Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU

Projekty města a městských organizací spolufinancované z fondů EU

Programové období 2021-2027

Integrovaný regionální operační program 2021-2027

Cílem Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (dále jen „IROP“) je zajistit vnitřní i vnější konvergenci České republiky (dále také „ČR“) a zvýšit kvalitu života ve městech a na venkově. V návaznosti na prioritní oblasti financování České republiky, zakotvené v Dohodě o partnerství, a cíle politiky Evropské Unie (dále také „EU“) jsou intervence IROP členěny do šesti věcně zaměřených priorit, přičemž každá z nich je vázána na jeden cíl politiky. Program dále obsahuje prioritu zaměřenou na technickou pomoc. Tyto priority jsou rozděleny do specifických cílů (dále také „SC“), v rámci kterých je soustředěna podpora do konkrétních oblastí. Za implementaci programu je zodpovědný Řídicí orgán (dále také „ŘO“) IROP.

irop-2021-2027
Programové období 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava (dále jen „OP Doprava“) představuje v programovém období 2014 – 2020 hlavní finanční a technický dokument pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v České republice. Svým zaměřením navazuje na OP Doprava 2007 – 2013, má však jinou strukturu. Přidány byly některé podporovatelné oblasti a jiné je také zdůvodnění plánovaných intervencí.

logo-eu-CZ-doprava

Program URBACT III

Hlavním cílem programu URBACT III Implementační sítě je podpora měst při implementaci integrovaných strategií a akčních plánů udržitelného městského rozvoje. Předpokládanými výstupy jsou zlepšení implementace strategií a doporučení pro evropská města. Do výzvy se mohla zapojit města, která mají zpracovanou integrovanou strategii rozvoje města nebo akční plán v souladu s čl. 7 Udržitelný rozvoj měst nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 (ITI).

urbact

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

logo_irop

Operační program Technická pomoc 2014-2020

Smyslem OPTP 2014-2020 je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů.

logo_optp

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

logo_opvvv

Operační program Zaměstnanost 2014 - 2020

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát. OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

logo_opz

Operační program životní prostředí (OPŽP) 2014 - 2020

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014–2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy eur. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

logo_opzp2
Programové období 2007-2013

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava(ROP SM)

ROP Střední Morava představuje klíčový strategický programový dokument, vycházející ze sociálně-ekonomických rozvojových priorit regionu při realizaci projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU v průběhu programového období 2007 – 2013.

logo_rop_stredni_morava

Integrovaný operační program

Existence a realizace IOP přispívá k modernizaci veřejné správy prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, k rozvoji veřejných služeb, lidských zdrojů v oblastech sociální integrace, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a bezpečnosti, prevence a řešení rizik. IOP řeší problematiku územního rozvoje ve vybraných oblastech cestovního ruchu, kulturního dědictví, bydlení a územních politik.

logo_iop

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013 (PRV ČR) vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedené normy.

logo_prv

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 z evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) přes 5 miliard euro. Objemem financí - 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR - se jedná o druhý největší český operační program.

logo_opzp

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

logo_opvk_cz

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013 (OPPS ČR-PL)

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013 navazuje na Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika – Polská republika, který probíhal v letech 2004-2006.

logo-cz-pl-plnobarevny
Programové období 2004-2006

Společný regionální operační program (SROP)

Společný regionální operační program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), které mohou být v období 2004 - 2006 podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1.

logo_srop_bez_napisu

Operační program průmysl a podnikání

Operační program podporuje rozvoj malých a středních podniků, rozvoj podnikatelského prostředí, podnikání v průmyslu a průmyslových službách, zvyšování konkurenceschopnosti české průmyslové produkce, výzkum a vývoj v průmyslu a zvyšování efektivnosti využití energie.

logo-oppp

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) tvoří základ pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2004 - 2006.

logo_esf_bar

Fond soudržnosti

Fond soudržnosti byl zřízen v roce 1993 k poskytování pomoci na národní úrovni vybraným zemím (např. Řecku, Portugalsku, Španělsku a Irsku), aby se připravily na vstup do hospodářské a měnové unie. Historicky tak Fond soudržnosti financuje projekty ve sféře životního prostředí a transevropských dopravních sítí.

Předvstupní pomoc

logo_eu_velke

Pilotní program Investiční podpora pro mikroregion Haná

Národní program Phare CZ 9807-04-01. Základním posláním programu bylo přispět k získání zkušeností s realizací programu typu strukturálních fondů EU, posílit odborné zázemí pro zajišťování obdobných programů v budoucnosti a umožnit regionu naplnit některé z cílů strategického rozvoje prostřednictvím poskytnutí grantu z programu Phare a státního rozpočtu ČR vybraným projektům.

Národní program Phare 2003 - část I

Grantové schéma pro méně rozsáhlé projekty na podporu podnikatelské infrastruktury v regionech NUTS II Severozápad, Moravskoslezsko a Střední Morava CZ 2003/004-338.08.01)

logo_phare

Národní program Phare 2003 - část II

(Grantové schéma na podporu podnikatelské infrastruktury CZ 2003/005-601.08.06 a Grantové schéma na podporu turistické infrastruktury CZ 2003/005-601.08.07)

logo_phare

ISPA

Nástroj ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) je zaměřen na podporu investičních projektů, které přispívají ke zlepšení infrastruktury životního prostředí a dopravních sítí transevropských sítí (TEN). Kandidátským zemím je poskytnuta pomoc pro splnění standardů legislativy Evropských společenství zejména v oblastech znečištění vod a ovzduší a odpadového hospodářství.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon