vozidla do evidence vozidel taxislužby
  • vyřazuje vozidla z evidence vozidel taxislužby
  • uděluje a odnímá oprávnění řidiče taxislužby
  • vydává průkaz řidiče taxislužby
  • zadržuje na místě průkaz řidiče taxislužby
  • zabezpečuje a vede i ostatní evidenci taxislužby
  • poskytuje na žádost údaje z rejstříku podnikatelů v silniční dopravě
  • zasílá opis pravomocného rozhodnutí, jímž byla uložena pokuta dopravním úřadům v jehož územním obvodu má právnická osoba sídlo nebo fyzická osoba místo podnikání
  • odpovídá na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů, organizací a občanů

stanice měření emisí

 • dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
 • dle vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • vykonává státní správu a státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • státní odborný dozor kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; zjišťuje, zda osoby, jímž ukládá zákon povinnosti ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, plní uložené povinnosti a zda dodržují podmínky stanovené v rozhodnutích vydaných obecním úřadem obce s rozšířenou působností
  • při zjištění porušení povinností stanovených zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a dalšími právními předpisy k zajištění bezpečnosti provozu vozidel na pozemních komunikacích, ukládá podle povahy a rozsahu zjištěných nedostatků kontrolovanému subjektu způsob a lhůty k odstranění jejich příčin
  • při zjištění závažných závad v činnosti stanice měření emisí je osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru oprávněna nařídit okamžité zastavení provádění měření emisí ve stanici měření emisí
  • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
  • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí
  • zabezpečuje a vede evidenci stanic měření emisí
  • odpovídá na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů, organizací a občanů

označení vozidla praktického lékaře

 • dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů
  • zajišťuje a vede agendu označení vozidla praktického lékaře konajícího návštěvní službu

evidence vozidel

 • dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru
  • posuzuje technickou způsobilost vozidel při rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel a při ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu
  • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku nebo registrační značku na přání a vydává tabulky s registrační značkou
  • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla
  • vyřazuje silniční vozidla z provozu, provádí zápis zániku silničního vozidla v registru silničních vozidel
  • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla
  • ve spolupráci s odborem ekonomickým zajišťuje výběr poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků
  • přiděluje tabulky zvláštní registrační značky trvale manipulační
  • přiděluje tabulky zvláštní registrační značky pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla s omezenou platností
  • odpovídá na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů, organizací a občanů

oddělení zkušební komisaři autoškol zajišťuje:

 • dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • dle zákona č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • dle vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
 • dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
  • vykonávání státní správy a státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v rozsahu vymezeném zákonem a státní správu na úseku provozu na pozemních komunikacích
  • vydávání (odnětí) registrace k provozování autoškoly
  • vedení evidence žadatelů o výuku nebo výcvik k získání řidičského oprávnění
  • zajištění zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění
  • udělování a rozšiřování řidičských oprávnění
  • provádění podmínění, omezení a pozastavení řidičského oprávnění
  • nařízení přezkoumání zdravotní způsobilosti
  • nařízení přezkoumání odborné způsobilosti
  • odnětí (vrácení) řidičského oprávnění
  • provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
  • ukládání a vybírání pokut při porušení povinností stanovených zákony v rozsahu své působnosti
  • zpracovává stanoviska k obecně závazným právním předpisům v agendě a odpovídá na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů a organizací a občanů

Dětské dopravní hřiště města Olomouce (Centrum Semafor) zajišťuje:

 • provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

4. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv

 • nevykonává

5. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

zpracoval: Mgr. Michal Urbášek – vedoucí odboru

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
je dočasně mimo provoz.

Datová schránka ID: kazbzri
je přetížena.


IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu