Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Magistrát » Odbory magistrátu » Revitalizace a regenerace sídliště - Obytná zóna Povel

Magistrát

Magistrát města tvoří primátor a jeho náměstci, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do magistrátu. V oblasti samostatné působnosti plní magistrát úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada a zároveň pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává činnosti podle zvláštních zákonů s výjimkou věcí svěřených do působnosti jiného orgánu města.

 • Etický kodex úředníka a zaměstnance statutárního města Olomouce zařazeného do Magistrátu města Olomouce

Magistrát

Magistrát města tvoří primátor a jeho náměstci, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do magistrátu. V oblasti samostatné působnosti plní magistrát úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada a zároveň pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává činnosti podle zvláštních zákonů s výjimkou věcí svěřených do působnosti jiného orgánu města.

 • Etický kodex úředníka a zaměstnance statutárního města Olomouce zařazeného do Magistrátu města Olomouce
Revitalizace a regenerace sídliště - Obytná zóna Povel

Revitalizace a regenerace sídliště - Obytná zóna Povel

Hlavním cílem pořízení urbanistické studie revitalizace a regenerace sídliště - „Obytná zóna Povel“ bylo připravit modernizaci sídliště z hlediska zanedbaných veřejných prostranství, z hlediska přístupnosti rekreačních ploch zeleně a dopravní infrastruktury.

Zpracovaná studie bude podkladem pro čerpání dotace z evropských fondů.

Lokalita pod názvem „Obytná zóna Povel“ o velikosti 41 hektarů se nachází v katastrálním území Povel a je vymezená ulicemi Heyrovského, Velkomoravská, Holečkova, Schweitzerova, Jeremiášova a Jánského. Tato lokalita patří spolu se sídlištěm Úzké Díly v Neředíně k nejintenzivněji zastavěnému území v Olomouci. Žije tady přibližně 6 250 obyvatel. Sídliště je tvořeno převážně panelovými byty s výškou do 14 nadzemních podlaží z 80. let 20. století, podél ulice Velkomoravské se nachází nízkopodlažní zástavba ze 60. let 20. století. V centrální části lokality podél ulic Lužická, Holečkova a Bulharská se nachází nízkopodlažní výstavba rodinných domů. Obytná funkce v lokalitě je doplněna objekty občanské vybavenosti, jako jsou například tři mateřské školky a dvě základní školy. Obchody a služby jsou situovány v samostatných objektech nebo integrovány v bytových domech. V lokalitě jsou nedostatečně zastoupeny komerční sportovně relaxační služby a plochy pro rekreační zázemí obyvatel.

Většina parkovacích stání je řešena na povrchu. V ulici Heyrovského se nachází jeden objekt hromadných garáží v soukromém vlastnictví. V území je nyní 1825 stání na povrchu, z toho 412 stání je nelegálních. V tomto zalidněném území je potřeba počítat s tím, že do 10 let potřeba parkovacích míst ještě vzroste na potřebu stanovenou výpočtem, a to na 3277 míst.

Vnitřní komunikační systém je v současnosti tvořen obslužnými převážně dvoupruhovými komunikacemi. Jedná se o nekompletní okruh s radiálami zajišťujícími přístup do centra území. Uvnitř území chybí preference pěší dopravy, významnější pěší komunikace se nachází u objektů občanské vybavenosti v ulici Jánského, která však není logicky napojena na zdroje a cíle dopravy. Dostupnost zastávek MHD je pokryta dostatečně do 10 minut. Severojižním směrem podél ulice Schweitzerova prochází tímto územím Moravská cyklotrasa.

Urbanistická studie se vypořádala s výše popsanými problémy v území a navrhla tato opatření:

 • modernizaci veřejných prostranství pomocí vymezení pěších zón s rekreačním zázemím v ulicích Jánského a Nedvědova;
 • modernizaci uličního parteru pomocí doplnění zelených stromořadí a živých plotů;
 • doplnění rekreačního zázemí o dětské koutky pro maminky s dětmi umístěné v pěších zónách v ulicích Jánského a Nedvědova, teenager park bude situován na prostranství u ulice Schweitzerova x Velkomoravská;
 • doplnění ploch pro parkování navýšením počtu stání o 653, což představuje pokrytí poptávky v území stanovené výpočtem ze 63 %;
 • doplnění komunikace pro zokruhování prodloužením ulice Jánského, toto řešení umožňuje preferenci pěší dopravy a rekreačního zázemí uvnitř lokality.

Předběžné náklady na modernizaci veřejných prostranství „Obytné zóny Povel“ se pohybují ve výši cca 95 milionů korun a zahrnují:

 • úpravu komunikací (jedná se o prodloužení ul. Jánského, nová parkovací stání, úpravu a opravu chodníků včetně přeložek inženýrských sítí),
 • výstavbu pěších zón v ulicích Jánského a Nedvědova (jedná se o nové pochůzí plochy, dětské koutky, mobiliář, sadové úpravy),
 • výstavbu street parku (jedná se o teenager hřiště s překážkami v ulicích. Schweitzerova x ul.Velkomoravská),
 • výsadbu zeleně (především nových alejí a živých plotů),
 • úpravu kontejnerových stání (jedná se o úpravu povrchů pod kontejnery).

Pro navrhovaná opatření prezentovaná urbanistickou studií existuje možnost částečného financování z Integrovaného operačního programu prostřednictvím realizace Integrovaného plánu rozvoje města - Revitalizace a regenerace sídliště. Konkrétní kroky spočívají ve zpracování návrhů studie do projektových žádostí o dotaci, které by byly následně podány do vyhlášené výzvy č. 1 - Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch kromě rekreačních, a do vyhlášené výzvy č. 2 - Budování či modernizace volně přístupných rekreačních ploch. V rámci tohoto dotačního titulu může být poskytnuta finanční podpora ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

Rada města Olomouce na svém jednání dne 18. 5. 2010 schválila koncepci zpracované urbanistické studie revitalizace a regenerace sídliště - „Obytná zóna Povel“ pro další přípravu a získání dotace z Integrovaného operačního programu.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon