Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Živnostenské podnikání » Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění OSVČ

OSVČ s hlavní činností

  • minimální měsíční záloha na pojistné pro rok 2023 – 2.722,- Kč. Pozn.: Zálohu ve výši 2.722,- Kč musí za leden 2023 uhradit OSVČ, která s podnikáním v roce 2023 začíná, stejně tak i ta, která pokračuje ve své činnosti z předešlého roku, za předpokladu, že jí vyšla v přehledu za rok 2022 záloha nižší; uvedené se netýká OSVČ, který v loňském roce vstoupil do paušálního daňového režimu a splňuje podmínky pro setrvání v tomto režimu i v roce 2023,
  • zálohy se platí měsíčně (záloha na pojištění je splatná vždy nejpozději do osmého dne následujícího měsíce). Dnem platby je den, kdy je platba připsána na účet příslušné zdravotní pojišťovny, kde je OSVČ přihlášena, případně den, kdy je zaplacena v hotovosti na její pokladně
  • zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti je OSVČ povinna oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů,
  • nahlášení změn: ve stejném termínu (nejpozději do osmi dnů) je OSVČ povinna zdravotní pojišťovně oznámit také narození dítěte. 30 dnů má na ohlášení změny jména, příjmení, trvalého pobytu a rodného čísla. Za nedodržení těchto lhůt může pojišťovna udělit pokutu. OSVČ by si měla dávat pozor na termíny splatnosti záloh a doplatku pojistného. Za každý den zpoždění se totiž započítává 0,05 % úrok z prodlení.

OSVČ s vedlejší činností

  • jsou např. osoby, za které je plátcem pojištění stát, viz.: § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, (např. student, starobní důchodce, invalidní důchodce, žena na mateřské, rodičovské dovolené), nebo osoby zaměstnané na HPP, kdy zdravotní pojištění je odváděno zaměstnavatelem ze mzdy zaměstnance. V případě zaměstnání je zapotřebí, aby pracovní poměr trval celý měsíc (tzv. od prvního do posledního dne měsíce) v opačném případě v daném měsíci není považována za OSVČ s vedlejší činností,
  • v prvním roce od zahájení podnikatelské činnosti nemusí platit žádné měsíční zálohy, pojistné zaplatí až po podání Přehledu o příjmech a výdajích ze SVČ jednorázově v následujícím roce a to ze skutečně dosažených příjmů, které jí vyšly v přehledu (Příklad bude-li příjem podnikatele na vedlejší činnost činit za celých dvanáct měsíců 2022 částku 620.000,- Kč. Skutečný vyměřovací základ, tzv. polovina daňového základu, 620.000,- Kč x 50 procent bude činit pro rok 2022 částku 310.000,- Kč. Skutečný vyměřovací základ tak bude vyšší než roční minimální vyměřovací základ daný v roce 2022 ve výši 233.466,- Kč. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta, roční zdravotní pojištění by tak činilo pro podnikatele pro rok 2022 částku 41.850,- Kč (310.000,- Kč x 13,5 procenta). Nová měsíční záloha od odevzdání přehledu za rok 2022 bude tedy nově ve výši 3.488,- Kč. (41.850,- Kč : 12 měsíců),
  • pro výpočet zdravotního pojištění u vedlejší samostatné výdělečné činnosti není stanoven žádný limit pro jeho neplacení (tzv. vyjde-li OSVČ podnikající na vedlejší činnost v přehledu za předchozí rok částka nižší než minimální vyměřovací základ pro daný rok, nemá povinnost doplácet do výše minima a odvádí měsíční zálohy v následujícím roce dle výše svého dosaženého příjmu z loňského roku, podmínkou je, že skutečnost zakládající vedlejší samostatně výdělečnou činnost trvali po celé rozhodné období, tj. po celý daný kalendářní měsíc),
  • nově vypočtené zálohy jsou splatné vždy nejpozději do osmého dne následujícího měsíce, dnem platby je až den, kdy je platba připsána na účet příslušné zdravotní pojišťovny,
  • i pro OSVČ s vedlejší činností platí oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně (nejpozději do osmi dnů), týká se to např. nahlášení nástupu do zaměstnání (změnový formulář), konec zaměstnání atp..

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon