Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Živnostenské podnikání » Sociální pojištění

Sociální pojištění OSVČ

OSVČ s hlavní činností

 • povinná je účast na důchodovém pojištění (DP) a příspěvku za státní politiku zaměstnanosti,
 • platí se měsíčně (vždy nejpozději do konce daného kalendářního měsíce). Nutné zaplatit s předstihem, za den platby je považován den, kdy platba dojde na účet místně příslušné správy sociálního zabezpečení (dále jen SSZ), kde má OSVČ nahlášen trvalý pobyt,
 • minimální měsíční zálohy na pojistné pro rok 2023 činí 2.944,- Kč, platí se tehdy, když s podnikáním OSVČ v letošním roce začíná, dále OSVČ, která podnikala i v loňském roce, ale vyšla jí v přehledu záloha nižší než minimální záloha stanovená pro letošní rok (2.944,- Kč.). Vyšla-li záloha vyšší, platí se záloha vyšší (následující měsíc po podání přehledu),
 • do měsíce, kdy má být podán přehled za rok 2022 je výše zálohy 2.841,- Kč, týká se OSVČ, které podnikaly v loňském roce a ve své činnosti pokračují i v roce 2023,
 • zálohy se platí na jednotlivé celé kalendářní měsíce,
 • přehled je povinna podat OSVČ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za daný kalendářní rok (přehled se podává zpravidla do konce dubna). Jinak je tomu v případě že OSVČ podala daňové přiznání elektronicky, v případě podání daňového přiznání daňovým poradcem, se termíny podání přehledu posouvají,
 • přehled je možné podat různými způsoby, bližší informace je možné nalézt zde: https://www.cssz.cz/prehled-o-prijmech-a-vydajich

Nemocenské pojištění

 • účast OSVČ s hlavní i vedlejší činností je nadále dobrovolná, přihlásit se je možné prostřednictvím přihlášky, který je ke stažení zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/dnposvc
 • účast na pojištění pak vzniká dnem, který si OSVČ určí v přihlášce, nejdříve však dnem podání oné přihlášky,
 • rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění u OSVČ (pro rok 2023 8.000,- Kč měsíčně),
 • minimální měsíční záloha na nemocenské pojištění činí pro rok 2023 168,- Kč (2,1% z 2 x 4.000,- Kč).
 • zálohy jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce do posledního dne kalendářního měsíce, za který má být pojistné odvedeno
 • nemocenské není součástí paušální daně, v případě osob registrovaných v daňovém paušálním režimu platí, že mohou platit i částku vyšší než 168,- Kč za měsíc, ne však více než 244,- Kč za měsíc

OSVČ s vedlejší činností

 • je povinna platit minimální měsíční zálohy pro rok 2023 (ve výši 1.178,- Kč) a to následující měsíc po podání přehledu za předpokladu, že měla v loňském roce příjem vyšší než 93.387,- Kč. V případě, že tuto hranici nepřekročila, neplatí žádné zálohy,
 • hranice příjmu pro rok 2023 je stanovena na výši 96.777, Kč. V případě, že činnost OSVČ s vedlejší činností nebude trvat celý rok, se rozhodná částka snižuje poměrně o 1/12 za každý měsíc činnosti, tj. o 8.065,- Kč za měsíc,
 • v případě překročení povinné hranice příjmu v roce 2022 se měsíční zálohy platí až s podáním přehledu za rok 2022 a to z dosaženého příjmu (alespoň ve výši minimální měsíční zálohy 1.178,- Kč). V případě, že je v rámci roku vykonávána činnost jak vedlejší tak i hlavní je výpočet hranice příjmu následující. Příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se stanoví tak, že se příjem ze samostatné výdělečné činnosti dosažený v kalendářním roce vydělí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána samostatná výdělečná činnost, a výsledná částka se vynásobí počtem měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost.
 • současně nejpozději s podáním přehledu je zapotřebí oznámit a současně doložit skutečnosti o vedlejší činnosti. Platí, že důvody, pro které je OSVČ považována za vedlejší činnost není povinna OSVČ dokládat za předpokladu, že Česká správa sociálního zabezpečení údaj o těchto důvodech vede ve své evidenci, nebo má možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě umožňující dálková přístup, typicky např. výkon zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění, NETÝKÁ se ale výkonu zaměstnání v malém rozsahu, výkonu zaměstnání na základě DPP nebo pracovní poměr podle cizích právních předpisů

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon