Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » ROP Střední Morava 2007 – 2013

Regionální operační program Střední Morava (ROP SM)

ROP Střední Morava představuje klíčový strategický programový dokument, vycházející ze sociálně-ekonomických rozvojových priorit regionu při realizaci projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU v průběhu programového období 2007 – 2013.

Jde o dokument, který je zaměřen především na řešení problémů, které je efektivní řešit prostřednictvím regionálních intervencí (např. rozvojové problémy v oblasti cestovního ruchu), nebo se jedná o problémy, jejichž řešení je vymezeno kompetencemi krajských samospráv. Cílem ROP Střední Morava je podstatné zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky v regionu, trvalé zlepšování životní úrovně jeho obyvatelstva a zvyšování prosperity. ROP Střední Morava přispěje k výraznému zrychlení ekonomického rozvoje metropolitních oblastí tvořící rozvojové póly regionu a ke stabilizaci venkovského prostoru, a to zejména prostřednictvím posílení rozvoje vnitřního potenciálu regionu a posílení vazeb mezi centry zaměstnanosti a jejich venkovským zázemím.

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava je určen pro region soudržnosti Střední Morava sestávající z Olomouckého a Zlínského kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, odstraňování ekologických zátěží.

ROP SM obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Prioritní osa 1 Doprava

 • Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura
 • Oblast podpory 1.2 Veřejná doprava
 • Oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava

Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu

 • Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center
 • Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst
 • Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova
 • Oblast podpory 2.4 Podpora podnikání

Prioritní osa 3 Cestovní ruch

 • Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
 • Oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby
 • Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby
 • Oblast podpory 3.4 Propagace a řízení

Prioritní osa 4 Technická pomoc

 • Oblast podpory 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu
 • Oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Webové stránky: www.rr-strednimorava.cz

Projekty města realizované v rámci ROP Střední Morava

Přednádraží
Podoblast podpory 1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky
3. kolo výzvy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt Přednádražní prostor je zaměřený především na zlepšení dopravní situace pro Městskou hromadnou dopravu a Integrovaný dopravní systém, vylepšení sítě tramvajových tratí, nová parkovací místa, zvýšení bezpečnosti chodců a využití celého území přednádraží.

Rekonstrukce přednádražního prostoru v Olomouci (IV.etapa)
Více informací Dokument PDF, 105.6 KB

259 359 000 100 000 000
REKONSTRUKCE IC Olomouc
IPRÚ Olomouc - Podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch - vytvořením moderního, příjemného prostředí pro návštěvníky i pracovníky IC, zkvalitněním služeb poskytovaných návštěvníkům, a to rekonstrukcí exteriéru, interiéru a k vybavení IC novou elektronikou a výpočetní technikou. Současný stav prostor informačního střediska byl po dobu 10 let nezměněn. Vyvolává pocit chaosu, nepřehlednosti a jeho nevyhovující interiér neplní funkční a estetickou úlohu. Mimo jiné jsou zde byly obrovské tepelné ztráty a hlukové zatížení prostor IC (kvůli špatné funkci oken a dveří).

Fyzická realizace projektu byla ukončena. Rekonstruované prostory IC Olomouc slouží veřejnosti a návštěvníkům.
Více informací Dokument PDF, 82.2 KB

2 363 714 1 640 832

Jednotný systém značení památek a památných domů
IPRÚ Olomouc - Podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruch
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt se zaměřuje na sjednocení označení historických objektů formou instalace informačních tabulí a dále na vytvoření čtyř nových domovních znamení na památných domech v Olomouci. Navrhovaná podoba vychází z jednotného vizuálního stylu a navazuje na právě realizovaný informační a orientační systém. Stávající situace značení domů a významných objektů nacházejících se na území města je značně chaotická a naprosto nekoncepční. Objevují se zde zbytky tabulí ze 70. let 20. století, jejichž osazení bylo organizováno památkovými orgány. Dále se zde objevují jednotlivé osobní iniciativy majitelů domů na významných domech, ať už se jedná o informační tabule nebo o domovní znamení. Jednotný systém znační památek napomůže lepší a přesnější orientaci tuzemských i zahraničních turistů ve městě Olomouci.

Fyzická realizace projektu byla ukončena v září 2010.
Více informací Dokument PDF, 81.9 KB

1 236 914 1 014 220

Turistický multimediální průvodce Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie (OLINA)
IPRÚ Olomouc - Podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

„Turistický multimediální průvodce Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie“ je moderním řešením zajištění kvalitní turistické informovanosti, které na území města v současné době neexistuje. Důvodem realizace projektu je zkvalitnění doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch. Průvodce představuje programovou aplikaci obsahující turistické informace v atraktivní formě ovládané interaktivním prostředím. Projekt je určen především pro turisty, kteří navštíví město, a také obyvatele Olomouce.

Projekt byl ukončen v červnu 2011. Multimediální průvodce slouží návštěvníkům a je možno si ho vypůjčit v IC Olomouc.
Více informací Dokument PDF, 85.4 KB

2 941 197,20 1 584 757,63

Informační systém ZOO Olomouc
IPRÚ Olomouc - Podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je vybudování tří přístřešků pro infoboxy v areálu Zoologické zahrady Olomouc a zakoupení tří infoboxů, které jednoznačně zkvalitní turistickou informovanost a zvýší atraktivnost ZOO. Pod přístřeškem (stylizovaném do jednoduchého afrického přístřešku) bude umístěn infobox (informační terminál s dotykovým displejem), který bude poskytovat návštěvníkům veškeré potřebné informace nejen o ZOO, ale i o dalších turistických centrech (cílech) města Olomouc a Olomouckého kraje. Díky realizaci projektu budou mít cílové skupiny lepší přístup k následujícím informacím a službám – multimediální informace o ZOO a zvířatech chovaných v ZOO (lexikon, fotogalerie apod.); informace o programech, chystaných aktivitách a dalších aktivitách v ZOO (vzdělávání v ZOO, sponzoring, objednávka programu v ZOO apod); zprostředkování přístupu na webové prezentace dalších organizací zřizovaných městem Olomouc (muzea, historické objekty aj.).

Fyzická realizace projektu byla ukončena. Informační systém je v provozu a slouží návštěvníkům.
Více informací Dokument PDF, 82.6 KB

2 978 508 2 531 732

Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Smetanovy sady
IPRM Městské parky
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Smetanovy sady byly a jsou hodně využívány pro pořádání mezinárodních výstav. To mělo za následek chaotické budování nových chodníků, rozšiřování stávajících chodníků a časté opravy jejich narušeného povrchu. Důsledkem je pak nepravidelná šířka chodníků, zakládání cest špatnými technologiemi, nebo též vznik vyšlapaných stezek přes trávníky a někdy i porosty. Projekt předkládaný statutárním městem Olomouc řeší obnovu nejstaršího historického parku v Olomouci, Smetanova sadu. V rámci realizace projektu bude provedena obnova/rekonstrukce cestní sítě (obnova povrchů cest, které jsou v kritickém stavu, jejich logické provázání, úprava cest pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře), parky budou vybaveny mobiliářem (odpadkové koše, lavičky, apod.) a bude z části rekonstruováno a nově vybudováno veřejné osvětlení (rozvody a lampy VO).

Fyzická realizace projektu byla ukončena.
Více informací Dokument PDF, 83.4 KB

51 162 501 24 218 070

Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Čechovy a Bezručovy sady
IPRM Městské parky
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Čechovy a Bezručovy sady se rozkládají v srdci krajského města Olomouce a patří nejen ke kulturním, ale rovněž k historickým klenotům města. Projekt předkládaný statutárním městem Olomouc řeší obnovu těchto dvou historických parků v Olomouci. V rámci realizace projektu bude provedena obnova/rekonstrukce cestní sítě (obnova povrchů cest, které jsou v kritickém stavu, jejich logické provázání, úprava cest pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře), parky budou vybaveny mobiliářem (odpadkové koše, lavičky, apod.) a bude z části rekonstruováno a nově vybudováno veřejné osvětlení (rozvody a lampy VO).

Fyzická realizace projektu byla ukončena.

67 049 823 31 951 666

Revitalizace parků a veřejných ploch Univerzity Palackého v Olomouci
IPRM Městské parky
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je zlepšení kvality života v Olomouci prostřednictvím revitalizace parků a velmi cenné historické zeleně v pásu historické zeleně Olomouce za budovami Křížkovského 8 až 14 v Olomouci. Tyto parky a zahradně-architektonický prostor leží v atraktivní turistické zóně v těsné blízkosti centra města. Prostory umístěné nad městskými hradbami se díky svojí historii a komorní atmosféře nepochybně stanou vyhledávaným místem pro vzdělávání, setkávání, zamyšlení či odpočinek různých generací. Po jejich rehabilitaci a obnově vznikne propojený a průchozí areál a v rámci polyfunkčního významu bude umožněn řízený přístup široké veřejnosti.

Fyzická realizace projektu byla ukončena.

11 531 273 8 433 662

Bezručovy sady - lávka
IPRM Městské parky
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je vybudování pěší lávky v Bezručových sadech v Olomouci, která propojuje prostor bývalé korunní pevnosti - dnes Botanické zahrady a rozária. Součástí projektu je také pořízení mobiláře, veřejné osvětlení a vegetační úpravy. Lávka je navržena do míst původního přemostění Mlýnského potoka strženého velkou vodou, v ohbí jeho toku u Michalských schodů. Součástí projektu je i úprava nástupního prostoru lávky na obou březích.

Fyzická realizace projektu byla ukončena.
Více informací Dokument PDF, 82.4 KB

5 420 844 4 298 046

Dostavba areálu VFO – pavilon A2
IPRM Městské parky
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

V rámci realizace projektu bude provedena výstavba nového pavilonu A2 těsně přiléhajícího ke stávajícímu pavilonu A1 a výstavba provozní budovy Výstaviště Flora Olomouc s restaurací. V rámci realizace dojde k rozšíření výstavních ploch, dobudování potřebného zázemí a skladových prostor o rozloze 570 m2. Nově budovaný objekt bude řešit zvýšení kapacity výstavní plochy o 1090m2, která bude splňovat nejnáročnější požadavky vystavovatelů. Dále dojde ke zlepšení logistiky celého areálu, zefektivnění přístupových cest a využití výstavních ploch. Cílem projektu je zvýšit atraktivitu areálu a rozšířit možnosti nabídky výstavnických služeb, čímž dojde ke zlepšení kvality a posilování konkurenceschopnosti regionu.

Aktuální informace: Probíhá soutěž na dodavatele stavby.

227 140 161 73 974 214
Příjezdová komunikace a parkoviště
IPRM Městské parky
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je stavba komunikací (příjezdová komunikace obslužné komunikace parkoviště) o celkové délce 509 m, parkovacích ploch (s kapacitou 101 parkovacích stání pro osobní automobily a 11 stání pro autobusy), dlážděných vozovek manipulačních ploch, stavba vjezdů, chodníků, srovnání terénu, navezení ornice a sadových úprav, dále stavba kanalizace, veřejného osvětlení, přeložek slaboproudých i silnoproudých vedení ČD a vybudování informačního parkovacího systému. Cílem projektu je zvýšit dostupnost areálu VFO, počet odstavných ploch pro návštěvníky i vystavovatele a zajistit kompletní dopravně-technické řešení dlouhodobě složité situace v okolních ulicích při pořádání výstav a veletrhů.

Aktuální informace: Probíhá soutěž na dodavatele stavby.

45 360 849 13 102 952
Obnova mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech - Rudolfova alej II. etapa
IPRM Městské parky
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt řeší rekonstrukci části hlavní aleje Smetanových sadů ve směru restaurace Fontána - ulice Polská, která zahrnuje provedení nových povrchů stávajících cest a to včetně nových konstrukčních vrstev v celkové délce 230 metrů. Spolu s cestami bylo řešeno nové veřejné osvětlení a obnova stávajícího a instalování nového mobiliáře zahrnující lavičky a odpadkové koše, které byly instalovány podél celé rekonstruované části aleje v obou směrech. Zároveň došlo k revitalizaci bezprostředních ploch, které byly projektem dotčeny - úprava nejbližšího terénu podél komunikace a mobiliáře a jeho opětovné zatravnění.

Fyzická realizace byla ukončena.
Více informací Dokument PDF, 83.8 KB

6 758 129 5 656 422

Dětské hřiště Michalské stromořadí
Podoblast podpory – 2.2.1 Rozvoj regionálních center, IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu byla výstavba nového multifunkčního dětského hřiště v centru města Olomouce v lokalitě Bezručových sadů o celkové ploše 0,44 ha. Mobiliář včetně hracích prvků byl navržen v moderním duchu tak, aby nevytvářel kýčovitou konkurenci historickým prvkům stávajícího prostředí.Součástí projektu bylo také provedení vegetačních úprav, doplnění cestní sítě včetně mobiliáře, veřejného osvětlení a vodního pítka. Realizací projektu došlo k vytvoření přirozeného prostoru pro setkávání a relaxaci obyvatel města, dále se zvýšila estetická hodnota dané lokality.

Fyzická realizace byla ukončena.
Více informací Dokument PDF, 83.3 KB

6 224 880 4 797 931

Rekonstrukce ulice U Botanické zahrady
IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je rekonstrukce ulice U Botanické zahrady, kterou statutární město realizovalo v letech 2009 a 2010. Předmětem stavby jsou stavební úpravy místní komunikace - části ulice U Botanické zahrady severně od trati ČD po městský park Smetanovy sady v délce cca 150m. Stavební úpravy obsahují i rekonstrukci kanalizace, úpravu křižovatky s ulicí Zamenhofovou a to v úseku cca 20m po vjezdy do areálů TSMO a vybudování 11 parkovacích stání. Zrekonstruovaná ulice představuje významné komunikační spojení pro chodce a cyklisty mezi centrem a rozrůstajícími se sídlišti na jižním okraji města slouží občanům města i turistům, kteří město navštíví.

Fyzická realizace projektu byla ukončena.
Více informací Dokument PDF, 83.8 KB

6 501 582 4 687 883

Rekonstrukce ulice Krakovská
IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce ulice Krakovská v letech 2009 - 2010. Stavební úpravy spočívaly v rekonstrukci komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu včetně veřejných částí přípojek na ulici Krakovská v Olomouci v úseku od křižovatky ulic Krakovská - Rooseveltova po křižovatku ulic Krakovská - Českobratrská. Součástí projektu je také vybudování parkovacích stání (23 stání pro vozidla skupiny -šířka stání 2,4m a 2 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace šířka stání 3,5m) a vegetačních úpravy.
Ulice Krakovská leží na spojnici mezi centrem města a sídlišti v okrajové části. U ulice se nachází vlaková zastávka Olomouc-Smetanovy sady a v její blízkosti jsou umístěny 4 autobusové zastávky.

Fyzická realizace projektu byla ukončena.
Více informací Dokument PDF, 82.4 KB

9 211 439 4 666 644,74

Štítného – rekonstrukce komunikace
IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt řeší provedení komplexní rekonstrukce ulice Štítného v Olomouci. Jedná se o velmi frekventovanou komunikaci o délce 350 m spojující ulici Wolkerova, na které se nachází výstaviště Flora Olomouc s ulicí Foersterova (pod Fakultní nemocnicí Olomouc). V rámci projektu bude provedena rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace včetně chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení. Stavba rovněž zahrnuje přemístění stávajících tramvajových zastávek na ulici Wolkerova, vybudováním nových zastávek tzv. "Vídeňského typu" poblíž nově řešené křižovatky Štítného - Wolkerova.

Fyzická realizace projektu byla ukončena.

60 375 762 40 448 344

Inline stezky Olomouc – Hejčínské louky
IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt je zaměřený na vybudování čtyř inline stezek, které budou tvořit okruh o celkové délce 3,3 km. Realizací projektu dojde k vytvoření příjemného prostředí pro volnočasové aktivity pro širokou veřejnost. Pro zajištění přístupu do lokality jsou v rámci projektu navržena dvě místa pro záchytná parkoviště, na obou těchto parkovištích se počítá s parkovacími místy pro zdravotně postižené. Součástí projektu je i provedení vegetačních úprav. Navržená stavba je určena především pro rekreační využití se zajištěním bezpečného pohybu bruslařů, cyklistů a pěších.

Fyzická realizace projektu byla ukončena.
Více informací Dokument PDF, 82.1 KB

11 085 081 8 590 010

ZŠ Heyrovského – Sportujeme společně
IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění a rozšíření stávajícího sportovního areálu ZŠ Heyrovského, která zahrnovala úpravy fotbalového hřiště, atletického oválu, streetbalového hřiště a přístupových komunikací. Rekonstrukcí došlo ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy žáků školy zkvalitnění sportovního vyžití členům sportovních klubů a široké veřejnosti.

Fyzická realizace projektu byla ukončena.
Více informací Dokument PDF, 82.4 KB

28 175 267 9 156 563

MŠ Rooseveltova
IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je výstavba zcela nového objektu pro účely provozování mateřské školy. Jedná se o školu se zaměřením na výuku v anglickém jazyce, přičemž město nebude tuto MŠ přímo provozovat, ale objekt bude pronajímat vybranému zájemci.

Fyzická realizace projektu byla ukončena.
Více informací Dokument PDF, 81.2 KB

14 315 834,84 10 842 463,69

MŠ Bieblova - rekonstrukce
IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je rozšíření školky MŠ Bieblova o jedno oddělení, které bude umístěno v prostorách původních jeslí. Cílem předkládaného projektu je rekonstrukce mateřské školy, která zahrnuje provedení stavebních úprav přízemí, úpravu stávajících rozvodů TZB, nové instalace el. rozvodů, stupaček kanalizace, rozvodů vody a podlahového vytápění, vybudování hygienického zázemí a dodávku interiérových prvků za účelem zprovoznění jednoho oddělení mateřské školy Bieblova v Olomouci. Realizací projektu se navýší kapacita MŠ o 28 dětí.

Fyzická realizace projektu byla ukončena.

3 379 999 2 270 987
MŠ Čajkovského - rekonstrukce
IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je navýšení kapacity MŠ Čajkovského. Projekt řeší kompletní rekonstrukci 1. NP a části 2. NP stávající přízemní budovy s podkrovím včetně rekonstrukce nevyužívané spojovací chodby (koridoru) propojující navzájem oddělené objekty mateřské školy, tj. celková užitná rekonstruovaná plocha činí 171,9 m2. Realizací projektu vznikne v přízemí vedle sociálního zařízení pro děti, šatny, úklidové místnosti a výdejny jídel, především nový pobytový prostor (oddělení) pro 24 dětí předškolního věku. V podkroví bude nově umístěna denní a technická místnost s keramickou pecí, kterou budou moci využívat všechny děti mateřské školy, tj. 108 stávajících plus 24 nově příchozích dětí.

Fyzická realizace projektu byla ukončena.

4 350 000 2 160 044
MŠ Jílová - zprovoznění oddělení
IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je navýšení kapacity MŠ Jílová. Projekt řeší stavební úpravy stávající dvoupodlažní budovy, ve které je umístěno celkem pět oddělení mateřské školy. Pouze tři z pěti oddělení jsou v současné době v provozu, ve dvou zbývajících, nevyužívaných jsou připravovány stavební úpravy pro jejich opětovné zprovoznění. Realizací projektu vzniknou dvě nová oddělení pro celkem 56 dětí předškolního věku o celkové užitné ploše 480,07 m2 a rovněž dojde k vytvoření 2 nových pracovních míst. Nová oddělení budou v průběhu dne účelově členěna na hrací místnost, prostory pro odpočinek, vzdělávání a prostor jídelny.

Fyzická realizace projektu byla ukončena.
Více informací Dokument PDF, 84.8 KB

5 094 995 4 147 747

Žižkovo náměstí 3 - nové oddělení MŠ
IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt je realizován z důvodu nedostatečné kapacity mateřských škol ve městě Olomouci. Hlavním předmětem projektu jsou stavební úpravy původního třípokojového bytu nacházejícího se ve 2.NP stávajícího objektu bytového domu na pozemku parc.č. 789 v k.ú. Olomouc město. V 1.NP a částečně ve 2.NP objektu se již nachází stávající prostory fungující mateřské školy pro 50 dětí. Úpravou stávajícího bytu vznikne nové oddělení MŠ pro celkem 15 dětí předškolního věku o celkové užitné ploše 94,40 m2. Výstupem projektu budou i dvě nová pracovní místa, čímž se přispěje ke snížení celkového počtu nezaměstnaných ve městě Olomouci.

Fyzická realizace projektu byla ukončena.

2 051 612 1 450 650
Společně do školy – ZŠ Tř. Spojenců
IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je výstavba nového vzdělávacího prostoru formou přístavby a potřebných stavebních úprav stávajícího objektu ZŠ Tř. Spojenců. Jedná se o přístavbu učebny, která bude primárně využita pro výuku hudební výchovy, čtenářské gramotnosti v rámci českého jazyka, dále zde bude probíhat výuka anglického jazyka a zdravotní tělesné výchovy. V odpolednícho hodinách bude učebna navíc využívána jako prostor pro školní družinu.

Projekt je v realizaci.

6 909 960 5 646 665
Sportujeme společně – ZŠ Rožňavská
Podoblast podpory – 2.2.1 Rozvoj regionálních center, IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu byla rekonstrukce sportovně-rekreační plochy o celkové ploše 3 033 m2 nacházející se v areálu školního sportoviště ZŠ Rožňavská. Nevyhovující hřiště byla odstraněna nahrazena zcela novými, oplocenými (samostatně uzamykatelnými) hřišti s umělým povrchem. Jedná se o nové víceúčelové hřiště pro tenis, volejbal/nohejbal, streetball a florbal, dále hřiště pro basketbal a hřiště pro malou kopanou. V rámci projektu byla dále řešena přípojka vodovodu, veřejné osvětlení a jednoduchý kamerový systém.

Fyzická realizace byla ukončena.
Více informací Dokument PDF, 84.5 KB

6 624 558 5 550 083

Bikepark Olomouc
Podoblast podpory – 2.2.1 Rozvoj regionálních center, IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je výstavba nového terénního sportovního hřiště pro freestylové cyklistické aktivity - MTB a BMX sporty. Bude se jednat o volně přístupné veřejné sportoviště o celkové rozloze cca 10 000 m2, které bude provozováno sezónně (v období od dubna do října) a bude přístupné bezplatně. Projekt zahrnuje samotnou přípravu území, vlastní stavební úpravy (vybudování jednotlivých drah a překážek, zázemí správce, úprava stávající polní cesty na obslužnou komunikaci, vybudování parkoviště pro 10 vozidel typu O2). Součástí projektu je dále elektropřípojka a sadové úpravy. Realizací projektu dojde k využití území, které bylo původně odtěžené při získávání stavební suroviny a později používané jako úložiště teplárenského popílku, k výstavbě nového sportoviště pro freestylové cyklistické aktivity. Areál bude také sloužit k pořádání závodů celorepublikového rozsahu.
Lokalita je z východní strany limitována ulicí Kyselovskou a tratí Českých drah (č. 301 Olomouc – Nezamyslice). V západní části navazuje na rekreační oblast Slavonínského lesa a příměstskou zemědělskou krajinu.

Projekt bude realizován v roce 2015.

3 649 640 3 037 160
Obnova vozového parku tramvají
Podoblast podpory – 1.2.3 Obnova drážních vozidel - trolejbusy a tramvaje
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Hlavním cílem projektu je zajištění nízkopodlažní přepravy na všech tramvajových linkách DPMO. Podstatou projektu je pořízení 18 ks částečně nízkopodlažních tramvají, z toho 14 ks umožňujících v soupravě obousměrný provoz, zbylá 4 vozidla čeká modernizace. Vozidla budou upravena pro umožnění přístupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Přístupnost vozidel bude zajištěna nízkopodlažností min 30% plochy včetně najížděcí plošiny pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dále vnitřní prostorové uspořádání vozidel umožní současně přepravu dětského kočárku a vozíku pro invalidy a vozidla budou osazena povelovým systémem pro nevidomé a slabozraké. 445 653 600 272 499 750
Obnova vozového parku autobusů
Podoblast podpory – 1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Cílem předkládaného projektu je pořízení 12 ks autobusů v délce do 12m a 4 ks kloubových autobusů v délce do 18m splňujících normu EURO V, čímž dojde k zajištění nízkopodlažní přepravy (nízkopodlažnost 100% plochy vozidla včetně najížděcí plošiny pro osoby s omezenou schopností pohybu) a k razantnímu zvýšení počtu bezbariérových spojů v rámci autobusových linek provozovaných DPMO, a.s., dále podpora obnovy vozového parku městské hromadné dopravy ke zlepšení komfortu a kvality cestování ve veřejné dopravě a tím řešení tíživé dopravní situace na městských komunikacích. V rámci obnovy vozidel městské hromadné dopravy je také prioritou lepší přístupnost těchto vozidel pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením. Snížení průměrného stáří vozového parku přispěje ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti systému veřejné dopravy a taktéž ke snižování emisí škodlivin do ovzduší. 79 395 770 31 471 389,64
Cyklostezka Hlušovice
Podoblast podpory - 1.3 Bezmotorová doprava
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Realizací došlo k výstavbě nové cyklostezky v katastrálním území Černovír a Hlušovice o celkové délce 2171 m. Cyklostezka začíná u nadjezdu přes železniční trať, vede podél železniční trati Olomouc - Zábřeh na Moravě a v místě křížení železnice a Trusovického potoka se odklání směrem na Hlušovice a pokračuje podél Trudovického potoka až do Hlušovic. Záměr je plně v souladu s Územní studií rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje, jde o propojení regionálně velmi významné cyklotrasy č. 6029. Řešená cyklostezka přímo navazuje na projekt "Cyklostezka Hlušovice - Bohuňovice - Bělkovice - Lašťany s napojením na Olomouc", která byla schválena v rámci 2. výzvy ROP Střední Morava a jejíž realizace proběhla v roce 2009. Realizací tohoto projektu tak došlo ke konečnému propojení obcí Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Hlušovice a statutárního města Olomouce.

Fyzická realizace byla ukončena.
Více informací Dokument PDF, 85.1 KB

6 136 786 5 200 826

Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc
Podoblast podpory - 1.3 Bezmotorová doprava
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Projekt řeší výstavbu nové cyklostezky od hranice katastru Olomouc-Řepčín a Křelov až po ulici Máchova o celkové délce 1245 m, došlo tak k převedení cyklistů z frekventované komunikace III/4463 Olomouc-Horka nad Moravou. Projekt byl připraven na základě generelu cyklistické dopravy města Olomouce a je plně v souladu s Územní studií rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje - jde o nové propojení regionálně velmi významné Moravské stezky.
Fyzická realizace byla ukončena.
Více informací Dokument PDF, 83.1 KB
7 065 255 3 979 447

Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel
Podoblast podpory - 1.3 Bezmotorová doprava
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel počítá s výstavbou nové (samostatné) cyklistické stezky v intravilánu města Olomouc o celkové délce 1339,4m, která má zajistit bezpečné napojení jižního obytného sektoru na stávající síť cyklistických stezek a tras. Navržená stavba je další etapou realizace dlouhodobého projektu s názvem Integrovaný projekt Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, jehož cílem je na území deseti obcí ORP Olomouc (včetně města Olomouc) vybudovat souvislou bezpečnou cyklistickou dálkovou stezku s vyloučeným provozem motorových vozidel.

Ukončení fyzické realizace stavby – srpen 2014.

7 323 862 6 032 729
Jantarová stezka 2. část
Podoblast podpory - 1.3 Bezmotorová doprava
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Projekt řeší výstavbu nové cyklostezky v katastrálním území Chválkovice a Bystrovany o celkové délce 1259 m. Cyklostezka začíná u lávky pro pěší, která spojuje ulici Lermontovovu s ulicí Bystrovanskou, Libušinou a Prokopa Holého. Končí u silničního mostu přes Bystřici, na ulici J.V.Pavelky, napojením na stávající cyklostezku do Bystrovan. Projekt je také plně v souladu s Územní studií rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje. Jedná se o zkvalitnění Jantarové stezky vedoucí z Olomouce do Velké Bystřice a dále do Moravskoslezského kraje. 7 892 000 6 708 000
MŠ Svatoplukova 11
Podoblast podpory – 2.2.1 Rozvoj regionálních center
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Obsahem projektu je vybudování dvou nových oddělení mateřské školy v budově bývalé chirurgie na ulici Svatoplukova a vytvoření venkovního hřiště pro děti z MŠ. V rámci realizace projektu dojde k rekonstrukci stávajícího objektu a zřízení 2 oddělení MŠ o kapacitě 50 dětí. Součástí rekonstrukce je i vytvoření nového vstupu, kompletně rekonstruován výtah a zřízeno únikové schodiště.
Cílem projektu je rozšíření kapacit předškolního vzdělávání. Zároveň se realizací projektu odstraní havarijní stav budovy, kterou již částečně ZŠ Svatoplukova využívá.

Více informací Dokument PDF, 83.2 KB

23 648 977 10 787 293

ZŠ Svatoplukova – venkovní hřiště
Podoblast podpory – 2.2.1 Rozvoj regionálních center
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Cílem projektu je vybudování víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem, jehož součástí je i dráha pro skok daleký. Plocha hřiště bude uměle osvětlena. Nové sportoviště bude využíváno pro výuku tělesné výchovy, pro školní družiny a jiné školní i mimoškolní aktivity žáků. V odpoledních hodinách a o prázdninách bude hřiště přístupné široké veřejnosti. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy a bude rovněž rozšířena stávající nabídka sportovního vyžití a nabídka volnočasových aktivit pro organizovanou veřejnost v podobě spolků a klubů i pro neorganizovanou širokou veřejnost. 6 200 561 5 270 477
ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště
Podoblast podpory - 2.2.1 Rozvoj regionálních center
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Cílem projektu je výstavba nového multifunkčního hřiště v lokalitě Hodolany o celkové ploše 6 220 m2 v průběhu roku 2014. Hřiště se bude skládat ze dvou částí – jedna pro základní a druhá pro mateřskou školu. Obojí bude v odpoledních hodinách, o víkendech, prázdninách a svátcích přístupné veřejnosti. Na ploše bude vybudováno víceúčelové hřiště (např. pro malou kopanou), basketbalové, volejbalové a beachvolejbalové hřiště, skok daleký, běžecká dráha a dráha pro dopravní výchovu. Hřiště mateřské školy bude složeno ze dvou pískovišť, několika houpadel, mlhoviště apod. Součástí projektu je provedení vegetačních úprav, vybudování zázemí pro správce hřiště, skladu sportovního náčiní, pohotovostního sociálního zařízení a veřejné osvětlení. 8 869 200 6 824 820
Dolní náměstí
Podoblast podpory – 2.2.1 Rozvoj regionálních center
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Projekt Dolní náměstí - rekonstrukce se rozhodlo Statutární město Olomouc realizovat z důvodu zastaralosti celého náměstí, špatného stavebně technického stavu dlažby, podloží, bariéry na komunikacích pro pěší a provozní situace (průjezdné koridory vč. ploch pro parkování). Projekt počítá s rekonstrukcí historické dlažby náměstí vč. podkladových vrstev, kompletní rekonstrukcí stokové sítě, rekonstrukcí kabelových vedení VN, NN. Dále bude provedena revitalizace zeleně, úprava VO, rekonstrukce kanalizace, stavební úprava vodovodu a plynovodu. Jelikož vodovod i plynovod se nachází v dobrém stavu, dojde pouze ke zrušení nefunkčních úseků a vybudování nových přeložek. Výstupem projektu bude zrevitalizované a zrekonstruované Dolní náměstí. Projekt počítá i s bezbariérovými úpravami ve formě nájezdů, slepecké zámkové dlažby a signálních a varovných pásů. Na projekt bylo vydáno územní rozhodnutí a potřebná stavební povolení. V současné době probíhá realizace stavby. 111 791 075,01 59 455 424,34

Olomoucký hrad
Podoblast podpory - 3.1.1. Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je revitalizace Olomouckého hradu, zejména pak prostoru Locatelliho bastionu a kurtiny v Olomouci. Cílem je celková revitalizace prostorů řešeného území, náprava špatného stavebně technického stavu. Z hlediska významového je cílem projektu zpřístupnění a propojení areálu Olomouckého hradu s městskými prostory nacházejícími se na severním, východním a západním okraji hradu, čímž dojde k vytvořením nových nástupních bodů na turistické trasy a k rozšíření turistických tras.
Realizací projektu dále v revitalizovaném historickém území vznikne nová doprovodná infrastruktura cestovního ruchu: odstavné stání pro autobusy na ul. Dobrovského, veřejná WC (ul. Pekární a v domě Zvoníků) informační centrum (v domě Zvoníků), venkovní expozice a umožní se realizace navazujícího projektu Olomoucký hrad - Letní restaurace (občerstvení, kulturní akce, WC).

Fyzická realizace je plánována 2014 - 2015

80 389 900,50 60 947 854,08
Olomoucký hrad – Letní občerstvení
Podoblast podpory - 3.1.1. Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt je součástí celkové revitalizace lokality Olomouckého hradu a úzce navazuje na stěžejní projekt Olomoucký hrad. Projekt, který zakládá veřejnou podporu, řeší vybudování objektu občerstvení, kde kromě stravovacího provozu bude prostor pro konání kulturních akcí a veřejná WC.

Fyzická realizace je plánována 2014 - 2015

30 786 104,08 9 395 309,30
ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična
Podoblast podpory – 2.2.1 Rozvoj regionálních center
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Obsahem předkládaného projektu je rekonstrukce bývalého kina na gymnastickou tělocvičnu, která bude sloužit zejména pro výuku tělesné výchovy dětí jak ze ZŠ Svatoplukova, tak i dalších škol v okolí a také pro volnočasové aktivity organizované i neorganizované veřejnosti. V projektu dojde kromě přebudování sálu kina na tělocvičnu a nářaďovnu také k vytvoření nezbytného zázemí - šatny a sociální zařízení pro žáky, šatny a sociální zařízení pro veřejnost, vytvoření samostatného nového vstupu, kde bude pro bezbariérový přístup osazena plošina. V rámci realizace projektu ve 2. - 4. NP vzhledem ke změně paramaterů užívání celého objektu dojde k vybudování únikového schodiště, zabudování protipožárních dveří a výměny části oken. Cílem projektu je zvýšení nabídky volnočasových aktivit ve městě Olomouc.

10 509 384 6 484 167
Rozárium
Podoblast podpory – 2.2.1 Rozvoj regionálních center
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je rehabilitace architektonicky velmi významného prostoru rozária, který byl doposud využíván jako prostor poloveřejný. Rekonstrukcí se prostor zpřístupní obyvatelům města a stane se velmi atraktivním městským parkem v návaznosti na historické centrum města a dynamicky se rozvíjející část města s univerzitou. V rámci projektu dojde k vybudování nového vstupu do rozária včetně vstupního objektu, rekonstrukci komunikací a výstavbu nových, rekonstrukci vodní plochy, částečně dojde k obnově a revitalizaci zeleně a projekt bude doplněn drobnými stavbami a mobiliářem jako např. dřevěné molo, infopanely, pergoly, stínící plachty, lavičky, oplocení, herní prvky atd. V současné době je objekt zanedbaný a málo využívaný. Cílem projektu je obnova nedostatečně využívaného prostoru rozária a jeho zpřístupnění od tř. 17. listopadu. Projekt přispěje ke zvýšení kvality života ve městě.
Realizace projektu přinese přeměnu stávajícího zanedbaného a málo využívaného prostoru na živý a moderní městský park, který může nabídnout rekreaci obyvatelům města všech věkových kategorií. Funkční náplň parku je navrhována se zacílením na rekreaci studentů, rodičů s dětmi, seniorů. Důležitou funkcí nově otevřeného prostoru je i jeho provozní hodnota, která umožní pěší a cyklistické propojení městské památkové rezervace a třídy 17. listopadu. Možnost každodenní rekreace je akcentována reprezentativní sbírkou růží, která se v rozáriu nachází a může být pro milovníky rostlin jedním z důvodů pobytu v parku.

31 097 129 17 000 000
ZŠ Nemilany – Společně do školy
Podoblast podpory – 2.2.1 Rozvoj regionálních center
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Obsahem projektu jsou stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající ZŠ Nemilany a stavba nové tělocvičny. Projekt přispěje k rozšíření kapacity ZŠ Nemilany o nové vyučovací prostory včetně odborných učeben a vhodného prostoru pro výuku tělesné výchovy ale také k vytvoření kvalitních a moderních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ. V rámci projektu vznikne v přízemí budovy místo stávající malé tělocvičny multifunkční místnost, která bude v dopoledních a odpoledních hodinách sloužit k výchovně-vzdělávacím aktivitám a přes poledne jako jídelna.
Realizací projektu dojde k ke zvýšení konkurenceschopnosti města v oblasti vzdělávání.

33 462 541 14 049 705
Mošnerova – rekonstrukce komunikace
Podoblast podpory – 2.2.1 Rozvoj regionálních center
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Obsahem je rekonstrukce vozovky v úseku dlouhém 265 m včetně podkladních vrstev a nových obrubníků, vybudování 9 parkovacích podélných stání, přechodu pro chodce včetně bezbariérových úprav a osvětlení. Projekt zahrnuje úpravu křižovatky s ulicí Zirmovou, výstavbu chodníků, odvodnění komunikace, provedení vodorovného i svislého dopravního značení, přeložky kabelů spol. Telefonica O2 a vodovodního řadu a provedení navazujících sadových úprav. Předkládaný projekt propojí dva dlouhodobě řešené problematické úseky na ul. Mošnerova, které jsou dle projektové dokumentace nazvané jako "Mošnerova - rekonstrukce komunikace" a "Okružní - Mošnerova - propojení komunikace".
Cílem projektu je zvýšení atraktivity veřejného prostranství v oblasti neustále se rozšiřující bytové zástavby na ulici Mošnerova.

23 351 850 9 941 140
Jantarová stezka 2. část
Podoblast podpory – 12.1.3 Bezmotorová doprava
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt řeší výstavbu nové cyklostezky v katastrálním území Chválkovice a Bystrovany o celkové délce 1259 m. Cyklostezka začíná u lávky pro pěší, která spojuje ulici Lermontovovu s ulicí Bystrovanskou, Libušinou a Prokopa Holého. Končí u silničního mostu přes Bystřici, na ulici J.V.Pavelky, napojením na stávající cyklostezku do Bystrovan.
Projekt přispěje k zlepšení infrastruktury, snížení počtu úrazů vlivem snížení nehodovosti, vyšší bezpečnosti cyklistů i chodců, možnosti bezmotorové dopravy z a do zaměstnání a škol, ochraně životního prostředí a snížení emisí, využití lokality pro sportovní aktivity občanů a zdravé trávení volného času.

8 171 016 6 708 187

ZŠ Spojenců - hřiště
Podoblast podpory – 12.2.1 Rozvoj regionálních center
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Spojenců, která je vyvolána jak technickým stavem, tak i morální zastaralostí jednotlivých sportovišť, která již nevyhovují dnešním požadavkům na výuku tělesné výchovy, sport a relaxaci.
V areálu bude ponechán současný koncept dvou sportovních hřišť – větší víceúčelové hřiště např. pro malou kopanou a tenis a menší víceúčelové hřiště pro kolektivní míčové hry jako např. basketbal, volejbal či vybíjená. Dále bude vybudována běžecká dráha s doskočištěm pro skok daleký a areál pro aktivní trávení volného času dětí navštěvujících školní družinu či přestávek ve vyučování.
Hřiště bude v době školní výuky sloužit dětem ZŠ Spojenců, v odpoledních hodinách a o prázdninách bude využíváno členy hokejového klubu, plaveckého oddílu i širokou veřejností všech věkových skupin.

3 476 264 1 911 650
Sportujeme společně - ZŠ Zeyerova
Podoblast podpory – 12.2.1 Rozvoj regionálních center
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu byla modernizace zastaralého sportoviště, které je součástí ZŠ Zeyerova. Modernizace zahrnovala stávající běžecký ovál se sprinterskou rovinkou, sektor pro skok daleký, asfaltové hřiště uprostřed oválu, osazení nových pingpongových stolů, současně je navrženo nové oplocení sportoviště. Součástí projektu je také modernizace stávajícího objektu garáží a skladů za účelem vytvoření zázemí pro sportoviště. Sportoviště je využíváno pro výuku TV, školní družiny a jiné školní i mimoškolní aktivity žáků, v odpoledních hodinách je přístupné pro širokou veřejnost.

Fyzická realizace projektu byla ukončena.
Více informací Dokument PDF, 83 KB

9 401 119,89 6 130 235,02
Plavecký stadion – rekonstrukce venkovního areálu
IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce a revitalizace venkovního plaveckého areálu v centru města Olomouce za účelem zvýšení kvality a množství poskytovaných služeb pro všechny uživatele venkovního plaveckého areálu, tj. obyvatele města, návštěvníky, turisty a svěřence sportovních klubů. Výsledkem díla je zvýšení funkčnosti bazénů, revitalizace areálu, instalace nového mobiliáře, zvýšení bezpečnosti a celkové zatraktivnění venkovního plaveckého areálu v centru města.
Rekonstruovaného a revitalizovaného venkovního plaveckého areálu budou využívat především obyvatelé města Olomouce a blízkého okolí, návštěvníci a turisté města Olomouce a okolí, ale též i sportovní kluby a organizace, žáci základních škol apod.

Fyzická realizace projektu byla ukončena.

47 235 670,20 10 499 999,99
Africký tropický pavilon
3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem je vybudovat nový pavilon v ZOO Olomouc, který zlepší podmínky po chov živočichů, zkvalitní způsob jejich prezentace vč. možností prezentace pro školy či jiné zájmové skupiny. Pavilon bude rozdělen na část vnitřní a vnější. Vnější část bude tvořit rybníček s poloostrovem (hrošík liberijský, lemůr, štětkoun) a ve vnitřní části bude společný výběh hrošíků, lemůrů a samostatně pak malé akvárium, prostory pro krokodýly a vnitřní výběh štětkounů. Výběhy budou doplněny zázemím pro ošetřovatele, přípravu krmiva, technickým zázemím strojoven apod. Objekt zázemí je navržen jako podsklepený. Součástí pavilonu je také wc pro veřejnost.

Fyzická realizace je plánována v roce 2014.

42 027 698,53 27 999 999,99
Zpřístupnění podzemních chodeb Fortu Tafelberg
3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je vznik nového turistického cíle, který podpoří rozvoj poznávací turistiky a zvýší návštěvnost a atraktivitu města. Projekt je zaměřen na úpravu nadzemních a podzemních prostor památkově chráněného objektu fortu na Tabulovém vrchu tak, aby došlo k vytvoření prohlídkové trasy a vzniku expozice – muzea. Prohlídková trasa (délka trasy 600 m, doba prohlídky cca 45 min.) zahrnuje: vstupní místo s informacemi, expozici/muzeum o historii fortu a olomouckém opevnění v boční kaponiéře, prohlídku chodeb ve střelecké galerii a náslechových chodeb, prohlídku kaponiéry s lapidáriem (výstava předmětů nalezéných při opravách fortu) a vyhlídku z dělostřeleckého postavení na hlavním valu. Návštěvníci budou procházet trasou za doprovodu průvodce po skupinách (cca 20 lidech) a podzemní trasu si budou osvětlovat svítilnami.

Fyzická realizace je plánována v roce 2014.

32 941 176 28 000 000
Za Školou, Lindnerova – rekonstrukce komunikace a IS
Podoblast podpory – 2.2.1 Rozvoj regionálních center, IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Jedná se o stavební úpravy ulice Za školou a části ulice Lindnerovy po křižovatku s ul.Gorkého (Olomouc – Pavlovičky). Ulice slouží především jako místní přístupová komunikace k nové zástavbě RD a k obsluze drobných podnikatelských objektů v dvorních částech ulice Pavlovická. Komunikace je navržena v první části jako jednopruhová obousměrná s živičným povrchem délky 85m, šířky 3,25m s možností obracení se vozidel zásobování Masonavy. Druhá část komunikace na ulici Za Školou v délce 135m je navržena jako obytná ulice jednosměrná s odstavným pruhem. 8vozidel. Třetí část komunikace (ul.Lindnerova) délky 88m tvoří živičná obousměrná vozovka.

Fyzická realizace je plánována v roce 2014.

10 050 155 5 283 625
Povel – Jižní spojka
Podoblast podpory – 2.2.1 Rozvoj regionálních center, IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Jedná se o výstavbu zcela nové obslužné místní komunikace nacházející se na jižním okraji sídliště Povel, která bude pokračováním stávající ulice Jánského a povede k ulici Heyrovského, na kterou se napojí stykovou křižovatkou. Nová komunikace je navržena jako dvoupruhová, obousměrná délky 275 m (v šířce 6,5 m mezi obrubami). Na tuto komunikaci bude pravostranně napojeno celkem 49 nových parkovacích pásů s kolmým stáním a dále také obslužná větev prostoru u supermarketu ALBERT, a nové vjezdy na dvě stávající parkoviště, jež jsou v současné době obsluhována z ul. Heyrovského.

Fyzická realizace je plánována v roce 2014-2015.

15 401 979 11 724 076
Freestyle park Olomouc
Podoblast podpory – 2.2.1 Rozvoj regionálních center, IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je výstavba nového sportovního terénního hřiště (3 400 m2) pro freestylové aktivity – skateboarding, agresivní in-line bruslení a cyklistické disciplíny MTB a BMX, které bude provozováno sezónně a bude přístupné bezplatně. Projekt zahrnuje samotnou přípravu území, vlastní stavební úpravy, zázemí správce, úprava stávající polní cesty na obslužnou komunikaci a vybudování parkoviště pro 5 automobilů. Realizací projektu dojde k využití místa pod mostem obchvatu Olomouce, v k.ú. Nemilany.

Fyzická realizace je plánována v roce 2015.

5 100 000 4 335 000
Křivá ul., náměstíčko
Podoblast podpory – 2.2.1 Rozvoj regionálních center, IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající komunikace na ulici Křivá v centru města Olomouce, která se nachází v jižní části historického centra města Olomouce, v městské památkové rezervaci. Realizací projektu dojde ke kompletní rekonstrukci vozovky, parkovacích stání, rekonstrukci kanalizace, vč. kanalizačních přípojek, veřejného osvětlení, přeložky vodovodu a vegetačních úprav.

Fyzická realizace je plánována v roce 2015.

5 734 588 1 601 985
Nerudova – rekonstrukce komunikace
Podoblast podpory – 2.2.1 Rozvoj regionálních center, IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce vozidlové komunikace, parkovacích stání a přilehlých chodníků ulice Nerudova, nacházející se v centru města Olomouce, na hranici Městské památkové rezervace. Jedná se především o odstranění havarijního stavu vozovky, vyčleněné průběžné dopravy od parkujících vozidel, oprava povrchů chodníků. Realizací dojde ke zvýšení estetického účinku a zlepšení životního prostředí komunikace vytvořením nových zelených ploch a osázením stromy a keři.

Fyzická realizace je plánována v roce 2015.

6 118 808 2 991 650
Navýšení parkovacích možností Tererovo náměstí
Podoblast podpory – 2.2.1 Rozvoj regionálních center, IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je navýšení parkovacích míst v okolí Tererova náměstí v zástavbě vícepodlažních bytových domů. Navržené úpravy využívají plochu stávajících živičných komunikací, přilehlých chodníků a zelených pásů.

Fyzická realizace je plánována v roce 2015.

5 823 280 3 439 698

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu