Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru živnostenského

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru
 • příspěvky za odbor do Olomouckých listů

B. Samostatní zaměstnanci

sekretářka – ekonomka zajišťuje:

 • chod sekretariátu odboru

C. Jednotlivá oddělení

odd. registrace zajišťuje:

 • nevykonává

odd. kontroly zajišťuje:

 • nevykonává

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

vedoucí odboru zajišťuje:

 • řídí, kontroluje a odpovídá za správný výkon státní správy odboru v určeném rozsahu a požadované kvalitě
 • výkon činností správce daně při vymáhání pokut uložených odborem živnostenským dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zpracovává nařízení statutárního města Olomouce, tržní řád a zajišťuje jeho novelizaci

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouce bez územního rozsahu:

 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

vedoucí odboru zajišťuje:

 • řídí, kontroluje a odpovídá za správný výkon státní správy odboru v určeném rozsahu a požadované kvalitě
 • výkon činností správce daně při vymáhání pokut uložených odborem živnostenským dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zpracovává nařízení statutárního města Olomouce, tržní řád a zajišťuje jeho novelizaci

sekretářka - ekonomka zajišťuje:

 • nevykonává

odd. registrace zajišťuje:

registračními pracovníky:

 • činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  • přijímá ohlášení živnosti a žádosti o vydání koncese, včetně oznámení příslušných změn
  • vydává výpisy z živnostenského rejstříku
  • přiděluje identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru, vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby,
  • přijímá oznámení změn v osobě odpovědného zástupce, činí zápisy a výmazy odpovědných zástupců
  • posuzuje plnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti
  • vede správní řízení ve věci rozhodnutí o udělení koncese
  • rozhoduje o schválení odpovědného zástupce u živností koncesovaných
  • vede správní řízení ve věci rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění dle § 47 odst. 5 a § 47 odst. 6
  • vydává pro účely řízení o povolení k pobytu výpisy s výjimkou údaje o době platnosti živnostenského oprávnění dle § 47 odst. 7 zahraničním fyzickým osobám, které mají povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení
  • vede správní řízení ve věci rozhodnutí o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění z důvodu nepodání návrhu na zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku dle § 10 odst. 5
  • vede správní řízení o zrušení živnostenského oprávnění v případě zjištění, že zápis do živnostenského rejstříku byl proveden v rozporu se zákonem dle § 47 odst. 10,
  • zasílá výpisy nebo sděluje údaje o podnikateli ostatním orgánům státní správy dle § 48 odst. 1, 2 a 3
  • vede správní řízení ve věci změny rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti změnou rozhodnutí o udělení koncese z vlastního nebo jiného podnětu dle § 56 odst. 4, 5
  • vede správní řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 58 odst. 2
  • vede správní řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. b), c) a d)
  • zpracovává agendu úmrtí fyzických osob
  • vyměřuje správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • provádí poradenskou činnost podnikatelům na úseku svěřené činnosti
 • dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, plní funkci centrálního registračního místa v tomto rozsahu:
  • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
  • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
  • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení
  • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem
  • přijímá žádosti o vydání českého národního průkazu průvodce podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu
 • dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  • vede evidenci zemědělských podnikatelů
  • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů
  • provádí změny v této evidenci
  • rozhoduje o vyřazení podnikatelů z této evidence
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení
 • provádí archivaci spisových materiálů

pracovníkem jednotného kontaktního místa:

 • poskytování informací o požadavcích vztahujících se podle jiných právních předpisů na poskytovatele služeb, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti o udělení oprávnění k poskytování služeb či vyřízení formalit spojených s jejím výkonem, a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů
 • poskytování obecných informací o požadavcích týkajících se přístupu k činnosti poskytování služeb a jejího výkonu v jiných členských státech
 • poskytování obecných informací o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů a o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby, nebo mezi poskytovateli služby
 • poskytování obecných informací o požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech
 • poskytování kontaktních údajů spolku nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc
 • poskytování informací o regulaci povolání, mezi něž patří zejména:
  • seznam regulovaných povolání a podmínky pro jejich výkon, včetně informací o postupu při uznávání odborné kvalifikace, poplatcích, požadavcích na dokumenty a jazykové znalosti
  • informace o povinnosti předběžně příslušnému správnímu orgánu ohlásit úmysl poskytovat v České republice danou službu a o oprávnění příslušného správního orgánu před prvním poskytnutím služby prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb
  • seznam profesí, pro něž existuje evropský profesní průkaz a podmínky jeho získání
  • seznam profesí, u nichž je příslušný orgán před prvním poskytnutím služby oprávněn prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb
  • seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy se zvláštní strukturou
  • kontaktní údaje příslušných správních orgánů a centra pomoci
 • přijímání a předávání příslušným správním orgánům veškerých podání učiněných na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu, a to upravujícího přístup k činnosti poskytování služeb nebo její výkon, zejména:
  • přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu,
  • oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy
  • oznámení o vzniku volných pracovních míst
  • oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
  • podání spojená s uznáváním profesních kvalifikací
 • vedení správních řízení podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve věci:
  • zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. b) a d) a dle § 58 odst. 2 a 3
  • pozastavení provozování živnosti dle § 58 odst. 2 a 3
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení

právníkem:

 • vedení správních řízení podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve věcech:
  • zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. b) a d) a dle § 58 odst. 2 a 3
  • pozastavení provozování živnosti dle § 58 odst. 2 a 3
  • změny rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti změnou rozhodnutí o udělení koncese z vlastního nebo jiného podnětu dle § 56 odst. 4, 5
 • provádí poradenskou činnost podnikatelům na úseku svěřené činnosti
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení

odd. kontroly zajišťuje:

kontrolními pracovníky a právníkem:

 • provádí živnostenskou kontrolu dle ustanovení § 60a živnostenského zákona ohledně povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese.
 • přijímá a vyřizuje stížnosti, podněty a oznámení spadající do působnosti obecního živnostenského úřadu
 • vede evidenci uložených pokut
 • spolupracuje s orgány státní správy, státního odborného dozoru a orgány činnými v trestním řízení
 • kontroluje dodržování nařízení SMOl - tržní řád
 • projednává přestupky podle § 61, 62, 63 živnostenského zákona,
 • projednává přestupky podle § 4 odst. 1, § 9 odst. 1, a 2, § 10 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 5 odst. 1 a § 5a odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 93c odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je-li pachatelem provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury
 • projednává přestupky podle § 52 odst. 6 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, je-li pachatelem provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury
 • projednává přestupky podle § 24 odst. 7 písm. e) až l), § 24 odst. 8 písm. a) a § 24 odst. 13 až 16 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 27 odst. 2 písm. a) a c), ů 27 odst. 3 a § 27 odst. 4 písm. b) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 45a odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 51a odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 74a odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
 • posuzuje splnění podmínky bezúhonnost ze strany realitního zprostředkovatele dle ustanovení § 5 odst. 1, 2 zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů, v případě nesplnění této podmínku ruší živnostenské oprávnění (§ 20 odst. 4 zákona o realitním zprostředkování, § 58 odst. 3 živnostenského zákona)
 • projednává přestupky podle § 10b zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, (vyjma přestupků §10b odst. 3 písm. b), § 10b odst. 3 písm. c)-g), k, § 10b odst. 5,6)
 • projednává přestupky podle § 44 odst. 12 a 13 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, je-li pachatelem provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury
 • projednává přestupky podle § 55 odst. 1 a 2 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 34f odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • vede správní řízení ohledně zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 2 odst. 1 zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 59 odst. 1, § 60 odst. 1 písm. a) a b), § 61 odst. 1 písm. a), § 62 odst. 1 písm. a), § 63 odst. 1 písm. a) a § 64 odst. 1 písm. a)zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
 • plní funkci spotřebitelského ombudsmana
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení

právníkem:

 • správní řízení podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věcech:
  • zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. a), b) a d) a dle § 58 odst. 2 a 3
  • pozastavení provozování živnosti dle § 58 odst. 2 a 3
 • činnosti správce daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, při vymáhání pokut uložených ve svém správním řízení
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení
 • podává návrhy na odpis pohledávek

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích
a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
(dle vyhlášky č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem)

 • nevykonává

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
(dle vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu)

bez územního rozsahu:

 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

územní rozsah:
města:
Olomouc, Velká Bystřice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov)
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlubočky (část Hlubočky, Hrubá Voda, Mariánské Údolí, Posluchov), Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov, Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany), území vojenského újezdu Libavá

 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

vedoucí odboru zajišťuje:

 • řídí, kontroluje a odpovídá za správný výkon státní správy odboru v určeném rozsahu a požadované kvalitě
 • výkon činností správce daně při vymáhání pokut uložených odborem živnostenským dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

sekretářka - ekonomka zajišťuje:

 • nevykonává

odd. registrace zajišťuje:

registračními pracovníky:

 • činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  • přijímá ohlášení živnosti a žádosti o vydání koncese, včetně oznámení příslušných změn
  • vydává výpisy z živnostenského rejstříku
  • přiděluje identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru, vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby,
  • přijímá oznámení změn v osobě odpovědného zástupce, činí zápisy a výmazy odpovědných zástupců
  • posuzuje plnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti
  • vede správní řízení ve věci rozhodnutí o udělení koncese
  • rozhoduje o schválení odpovědného zástupce u živností koncesovaných
  • vede správní řízení ve věci rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění dle § 47 odst. 5 a § 47 odst. 6
  • vydává pro účely řízení o povolení k pobytu výpisy s výjimkou údaje o době platnosti živnostenského oprávnění dle § 47 odst. 7 zahraničním fyzickým osobám, které mají povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení
  • vede správní řízení ve věci rozhodnutí o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění z důvodu nepodání návrhu na zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku dle § 10 odst. 5
  • vede správní řízení o zrušení živnostenského oprávnění v případě zjištění, že zápis do živnostenského rejstříku byl proveden v rozporu se zákonem dle § 47 odst. 10,
  • zasílá výpisy nebo sděluje údaje o podnikateli ostatním orgánům státní správy dle § 48 odst. 1, 2 a 3
  • vede správní řízení ve věci změny rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti změnou rozhodnutí o udělení koncese z vlastního nebo jiného podnětu dle § 56 odst. 4, 5
  • vede správní řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 58 odst. 2
  • vede správní řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. b), c) a d)
  • zpracovává agendu úmrtí fyzických osob
  • vyměřuje správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • provádí poradenskou činnost podnikatelům na úseku svěřené činnosti
 • dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, plní funkci centrálního registračního místa v tomto rozsahu:
  • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
  • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
  • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení
  • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem
  • přijímá žádosti o vydání českého národního průkazu průvodce podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu
 • dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  • vede evidenci zemědělských podnikatelů
  • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů
  • provádí změny v této evidenci
  • rozhoduje o vyřazení podnikatelů z této evidence
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení
 • provádí archivaci spisových materiálů

pracovníkem jednotného kontaktního místa:

 • poskytování informací o požadavcích vztahujících se podle jiných právních předpisů na poskytovatele služeb, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti o udělení oprávnění k poskytování služeb či vyřízení formalit spojených s jejím výkonem, a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů
 • poskytování obecných informací o požadavcích týkajících se přístupu k činnosti poskytování služeb a jejího výkonu v jiných členských státech
 • poskytování obecných informací o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů a o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby, nebo mezi poskytovateli služby
 • poskytování obecných informací o požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech
 • poskytování kontaktních údajů spolku nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc
 • poskytování informací o regulaci povolání, mezi něž patří zejména:
  • seznam regulovaných povolání a podmínky pro jejich výkon, včetně informací o postupu při uznávání odborné kvalifikace, poplatcích, požadavcích na dokumenty a jazykové znalosti
  • informace o povinnosti předběžně příslušnému správnímu orgánu ohlásit úmysl poskytovat v České republice danou službu a o oprávnění příslušného správního orgánu před prvním poskytnutím služby prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb
  • seznam profesí, pro něž existuje evropský profesní průkaz a podmínky jeho získání
  • seznam profesí, u nichž je příslušný orgán před prvním poskytnutím služby oprávněn prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb
  • seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy se zvláštní strukturou
  • kontaktní údaje příslušných správních orgánů a centra pomoci
 • přijímání a předávání příslušným správním orgánům veškerých podání učiněných na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu, a to upravujícího přístup k činnosti poskytování služeb nebo její výkon, zejména:
  • přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu,
  • oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy
  • oznámení o vzniku volných pracovních míst
  • oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
  • podání spojená s uznáváním profesních kvalifikací
 • vedení správních řízení podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve věci:
  • zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. b) a d) a dle § 58 odst. 2 a 3
  • pozastavení provozování živnosti dle § 58 odst. 2 a 3
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení

právníkem:

 • vedení správních řízení podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve věcech:
  • zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. b) a d) a dle § 58 odst. 2 a 3
  • pozastavení provozování živnosti dle § 58 odst. 2 a 3
  • změny rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti změnou rozhodnutí o udělení koncese z vlastního nebo jiného podnětu dle § 56 odst. 4, 5
 • provádí poradenskou činnost podnikatelům na úseku svěřené činnosti
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení

odd. kontroly zajišťuje:

kontrolními pracovníky a právníkem:

 • provádí živnostenskou kontrolu dle ustanovení § 60a živnostenského zákona ohledně povinností stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese.
 • přijímá a vyřizuje stížnosti, podněty a oznámení spadající do působnosti obecního živnostenského úřadu
 • vede evidenci uložených pokut
 • spolupracuje s orgány státní správy, státního odborného dozoru a orgány činnými v trestním řízení
 • kontroluje dodržování nařízení SMOl - tržní řád
 • projednává přestupky podle § 61, 62, 63 živnostenského zákona,
 • projednává přestupky podle § 4 odst. 1, § 9 odst. 1, a 2, § 10 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 5 odst. 1 a § 5a odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 93c odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je-li pachatelem provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury
 • projednává přestupky podle § 52 odst. 6 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, je-li pachatelem provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury
 • projednává přestupky podle § 24 odst. 7 písm. e) až l), § 24 odst. 8 písm. a) a § 24 odst. 13 až 16 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 27 odst. 2 písm. a) a c), ů 27 odst. 3 a § 27 odst. 4 písm. b) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 45a odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 51a odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 74a odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
 • posuzuje splnění podmínky bezúhonnost ze strany realitního zprostředkovatele dle ustanovení § 5 odst. 1, 2 zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů, v případě nesplnění této podmínku ruší živnostenské oprávnění (§ 20 odst. 4 zákona o realitním zprostředkování, § 58 odst. 3 živnostenského zákona)
 • projednává přestupky podle § 10b zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, (vyjma přestupků §10b odst. 3 písm. b), § 10b odst. 3 písm. c)-g), k, § 10b odst. 5,6)
 • projednává přestupky podle § 44 odst. 12 a 13 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, je-li pachatelem provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury
 • projednává přestupky podle § 55 odst. 1 a 2 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 34f odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • vede správní řízení ohledně zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 2 odst. 1 zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 59 odst. 1, § 60 odst. 1 písm. a) a b), § 61 odst. 1 písm. a), § 62 odst. 1 písm. a), § 63 odst. 1 písm. a) a § 64 odst. 1 písm. a)zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
 • plní funkci spotřebitelského ombudsmana
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení

právníkem:

 • správní řízení podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věcech:
  • zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. a), b) a d) a dle § 58 odst. 2 a 3
  • pozastavení provozování živnosti dle § 58 odst. 2 a 3
 • činnosti správce daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, při vymáhání pokut uložených ve svém správním řízení
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení
 • podává návrhy na odpis pohledávek

4. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv

 • nevykonává

5. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

zpracoval: PhDr. Zdeněk Machalíček – vedoucí odboru

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu