Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » OP Životní prostředí 2007 - 2013

Operační program životní prostředí (OPŽP) 2007 - 2013

Operační program životní prostředí (OPŽP) 2007 - 2013

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 z evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) přes 5 miliard euro. Objemem financí - 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR - se jedná o druhý největší český operační program.

Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.

Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech:

1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

 • Oblast podpory 1.1 - Snížení znečištění vod.
 • Oblast podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody.
 • Oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní.

2. Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí

 • Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší.
 • Oblast podpory 2.2 - Omezování emisí.

3. Udržitelné využívání zdrojů energie

 • Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny.
 • Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

 • Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady.
 • Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží.

5. Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

 • Oblast podpory 5.1 - Omezování průmyslového znečištění.

6. Zlepšování stavu přírody a krajiny

 • Oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000.
 • Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity.
 • Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur.
 • Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny.
 • Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny.
 • Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod.

7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

 • Oblast podpory 7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.

Další informace:

www.opzp.cz

Projekty realizované v rámci OPŽP

Ošetření dřevin v historických parcích
Prioritní osa 6 -Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
V rámci projektu s názvem „Ošetření dřevin v historických parcích“ byly postupně v letech 2009 a 2010 ošetřeny stromy ve Smetanových, Čechových a Bezručových sadech. Realizace projektu byla ukončena v prosinci 2010 umístěním pamětních desek.
Více informací Dokument PDF, 2.6 MB
3 684 716 3 155 131,21
Obnova zeleně Ústředního hřbitova v Olomouci
Prioritní osa 6 -Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Na Ústředním hřbitově v Olomouci proběhne v letech 2011 a ž 2013 obnova zeleně. Důraz je kladen zejména na zachování alejí, které mají pravidelný režim a oddělují jednotlivé části hřbitova.
Cílem projektu je obnovit zeleň na Ústředním hřbitově v Olomouci, tak aby byla bezpečná pro návštěvníky a zároveň byla zachována sídla vzácných živočichů, kteří mají na hřbitově své biotopy.
Více informací Dokument PDF, 1.5 MB
3 855 032 2 877 009
Založení krajinného prvku „Holický les“
Prioritní osa 6 -Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Obsahem předkládaného projektu je založení nového krajinného prvku na pozemku ležícím mimo zastavěné území města Olomouce v letech 2011-2013. Navržené vegetační úpravy jsou součástí plánovaných krajinných úprav extravilánu města a zahrnují kompaktní porosty dřevin rozčleněné loukami.
Přírodní areál má sloužit jako zóna k pobytu v přírodě. Základem jsou rozsáhlé louky s plošně zapojenými výsadbami dřevin. Plošné porosty doplňují skupiny keřových výsadeb.
Plocha bude využita v souladu s funkcí lužního lesa a jako taková ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.
Více informací Dokument PDF, 3.7 MB
6 026 122 5 273 616
Rozšíření odděleného sběru BRKO v Olomouci
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Předmětem projektu bylo pořízení svozového vozidla a 4.800 ks sběrných nádob na bioodpad. Vhodným rozmístěním nádob v zástavbě rodinných domů v městských částech Olomouce byly vytvořeny předpoklady pro třídění biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO). Separovaný bioodpad ze sběrných nádob je svážen pořízeným svozovým vozidlem do kompostáren v okolí města. Cílem projektu bylo vybudování systému odděleného sběru o celkové projektované kapacitě 2.680 t/rok (včetně zajištění následného provozu). Realizace projektu přispěla k postupnému snižování množství BRKO ukládaného na skládku komunálních odpadů. Projekt byl realizován v roce 2011. 7 452 167 2 718 200
Úspory energetické náročnosti budov ve vzdělávacích zařízeních statutárního města Olomouc
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Předmětem projektu bylo provedení energetických opatření na budovách Mateřské školy Herrmannova 1 a na budovách Základní školy Stupkova 16. Na školních objektech byla dokončena výměna otvorových výplní, byl zateplen obvodový plášť a střechy budov. Realizací projektu byla zateplena plocha o celkové výměře 15 161 m2. Cílem projektu je snížení emisí CO2 o cca 311 t/rok a snížení spotřeby energie o cca 3 123 GJ/rok. Projekt byl realizován v letech 2011 a 2012. 50 087 907 23 794 823

Stav před realizací projektu:

Stav po realizaci projektu:

Energeticky úsporná opatření na veřejných budovách, Olomouc – část 1
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Předmětem projektu bylo provedení energetických opatření na budovách Mateřské školy Lužická 7 a na administrativní budově MMOl Hálkova 20. Na objektech statutárního města Olomouce byly vyměněny otvorové výplně a zatepleny obvodové stěny budov. U mateřské školy byly zatepleny i střechy budov. Realizací projektu byla zateplena plocha o celkové výměře 5 374 m2. Cílem projektu je snížení emisí CO2 o cca 84 t/rok a snížení spotřeby energie o cca 1 363 GJ/rok. Projekt byl realizován v letech 2011 a 2012. 13 012 279 9 150 154

Stav před realizací projektu:

Stav po realizaci projektu:

Energeticky úsporná opatření na veřejných budovách, Olomouc – část 2
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Předmětem projektu bylo provedení energetických opatření na školních budovách MŠ Bieblova 7, MŠ Wolkerova 34, ZŠ Demlova 18, ZŠ Heyrovského 33, ZŠ Tererovo nám. 1 a ZŠ Zeyerova 28. Na školních objektech byly vyměněny otvorové výplně, zatepleny obvodové pláště a střechy. Realizací projektu byla zateplena plocha o celkové výměře 34 012 m2. Cílem projektu je snížení emisí CO2 o cca 581 t/rok a snížení spotřeby energie o cca 7 513 GJ/rok. Projekt byl realizován v roce 2012. 104 845 242 49 421 793

Stav po realizaci projektu:

INTEGROVANÝ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – PODZEMNÍ KONTEJNERY V MPR, KONTEJNERY NA MOBILNÍ SBĚR BRKO
PRIORITNÍ OSA 4 – ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ
OBLAST PODPORY 4.1 – ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Popis projektu CELKOVÉ VÝDAJE
/V KČ/
VÝŠE DOTACE
/V KČ/
Předmětem projektu bylo vybudování 3 stanovišť podzemních kontejnerů v Městské památkové rezervaci Olomouc (na tř. Svobody, v ulicích Aksamitova a Lafayettova) a pořízení 3 velkokapacitních kontejnerů pro separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Cílem projektu bylo vytvoření a zlepšení podmínek pro oddělené shromažďování separovatelných a využitelných složek odpadu (papír, sklo, plasty, BRKO). Projekt byl realizován v roce 2012. 2 177 437 772 202

Stav po realizaci projektu:

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN, MONITORING A SYSTÉM VAROVÁNÍ
PRIORITNÍ OSA 1 – ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ
OBLAST PODPORY 1.3 – OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ
Popis projektu CELKOVÉ VÝDAJE
/V KČ/
VÝŠE DOTACE
/V KČ/
Předmětem projektu bylo zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení hlásného a varovného systému pro město Olomouc a zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP Olomouc. Cílem projektu bylo omezování rizika povodní prostřednictvím systémových opatření pro ochranu a prevenci před povodněmi a zajištění nepřetržitého provozu kvalitního informačního systému povodňové služby. Realizace projektu byla ukončena v roce 2014. 1 264 746 1 120 610

Stav po realizaci projektu:

ZŠ ROŽŇAVSKÁ – ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
PRIORITNÍ OSA 3 – UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE
OBLAST PODPORY 3.2 – REALIZACE ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA (U NEPODNIKATELSKÉ SFÉRY)
Popis projektu CELKOVÉ VÝDAJE
/V KČ/
VÝŠE DOTACE
/V KČ/
Předmětem projektu je provedení energetických opatření na budovách Základní školy Rožňavská 21. Na školních objektech bude dokončena výměna otvorových výplní, budou zatepleny obvodové pláště budov a konstrukce střech. Realizací projektu bude zateplena plocha o celkové výměře 6 846 m2. Cílem projektu je snížení emisí CO2 o cca 152 t/rok a snížení spotřeby energie o cca 1 532 GJ/rok. Projekt bude realizován v roce 2014. 18 619 551 9 669 276

Stav před realizaci projektu:

MŠ JÍLOVÁ 43, OLOMOUC – ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
PRIORITNÍ OSA 3 – UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE
OBLAST PODPORY 3.2 – REALIZACE ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA (U NEPODNIKATELSKÉ SFÉRY)
Popis projektu CELKOVÉ VÝDAJE
/V KČ/
VÝŠE DOTACE
/V KČ/
Předmětem projektu je provedení energetických opatření na budově mateřské školy. Na školním objektu bude dokončena výměna otvorových výplní, bude zateplen obvodový plášť a střecha budovy. Realizací projektu bude zateplena plocha o celkové výměře 2 667 m2. Cílem projektu je snížení emisí CO2 o cca 35 t/rok a snížení spotřeby energie o cca 355 GJ/rok. Projekt bude realizován v roce 2014. 4 137 596 2 654 100

Stav před realizaci projektu:

ZŠ NEDVĚDOVA 17, OLOMOUC – ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
PRIORITNÍ OSA 3 – UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE
OBLAST PODPORY 3.2 – REALIZACE ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA (U NEPODNIKATELSKÉ SFÉRY)
Popis projektu CELKOVÉ VÝDAJE
/V KČ/
VÝŠE DOTACE
/V KČ/
Předmětem projektu je provedení energetických opatření na budovách Základní školy Nedvědova 17. Na školních objektech bude dokončena výměna otvorových výplní (včetně meziokenních vložek), budou zatepleny obvodové pláště budov a bude provedena výměna střešních světlíků. Realizací projektu bude zateplena plocha o celkové výměře 5 278 m2. Cílem projektu je snížení emisí CO2 o cca 105 t/rok a snížení spotřeby energie o cca 1 063 GJ/rok. Projekt bude realizován v roce 2014. 10 655 284 5 493 810

Stav po realizaci projektu:

INTEGROVANÝ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OLOMOUCI – PŘEKLADIŠTĚ CHVÁLKOVICE
PRIORITNÍ OSA 4 – ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ
OBLAST PODPORY 4.1 – ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Popis projektu CELKOVÉ VÝDAJE
/V KČ/
VÝŠE DOTACE
/V KČ/
Předmětem projektu je rekonstrukce stávající překladové rampy (včetně přilehlých ploch) a instalace nové strojní technologie překladiště komunálního odpadu. Součástí projektu je i pořízení drtiče pro zpracování velkoobjemového odpadu. Cílem projektu je vytvoření a zlepšení podmínek pro překládku komunálního odpadu ze sběrových vozů do lisovacích kontejnerů, kterými bude odpad přepravován k energetickému/materiálovému využití. Projekt bude realizován v letech 2014 a 2015. 32 928 252 10 885 372

 

logo-opzp-fs

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon