Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Živnostenské podnikání » Sociální pojištění

Sociální pojištění OSVČ

OSVČ s hlavní činností

 • povinná je účast na důchodovém pojištění (DP) a příspěvku za státní politiku zaměstnanosti,
 • platí se měsíčně (vždy nejpozději do konce daného kalendářního měsíce). Nutné zaplatit s předstihem, za den platby je považován den, kdy platba dojde na účet místně příslušné správy sociálního zabezpečení (dále jen SSZ). Platba je dobré platit formou trvalého příkazu, případně osobně na pokladně místně příslušné SSZ,
 • minimální měsíční zálohy na pojistné pro rok 2021 činí 2.588,- Kč, platí se tehdy, když s podnikáním OSVČ v letošním roce začíná, dále OSVČ podnikající i loňském roce, přičemž jí vyšla v přehledu záloha nižší než minimální záloha stanovená pro letošní rok,
 • pozn.: Do měsíce, kdy má být podán přehled za rok 2020 je výše zálohy 2.544,- Kč (týká se OSVČ, které podnikaly v loňském roce a ve své činnosti pokračují i v roce 2021),
 • přehled je povinna podat OSVČ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za daný kalendářní rok; termín pro podání daňového přiznání za rok 2020 je do 31.03.2021, termín pro podání přehledu je OSVČ podnikající v roce 2020 elektronicky/analogově je do 02.05.2021 pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce (a OSVČ tuto skutečnost oznámí příslušné SSZ nejpozději do konce března), posunuje se termín podání přehledu na srpen 2021,
 • přehled je možné podat přes veřejné rozhraní e – Podání, elektronicky podmínkou je vlastnictví elektronického podpisu založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy nebo vlastnictví datové schránky, přehled, vlastní formulář je ke stažení na ePortálu ČSSZ na webové adrese ČSSZ, nebo elektronicky zasláním formuláře ve formátu PDF na e-podatelnu příslušné SSZ, podmínkou je opět vlastnictví elektronického podpisu založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy, nebo zasláním interaktivního formuláře do datové schránky příslušné SSZ, nebo doručením formuláře osobně na pobočku podatelny příslušné SSZ nebo jeho zaslání poštou na adresu podatelny (rozhodující je datum poštovního razítka, tj. datum odeslání).

Nemocenské pojištění

 • účast OSVČ s hlavní i vedlejší činností je nadále dobrovolná,
 • rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění u OSVČ (pro rok 2021 7.000,- Kč měsíčně),
 • minimální měsíční záloha na nemocenské pojištění činí pro rok 2021 147,- Kč (2,1% z 2 x 3.500 Kč).

OSVČ s vedlejší činností

 • je povinna platit minimální měsíční zálohy pro rok 2021 (ve výši 1.036,- Kč), a to od měsíce od podání přehledu u podnikatele podnikajícího v loňském roce za předpokladu, že měl v loňském roce hrubý zisk (příjmy minus výdaje) vyšší než 83.603,- Kč. V případě, že hranici hrubého zisku nepřekročil, za rok 2020 neplatí žádné zálohy. Hranice hrubého zisku pro letošní rok je stanovena na výši 85.059,- Kč. V případě, že činnost OSVČ s vedlejší činností nebude trvat celý rok, se rozhodná částka snižuje poměrně o 1/12 za každý měsíc činnosti, tj. o 7.088,- Kč měsíčně,
 • v případě překročení povinné hranice hrubého zisku v průběhu roku se záloha platí až s podáním přehledu a to z dosaženého hrubého zisku,
 • současně nejpozději s podáním přehledu je zapotřebí oznámit a současně doložit skutečnosti o vedlejší činnosti. Platí, že důvody, pro které je OSVČ považována za vedlejší činnost není povinna OSVČ dokládat za předpokladu, že Česká správa sociálního zabezpečení údaj o těchto důvodech vede ve své evidenci, nebo má možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě umožňující dálková přístup, typicky např. výkon zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění, NETÝKÁ se ale výkonu zaměstnání v malém rozsahu, tedy do 3500 Kč měsíčně, výkonu zaměstnání na základě DDP nebo pracovní poměr podle cizích právních předpisů

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu