Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » Operační program Doprava 2014 - 2020

Operační program Doprava 2014 - 2020

logo-eu-doprava-md

 

Operační program Doprava (dále jen „OP Doprava“) představuje v programovém období 2014 – 2020 hlavní finanční a technický dokument pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v České republice. Svým zaměřením navazuje na OP Doprava 2007 – 2013, má však jinou strukturu. Přidány byly některé podporovatelné oblasti a jiné je také zdůvodnění plánovaných intervencí.

Hlavním tematickým cílem je Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách. V rámci tohoto tematického cíle jde zejména o:

  • dokončení páteřní infrastruktury a napojení regionů na síť TEN-T
  • zlepšení po stránce kvality a funkčnosti
  • odstranění přetrvávajících úzkých míst v klíčové infrastruktuře
  • podporu udržitelné mobility s důrazem na města

Projekty realizované v rámci OP Doprava

Hraniční ulice – koordinovaný tah, SSZ
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000503
80. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.3 – Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu modernizací světelného signalizačního zařízení na koordinovaném tahu křižovatek na ulici Hraniční s napojením na nově vybudovanou dopravní řídící ústřednu.

Projekt řeší úpravu signalizačního a světelného zařízení koordinovaného tahu Hraniční (křižovatky Brněnská x Hraniční, Čajkovského x Hraniční, I.P.Pavlova x Hraniční x Okružní). Realizací projektu dojde k vybavení infrastruktury moderními systémy a službami pro řízení dopravy, které zvýší plynulost a bezpečnost provozu na silniční síti, zefektivní řízení dopravního provozu včetně řízení mimořádných situací, sníží dopravní přetížení a sníží negativní vlivy silniční dopravy na životní prostředí.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

50 442 625,34 30 344 996,48

 

MĚNÍRNA ZÁPAD
56. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZE SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 – VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO ZVÝŠENÍ VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE MĚSTECH V ELEKTRICKÉ TRAKCI – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je dosažení větší spolehlivosti, bezpečnosti provozu, rozšíření možností dálkových manipulací a zefektivnění provozu měnírny Západ. Výměna a osazení nové moderní technologie měnírny přispějí ke snížení zátěže na životní prostředí.

Realizace projektu přispěje k naplňování vize atraktivní a konkurenceschopné aglomerace prostřednictvím rozvoje infrastruktury veřejné dopravy sloužící pro dojížďku za vzděláním, do zaměstnání a za službami. Budou tak vytvořeny funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob v rámci aglomerace.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

68 427 818,28 46 303 327,14

 

Náměstí Národních hrdinů - Havlíčkova – koordinovaný tah SSZ
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000443
40. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.3 – Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu modernizací světelného signalizačního zařízení na koordinovaném tahu křižovatek Náměstí Národních hrdinů - Havlíčkova s napojením na nově vybudovanou dopravní řídící ústřednu.

Realizací projektu dojde k vybavení infrastruktury moderními systémy a službami pro řízení dopravy, ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na silniční síti, ke zlepšení řízení dopravního provozu včetně řízení mimořádných situací, snížení dopravního přetížení a snížení negativních vlivů silniční dopravy na životní prostředí.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

24 430 951,26 18 385 856,61

 

Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415
56. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je vybudování nové tramvajové trati o délce cca 1100 m v místní části Nové Sady a Povel v Olomouci s cílem zlepšení dopravní obslužnosti místní části Nové sady a Povel veřejnou hromadnou dopravou šetrnou k životnímu prostředí a vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městě v elektrické trakci a dále vybudování areálu pro odstavy tramvají jako nezbytného technického zázemí drážní dopravy pro zajištění provozuschopnosti tramvajového provozu.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

952 551 914,39 644 055 844,30

 

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah křižovatek SSZ
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000444
40. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.3 – Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu úpravou světelného signalizačního zařízení a koordinovaného tahu křižovatek na ulici Husova s napojením na dopravní řídící ústřednu.

Projekt řeší úpravu signalizačního a světelného zařízení koordinovaného tahu na ulici Husova směrem k Žižkovu náměstí v Olomouci. Realizací projektu dojde k vybavení infrastruktury moderními systémy a službami pro řízení dopravy, které zvýší plynulost a bezpečnost provozu na silniční síti, zefektivní řízení dopravního provozu včetně řízení mimořádných situací, sníží dopravní přetížení a sníží negativní vlivy silniční dopravy na životní prostředí.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

15 496 822,75 10 150 038,17

 

MĚNÍRNA FIBICHOVA
56. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZE SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 – VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO ZVÝŠENÍ VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE MĚSTECH V ELEKTRICKÉ TRAKCI – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je dosažení větší spolehlivosti tramvajové dopravy ve významném přestupním uzlu a zabránění odlivu cestujících z veřejné hromadné dopravy vybudováním nové měnírny na ulici Fibichova. Vybudováním nové měnírny dojde ke stabilizaci napájení přetíženého klíčového dopravního uzlu tramvajové trakce MHD, snížení počtu poruch a výpadků napájení a snížení ztrát spotřeby energie.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

63 251 970,05 44 418 537,84

 

Foerstrova ulice – koordinovaný tah křižovatek, SSZ
40. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.3 – Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu modernizací světelného signalizačního zařízení na koordinovaném tahu křižovatek na ulici Foerstrova s napojením na dopravní ústřednu.

Projekt řeší úpravu signalizačního a světelného zařízení na křižovatce ulic Pražská x třída Míru, Foerstrova x třída Svornosti, Foerstrova x Na Vozovce a Albertova x Štítného. Realizací projektu dojde k vybavení infrastruktury moderními systémy a službami pro řízení dopravy, které zvýší plynulost a bezpečnost provozu na silniční síti, zefektivní řízení dopravního provozu včetně řízení mimořádných situací, sníží dopravní přetížení a sníží negativní vlivy silniční dopravy na životní prostředí.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

55 068 185,68 43 468 409,92

 

Dopravní řídící ústředna Olomouc
27. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.3 – Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je zlepšení mobility ve městě a snížení dopravního přetížení, zlepšení řízení dopravního provozu včetně mimořádných situací, snížení nehodovosti a v neposlední řadě snížení zátěže na životní prostředí.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

34 999 250,00 29 749 362,50

 

Tramvajová trať 8.května
19. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je modernizace tramvajové tratě na ulici 8.května v historickém centru města Olomouce v délce 273 m s cílem zvýšení kvality a posílení konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy vůči individuální automobilové dopravě a zajištění každodenních přepravních potřeb pro dojížďku za prací či do škol s ohledem na bezpečnost cestujících a umožnění bezbariérového přístupu.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

99 299 738,98 35 606 799,46

 

Modernizace tramvajové tratě 1.máje
19. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je zvýšení kvality a posílení konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy v elektrické trakci ve městě Olomouci vůči individuální automobilové dopravě a zajištění každodenních přepravních potřeb pro dojížďku za prací či do škol s ohledem na bezpečnost cestujících a udržitelné formy dopravy prostřednictvím modernizace tramvajové tratě na ulici 1.máje v historickém centru města Olomouce v délce 400 m.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

84 453 771,20 30 962 633,23

 

Měnírna Jih včetně posílení napájení tramvajové trati na tř. Kosmonautů
19. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro využívání městské hromadné dopravy v elektrické trakci prostřednictvím modernizace Měnírny Jih a kabelového vedení na tř. Kosmonautů v Olomouci a zvýšením spolehlivosti tramvajové dopravy v jižní části tratí MHD.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

24 882 015,00 21 149 712,75

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu