Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Živnostenské podnikání » Sociální pojištění

Sociální pojištění OSVČ

OSVČ s hlavní činností

 • povinná je účast na důchodovém pojištění (DP) a příspěvku za státní politiku zaměstnanosti,
 • platí se měsíčně (vždy nejpozději do konce daného kalendářního měsíce). Nutné zaplatit s předstihem, za den platby je považován den, kdy platba dojde na účet místně příslušné správy sociálního zabezpečení (dále jen SSZ),
 • minimální měsíční zálohy na pojistné pro rok 2022 činí 2.841,- Kč, platí se tehdy, když s podnikáním OSVČ v letošním roce začíná, dále OSVČ, která podnikala i v loňském roce, ale vyšla jí v přehledu záloha nižší než minimální záloha stanovená pro letošní rok. OSVČ, které platila a bude platit zálohy vyšší než minimální, které ji vyšly z měsíčního vyměřovacího základu vyčísleného dle daňového základu na přehledu za rok 2021 se uvedené netýká,
 • pozn.: do měsíce, kdy má být podán přehled za rok 2021 je výše zálohy 2.588,- Kč (týká se OSVČ, které podnikaly v loňském roce a ve své činnosti pokračují i v roce 2022),
 • zálohy se platí na jednotlivé celé kalendářní měsíce
 • přehled je povinna podat OSVČ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za daný kalendářní rok (tedy přehled se podává zpravidla do konce dubna). Jinak je tomu v případě že OSVČ podala daňové přiznání elektronicky po 1.4., termín podání přehledu se posouvá na 2.5.2022, v případě podání daňového přiznání daňovým poradcem po 1.4.2022, se termín podání přehledu posouvá na 1.8.2022.
 • přehled je možné podat různými způsoby, bližší informace je možné nalézt zde: https://www.cssz.cz/prehled-o-prijmech-a-vydajich

Nemocenské pojištění

 • účast OSVČ s hlavní i vedlejší činností je nadále dobrovolná,
 • rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění u OSVČ (pro rok 2022 7.000,- Kč měsíčně),
 • minimální měsíční záloha na nemocenské pojištění činí pro rok 2021 147,- Kč (2,1% z 2 x 3.500 Kč).
 • pojistné na nemocenské se nehradí zálohově, ale přímou platbou. Při neuhrazení nemocenského pojištění dochází k jeho zániku

OSVČ s vedlejší činností

 • je povinna platit minimální měsíční zálohy pro rok 2022 (ve výši 1.137,- Kč), a to od měsíce od podání přehledu u podnikatele podnikajícího již v loňském roce za předpokladu, že měl v loňském roce hrubý zisk (příjmy minus výdaje) vyšší než 85.058,- Kč. V případě, že tuto hranici nepřekročil, za rok 2021 neplatí žádné zálohy. Hranice hrubého zisku pro rok 2022 je stanovena na výši 93.387,- Kč. V případě, že činnost OSVČ s vedlejší činností nebude trvat celý rok, se rozhodná částka snižuje poměrně o 1/12 za každý měsíc činnosti, tj. o 7.782,- Kč měsíčně,
 • v případě překročení povinné hranice hrubého zisku se záloha platí až s podáním přehledu a to z dosaženého hrubého zisku. Zálohy přitom nesmí být nižší než minimum pro vedlejší činnost (1.137- Kč.),
 • současně nejpozději s podáním přehledu je zapotřebí oznámit a současně doložit skutečnosti o vedlejší činnosti. Platí, že důvody, pro které je OSVČ považována za vedlejší činnost není povinna OSVČ dokládat za předpokladu, že Česká správa sociálního zabezpečení údaj o těchto důvodech vede ve své evidenci, nebo má možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě umožňující dálková přístup, typicky např. výkon zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění, NETÝKÁ se ale výkonu zaměstnání v malém rozsahu, výkonu zaměstnání na základě DPP nebo pracovní poměr podle cizích právních předpisů

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon