Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Náplň činnosti « Odbor živnostenský « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru živnostenského

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru
 • příspěvky za odbor do Olomouckých listů

B. Samostatní zaměstnanci

sekretářka – ekonomka zajišťuje:

 • chod sekretariátu odboru

C. Jednotlivá oddělení

odd. registrace zajišťuje:

 • nevykonává

odd. kontroly zajišťuje:

 • nevykonává

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

vedoucí odboru zajišťuje:

 • řídí, kontroluje a odpovídá za správný výkon státní správy odboru v určeném rozsahu a požadované kvalitě
 • výkon činností správce daně při vymáhání pokut uložených odborem živnostenským dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zpracovává nařízení statutárního města Olomouce, tržní řád a zajišťuje jeho novelizaci

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouc

bez územního rozsahu:

 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

vedoucí odboru zajišťuje:

 • řídí, kontroluje a odpovídá za správný výkon státní správy odboru v určeném rozsahu a požadované kvalitě
 • výkon činností správce daně při vymáhání pokut uložených odborem živnostenským dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zpracovává nařízení statutárního města Olomouce, tržní řád a zajišťuje jeho novelizaci

sekretářka - ekonomka zajišťuje:

 • nevykonává

odd. registrace zajišťuje:

registračními pracovníky:

 • činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  • o přijímá ohlášení živnosti a žádosti o vydání koncese, včetně oznámení příslušných změn
  • vydává výpisy z živnostenského rejstříku
  • správní řízení ve věci rozhodnutí o udělení koncese
  • správní řízení ve věci rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění dle § 47 odst. 5
  • rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění v případě zjištění, že zápis do živnostenského rejstříku byl proveden v rozporu se zákonem dle § 47 odst. 10,
  • správní řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. c) a d)
  • vyměřuje a vybírá správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • provádí poradenskou činnost podnikatelům na úseku svěřené činnosti
  • provádí archivaci spisových materiálů
 • dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, plní funkci centrálního registračního místa v tomto rozsahu:
  • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
  • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
  • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení
  • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem a předává je ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem příslušným správním úřadům
 • dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  • vede evidenci zemědělských podnikatelů
  • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů
  • provádí změny v této evidenci
  • rozhoduje o vyřazení podnikatelů z této evidence
  • vede správní řízení ve věci přestupků dle zákona o zemědělství
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení

pracovníkem jednotného kontaktního místa:

 • poskytování informací nezbytných pro získání oprávnění k poskytování služby, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů
 • poskytování obecných informací o požadavcích týkajících se získání oprávnění k poskytování služby v jiných členských státech EU, EHP a Švýcarsku
 • poskytování obecných informací o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů a o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby, nebo mezi poskytovateli služby, obecných informací o požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech
 • poskytování kontaktních údajů sdružení nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc
 • předání žádosti o oprávnění k poskytování služby podanou na základě jiného právního předpisu správnímu orgánu příslušnému rozhodovat o této žádosti
 • přijímání a předávání příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu, a to:
  • přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu,
  • oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy
  • oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení
  • oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 • vedení správních řízení podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve věci:
  • zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. d) a dle § 58 odst. 3
  • pozastavení provozování živnosti dle § 58 odst. 3
  • přestupků právnických a podnikajících fyzických osob dle § 62
  • ukládá pokuty za přestupky uvedené v § 62
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení

právníkem:

 • správní řízení podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve věcech:
  • zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. d) a dle § 58 odst. 2 a 3
  • pozastavení provozování živnosti dle § 58 odst. 2 a 3
 • provádí poradenskou činnost podnikatelům na úseku svěřené činnosti
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení

odd. kontroly zajišťuje:

kontrolními pracovníky:

 • provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností uložených živnostenským zákonem, vede řízení o přestupcích dle § 61 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • provádí dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá pokuty za jeho porušení
 • provádí dozor nad dodržováním zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá pokuty za jeho porušení
 • provádí výkon dozoru dle ustanovení zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • přijímá a vyřizuje stížnosti, podněty a oznámení spadající do působnosti obecního živnostenského úřadu
 • vede evidenci uložených pokut
 • spolupracuje s orgány státní správy, státního odborného dozoru a orgány činnými v trestním řízení
 • kontroluje dodržování nařízení SMOl - tržní řád a ukládá sankce za jeho porušení
 • projednává přestupky dle § 9 odst. 1,2, § 10 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • projednává přestupky dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky dle § 5b odst. 1 písm. a) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a b) a v § 5a odst. 1 a ukládá za ně pokuty
 • projednává přestupky dle § 94 odst. 6 písm. c) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 93 odst. 6 a 7 tohoto zákona a ukládá za ně pokuty
 • projednává přestupky dle § 52a odst. 6 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 52 odst. 6 tohoto zákona a ukládá za ně pokuty
 • projednává přestupky uvedené v § 24a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá za ně pokuty
 • projednává přestupky dle § 28 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vede správní řízení podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, ve věci uložení pokuty dle § 34f odst. 3
 • vede správní řízení ohledně zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • provádí dozor nad dodržováním zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá pokuty za jeho porušení
 • plní funkci spotřebitelského ombudsmana
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení

právníkem:

 • správní řízení podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věcech:
  • zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. a), b) a d) a dle § 58 odst. 2 a 3
  • pozastavení provozování živnosti dle § 58 odst. 2 a 3
  • přestupků dle § 61
  • přestupků dle § 62
 • projednává přestupky dle § 4 odst. 1, § 9 odst. 1,2, § 10 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • projednává přestupky dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky dle § 51a/1 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
 • správní řízení podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech:
  • přestupků dle § 5 odst. 1 písm. a) a b)
  • přestupků dle § 5a odst. 1
 • činnosti správce daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, při vymáhání pokut uložených ve svém správním řízení
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení
 • podává návrhy na odpis pohledávek

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

 • nevykonává

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

bez územního rozsahu:

 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

územní rozsah:
města:
Olomouc, Velká Bystřice
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlubočky (část Hlubočky, Hrubá Voda, Mariánské Údolí, Posluchov), Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov, Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany), území vojenského újezdu Libavá.

 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

vedoucí odboru zajišťuje:

 • řídí, kontroluje a odpovídá za správný výkon státní správy odboru v určeném rozsahu a požadované kvalitě
 • výkon činností správce daně při vymáhání pokut uložených odborem živnostenským dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

sekretářka - ekonomka zajišťuje:

 • nevykonává

odd. registrace zajišťuje:

registračními pracovníky:

 • činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  • přijímá ohlášení živnosti a žádosti o vydání koncese, včetně oznámení příslušných změn
  • vydává výpisy z živnostenského rejstříku
  • správní řízení ve věci rozhodnutí o udělení koncese
  • správní řízení ve věci rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění dle § 47 odst 5
  • rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění v případě zjištění, že zápis do živnostenského rejstříku byl proveden v rozporu se zákonem dle § 47 odst. 10,
  • správní řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. c) a d)
  • je provozovatelem živnostenského rejstříku, provádí zápisy do živnostenského rejstříku v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, informuje podnikatele o provedených zápisech do rejstříku
  • vyměřuje a vybírá správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • provádí poradenskou činnost podnikatelům na úseku svěřené činnosti
  • provádí archivaci spisových materiálů
 • dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, plní funkci centrálního registračního místa v tomto rozsahu:
  • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
  • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy,
  • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
  • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem a předává je ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem příslušným správním úřadům
 • dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  • vede evidenci zemědělských podnikatelů
  • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů
  • provádí změny v této evidenci
  • rozhoduje o vyřazení podnikatelů z této evidence
  • vede správní řízení ve věci přestupků dle zákona o zemědělství
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení

pracovníkem jednotného kontaktního místa:

 • poskytování informací nezbytných pro získání oprávnění k poskytování služby, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů
 • poskytování obecných informací o požadavcích týkajících se získání oprávnění k poskytování služby v jiných členských státech EU, EHP a Švýcarsku
 • poskytování obecných informací o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů a o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby, nebo mezi poskytovateli služby, obecných informací o požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech
 • poskytování kontaktních údajů sdružení nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc
 • předání žádosti o oprávnění k poskytování služby podanou na základě jiného právního předpisu správnímu orgánu příslušnému rozhodovat o této žádosti
 • přijímání a předávání příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu, a to:
  • přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu,
  • oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy
  • oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení
  • oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 • vedení správních řízení podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve věci:
  • zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. d) a dle § 58 odst. 3
  • pozastavení provozování živnosti dle § 58 odst. 3
  • přestupků právnických a podnikajících fyzických osob dle § 62
  • ukládá pokuty za přestupky uvedené v § 62
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení

právníkem:

 • správní řízení podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve věcech:
  • zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. d) a dle § 58 odst. 2 a 3
  • pozastavení provozování živnosti dle § 58 odst. 2 a 3
 • provádí poradenskou činnost podnikatelům na úseku svěřené činnosti
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení

odd. kontroly zajišťuje:

kontrolními pracovníky:

 • provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností uložených živnostenským zákonem, vede řízení o přestupcích dle § 61 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • provádí dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá pokuty za jeho porušení
 • provádí dozor nad dodržováním zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá pokuty za jeho porušení
 • provádí výkon dozoru dle ustanovení zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • přijímá a vyřizuje stížnosti, podněty a oznámení spadající do působnosti obecního živnostenského úřadu
 • vede evidenci uložených pokut
 • spolupracuje s orgány státní správy, státního odborného dozoru a orgány činnými v trestním řízení
 • kontroluje dodržování nařízení SMOl - tržní řád a ukládá sankce za jeho porušení
 • projednává přestupky dle § 9 odst. 1,2, § 10 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • projednává přestupky dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky dle § 5b odst. 1 písm. a) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a b) a v § 5a odst. 1 a ukládá za ně pokuty
 • projednává přestupky dle § 94 odst. 6 písm. c) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 93 odst. 6 a 7 tohoto zákona a ukládá za ně pokuty
 • projednává přestupky dle § 52a odst. 6 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 52 odst. 6 tohoto zákona a ukládá za ně pokuty
 • projednává přestupky uvedené v § 24a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá za ně pokuty
 • projednává přestupky dle § 28 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vede správní řízení podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, ve věci uložení pokuty dle § 34f odst. 3
 • vede správní řízení ohledně zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • provádí dozor nad dodržováním zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů a ukládá pokuty za jeho porušení
 • plní funkci spotřebitelského ombudsmana
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení

právníkem:

 • správní řízení podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věcech:
 • zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. a), b) a d) a dle § 58 odst. 2 a 3
 • pozastavení provozování živnosti dle § 58 odst. 2 a 3
 • přestupků dle § 61
 • přestupků dle § 62
 • projednává přestupky dle § 4 odst. 1, § 9 odst. 1,2, § 10 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • projednává přestupky dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky dle § 51a/1 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
 • správní řízení podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech:
 • přestupků dle § 5 odst. 1 písm. a) a b)
 • přestupků dle § 5a odst. 1
 • činnosti správce daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, při vymáhání pokut uložených ve svém správním řízení
 • vede evidenci pohledávek vzniklých ze svých správních řízení
 • podává návrhy na odpis pohledávek

4. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv

 • nevykonává

5. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

zpracoval: PhDr. Zdeněk Machalíček – vedoucí odboru

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu